เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ เดชกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอุทัย คำสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายพรชัย โพเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดารา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางเพชรสุดา นารถดนตรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นายณัฐชัย เอี่ยมทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางสาวดาวิกา เณิณลีลา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายวัชรพงษ์ โพธิประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายภูชิต อาจสำอางค์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
25 นายเชิดศักดิ์ ฝ้ายลุย ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
27 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 นางสาวยิหวา วันดี ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายบำรุง อิศรกุล นักออกแบบกราฟฟิก ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)
30 นายนาวิน แกละสมุทร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ
31 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 นายตุ้ม ผาพองยุน พนักงานธุรการ สพป.นครนายก ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
33 นายพนม ธูปาดิลก พนักงานธุรการ สพป.นครนายก ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดสมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (จังหวัดปทุมธานี - จังหวัดสระบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ (จังหวัดสิงห์บุรี - จังหวัดลพบุรี - จังหวัดชัยนาท - จังหวัดอ่างทอง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดนครปฐม) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ (จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสาคร) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดตราด) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จังหวัดตราด เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
62 โรงเรียนวัดสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขต ๓ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
77 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
78 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
79 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
81 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
82 นางสาวปทิดา สวัสดี พนักงานราชการ โรงเรียนวัดทองหลาง กรรมการฝ่ายต้อนรับ
83 นายสุคนธ์ งามสนอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการ โรงรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการอำนวยการ
85 นายปรีชา ย้อยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางมุกดา โชติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางสาววรรณา ศรีจันทรา ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
90 นางสาวพรดา อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางสาวประเทืองพร แสงส่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางพัทยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่างสพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
93 นางสาวบุษบา อามีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
94 นางอรชุมา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
95 นางประณีต หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
96 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
100 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายวันชัย เกตวัลห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางธิดารัตน์ สาระภี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางประนอม เอี่ยมเทียน ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
106 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายวินัย อ่ำประเวทย์ ผอ.รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายประการ รังสิกุล ผอ. รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายละลอง เหนือกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายประชา มณีเล็ก ฝุ้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผอ. รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายบัญชา พรหมขำ ผอ. รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางสาววศินี มุกดอกไม้ ผอ. รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
120 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางบุญจิรา ชูพันธ์ ผอ.รร.บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
122 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง ผอ. รร.วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
123 นางสาวพรธิดา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๔ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
124 นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้ รองผอ. รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
125 นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายองอาจ พุ่มมีวิทยาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
127 นางนพภา อินทิม ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
128 นางพรรณพัฒน์ ธัญวุฒิศิริ ครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
129 นายอาณัติ แซ่โค้ว ครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางจิดาภา วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
132 นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ ครู รร.บ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายเชาวลิต สีลาชัย ครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางจุฑามาศ ศิริเกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
136 นางทรงศรี คงมั่น ครู รร.เมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
137 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสุดใจ วรานนท์ ครู รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางสุตที นิ่มรัตน์สิงห์ ครู รร.วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
140 นางชวนชื่น ทัศนา ครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
141 นางสาวศิริพร แสงสุตา ครู รร.วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางสุคนธ์ ภาคาพรต ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
143 นางอุบล เพิ่มทอง ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
145 นางจินตนา ดวงรัศมี ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
146 นางยุวดี จันทศรีคำ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
147 นางจิรกาญจน์ จันทัน ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
148 นางสาวกษมา จันทร์แต่งผล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางสาวศิริกันยา พิกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางวรรณวิไล พันธ์ุสีดา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
155 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
156 ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงส์ทอง โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายถาวร พูลศรี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายประจักษ์ โพพิจิตร โรงเรียนวัดวังยายฉิม คณะกรรมการอำนวยการ
159 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองหกวา คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายมณัฐฏ์ สุขปลั่ง โรงเรียนสันติวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายสมกฤษ บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการอำนวยการ
162 นายมานะ เมืองคำ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
163 นางสุภิญญา เพิ่มจิตร โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
167 นายสุพรรณ สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายสุวัฒน์ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
170 นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
171 นางอรทัย สุรทัตโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางมณเทียน จำปาเกิดทรัพย์ ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
173 นางสาวรสนา นุตะศะริน ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
174 นางสาวสมปอง แสงคา ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายณรงค์ ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายประชุม บำรุงจิตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
180 นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบกเขียว สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางสาวบุญเรียง อนุศาสนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
189 นางสุรีรัตน์ แหยมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางวารี หมื่นแผงวารี ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
191 นางชนกานต์ จันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายสมชาย นาคนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
