รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาวชะโงก 1. เด็กหญิงรัดทา  วัน
 
1. นางวิภาวดี   เปี่ยมเจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา
 
1. นางวาริศา  คงพลปาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุลีกร  แสงทอง
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศรีสุทโธ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ผลิเจริญผล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางพิชญ์สินี   เทียมเมือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดใจ
 
1. นางจารุณีย์  เจาะใจดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงณัฐกุล  คะสุระ
 
1. นางพิศสมัย  ต่อพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมุกมณี  พลอยจีน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงภนิดา  มองเห็นแก้ว
 
1. นายพยุงศักดิ์  ดาวกระจ่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  ผัสสะผล
 
1. นางมาลี  แจ่มกระจ่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงทยิดา   บำเพ็ญผล
 
1. นางสาวปิยวรรณ   แก้วเซ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายภูวดล  ประสพทอง
 
1. นางณัฏฐณิชา  กอวิจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
 
1. นางกัณหา  เภกานนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิศุทธินี  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปานดาว  บุญสมศรี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ฤกษ์เสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกิตติมา  สีใจ
 
1. นางสมพิศ  อินทุมาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. นางสาวแหม่ม  เรียงสา
 
1. นางทิพวรรณ  แต้ตระกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกรกมล  จวนเจริญ
 
1. นางจรี  ปานทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จีนขี
 
1. นางสาวอารีรัตน์   สมัครเขตการณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จวรรณรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายก้องพิภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไกรลาศ
 
1. นางบุญมี  แสงอุทัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงนิรัชพร  อรุณเรื่อ
 
1. นางสาวสุพัตรา  แซกรัมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กหญิงสุริวิภา  หงษ์จันทร์
 
1. นางสาวอภิวรรณ  เกาะชัยภูมิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายภูรินทร์  คำพันธ์
 
1. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กชายภัทรพล  ลาภเจริญ
 
1. นางรัชนีกร  กลิ่นขจร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงอาริสา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แยกผิวผ่อง
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  เชาวรานนท์
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมช่ื่น
 
1. นางสมประสงค์  รัตนมุง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สมวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน
2. เด็กชายพลกฤต  โพธิ์พันธ์
3. เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ
 
1. นางเยาวนุช  เกรียงสมุทร
2. นางธัณย์จิรา  พลายรัศมี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บวรธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล
3. เด็กหญิงวรฤทัย  เกศทองคำ
 
1. นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณฐพงศ์  ทดแทน
2. เด็กหญิงอุนนดา  ช่างไม้
3. เด็กหญิงไปรยา  เตชนันท์
 
1. นางเพชรี  วันสอน
2. นางสาววิวรรธณี  สมัครพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองกลาง 1. เด็กหญิงนาเดืย  ศรีบุญเอียด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสนธ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ลึกวิลัย
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทร์ทอง
2. นางสาวร่มไทร  นามมุงคุณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรหลาย
2. เด็กหญิงลลิตา  สุริโยภาส
3. เด็กชายศุภฤกษ์  นิลกิจ
 
1. นางธนารัตน์  นิลพันธ์
2. นางสาวสุนทรี  เกษมโอภาช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  สุวรรณบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุญญิศา  พลเสน
3. เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
2. นางณิชนันทน์  ช่ำชอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายยศธร  คำศรี
2. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุธาสินี  เพชรกระจ่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กระจ่างศรี
2. เด็กหญิงชญานี  กระจ่างศรี
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  มิยะ
 
1. นางวัชรี  วัฒนชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทำเนาว์
2. เด็กหญิงนันทนา  เหลืองงาม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นจำนงค์
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
2. นางชิราณี  ดียิ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์คำรพ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พุ่มไสว
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแก้ววิเชียรฉาย
 
1. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
2. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภมาศ   สุทธารมย์
 
1. นางสิรินทร์   นาคเพ็ชร์
2. นางสาวสุธาสินี  เพชรแย้ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคยะทา
2. เด็กหญิงปองขวัญ  ปิ่นเวหา
 
1. นายกิตติพงษ์  พลเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญซำ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วงศ์รักษ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จิตรเขม้น
2. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คมสัญ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผะกาแดง
 
1. นางสาววรรณภา  วงเวียน
2. นางทิวา  อาษาดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิสรา    จันทร์ท้วม
2. เด็กหญิงณัฐนรี   พุทธวงศ์
 
1. นางวนิดา   เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงญาณกร  สมใจเพ็ง
2. เด็กชายภีรณัฐ  หมีทอง
 
1. นายสุวัชชัย  กระทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงนิดารา  จิตร์สวัสดิ์
2. เด็กชายอริญชัย  ยอนหมื่น
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงพรสินี  ลายแก้ว
2. เด็กหญิงสุทามาศ  นิกพิมพ์
 
1. นางวิภา  นันทะเส
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์  เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  ทวยนันท์
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  สิงห์ปาน
2. เด็กหญิงวลัยพร  เกียรติศักดิ์
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  ชัยหา
2. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์
 
1. นางอารีรัตน์  พูลวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์
 
1. นางสาวจารนัย  จูฑะศร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง
 
1. นางสาวนภาภัทร์  ศรเดช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงวนัชพร  ฆ้องประเสริฐ
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายสุธานนท์  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายประกฤษฎิ์   ตรงต่อกิจ
 
1. นางมะลิซ้อน   โกสัลล์วัฒนา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สวนม่วง
3. เด็กหญิงเอวิกา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นากเกิด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญอยู่
2. เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ลายรินทร์
 
1. นายกุญช์พิสิฎฐ์  คงนุรัตน์
2. นางสาวนุชนาฏ  อังคะนาวิน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทร์จิรา  อินมะดัน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมใจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   กฐินเทศ
3. เด็กชายเจริญพงษ์   ทองมนต์
 
1. นางล้วน   แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สินสคราญ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนมณี
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ถัวทอง
2. เด็กชายศักรินทร์  ห่อหมัด
3. เด็กชายเสกสรร  โพธิ์สว่าง
 
1. นายเอกภาพ   อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา   สมัญญา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
2. เด็กหญิงพรชนก  นาครัตน์
3. เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ
 
1. นางสาวติมาภรณ์  แซ่เล้า
2. นางสาวอรทิพา  พิณทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์  จิตลิขิต
2. เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงวริศนันท์   วัชรโชติโกมล
 
1. นางนิดา  ฉายาชวลิต
2. นายวิสิษฐ   สังฆเวช
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  สาริยา
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ตุ้มทอง
 
1. นายพนัชกร  เครือศรี
2. นางสาวฐิติรัตน์  วันกลม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แสงเปล่ง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สลีบุญชื่น
 
