งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   4 ม.ค. 2561   5 ม.ค. 2561   6 ม.ค. 2561   7 ม.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ม.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์ ชั้น 2 6 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 64 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 84 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 414 6 ม.ค. 2561 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน A ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน B ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน C ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน D ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง เธียเตอร์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
7 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรมกลาง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
8 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน E ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
9 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน F ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 2 ห้อง 3202 : ป.3/2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3203 : ป.4/1,ห้อง3204 : ป.4/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 2 (นำปัญญา) ชั้น 2 ห้อง 2202 : คณิตศาสตร์ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง2203:ภาษาไทย,ห้อง2204:สุขศึกษา,ห้อง2104:สหกรณ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 1 ห้อง 1101:ห้องประชุม เพ็ชรสันตะ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1103:ธุรการ,ห้อง2102:ศุนย์PEER,ห้อง2103:วิชาการ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 3 ห้อง 1304:กิจกรรม ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1204:ภาษาไทย,ห้อง2201:วิทย์ฯมัธยม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 3 ห้อง 1301:สังคมฯ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1201:สังคมฯ,ห้อง1202:ศิลปะ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารประชารัฐวิมลสามัคคี(อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารเอนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 6 ม.ค. 2561 09.00-16.30
12 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 4 (สามัคคี) ชั้น 1 ห้อง 4104:อนุบาล 3ขวบ/1 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง4101:อนุบาล1,ห้อง4102:อนุบาล2,ห้อง4103:อนุบาล3ขวบ/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00
13 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 4 (สามัคคี) ชั้น 2 ห้อง 4201:ป.5 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง4202:ปฏิบัติการวิทย์,ห้อง4203:ป.6,ห้อง4204:พิเศษเรียนรวม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 35

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 36 - 48
5ม.ค.61เวลา09.00-17.00น.,6ม.ค.61เวลา09.00-12.00น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 48
6ม.ค.61เวลา13.00-17.00น.,7ม.ค.61เวลา09.00-17.00น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 2 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 27

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 28 - 47
09.00-17.00
4 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 2 - 12

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 37 - 47

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 13 - 36
09.00-17.00
5 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561 09.00-17.00
6 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม 401 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
7 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม 501 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.1/1,ป.1/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.1/3,ป.1/4 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.2/2,ป.2/3 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.2/4,ป.3/1 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.4/1,ป.4/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.5/1,ป.5/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.5/3,ป.6/1 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.6/2,ป.6/3 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ม.1/1,ม.1/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บ้านชวลิต ศีตะปันย์ (ข้างวัดเขาพระ) ต.เขาพระ อ.เมือง 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 37
09.00-16.00
2 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
2 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
3 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค4 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค5และล็อค2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รร.อนุบาลนครนายก อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.6/1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
2 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.6/3 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
3 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/4 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
5 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/5 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ โดมเอนกประสงค์ ห้อง โดมเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น. , 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
3 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
4 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]