193 นางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางพิชญาภา เมืองคำ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางศศิธร จินาวงค์ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
196 นายอเนก แก่นเผือก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
197 ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว คณะกรรมการอำนวยการ
198 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
199 อ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
200 นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนีกงานคณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายปรีดา จันทวงษ์ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายธวัชชัย มูลตลาด บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายสุพจน์ พ่วงศิริ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
204 นางสาวพิกุล ภูจักหิน บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายพิษณุ วงศ์ยะรา บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายจักรพงษ์ สมพร อาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
207 นางสถาพร แดงโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายนรรถพงษ์ ทิมฉิม ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางขวัญเรือน ภาคบุบผา ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางดาหวัน คำวัจนัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
213 นางสาวนวลจันทร์ ท้าวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายนาถนที ปรีประทุม ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ คณะกรรมการอำนวยการ
215 นายณภัทร วีระอมรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ
216 นางสาวสุปราณี ระโหฐาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางสาวเรณุชา ชินนาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายภาณุเดช คำวัจนัง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
219 นายกฤต เจนการ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สพม.๗) คณะกรรมการอำนวยการ
220 นางภัสราวรรณ์ เจนการ ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ (สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑) คณะกรรมการอำนวยการ
221 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
222 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางเพียงเพ็ญ จันทสุข ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
224 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการอำนวยการ
225 นายโสภณ อั๋นบางไทร ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการอำนวยการ
226 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
227 นายอภิสิทธิ์ แก้วพวง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
228 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายไพฑูรย์ จันทะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
230 นางวิรัชนี สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
231 นางสาววรรณา เฮงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายชัยวัฒน์ จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
233 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
235 นายสุราช หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
237 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
238 นางรสิตา กุดแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
239 นางสาวแสงอรุณ สุขดี ครู โีรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายจรูญ ทองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
241 นางธนัชญา วันทนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
242 นางทวีพร สำลี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
243 นายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
244 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
245 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
247 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
248 นางอธิชา คะประสบ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายธนากิตต์ิ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
250 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
251 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
252 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
253 นายสุเทพ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
254 นายอนุสรณ์ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
255 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
256 นายสมชาย มะนูน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
257 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
258 นายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
259 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
260 นายอดุลย์ เกตุบรรจง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
261 นางสาวภัทรภร มั่นเพ็รช ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
262 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
263 นางกนกพร ทับพยุง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
264 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
265 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
266 นางปิยะพร บัญญัติ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
267 นายณัฐกรณ์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
268 นางสาวเสาวนีย์ อิงรัตนชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
269 นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
270 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
271 นางสุภาษิต อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
272 นางสาวไอรินทร์ลดา ภักดี ครู โรงเรียนสุตธรรมาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
273 นางสาววิมลรัตน์ ทิพวัลย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
274 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
275 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
276 นายทัศนัย อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
277 นายกมล โชคอาภาสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
278 นายเอกรัฐ เอกวงษา ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
279 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
280 นางสาวสุรางค์ บำรุงจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
281 นางสาวถนอม หนีพาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
282 นางพิศมัย สาระกูล ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
283 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
284 นางสาวอำภา แสงระวี ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
285 นางปราณี แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
286 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
287 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
288 นางพเยาว์ สุขพูล ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
289 นางกรองศิริ เลิศรติภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
290 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
291 นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
292 นางสุภาวดี ปึกคม ครูโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
293 นางชลลดา อินทร์เนตร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
294 นายพรธิวัฒน์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
295 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
296 นางวิลาวัณย์ ปังพูนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
297 นางอรวรรณ ขุนชนะ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
298 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
299 นายธนวัฒน์ พระพร ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
300 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
301 นางเพ็ญพรรณ สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
302 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
303 นางสาวภัชรพร เจดีย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
304 นางปราณี อ่ำประเวทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
305 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ฝู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
306 นางสาวนปภัช สีลูกหว้า ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
307 นางวรรษชล วรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
308 นายไพฑูรย์ รวมศิลป์ นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
309 นางพิสมัย พรหมขำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
310 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