1. นางสาวประภาพร  โค้งอาภาส
2. นายวิชาญยุทธ  มะณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวลลิตา  ลานเลี้ยงชีพ
2. นางสาวศรัญย์พร  โชคชัย
3. เด็กหญิงแสงอรุณ  ไชยรัตน์
 
1. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
2. นางสาวสุวรรณา  ลาภแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุทธิโต
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
3. เด็กหญิงศิราณี  จี๋อุด
 
1. นายศุภกร  แสนสุข
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
2. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น
2. เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร
 
1. นางสาวอารยา  สงวนสุด
2. นางสาวโชติกา  ขำทวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายบารมี  สุดแสง
2. เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
2. นางธัญรัตน์  เพลินหัด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกรวิชย์   ศรศิริธรรมกุล
2. เด็กชายธนนันท์   วิเชียรปัญญา
 
1. นายถวิล   แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี   กินโนนกอก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชวกร  บุษบา
2. เด็กชายศักรินทร์  สีน้ำเงิน
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายปาณัท  ศรีม่วง
 
1. นางขวัญชีวา  ใจประเสริฐ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  สาระบุตร
 
1. นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธารพูด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคลธารทิพย์
 
1. นางสุนันท์  จันทสี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกกุหลาบ
 
1. นางสุขุมาภรณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายจตุรภัทร  ประเสริฐรัฐกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นายปัญญพนต์  ทองดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายวิทวัส  โทนันต์
 
1. นางวันทนา   มาสะอาด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศณิสา  ไหวไว
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกัณตภณ  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงประวีณา  กุลธรรมโม
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
2. เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายพรัตน์  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายสรรพวิท  ฤทธิดิลก
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปิตินรลักษณ์
2. นางสาวภรทิพย์  ฉิมพาลี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรวิทย์  ศรีนูเดช
2. เด็กชายเฉลิมพล  ชื่นอุรา
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นายสว่าง  สว่างวรรณรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงถิรดา   มณพลับ
2. เด็กหญิงวารี   เกลี้ยงมะ
 
1. นายเนตรนรินทร์   นามกร
2. นายวิวัฒน์ชัย   กิมาคม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายธนากร  สุขีวงศ์
 
1. นางสาวอลิสา  กลิ่นหอม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชยุต   นิวาศะบุตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร    สุวรรณศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญประเสริฐโชค
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทัศนพงษ์
 
1. นางแก้วมะณี  เลิศสนธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายคณิศร   สว่างไสว
2. เด็กหญิงชณาภัช    ชวศิริกุลฑล
3. เด็กชายธนสร   โนนม่วง
 
1. นางสาวนงลักษณ์   เทพสิทธาวิวัฒน์
2. นางสาวสาวิตรี   เพ็ชรรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
2. เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ
3. เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา
 
1. นางธนารมย์  จันทร์นาลาว
2. นางสาวดวงพร  รวมเมฆ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์
2. เด็กชายณภัทษร  สุกใส
3. เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
 
1. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวอรพรรณ  ทับทิม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมี่กระโทก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  มีแก้ว
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  วิวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีคำหู้
3. เด็กหญิงสุจิรา  คงดี
 
1. นางศิริวรรณ  สืบพันธุ์โกย
2. นางจิตรลดา  ฐิติพงศ์ตระกูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เอี่ยมเอกสุวรรณ
2. เด็กชายพิทยุตม์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงอันนา   พรชัยจันทร์เพ็ญ
 
1. นางบุญสิตา  เจือจุล
2. นางปิณิดา  สุวรรณพรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงรุจิรดาพร  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
2. นายชาญณรงค์  จุนเจือวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงนันธชา  วรพลาวุฒิ
2. เด็กหญิงรมิตา  พุทธคุณรักษา
3. เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง
 
1. นางสาวเปรมวดี  เพิ่มทรัพย์มงคล
2. นางสาวธนวรรณ  รักคง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พยาบาล
2. เด็กหญิงสุทัตตา  อุดมผล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวจุฑามาส   สามทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายกิตติกร  ดวงจันทร์
2. เด็กชายปรวิท  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สารขำ
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายหทัยนาถ  โหนา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  การีโรจน์
2. นางสาวมนพิชชา   คุโณภาส
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุกรรณ์
 
1. นางการีมา  วันเอเลาะ
2. นางสาวกรกนก  ผลทับทิม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์   สำเนียงใส
2. เด็กชายวิชิต   กลั่นเจริญ
3. เด็กชายอัมรินทร์  มาลัยทอง
 
1. นางสาวกัญชริญา   ม่วงน้อย
2. นางยุพดี   โชติพันธุ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาคทองดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมสกุล
3. เด็กหญิงอารียา   สาวิมาตร์
 
1. นายธัณย์นุชิต   หัสนีย์ธนเดช
2. นางสาววนิดา  คำงาม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
2. เด็กชายศิโรฒม์  นาคะจะ
3. เด็กชายสุรวัศ   รักธรรม
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชอบสุข
2. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พวงผกา
2. เด็กหญิงธัญรดา  อยู่สวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมลดา  สวัสดี
 
1. นางสาวพรรณิกา  ปัญญาคุณ
2. นายจีรเดช  ช่างต่อ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ดีวี
2. เด็กหญิงอมิตา  แก้วขุ่น
3. เด็กชายโยธิน  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นายศักดินันท์  ศรีไพร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายณัฐพล  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  วันทยา
3. เด็กชายรัฐนันท์  กำแพงใหญ่
 
1. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
2. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายกมินทร์  รักธัญญาการณ์
2. เด็กชายปาราเมศ  เที่ยงบุญ
3. เด็กชายภาสกร  ชำนาญชื่น
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกิตยา   สท้านอาจ
2. เด็กหญิงชาลิสา   เงินโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ   ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา   ดีแสง
2. นางสาววรรัตน์   สุวรรณไตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กฤษณชาญดี
2. เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี
3. เด็กหญิงรินรดา  วิชญไชยนันท์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วรรเลิศ
2. นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล
2. เด็กหญิงธนัญชนก  วิศาลบูลณ์
3. เด็กชายภูนล  บรรจงลิขิตกุล
 
1. นางสาวณัฐสุดา  บำรุงกิจ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงไธสง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิง ฟัตตะห์  ศิริยามัน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชินวงษ์
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสงก่ำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ก้านสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงเตชิณี  สมมุ่ง
 
1. นางกันทิมา  เชิงไชย
2. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงเขียว
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงวัลพรรณ  กุลดิลก
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นางจันทนา  สืบเสน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายกษิติ  อุดม
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  ธนฐิติบวรรักษ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนิชนันท์  คำตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเกด 1. เด็กชายปรัชญา  วิหคหาญ
2. เด็กชายอภินันท์  โพรังศิริ
 
