งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น รายงานตัว07.30-08.30 น
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น รายงานตัว07.30-08.30 น
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ชั้น 1 4 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น รายงานตัว07.30-08.30 น
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 13.00-14.30 รายงานตัว11.30-12.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 13.00-14.30 รายงานตัว11.30-12.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ชั้น 1 4 ม.ค. 2561 13.00-14.30 รายงานตัว11.30-12.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น รายงานตัว07.30-08.30 น
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น รายงานตัว07.30-08.30 น
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเก็บตัวอาคาร 3 ชั้น 1 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว07.30-08.30 น
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องแข่งขัน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องเก็บตัว อาคาร 3 ชั้น 1 4 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น รายงานตัว07.30-08.30 น
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์และอาคาร 1 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น รายงานตัว07.30-08.30 นและ07.30-08.30 น.(ตัวแทน 1 คน อ่านบทวรรณคดีทำนองเสนาะ) 10.30 น.เป็นต้นไป
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์ ชั้น 2 6 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น รายงานตัว07.30-08.30 นและ07.30-08.30 น.(ตัวแทน 1 คน อ่านบทวรรณคดีทำนองเสนาะ) 10.30 น.เป็นต้นไป
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 10.45-11.45 น รายงานตัว 09.30 -10.30 น
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 10.45-11.45 น รายงานตัว09.30 -10.30 น
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก (สพฐ.ดำเนินการเอง) 5 ม.ค. 2561 08.30 น เป็นต้นไป รายงานตัว07.00-08.00 น
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก (สพฐ.ดำเนินการเอง) 5 ม.ค. 2561 08.30 น เป็นต้นไป รายงานตัว07.00-08.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]