311 นายไพโรจน์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
312 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
313 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
314 นางทองอยู่ มีมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
315 นางพรรณปพร พันธ์ุศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
316 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
317 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
318 นายพิษณุ ประกอบนา ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
319 นายธนรัช เรืองสว่าง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
320 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
321 นางวรรณา วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
322 นางพรนิภา เทียนรุ่งเรืองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
323 นายจักรี สอนนุช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
324 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ีึีครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
325 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
326 นายชัยวัฒน์ วังเวชช์ ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
327 นางณฤดี อาศูรย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
328 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
329 นางสมหทัย รวมพล ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
330 นางสาวสุดา ระสา พนักงานราชการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
331 นางวรวรรณ สุรีย์ฉาย ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
332 นางสาวณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
333 นางปรียานุช นิมิตรมาลา ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
334 นางสาวปิยวดี ทองขาว ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
335 นางสาวสิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
336 นางสาวสุพัตรา ทับทิมไทร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
337 นางสาววริศรา ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
338 นางลัดดาวัลย์ เกษทอง ครูโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
339 นางสาวอนัญญา ทองปัน ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
340 นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
341 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
342 นางสาววราภรณ์ วันดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
343 นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
344 นางสาวปิลันธนา เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
345 นางณัฐชยา พิมพ์ทรายมูล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
346 นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
347 นางสุจิตรา ชาวเวียง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
348 นางนริศรา ทาสี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
349 นางสาวณัฐอนัญญา ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
350 นางสรชา โพธิ์ทับไทย ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
351 นางสกุณา โบสถ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
352 นายเสรีชัย ทวีการ ครู โรงเรียนวัดบางหอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
353 นางมินตรา กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
354 นางชนัญชิดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
355 นางสาวธันยกานต์ คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
356 นางสาวชนิดา ตันจ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
357 นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
358 นางสาววัชรียา ปราชญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
359 นางราตรี สมฤดี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
360 นางสาวนฤมล เพ็ชร์รัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
361 นางสาวเรือนแก้ว มูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
362 นางเพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
363 นายปราบดา มาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
364 นางประภาภรณ์ วังยายฉิม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
365 นางทิพาวรรณ เทพรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
366 นางจิตติมา หัสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
367 นายยศนันต์ คำสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
368 นายยศศักดิ์ แก้วสุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
369 นางสาวธีรวรรณ ลาหอม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
370 นายปิยพงษ์ ไทยมา ครูโรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
371 นางกมลลดา ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
372 นางเพียงใจ สุวรรณคล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
373 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
374 นางสงบ ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
375 นางสาวจินตนา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
376 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
377 นางเนาวรัตน์ รักธรรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
378 นางอรัญญา วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
379 นางสาวราตรี สารศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
380 นางทองศรี พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
381 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
382 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
383 นางเยาวลักษณ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
384 นางสาวจิรานันท์ คำเสียง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
385 นางสาววริศรา พานนิล ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
386 นางณัฐภา สำเร็จสุข ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
387 นางสาวมาลี เมฆสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
388 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
389 นางนัยนา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
390 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
391 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
392 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
393 นางพุทธชาติ ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
394 นางทองสุข ปลอดทอง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
395 นางสาวนุชา บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
396 นางมานิต พาลี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
397 นางสาวสาวิตรี ใจงาม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
398 นางสาวภทรพร สละชั่ว โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
399 นางอรัญญา มะโนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
400 นางสาวนิดา อยู่เย็น โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
401 นางสาวสุนิษา สุขสบาย โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
402 นายอเนก แป้นกล่อม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
403 นางสาวฐิติวัลค์ สุริย์ฉาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
404 นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
405 นายณัฐวรรธน์ ป่าไพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
406 นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
407 นางสาวเบญญาพร นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
408 นายจำรัส โตงาม โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
409 นางสาวมาริษา ยิ่งยวด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
410 นางสาวพัชรา ตีต้อ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
411 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
412 นางสาววิไลวรรณ สาตทรัพย์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
413 นายณัฐภัทรศรัณย์ แก้วมณีคง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
414 นางสาวณัฎฐภรณ์ รังษีวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
415 นายปัณณทัต ธิติวรชัย โรงเรียนวัดโคกลำดวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
416 นางเยาวลักษณ์ ดีเสียง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
417 นางสาวปริญดา สอนมั่ง ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
418 นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
419 นางสาววะยุรา กุลทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
420 นายเกียรติภูมิ สุขชม ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
421 นางสาวอโณทัย เมียะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