1. นางสาวกุสุมา  ถนอมวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กชายธันวา  พุ่มโพธิ์งาม
2. เด็กชายภัทรชนน  จันเดชา
 
1. นายธัณย์นุชิต   หัสนีย์ธนเดช
2. นายเสนาะ  มีกลิ่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายตี๋  สลึก
2. เด็กชายปัญญา  รา
 
1. นางอาศิรดา  ประทีปเด่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทิม
2. เด็กชายสมเจต  น้อยจันทร์
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสาวมณีพร  วงษาไชย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายศิกษก  บุญภิละ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังข์งาม
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
2. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายลีซอ  -
2. เด็กชายสาม  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
2. นางสาวปพิชญา  แพงป้อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายอันนา  กาญจนบูรพา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท
2. เด็กชายยศวริศ  อินตา
 
1. นางสาววันวิสา  ชาญวิเศษ
2. นางสาวสุวรรณ  ศรีทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายจรูญ  ภูมิชัย
2. เด็กชายลือชา  อุ่นถิ่น
 
1. นายศักดา  จันทร์สูรย์
2. นางสาวปาลิตา  จันทรลีวรรณ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ตั้งบริรักษ์
2. เด็กชายจเรวุฒิ  ม่วงประเสริฐ
 
1. นายธีรพันธุ์  ไทยมา
2. นางสาวประไพ  เรืองประยูร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กชายจุฑาภัตษ์  เทพอำนวยสุข
2. เด็กชายทนงศักดิ์  อารีรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
2. นางขวัญจิตต์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบัญชา  รัตนาภรณ์พลกุล
2. เด็กชายภัควัฒน์  ท่อนทอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปรีเจริญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีหาภูธร
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 1. เด็กชายพาด  เพือน
2. เด็กชายอรรถชัย  เติมต่อ
 
1. นายพิชิตพล  ทาระขจัด
2. นางสาวศรัญญา  งามสม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงศ์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจิรภัทร  ปลั่งจิรางกูล
2. เด็กชายนรบดี  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกันตภณ  บุญเกตุ
2. เด็กชายโชคชัย  แซ่เล้า
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  แจ่มดี
2. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
2. นายวรพงษ์  ศรีมงคล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายศิริโชค  ภูมาตนา
2. เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์ศิลป์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นายจิรวัฒน์  การบรรจง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  พงษ์พนัส
2. เด็กหญิงปรัชกมล  คำเรือง
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรสุวรรณ
4. เด็กหญิงอภิษฎา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงอภิสรา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
2. นางสาวศิรภัสสร  พรมมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนินาถ   จันคนา
2. เด็กหญิงวาสิตา  หอมหวาน
3. เด็กหญิงวิภาวี  ลากระโทก
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์มงคล
5. เด็กหญิงสุดาพร  วงค์ทำเนียบ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางสาววิไลรัตน์  จันธิมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสดีดวง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สโมสร
3. เด็กหญิงปรารถนา  มีจั่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุจริตวิเศษสกุล
5. เด็กหญิงอริสา  อินทรรอด
 
1. นางชนิดา  ชลออยู่
2. นางพจนา  ลิ้มสินโสภณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วิภักดิ์
2. เด็กหญิงชนาภา  ใจมั่น
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทองทา
4. เด็กหญิงวรัญญา  อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา  โยกัลยา
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
2. นายชัยกฤต  อินทรเกษม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงฐานิตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทัศนการ
3. เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์
5. เด็กหญิงเบญญา  เจริญสิทธิชัย
 
1. นายสุมิตร  คชรัตน์
2. นางสาวพัชชา  จันมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงจินดาภา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา   คล้ายสิทธิ์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ    เต็งทอง
4. เด็กหญิงนิศารัตน์   บัวนวล
5. เด็กหญิงวรัญญา   ปลากัดทอง
 
1. นายธวัช   ธูปทอง
2. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นพพันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญมา
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทองคำ
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองคำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  จันทะคัด
 
1. นางสาวขวัญชีวา  ปัสสาวะสังข์
2. นางสาวจิติรัฐ  พิมพ์นนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อินทร์เอม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ก้อนคำ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชำนาญนา
4. เด็กหญิงสุวิชญา  แพนลา
5. เด็กชายเจริญทรัพย์  เจริญดง
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลอง 18 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญจนเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐนันต์  มีอนันต์
4. เด็กหญิงผกามาศ  บุ้งทอง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปาน้อย
 
1. นางเมธาพร  เชื้อหอม
2. นางสาวมัตติกา  เหล่าละภะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนมน  ประคองทรัพย์
2. เด็กหญิงณิชภัทร  รื่นรมย์
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  แซ่โง้ว
4. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ
 
1. นางจริยา   คันศร
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พวาพล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรอุไร
3. เด็กชายธรรมนูญ  มั้ววงศ์
4. เด็กหญิงนิลกาฬ  เจริญดี
5. เด็กหญิงพรรษากาล  สุวรรณ
 
1. นางชัชชญา  อุ่นเมือง
2. นางสาวประยูร  ทูลธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐนนท์    ป่าเมือง
2. เด็กหญิงนลพรรณ   จักรธิฤทธิ์
3. เด็กหญิงปริยากร    เสนศรี
4. เด็กหญิงวรัตน์ฐา   รักใหม่
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ทองเนื้ออิน
 
1. นางสาวสมบัติ   กันนิ่ม
2. นางสาวธนิตา   ศุกรสุคนธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุริยันต์
2. เด็กหญิงจุฑาทภา  กิจตะไชย
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุ้งทิม
4. เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชาการ
5. เด็กหญิงสุวพัชร  บุญตานนท์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  เวียงนนท์
2. นางจริยา  ปิ่นต้นวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก
2. เด็กหญิงณัชชารี  สวัสดี
3. เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มาฆะโว
5. เด็กหญิงอรจิรา  หมายแม้น
 
1. นางสาวธันยรัตน์  กล้ายประยงค์
2. นางวัชราภรณ์  พิกุลน้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  นามโสม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิมิตรมาลา
3. เด็กหญิงยุพรัตน์  เครือวัลย์
4. เด็กหญิงอรนลิน  บุญเฮ้า
5. เด็กหญิงโสภิตา  เดชสอน
 
1. นางสาวภารตี  ทัพจีน
2. นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจิราภา  สารพร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขเกษม
3. เด็กหญิงรังสิมา  เดชมงคลเจริญ
4. เด็กหญิงสุพจน์จณีย์  เผือกทอง
5. เด็กหญิงอารยา  แก้วศรี
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางจรา  เจียมกมล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายจักรพงษ์  กบิลสิงห์
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ราดี
3. เด็กหญิงสุนิจชา  พะนิจรัมย์
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุรัติชัย
5. เด็กหญิงแพรพิไล  สิทธิประสงค์
 
1. นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐพร  ส่งศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกริชตะวัน  ไทรทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ปิ่น
3. เด็กหญิงรจนา  แทนพันธุ์
4. เด็กหญิงวรารัตน์  ขำสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญบุตร
 
1. นายกิตติ  พึ่งพิทยานนท์
2. นางบุปผา  สิงห์สถิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงธิติกานต์  เหลืองรุ่งทรัพย์
4. เด็กหญิงมนัสดา  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงอรัชพร  โอชารส
 
1. นายประดิษฐ์  คำเรียง
2. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  มหาชัย
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีกรด
3. เด็กหญิงภัทราพร  สังมะนะ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ตรีนัย
5. เด็กหญิงเพชรดา  คล้องช้าง
 
1. นางสาววนรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์
2. นายไพบูรณ์  เย็นดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติกานต์  หยุดรัตน์
2. เด็กชายกิตติสัณห์  อินทนิล
3. เด็กชายธิปกร  วาสภูมิภัทร
4. เด็กชายพงศ์สุภา  สุดสงวน
5. เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ
 
1. นายสงเกตุ  ทองขัด
2. นายชาญวิทย์  สุขพราย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกมลศรี  อ่ำอ่อน
2. เด็กหญิงจิราพร  คงอาจหาญ
3. เด็กหญิงฑิตยา  สร้อยบุญ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไข่ลือนาม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
2. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายณัฐกานต์  ล้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนพร  บำรุงกลาง
3. เด็กชายนวพล  ทองทับ
4. เด็กหญิงวรรณพร  คำใส
5. นายสหรัฐ  คำใส
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กชายพิพัฒน์  อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงมาริสา  บินบน
3. เด็กชายวัชรพล  สุจริตรุ่งโรจน์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  กตัญญสูตร
5. เด็กหญิงสิริกร  แทนหาร
 
1. นางสาวปารวี  นิติรัช
2. นายสิทธิโชติ  วิเชียนล้ำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงชนิดา   ไกรชิด
2. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ฝังเงิน
4. เด็กชายทัดศพงษ์  ขันธสาลี
5. เด็กชายธนาพิพัฒน์   จงเกื้อตระกูล
6. เด็กชายปฏิภาณ  ห้อยยี่ภู่
7. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมถิน
8. เด็กชายประภัส  อาจหาญ
9. เด็กชายปารมี  โพธิบำรุง
10. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
11. เด็กชายภัทรพล   มีชูโภชน์
12. เด็กชายภูธเนศ  แช่มเสถียร
13. เด็กหญิงรุจีรัตน์   เพ็ชรงาม
14. เด็กหญิงวัลลยา  จิตต์สวัสดิ์ไทย
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กหญิงศศิวิมล  เปี่ยมรอด
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์นิมิตร
18. เด็กชายศิวัฒน์  พลีขันธ์
19. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
20. เด็กชายแทนคุณ   เพ็งโคตร
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางจงจิต  กสิพันธ์
3. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เชื้อจันดี
2. เด็กหญิงกัลยา  ดวงทอง
3. เด็กหญิงจัยพานิชย์  แจ้งอรุณ
4. เด็กชายฉัตรชัย  ขำขัน
5. เด็กชายชนาธิป  หมื่นสี
6. เด็กหญิงชนิกานต์  กุลสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชลินดา  บังคับการ
8. เด็กชายชาญชัย  ศรีสมบูรณ์
9. เด็กชายฐิติพันธุ์  กรณ์คุณที
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันจันทึก
11. เด็กชายธรรมนูญ  จำปาหอม
12. เด็กหญิงนฤดี  บุญขยาย
13. เด็กชายปริญญา  นิลคช
14. เด็กหญิงปริณดา  ทองใบ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  สนิทผล
16. เด็กหญิงพรประภา  พาพันธ์ุ
17. เด็กชายภานุวัฒน์  วิเชียร
18. เด็กชายรัตนพล  ศิริ
19. เด็กหญิงรัตนมณี  อินทรสิทธิ์
20. เด็กหญิงรัตนากร  อุ่นดี
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาวอรนิภา  แสงขาว
3. นางสาวปัทมา  โสระพิมาย
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  วาสุนา
5. นางศศิประภา  ฤทธิเดช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกัญญากานต์   โต๊ะเหม
2. เด็กชายกิตติชัย  บำรุงกิจ
3. เด็กชายกิตติพันธ์   พิมพิสาร
4. เด็กชายจิรายุทธ   จันทร์จุ้ย
5. เด็กหญิงชมพูนุช   ปฐมศิริกุล
6. เด็กหญิงณวันวิสาข์  นิโรจน์รัมย์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   สามขุนทด
8. เด็กชายทัชชพัจน์   ศิลปเสถียรกิจ
9. เด็กหญิงนภัทร   ม่วงพันธ์
10. เด็กชายนันฐวุฒิ  หมายเกิด
11. เด็กหญิงมุทิตา   แก้วมณี
12. เด็กหญิงยุพเรศ   จินดาศรี
13. เด็กหญิงลักขณา   บุตรดา
14. เด็กหญิงวรัทยา   พลีสุขชาติ
15. เด็กหญิงสุรักคณา   พุ่มงาม
16. เด็กหญิงสุริยา  พรหมภักษร
17. เด็กหญิงอังคณา  สุขเสวย
18. เด็กหญิงอาลิสา   ตามบุญ
19. เด็กหญิงฮาน่า   ศาทศิลป์
20. เด็กชายเนติ  แสงสว่าง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ธราพร
2. นางสาวสิริรัตน์   กุลบุตร
3. นางสาวนิทรา   กำแพงหล่อ
4. นางสาวอาบพร   ลือฉาย
5. นางไกรษร   เกษมภิบาล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายกลยุทธ์  พวงพั่วเพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวผัน
3. เด็กชายชัชวาล  สระทองพูน
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญโห้
5. เด็กชายตะวัน  ปานจันทร์
6. เด็กชายธณัฐนัน  จันทร์ขาว
7. เด็กชายธนากร  มีเหลือ
8. เด็กหญิงธัญรดา  เกษสง่า
9. เด็กชายนนทวัฒน์  วิบูรณ์กูล
10. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ถอด
11. เด็กหญิงบุณยาพร  โรจน์บุญถึง
12. เด็กหญิงพลอยชมพู  โพธิ์ศรีทอง
13. เด็กชายภูริพัฒน์  คงประโคน
14. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วชา
15. เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์  อุโบสถ
16. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญทนาวงศ์
17. เด็กหญิงอลิน  กันภัย
18. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ใคร่ครวญ
19. เด็กชายเดชาวัต  สีหาคม
20. เด็กหญิงเบญจพร  พงษดี
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นางสาวจรรยา  กนกนิรันดร
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
4. นางสาวอังคณา  โชติโภคา
5. นางดวงเดือน  ชาวสวน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกฎชกร  สุขเวที
2. เด็กหญิงกาญจญาธร   เกตุพรม
3. เด็กหญิงจีรภา   แซ่จิว
4. เด็กชายณัฐูภูมิ  อรัญคีรี
5. เด็กชายดิฐชนนท์   สารีกิจ
6. เด็กชายทัตพงศ์  ธารีศรี
7. เด็กชายธนภัทร   หอมสุวรรณ
8. เด็กชายธันวา  สุขสมเนตร
9. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
10. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
11. เด็กชายบุญญพัฒน์   เจียมทอง
12. เด็กชายปติพล   สารีกิจ
13. เด็กชายพชร  เปี่ยมรอด
14. เด็กชายพชร  ท้วมยา
15. เด็กหญิงภัคนันท์  นุ่มพินิจ
16. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวิโรจน์
17. เด็กหญิงสุนิษา   สมสมัย
18. เด็กหญิงสุพรรณษา   สรรเสริญทิม
19. เด็กชายอานัส  แจ่มใจหาญ
20. เด็กหญิงไอริน   มะลิซ้อน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางจงจิต  กสิพันธ์
3. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายชลธี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  กรภิญโญ
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาญยิ่ง
4. เด็กหญิงดาเชะ  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายธนพล  เสือเอ๋ง
6. เด็กชายประภากาส  เอี่ยมหนู
7. เด็กหญิงปานิดา  เมืองโครต
8. เด็กชายรักษ์ชาติ  โตสนั่น
9. เด็กชายรัชพล  อุตเภา
10. เด็กชายวรพงษ์  วงศ์พิพัฒน์
11. เด็กหญิงวริศรา  วุฒิวัย
12. เด็กชายศราวุธ  โชคคุน
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไม่มีนามสกุล
14. เด็กชายสรวิชญ์  ศิลาชัย
15. เด็กชายสุทัศน์  ไม่มีนามสกุล
16. เด็กชายออโซปาย  ไม่มีนามสกุล
17. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  ไม่มีนามสกุล
18. เด็กชายโชกุน  ไม่มีนามสกุล
19. เด็กชายโนอู  ไม่มีนามสกุล
20. เด็กชายโล้น  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
2. นางสาวกุลธิดา  ล้ำเจริญทรัพย์
3. นายพีระวัฒน์  ขัดฝั้น
4. นายปิยโชค  สลีอ่อน
5. นางดวงใจ  จงเจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มากเหลือ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 1. เด็กหญิงสาธิกา  สมหวัง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
 
