งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม


 
โลโก้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
•วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
•วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน
•วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน
•วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน
•วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป sisli escort โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว
•วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
•วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

  
 

 
  • (เฉพาะโรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูในระบบที่ได้รับการอนุมัติ) ในวันแข่งขันจริงให้นำหนังสือขอเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมแนบเอกสารตามแนวปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว
  • กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน ประกาศ สพฐ. PDF |
  • แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสาร ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ | 
  • หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |  หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |  หนังสือแก้ไขชื่อ | Word | หนังสือขอเพิ่มนักเรียนและครู(การเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ระบุไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน) | Word | 
  • โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนตัวในระบบในครั้งที่ 1 และ 2 หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียนสามารถนำหนังสือขอเปลี่ยนตัวพร้อมเอกสารแนบตามแนวปฏิบัติการยื่นเอกสาร มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียนในวันแข่งขันจริงได้อีก 1 ช่องทาง ทั้งนี้ สิทธิการเปลี่ยนตัวต้องไม่เกินจำนวนตามประกาศที่ สพฐ. กำหนดไว้ ประกาศ สพฐ. PDF | 086-1523636

 
กำหนดการแถลงข่าว
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
หนังสือแจ้ง |
คลิก |  กำหนดการแถลงข่าว | คลิก | 

 

 

เรื่องแจ้งจากกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์

โรงเรียนไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์มาแข่งเอง
สนามแข่งขันมีคอมพิวเตอร์จัดเตรียมไว้ให้แล้ว


 
ประกาศแจ้งจากกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
เรื่อง ขอเชิญประชุม
| คลิก |

ประกาศแจ้งจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง ขอแก้ไขตารางกิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3 
|คลิก |

ประกาศแจ้งจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องแก้ไขตารางการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 และ ป.1-ม.3
และตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC :Youth Counsellor)ม.1-ม.3 | คลิก | ณ วันที่ 19/12/60

ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
เรื่อง ขอแก้ไข สถานที่ วัน เวลา การแข่งขัน 
| คลิก |
ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย คลิก |
ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระการงาน ฯ (คอมพิวเตอร์) คลิก |

แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู | Word |

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  | PDF |
หนังสือแบบคำขอต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนทุกประเภท


 ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัว
จากเดิมรายการที่รับรายงานตัวบริเวณหน้าอาคารเรียนรวม มศว.องครักษ์
เปลี่ยนเป็น รับรายงานตัว ณ ชั้นที่ทำการแข่งขัน 

ระกาศจากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
รายการที่ 11 เลข ID 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
รายการที่ 12 เลข ID 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม .3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ระกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
 
1. รายการที่ 17 เลข ID 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2. รายการที่ 18 เลข ID 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.1-ม.3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
1. รายการที่ 8 เลข ID 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
2. รายการที่ 9 เลข ID 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน


 


 
  เรื่องแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย
อุปกรณ์ที่ผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
**************************************
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
- ชั้น ป.๑ – ๓                                                 ใช้ดินสอดำ
- ชั้น ป.๔ – ๖ , ชั้น ม.๑ – ๓ , ชั้น ม.๔ – ๖           ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
2. การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
        ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่
- กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน
- แป้นวางเบี้ย
- ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย)
- นาฬิกาจับเวลา หรือแท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน (ระบบ Android)
หมายเหตุ
  1. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันนำมา ต้องทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียน ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหาย
  2. ระบบการแข่งขัน ใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันแบบมาตรฐานสากลของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 19:27 น.
  คุณลักษณะและระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
หน่วยประมวลผลกลาง Core i5 และ Dual Core2
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 / 64 bit และ
Windows 8 / 64 bit
หน่วยความจำ 8 GB
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 12:34 น.
  (ข่าวจาก สพฐ.)คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

         จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่

ดาวน์โหลด  คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค-เพิ่มเติม ( ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น.)

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 23:07 น.
  คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

          เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ จึงทำให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและระดับประเทศ จึงขอเพิ่มคำชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ

รายละเอียด คลิกที่นี่

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 23:01 น.
  กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค                18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         9 ธันวาคม 2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค          9 - 14 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค       15 - 20 ธันวาคม 2560
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก     4 - 6 มกราคม 2561
วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 13:46 น.
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 13:45 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 48
จำนวนโรงเรียน 2,947
จำนวนทีม 10,205
จำนวนนักเรียน 31,944
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 17,742
จำนวนกรรมการ 1,174
ครู+นักเรียน 49,686
ครู+นักเรียน+กรรมการ 50,860
ประกาศผลแล้ว 273/273 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 47
เมื่อวาน 63
สัปดาห์นี้ 141
สัปดาห์ที่แล้ว 162
เดือนนี้ 229
เดือนที่แล้ว 136
ปีนี้ 44,352
ทั้งหมด 2,160,911