422 นางสาวธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
423 นางสาวอรพรรณ วันเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
424 นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
425 นางสุภาภรณ์ เชยชื่น ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
426 นายคมกริส ยิ่งนอก ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
427 นางสาวณัฐสินี เรืองวีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
428 นายณรงค์ เหนือเกาะหวาย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
429 นางวรรณี เขียววิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
430 นางอภิรดี คุณประทุม ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
431 นางทัตชญา ระษารักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
432 นางสาวสุกัญญา พระอามาตร์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
433 นายชวกร ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
434 นางสาวพรทิพย์ มาลัยทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
435 นางสาวเรียม เพิ่มพูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
436 นางมณีรัตน์ รัศมี ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
437 นางสาววนิดา เจือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
438 นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
439 นางสาวบังอร จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
440 นายสายชล สร้อยระย้า ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
441 นางทิพอาภา วิลัย ครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
442 นายขจรจำนงค์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
443 นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
444 นางประไพ จันทศร ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
445 นางสาวศรัญญา ศรีทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
446 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
447 นางสาวประทวน จารย์ลี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
448 นางสุุรีรัตน์ ปราบพาล ครูโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
449 นางรัตนาภรณ์ ศิลปะเสถียรกิจ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
450 นางสาวภัชรินทร์ กระต่ายทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
451 นางสาวจุฑามาศ สมสีไสย ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
452 นายกฤษฎา น้อยวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
453 นายเจษฎา มีสาระภี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
454 นายอโนทัย มงคล ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
455 นายณรงค์ ยวงสอาด ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
456 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
457 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
458 นายณรงค์ชัย นาคสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
459 นางนิพาภรณ์ ศิวิลัย ครูโรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
460 นางสงบ ผาสุก ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
461 นางวีรนุช ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
462 นายวันเฉลิม แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
463 นางสุพร ตรีพรหม ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
464 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
465 นายปฐมวงศ์ คำบุศย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
466 นายพิเชษฐ์ บุญจันทร์น้อย ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
467 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
468 นางสาวจินตนา คำเงิน ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
469 นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
470 นายนิคม พลศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
471 นางปราณี ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
472 นางสาวอักษราภัค อาตมียะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
473 นางพรอินทร์ วงษ์กวน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
474 นางสุวณี พิกุล ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
475 นางสาวดัชนี แฝดกลาง ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
476 นางพัชรา ท้วมลี้ ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
477 นางสาวปิยนันท์ ลำเจียก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
478 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
479 นางกัลยา ดาวศรี ครู รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
480 นางสาววัชรี มีศิริ ครู รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
481 นางชื่นจิต พูลทรัพย์ ครู รร. บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
482 นางศิริกานดา มั่งคั่ง ครู รร. บ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
483 นางสาวศศิมล อินศิริ ครู รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
484 นางจรินทร์ เก็มกาแมน ครู รร. บ้านคลองหกวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
485 นางชูศรี ศักดิ์ระพี ครู รร. ปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
486 นางสาววาสนา เพ็ชชะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
487 นางสาวสุปราณี ขำประดิษฐ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
488 นางสาวสุวนันท์ เปเลาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
489 นายธนวัฒน์ คุ้มวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
490 นางสาวพรรณวิภา สาประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
491 นางสาวอรระวี ฮานาฟี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
492 นางสาวโสรยา สุขชม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
493 นางสาวสุภาภรณ์ อยู่คเชนทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเคี่ยม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
494 นายชนะกิจ กลิ่นเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
495 นางสาววิภาวรรณ ฤทธิ์รัตนลือชา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
496 นายอาณัติ รัตน์วิทยากรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
497 นางกาญดา พิมโพธกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
498 นางสาวอำภา ละอองเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
499 นางสาวสายทอง ธงแถว พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
500 นางณัฐพร ทองชู พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 23 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
501 นางสาวสุทธินี เราะหมัด พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
502 นางเกศินี มีสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
503 นางสาวอัญชญา แหยมประสงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
504 นางสาวทิพวรรณ์ หอระพูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
505 นางรุ่งรัตน์ คงคา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
506 นางสมรัก เสือแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
507 นางสาวชนืดา ดวงพรหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
508 นางสาวสุนิษา สายไหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
509 นางสาวธีรนุช เพ็ชรศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
510 นางนงลักษณ์ รัตนไชยนันท์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
511 นางสาวพรทิพย์ ขวัญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
512 นางสาวนิภาพันธ์ โพธิ์ทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
513 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
514 นายมงคล สว่างเวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
515 นางหทัยทิพ จันนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
516 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
517 นางสาวณัฐวดี ผิวพรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสมบูรณ์สามัคคี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
518 นางสาวอลิสา จวนเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านชวดบัว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
519 นางสาวจารุวรรณ พาณิชย์เอกไพบูลย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
520 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
521 นางจีระภา สุรพลชัยชาญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
522 นางสาวมะลิวัลย์ คงมนต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
523 นางลำพึง ทองอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
524 นางสาวอรวรรณ สืบจากศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