1. นางลัดดา  สะตะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  บุญอนันต์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เย็นแจ้ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เล็กคง
 
1. นางสาวณภาภัทร  โฉมจังหวัด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายธนธรณ์  ปานปน
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงสายพิม  เช้ากระโทก
 
1. นางจารุนันท์  เจริญฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
2. เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
 
1. นายภัลลพ  สุขพราย
2. นายวชิระ  ปานทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  คงคืน
2. เด็กหญิงแพรวาภา  เค้าทอง
 
1. นางอรทัย  นกยูงแดง
2. นางจำเนียร  อ่อนศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   อยู่เย็น
2. เด็กชายธัญ   วงศ์รัตนธรรม
 
1. นางบุญยง   ทับทอง
2. นางสิริลักษณ์  พุ่มจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์
2. เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวปาริชาติ  โต๊ะเอี่ยม
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. นางสาววรรณเทพ  สิทธิ์น้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิเขตการ
2. เด็กชายศิวกร  แก้วสุข
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางลักษณา  ทองสุก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายนิติพงษ์  สุทธป๊อก
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดผล
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางดารณี  มะขามหอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายธเนศ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญธรรม
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางละมาย  ฟักขาว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสมัคร 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พวงสิน
2. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวรักษา
 
1. นางสาวนงเยาว์  ดีอิ่ม
2. นางสาววันรี  เรืองฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คลังสิน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจมณี
4. เด็กหญิงชลลดา  สีมาชัย
5. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ่งยง
6. เด็กหญิงธัญพร  นิคม
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สีนอเนตร
8. เด็กหญิงพินประกาย  สงแพง
9. เด็กหญิงวรนันท์  มงคลใหม่
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  ป้อป้อม
 
1. นายธนาเสฏฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงจัตุพร   วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงจิระนันท์  แตงงามรัมย์
3. เด็กหญิงธิดาพร  บุญล้ำ
4. เด็กหญิงนันทินี  แพงคุณ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฝอย
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงค์สีนวน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พาสนุก
8. เด็กหญิงสุภาพร  อำพันธทอง
9. เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ
10. เด็กหญิงอรัญญา  เพ็ชรโกมล
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์
2. เด็กหญิงญาธิป  ครึกครื้น
3. เด็กหญิงธัญชนก  กาหลง
4. เด็กหญิงนฤมล  อมริต
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองจันทร์
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์สอาด
7. เด็กหญิงรัตน์สณี  ฉวีวรรณ์
8. เด็กหญิงวศิรตา  คชพันธ์
9. เด็กหญิงสุธีกานต์  อาจขาว
10. เด็กหญิงอิศราวรรณ  สุมนารุจิรางค์
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสุขลักขณา  ยอดบุญนอก
3. นางสาวกานดา  วัชโรบล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงจีราภัทร  เหล่าโชติ
4. เด็กหญิงชุติมา  แสงโพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
6. เด็กหญิงณิราวัล  ขันบรรจง
7. เด็กหญิงธัญธร  เลิดลาภ
8. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงรัตมณี  ถิ่นพนา
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายชนะ  ตระกูลราษฎร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประมาณ
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นพรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐชนก  หลีพันธ์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
5. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
6. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
7. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
8. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ปรางปรา
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
2. นายธนาเสฏฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
3. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกีรติ  พรหมชาติ
2. เด็กชายณัฐพล  พลนุรักษ์
3. เด็กชายธนากร  ทำงาน
4. เด็กหญิงนิสา  ธนะวิทวีลาส
5. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงวรากรณ์  บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงวาสนา  มาเสือบอง
8. เด็กชายวิศรุต  เจิมขุนทด
9. เด็กชายอนิรุท  นวดไธสงค์
10. เด็กหญิงอารยา  พระสมสุข
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
3. นางสาวสุริยา  ทองเหวียง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัลนิภา  พวงศรี
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  มาสวน
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปัทธิสามะ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เกิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตวรรณ  คำศรีพล
6. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ทีทอง
7. เด็กหญิงวิว  ปัฐน์ทรัพย์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรนิล
9. เด็กชายสุธวีร์  แย้มกลิ่น
10. เด็กหญิงอรทัย  วิบูลอัตร์
 