525 นางสาวนริศรา ทองย้อย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
526 นางสาวพรทิพย์ ถนนทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
527 นางสาววราภรณ์ หน่องพงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
528 นางสาวเพชรรัตน์ แดงคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
529 นางสาวสุกานดา สลามเต๊ะ ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
530 นายดำรง ตะโคตร ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
531 นางสาวสุรัสวดี คล้ายนัดดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
532 นางสาวนุดี เกษมสุขนิรันดร์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
533 นางศิรภัสสร แก้วศรี ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
534 นางสาวประมวล บำรุงจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
535 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
536 นางสาวสุพรรษา คำแสน ธุรการ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
537 นางสาวฐิติรัตน์ พนมกุล ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
538 นางสาวกันต์ฤทัย รัชตปวุฒิ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
539 นางยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
540 นางอรุณศรี อินทชิน ธุรการ โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
541 นางสาวขนิษฐา แก้วพวง ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
542 นางสาวปิยะนันท์ ตันจ้อย ธุรการ โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
543 นางสาวช่อทิพย์ วิบูลย์ ธุรการ โรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
544 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
545 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
546 นางสาวจินตนา สุพรม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
547 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
548 นายสมศักดิ์ มินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
549 นายเสน่ห์ นิ่มเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
550 นายเสมอพงศ์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
551 นางอนุธิดา อินทรศร ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
552 นางสาวอัจฉราภา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
553 นางบุญช่วย ผลิพืช ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
554 นางวิมลรัตน์ วงษ์ยาแดง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
555 นางสาวเดือนเพ็ญ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
556 นางสาวปรินดา คำสุโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
557 นายจิรายุส มูลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
558 นายพรประสิทธิ์ แต้ใหม่ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
559 นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
560 นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
561 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
562 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
563 นางอัจฉรา ศรีญากูล ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
564 นางสาวไพรินทร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
565 นางสาวไพรัตน์ แปลงศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
566 นางสาวณัฐวดี ทองคง ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
567 นางสาวภาสินี เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
568 นางสาวนงลักษณ์ จิตรโสม ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
569 นางสาวจารุวรรณ สังข์สมศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
570 นางสาวศิริภา โคทนา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
571 นางสาวปรีญาพรรณ สิงห์สิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
572 นางสาวศิรินทร แสงดาวเสือ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
573 นางสุกัญญา เฮงน้อย ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
574 นางศรินรัตน์ เมฆสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
575 นายนราธิป บาลลา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
576 นายจักริน บุตรสอน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
577 นางประภาพร มงคล ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
578 นางสาวนันทิดา จิตสะอาด ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
579 นางสาวศิริวรรณ เรียนเจริญ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
580 นางสาวอภิญญา คักล้อ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
581 นางสาวหรรษา เข็มทอง ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
582 นางลัดดาวัลย์ คำเงิน ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
583 นางสาวศิริรัตน์ สระขุนทด ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
584 นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
585 นางสาววันเพ็ญ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
586 นางสาวอภิญญา สลีวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
587 นางสาวประภาพรรณ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
588 นางสาวนิมิตรา บุญสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
589 นางประนอม เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
590 นางสาวศิริพร นิยมราช ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
591 นางสิริภา เครือแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
592 นายสันธาน จันทะมุด ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
593 นางแสงดาว กุหลาบ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
594 นางสาววรารัย อินทเศียร ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
595 นางสาวมะลิมาย คงนานดี ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
596 นางพัชรีย์ บุบผาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
597 นางอัชรา สวัสดิลาภ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
598 นางสาวสมใจ หอมวิไล ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
599 นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิ่ง ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
600 นายอรรคพล มนตรี ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
601 นายพงษ์พัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
602 นายยุทธนา แก้วดำรงชัย ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
603 นายยงยุทธ์ คนเพียร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
604 นายกิตติ งามประยูร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
605 นางสาวอนุสรา ชาญเกษม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
606 นางสาวสุพรรษา เกิดสูง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
607 นางสาวพวงชมภู โคกเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
608 นางสาวณัฐธิดา พ้นภัย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
609 นางวทิติยา บุญจันทร์น้อย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
610 นายอุนนดา แก้วมณี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
611 นางสาวอรทัย อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
612 นางเธียมจันทร์ อามาตย์มนตรี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
613 นางสาวสมสุดา จันทเจียง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
614 นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
615 นางสาวจินดารัตน์ ชื่นศิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
616 นางพัชราภรณ์ ผลาผล ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
617 นางสาวญาณิน ม่วงจินดา ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
618 นางอังศุมาลี บุญรอดอยู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
619 นางปริญญาพร บุญอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
620 นางสาวสุภาพร สุขคำ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
621 นางสาวชวาลา มงคลยง ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
622 นางสาววิภาดา บำรุงจิตร์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
623 นางกิตติยา คุ้มวงษา ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
624 นางสาวนารีรัตน์ อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
625 นางเจียมจิต สุวานิโช ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
626 นางอุตรา ปั้นทอง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
627 นางสาวนลินทิพย์ ล้อมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
628 นางสาวธัญญวรรณ รักซ้อน ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
629 นางเกษรินทร์ พูลวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
630 นางสาวมนัสนันท์ รุจิธนะไพศาล ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
631 นายเสมอ สอนแสง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
632 นางสาวกชพร ลาคูบอน ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
633 นางสาวขนิษฐา สุขทวี ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
634 นางสาววารุณี อภัยจิต ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
635 นางสาวฉมธร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
636 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
637 นายนพฤทธิ์ ยิ้มนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
638 นางสาวพิมพ์ลดา ปัญญามี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
639 นางนุสรา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
640 นางสาวศุภจิรา บุญทอง ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
641 นางสาวศรกมล ระโหฐาน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
642 นางหัสสา กาหล่ำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
643 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
644 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (ผู้ช่วย admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
645 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม (admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
646 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย (ผู้ช่วย admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
647 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
648 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
649 นายพิเชษฐ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
650 นายจำเนียร มนัสทวี เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
651 นายธเนตต์ จันทรโชต เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
652 นายธนรรณพ อินตาสาย เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
653 นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
654 นายอำนาจ นิ่มนวล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
655 นายสุกิจ วินัยธรรม ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
656 นางวนิดา อรุณศรี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
657 นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
658 นางอังคนี นุหมุดหวัง ครู โรงเรียนบ้านคลอง๑๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
659 นางสาวภัทรนันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
660 นางสาวทัดดาว ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
661 นายอรรถชัย รักหน้าที่ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
662 นายสุกฤษฏิ์ วรทัต ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
663 นางสาวพัชราพร เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
664 นางสาวอรุณวรรณ สุบิน ครู โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
665 นางสาวปิยะพร หอมลออ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
666 นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา ครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
667 นางกิตติยา ทองใย ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
668 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
669 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
670 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
671 นางสาวลลิตา สุภกิจ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
672 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีนครินทร์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
673 นางสาววิไลรัตน์ ใบศรี ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
674 นางสาวบุญญาพร ศรียานนท์พินิจ ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
675 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
676 นายวีระศักดิ์ ทับทิมไทร ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
677 นางสาวหทัยรัตน์ พานทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
678 นายอภิวัฒน์ สุขงาม ครู โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
679 นางสาวทพวัลย์ ขุนเทือง ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
680 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
681 นางสาวนิภาพร คิดร่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
682 นางอำไพพัชร์ พนมพร ครู โรงเรียนวัดนาหินลาด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
683 นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่ซิ้ม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
684 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
685 นางสาวภัทรียา รักษาศีล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
686 นางสาวอรวรรณ เกิดสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
687 นางสาวชุติรัตน์ บำรุงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
688 นางสาวดลพร ใจโต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
689 นางสาวธราธิคุณ ระหา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
690 นางสาวเอื้องฟ้า ท่าขุขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
691 นางสุดารัตน์ ม่วงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
692 นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
693 นางใจรัตน์ กองอรรถ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
694 นางปราณี ราชิวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
695 นางมณี พิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
696 นายเกษมสรรค์ สุจริต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
697 นายเกรียงศักดิ์ ระงับทุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
698 นางพัชรี อรุณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
699 นางจันทร์ศรี ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
700 นางอณัฐวรรณ ทรัพย์หนุน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
701 นายนริชัย หนีภัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
702 นางเสาวรภย์ ญาณสุธี ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
703 นางชมพูนุท ทัศนาธร ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
704 นางกชพรรณ สายทอง ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
705 นางสาวสุพิณญา นารุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
706 นางสาวกนกวรรณ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
707 นางสาวทิญาดา ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
708 นางสาวกัญญรัตน์ รุ่งเรืองขจรกิจ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
709 นางสาวนริศรา ทองย้อย ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
710 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
711 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
712 นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
713 นายจักรกฤษ คงสีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
714 นางสาวณัฐสินี ศรีนครชัยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
715 นางวาสนา บานเย็น ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
716 นางสาวอรวรรณ ชื่นจิต ครู โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
717 นางสาวชญากาณฑ์ สังฆธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
718 นางสาวพีรเนตร เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
719 นางสาวศิริวรรณ์ บิลไชย ครู โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
720 นางสาวชุติมา เสนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
721 นางสาวภัสพินิศา สุนทรชัยธัญศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
722 นางสาวเรณู อนุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
723 นางสาวหฤทัย อุดหนุน ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
724 นายนิรันดร์ ด่านนอก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
725 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงนาค ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
726 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
727 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
728 นางสาววราสินี อยู่สุนทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
729 นายสนั่น โพธิ์เย็น ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
730 นายคงภัค โป๊ะสุวรรณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
731 นางสาวอัจฉริยา ศิริมหา ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
732 นางสาวกิติมา จันทะคุณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
733 นางจัตุรงค์ พฤกษศรี ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
734 นางสาวธนาวรรณ มุ่งมงคล ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