1. นายคมสรรติ์  แข็งขัน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสม
3. นางสาวฤชากร  อำไพศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดพรม
4. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
5. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
6. เด็กหญิงพิมชนก  สุบรรณ
7. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
8. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ภูเขาคำ
9. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
10. เด็กหญิงสุธาสินี  สีนน
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ซื้อ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิศรี
4. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สุข
5. เด็กหญิงปลายฝน  โพธิ์คำฉาย
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ชื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริ
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  วิเศษกุล
9. เด็กหญิงศศิธร  แก้วใส
10. เด็กหญิงสุวรรณี  มาลา
 
1. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
2. นางอรทัย  อนันตศานต์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงขวัญคำ  หลวงซอ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภู่วัด
3. นางสาวชลธิชา  แตงเอม
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภู่เจริญ
5. นางสาวพัชราภรณ์  กรุดเงิน
6. เด็กหญิงพัชรี  ลินทอง
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วดวงใจ
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพงเภา
9. เด็กหญิงสุรางคณา  ปานอุทัย
10. เด็กหญิงสุวรรณี  ห่วงทอง
 
1. นางสาวธารารินทร์  ประจันทร์นวน
2. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
3. นางสาวศิริรัตน์  บางขัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา  ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์  ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาแก้ว
7. เด็กหญิงดลพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญส่ง
9. เด็กหญิงรสกร  มาน้อย
10. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์รักษ์
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายธานิตย์  ชุมนิรัตน์
3. นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ร่วมพุ่ม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันที
3. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีพรหมมา
4. เด็กชายทีรวัช  วงษาเนาว์
5. เด็กชายธงชัย  เกิดบ้านใหม่
6. เด็กชายนนทิวัฒน์  พิมพ์โปร่ง
7. เด็กชายพงศกร  ศรีหัวทน
8. เด็กชายพัชรพล  แก้วทา
9. เด็กชายศักดิ์สยาม  ดวงจรัสแสง
10. เด็กชายเอกมงคล  เสมอภาค
 
1. นายชะโลม  เล็ดลอด
2. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
3. นายสุนทร  การบุญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
2. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
5. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
7. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
 
1. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
3. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจตุพร  พลายบัว
2. เด็กชายจิรชัย  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ไขแดง
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไตรทรัพย์
5. เด็กชายบุญล้อม  ท่อไพบูลย์
6. เด็กชายรพีภัทร  พรายสังข์
7. เด็กชายวรวิช  แสงทอง
8. เด็กชายสิทธิพล  นุ่มทองคำ
9. เด็กชายอนุวัต  เจริญธรรม
10. เด็กชายเทพทัต  พรมสร
 
1. นายสันติ  แว่นแก้ว
2. นายกชพัฒน์  พลสา
3. นายวรเชษฐ  ชมพลมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วะชังเงิน
2. เด็กชายชัยสันต์  บุญส่ง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  โชติแสงศรี
4. เด็กชายปภังกร  จันโอ
5. เด็กหญิงพิมพิการ์  พานศรี
6. เด็กชายภัคพล  ขำกฤษ
7. เด็กชายวิรัตน์  สังข์เอม
8. เด็กหญิงอนันตญา  สุขลาภ
 
1. นางสายพิน  ทหารเพียง
2. นายรัฐนันท์  คงเจริญวงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชมเชย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์หอมจันทร์
3. เด็กชายทิวา  โคคาวี
4. เด็กชายธีรภัทร  เนียมเย็น
5. เด็กชายปรวัฒน์  ธัญญะเจริญ
6. เด็กชายพูนศักดิ์  จันทร์สุวรรณ
7. เด็กชายยศกร  สกุลอินทร์
8. เด็กชายสุรัตน์  กาญจนา
9. เด็กชายเด่นดนัย  ชะโยปัญ
10. เด็กชายเสกข์  โคกสีนอก
 
1. นายวีระชัย  ขำวงษ์
2. นางอาภรณ์  นักดนตรี
3. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายธนพล  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงใหญ่
3. เด็กชายพงศกร  ตันจินดา
4. เด็กชายพงศภัค  แย้มนาม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีประการ
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  จ้อยชรัด
7. เด็กหญิงวันดี  บุญมาเลิศ
8. เด็กหญิงสิริยา  อันศักดิ์โก
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกิด
10. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เจริญ
 
1. นายวีรภัทร์  อ่วมมา
2. นายณัฏฐพล  พรมทอง
3. นายจารุวัตร  หัสดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. นางสาวกมลทิพย์  ช่วยทัด
2. เด็กหญิงกานดา  มุมประภัย
3. เด็กชายธีรเดช  ทรงสวัสดิ์วงศ์
4. เด็กหญิงปณิตา  ธรรมา
5. เด็กหญิงพรกนก  สุขเย็น
6. นางสาววณิดา  ชำนาญผล
7. นายวรากร  ผิวงาม
8. นายศักดิ์รินทร์  ขุนอาจ
9. เด็กชายอาณัติ  ศักดิ์เสรีกุล
10. เด็กหญิงอิงลดา  สมสืบ
 
1. นายพรทวี  แท่งทอง
2. นายอดิเทพ  ปั้นเมือง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ขอนศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สุพินิจ
3. เด็กชายตุลลการ  คันทรุขา
4. เด็กหญิงธนกานต์  โชติวาณิชย์เสถียร
5. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เทศ
8. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
9. เด็กชายสุเมธ  ชูราศรี
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ขยันกลาง
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพลากร  เมืองมูล
3. นายพีรวัฒน์  มักสัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองเจริญ
2. เด็กชายคฑาเทพ  ยอดทอง
3. เด็กชายณัฐนัย  ระดมงาม
4. เด็กชายณัฐวัตร  มูลอุดม
5. เด็กชายธนชัย  ท้าวพิมพ์
6. เด็กชายธีร์ธวัช  โสภา
7. เด็กชายปัญจพัฒน์  สมอเทศ
8. เด็กชายมนูญ  มูลทรัพย์
9. เด็กชายรังสิมันส์  มูลทรัพย์
10. เด็กชายอิราวัฒน์  เทพสวัสดิ์
 
1. นายเดชณรงค์  อมกระโทก
2. นายธวัชชัย  แหว่กระโทก
3. นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เจริญรอด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วัชชวงศ์
3. เด็กหญิงนิษาพร  หัวใจเพชร
4. เด็กหญิงพรหมพร  สลักคำ
5. เด็กหญิงศศิกร  พันทองหล่อ
6. เด็กหญิงศิรดา  อิงทอง
7. เด็กหญิงอภิรดา  เปรมานุพันธ์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริวงศ์คุณากร
9. เด็กหญิงอารดา  แวกไธสง
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมภู
 
1. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
2. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
3. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นเรือน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หนาทา
2. เด็กหญิงฐิติภา  ชิญหงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ขุนแผน
4. เด็กชายธีรกานต์  อ่อนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปริณดา  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
7. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีธาตุ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญขวาง
9. เด็กหญิงหทัยทัต  จันทรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สระแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นางสาวสุธานาถ  ฐานะ
3. นางสาวกัลยารัตน์  ชอบค้าขาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
2. เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
 
1. นายประภาส  เปล่งเติม
2. นายสมพงษ์  พจนประทุม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกวิน  ทองวิไล
2. เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร
 
1. นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์
2. นายโปลิศ  เชื้อแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกีรดิต  มหัตกีรติ
2. เด็กหญิงนิชกานต์  หรีหร่อง
 
1. นายสัมฤทธิ์  คมขำ
2. นางสาวศิริพร  ชัยสีหา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวสันต์   แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงสิริโสภา    อยู่อินทร์
 
1. นางวารี   ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา   อินบัว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงลัดดา   แซ่ว่อง
2. เด็กหญิงเหมดี   สินโพธิ์
 
1. นางวันดี  คชานันท์
2. นางสาวโสภา  ขำเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ปิติเขต
2. เด็กหญิงรุ่งดี  บุญวัฒนา
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นายปิติ  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพอใจ  เทียรทอง
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล
 
1. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกนกกร  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์   เขียวน้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงเมียวดี  แซ่ซิ้น
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บรรจงการ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จินดาสัมพันธ์
 
1. นางวาสนา  ชมภูพลอย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายธนวิทย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมีทู  -
 
1. นายสมชาย  -
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงแก้วลัดดา  คำสามาน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญทอง
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนสร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเพ็ชร์
 
1. นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายซานโจ่  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงลิ  ลองจวง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายรังสรรค์  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงชลิสา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วังหนอง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขมร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ธูปโพธิ์
2. เด็กหญิงนันธิดา   โพธิ์ทอง
 
1. นายเอกชัย  นักวิฬา
2. นางสาวจิราพร  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กันวิหก
2. เด็กหญิงอภิชญา  แสงเดือน
 
1. นางสาวอำไพ  พัดทอง
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันนี  เยียดโมทย์
2. เด็กหญิงรัตนา  เยียดโมทย์
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดกรุง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภิญโย
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
2. นางสาวพัชรียา  ประจง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคร้าม
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 1. เด็กชายพุธรักษ์  ฉวิกขุนรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อัครฮาดศรี
 
1. นางสาวพรกมล  ช้างเปีย
2. นางสาวพิชชากานต์  นงนุช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  คงดี
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
2. นางสาวธัญวรัชน์  ศาลางาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกรวิภา  บัวกระสินธุ์
2. เด็กชายณัฐการต์  วิริยะ
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
2. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ
 
1. นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
 
1. นายทวีลาภ  สิทธิเวช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  แสงทอง
 
1. นายปริญญา  ง่วนทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงพชิรา  ผุยมูลตรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะริด
3. เด็กหญิงโยษิตา  อู่ธนทรัพย์
 
1. นายรัชพล  วิเชียรรัมย์
2. นายณรงค์  รักษาพล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กชายกล้าวศิน   สอนมาก
2. เด็กหญิงกวินตรา   จันทา
3. เด็กหญิงวรรณประภาภรณ์   รสเกลี้ยง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ตุพิมาย
2. นางสมลักษณ์  น้อยตามโต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเม็ง  อิด
2. เด็กชายเลียบ  ฮวน
3. เด็กชายไซ  สวน
 
1. นางประไพ  บุญยานุเคราะห์
2. นางสาวราตรี  พูนเพิ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนัญชัย  เพียรนภา
2. เด็กชายธีรภัทร  แข็งกล้า
3. เด็กชายวรพงษ์  เพียรนภา
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปาเงิน
2. เด็กหญิงฉัตรพิมล  ดอนไพรนุช
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุมนิ่ม
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา   เกียรติเมธี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กหญิงอุษา  ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายกิตติพงษ์   สะละดี
2. นายพันธกานต์    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี   แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายถนอมทรัพย์  ระมาตทอง
2. เด็กชายธนพล  คำมุง
3. นายพิพัฒน์  พรมภักดี
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ดำพลงาม
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
 
1. นายชมชนม์  สุกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายคณธัช    แย้มสุวรรณ
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ    นวลปลอด
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอชิตะ  เรืองศรี
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   สุขอุดม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ
 
1. นายรัชพล  สุขดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพศวีร์  ภักดี
 
1. นายอธิพงศ์  กำเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายสุทธิวัฒน์   มิศิริ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  จรรย์นาฏย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์สายทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธณาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนาภา  เอี่ยมอิศรา
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
 
1. นางสาวปราณี  คำนัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์   พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงจันจิรา  เข็มเพชร์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายธนพล  พลศักดิ์
 
1. นายบุญภัทร  บุญอิ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ลักษณบุตร
 
1. นายวิทวัส  อินทะแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พุชพงษ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายปณต  แปลกพงษ์ศิริ
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศุภเสถียร
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์ทับทิม
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงชเนตตี  ศรีบุตร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพัฒนขวัญ  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กชายธนบดินทร์   แก้วมหา
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงสาริศา  วาริชา
 
1. นายธงชัย   คงกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ   วัจนรัตนากูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
5. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
6. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล้าหว้าน
7. เด็กหญิงวรนารี  รัตนอำภา
8. เด็กหญิงวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายจุมพล  คำดี
3. นายมานพ  ทับเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
3. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
6. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
7. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกนกกร  ทวีสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงนริสา  คุสิตา
4. เด็กหญิงวรรัตน์  นเรศรัมย์
5. เด็กชายวัยวัฒน์  โสประโคน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุข
7. เด็กชายอมเรศ  แจ่มจำรัส
8. เด็กชายอำนาจ  อ่ำกระโทก
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นางภิญญาภัทร  ธนชัยโภคิน
3. นางสาวดวงกมล  ศรีวิรัญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมมา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
9. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายจุมพล  คำดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
2. เด็กชายชานน  -
3. เด็กชายธีรภัทร์  น้ำค้าง
4. เด็กหญิงวิพา  ศรีวิรัญ
5. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหอม
7. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
8. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
9. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นายพีระ  สุขะ
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภู่เอี่ยม
3. เด็กชายคณพศ  เผือกแตง
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุวรรณลือ
5. เด็กชายชลรธาร  อิ้วบาง
6. เด็กหญิงชุติมา  ภู่พูล
7. เด็กชายธิชานนท์  ยศรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เผือกแตง
9. เด็กชายเกษม  เทพสาลี
 