735 นางสาวสิริพร นางาม ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
736 นางสมศรี วังเวียง ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
737 นางสายสมร อ่อนเอื้อน ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
738 นางจันทรัศมี ปานเทพอินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
739 นางสำราญ ตระการศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
740 นายสุดใจ ทุยดอย นักการภารโรง โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
741 นางเลขา ฟูตระกูล ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
742 นางสาวสมจิตร หนองแสง ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
743 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
744 นายมงคลชัย ขวัญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
745 นายนที ทับทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
746 นายธนัท กอบแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
747 นางสาวเกษณี พิมพาลัย ครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
748 นายสุชาติ แสงทวีป นักการภารโรงโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
749 นายประนอม อินทร์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
750 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
751 นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐม ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
752 นางศิริภัฎชต์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
753 นายสุวิทย์ ตานี ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
754 นายสุทิน เรืองปานกัน ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
755 นางนัยนา กลิ่นหวล ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
756 นายประสาน กาหล่ำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
757 นางวิภา สุขโสม ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
758 นางวัชราวรรณ อยู่ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
759 นางอุบลวรรณ สุขปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
760 นางสาวเฟาซียะห์ อาลีมามะ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
761 นางสาวปทิดา สวัสดี ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
762 นายอภิชาติ ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
763 นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
764 นายศุภชัย แตงอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
765 นางสาวพิรานันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
766 นางสุดารัตน์ สุขสมบูณ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
767 นางอำนวย รัศมี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
768 นางอรัญญา มะโนธรรม ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
769 นางสาวภูนิษศา วงค์ดวง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
770 นางสาวพรนภา อาจสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
771 นางสาวภทรพร สละชั่ว ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
772 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
773 นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
774 นางสาวดุจรัตน์ดา กำไรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
775 นายภูมิ ทูคำมี ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
776 นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
777 นางสาววันทนี ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
778 นางจีระนันท์ อุทัชกุล ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
779 นายกร ท่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
780 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
781 นางสาวเอื้ออารีย์ จานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
782 นางสาวชลลดา วิสุมา ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
783 นางสาวสุนิษา สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
784 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
785 นางปาณิศรา ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
786 นายวันชัย นราวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
787 นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
788 นางสาวอรฤทัย ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
789 นางสาววนิดา อยู่เย็น ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
790 นายอำนวย พะโยโค ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
791 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
792 นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
793 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
794 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
795 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
796 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
797 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
798 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
799 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
800 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
801 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พันธ์ผลไร่ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
802 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
803 นางกุสุมา มิตรเกื้อกูลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
804 นางสาวสิรีรัศมิ์ พรหมทะสาร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
805 นางสาวศศิธร รอดเกตุกุล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
806 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
807 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
808 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
809 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
810 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
811 นางอนุชิตา สุขสมบัติ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
812 นายสุรินทร์ จันทะโชติ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
813 นางยุพดี เชยชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
814 นางสาวกัณทิมา บุญจง ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
815 นายเฉลิมโชค โพธิ์สะ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
816 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
817 นางสาวเพ็ญจิต ลักสณานุกูล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
818 นางสาวปิยพร นิลกล่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
819 นางสาวพัชฎาภรณ์ นามจําปา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
820 นางจิรัชฌา บำรุงกิจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
821 นางสายสวาท แก้วสีขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
822 นางสาวทิพวัลย์ ขุนเทือง ครูโรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
823 นางนาฏศิลป์ เดชพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
824 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
825 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
826 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
827 นางสุภัทรา ชาติทอง ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
828 นางชมัยพร สมบูรณ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
829 นางสาวนารีรัตน์ โชติธรรม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
830 นางสาวรุ่งรัตน์ แป้นกล่อม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
831 นางสาวสุกัญญา อาลีอุสมาน ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
832 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
833 นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน ครู โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
834 นายธีรภาพ เครื่องสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
835 นายต่อพงศ์ ทับมณี ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
836 นางสาวกิติยา พรหมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
837 นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนวัดกลางคลอง 3 สพป.ปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
838 นางสาวชลกร ศาสตร์ศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป.อยุธยา เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
839 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
840 นางสาวสุมิตรา โกธรรม ครู โรงเรียนวัดส้มป่อย สพป.สระบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
841 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
842 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
843 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
844 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครู โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
845 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
846 ช่อทิพย์ วิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
847 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
848 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
849 นางสุรีรัตน์ วรวงศ์ ธุรการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
850 นางสาวพัชรีภรณ์ มณีเล็ก ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
851 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
852 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
853 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
854 นางสาววันทนา สุขช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
855 นางวรรณา พันธุพล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
856 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
857 นางสาวเปรมวดี กันศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
858 นายปัญญา เกตุศิลป์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
859 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
860 นายนราธิป จันขุนทศ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
861 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
862 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
863 นางสาวหทัยชนก จากปล้อง ครู โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
864 นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
865 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
866 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
867 นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
868 นางสาววีรยา เตไธสง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
869 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันจาม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
870 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
871 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
872 นายโสฬส รอดโต ครูโรงเรียนวัดสันตยราม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
873 นางณัฐมน สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
874 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
875 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
876 นายชัยณรงค์ นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
877 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
878 นางสาววิชชุดา จันทา ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
879 นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
880 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
881 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
882 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
883 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
884 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
885 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
886 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
887 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
888 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
889 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
890 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
891 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
892 นางมลฤดี ชัยดำรงค์ตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
893 นางสาวชุลีวรรณ นิลชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
894 นางวันอุทัย คำมูล ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
895 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
896 นางมยุรี แดงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรีเขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
897 นางสาริกา อุยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
898 นางอรุณวรรณ นาคทองดี ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
899 นางสาวสมนึก กมลนาวิน ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
900 นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
901 นางประนอม มานะกิจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
902 นายสุนทร เชยชื่น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน
903 นางอทิติกานต์ นวลละออ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
904 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
905 นางณิชาภา จันแดง ครู โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
906 นางสาวอมรัชญา ชินศรี ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
907 นางสุวีรา สุทธนารักษ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
908 นางสาววิมล คลองมีคุณ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
909 นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
910 นางเฉลา งามขำ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
911 นายพัฒนาการ จิตรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
912 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1 คณะกรรมการตัดสิน
913 นางเอมอร ชูทับทิม ครู โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
914 นางสมจิตร คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
915 นายทวีป มหาวิจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
916 นางอภิญญา แสงศรี ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
917 นางนิตย์ธิดา บุญที ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
918 นางชญาภา พุทธา ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวสารไทยจำกัดสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
919 นางพรพิศ ภารราช ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
920 นางศรัณญา ช้อนแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
921 นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ ครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
922 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
923 นางพัฒนา คำประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
924 นางสาวรัชนีกร ยืนยาว ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
925 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
926 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
927 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
928 นางวราภรณ์ เขียวแก้ว ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
929 นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
930 นางสุวารี สอาดศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
931 นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
932 นางประนอม นิลละออ ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
933 นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
934 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
935 นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๒๓ สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
936 นายวีรศักดิ์ เกษรจันทร์ ครู โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
937 นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครู โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
938 นางวนิดา มิตรมานะ ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
939 นางสาวเมธาวี มาสแสง ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
940 นางละอองดาว พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/เลขานุการ
941 นางสาวสุรีย์พร รุ่งกำจัด ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการ
942 นางประภร พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
943 นางสาวขวัญยืน มูลศรี ศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กรรมการ/เลขานุการ
944 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการ/เลขานุการ
945 นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
946 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
947 นางสาวทัณฑิกา บัวขจร ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
948 นายวรฉัตร เมืองคำ ธุรการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
949 นางสาวสุรีรัตน์ เรือนเงิน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
950 นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
951 นายสุนทรหงษ์ วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
952 นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
953 นางสาวศิริกุล พูลสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
954 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการดำเนินการจัดงาน
955 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]