1. นางประทุม  เทียมเมือง
2. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
3. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  พรมฟ้า
3. เด็กหญิงชุติมา  จินดาพงษ์
4. เด็กชายณัฐพล  ทอประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  มั่นประเสริฐ
6. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อำนวยผล
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  นามทอง
8. เด็กชายพงศกร  โพธิชัย
9. เด็กชายพิชิตชัย  เคนมาตร
10. เด็กชายมงคลชัย  บัวสุวรรณ
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
12. เด็กหญิงอาทิตยา   พึ่งฤทธิ์
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยะตะโคตร
14. เด็กชายอิทธิเดช  คุศิลป์
15. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว
3. นายนิรุตติ์  เพียทา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
2. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
3. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กชายธีริศรา  อุดมพัฒท์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
7. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
9. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
10. เด็กชายภาคินยฐ์  แก้วสงคราม
11. เด็กหญิงรุจิราภา  ช่วงโชติ
12. เด็กหญิงวิรินยุภา  ปราบพาล
13. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
14. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวณ
15. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ์
2. เด็กชายณภัทร  ธานวัตร์
3. เด็กชายนนทกร  ชูโฉมศรี
4. เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์เปลี่ยนสี
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  ม่วงกล่ำ
6. เด็กชายภูวนัย  น้ำทรัพย์
7. เด็กชายยิเฉิง  เฉิน
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  เรือนงาม
9. เด็กชายวีระพล  ธงชัยพันธ์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญธรรม
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองปุสสะ
12. เด็กหญิงสุชานาถ  กันเกตุ
13. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์เปลี่ยนสี
14. เด็กชายอธิคุณ  ทองประทีป
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยชน
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางปราณี  สุขทอง
3. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
4. นางสาวศิริพร  เทียบเทียม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมมา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กชายนพรัตน์  เรืองเดช
8. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
9. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
10. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
11. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
12. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
13. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
14. เด็กชายศราวุฒิ  ขาวลออ
15. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงกัลยา  คำภูเมือง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มีแก้ว
3. เด็กชายธรรมนูญ  อยู่ยั่งยืน
4. เด็กหญิงนภัสสร  กล้าหาญ
5. เด็กหญิงนริตา  ริมปุ่น
6. เด็กชายนวพล  ช่วยป้อง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมจุมจัง
8. เด็กหญิงบุญฑิตา  ผาดศรี
9. เด็กชายวศิรุต  จันทร์ดำ
10. นางสาวศิริพร  สุกใส
11. เด็กหญิงสุภาศิณี  สีแนะ
12. เด็กชายสุรวุฒิ  หมอยา
13. เด็กชายอนุพงษ์  เลี่ยงฮับ
14. เด็กชายอภิชาติ  ดุลเดช
15. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  แทนสมบัติ
 
1. นายชวลิต  จงเห็นจิตต์
2. นางเสาวดี  จงเห็นจิตต์
3. นางพจนีย์วรรณ  น้อยประดิษฐ์
4. นายจิตรภาณุ  นันทิประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พากเพียร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีรัตนสมบูรณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสง่า
4. เด็กหญิงพรจิรา  เมืองแก้ว
5. เด็กชายพิทักษ์  แก้วสง่า
6. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสง่า
7. เด็กชายพีระศักดิ์  คำสีบัว
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะศรี
9. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงลักษิกา  สุดารัก
11. เด็กชายสิทธิกร  นามพิชัย
12. เด็กหญิงอริษา  สมนาค
13. เด็กหญิงอ้อยแก้ว  นนท์เต
14. เด็กชายเจมส์ศักดิ์  จันทรเดช
15. เด็กหญิงโชติกา  ตลอดไธสง
 
1. นางณันทัชพร  ทัศนะ
2. นายคณพศ  ทัศนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกันติชา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
3. เด็กชายธนกฤต  สร้อยธรรมา
4. เด็กชายธนวุฒิ  กิ่งมาลา
5. เด็กชายธราเทพ  จิตร์เที่ยง
6. เด็กชายนิติภัทร  วิทยาประภากร
7. เด็กชายปภังกร  เสมาเพชร
8. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
9. เด็กชายมารุจ  เทียมจิตรักษา
10. เด็กชายศุภชัย  เสถียรมล
11. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กรวิภาสเรือง
12. เด็กชายโชคอนันต์  ครุฑสำอางค์
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
3. นายสมยศ  มาธีระ
4. นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงญาณภัทร์  จินาวัลย์
3. เด็กหญิงฐนิชา  นพตะลุง
4. เด็กหญิงธนพร  ชมภูนาวัฒน์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริมาจันทร์
6. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรนอก
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสังวาลย์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ขำเขียน
9. เด็กหญิงวิรดา  สายคำ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์เพ็ง
11. เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจรูญ
12. เด็กชายสุพศิน  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
2. นางสาวโชติกาญจน์  สิงห์รอด
3. นางสาวศศิกร  กมลรัตนกุล
4. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
5. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   กล่อมเกลี้ยง
6. เด็กชายปราชญ์นที  อินทรประสิทธิ์
7. เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเจือเพชร
8. เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
9. เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง
10. เด็กชายเด็กชายเผ่าพล   การะเกตุ
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
3. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมมา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
6. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
7. เด็กชายปาณิศรา  รัชชุรัตน
8. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
9. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
10. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
11. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
12. เด็กชายสราวุฒิ  ขาวละออ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. นายกุลวัต  เลิศบรรจง
2. เด็กชายขจร  วนาโชคชัย
3. เด็กชายฐิติชัย  ชาลานภาพร
4. เด็กหญิงธณาทิพย์  แซ่อึ้ง
5. เด็กชายนนทการ  ใจมั่น
6. เด็กหญิงมุกดา  แขกไทย
7. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
8. เด็กหญิงวรินลักษ์  ทวีสุภรพัฒนา
9. เด็กหญิงวิตา  เตชาจินดานนท์
10. เด็กชายศุภชัย  ชินนะ
11. เด็กชายอรรตพงษ์  ชำนาญกิจ
12. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
2. นายจิรายุ  เต่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายกษิดิศ  ยืนยง
2. เด็กชายชานนท์   รอดรัตนะ
3. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ชัยเสนา
5. เด็กชายภาสกร   สุขถาวร
6. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
7. เด็กหญิงยลดา   ถาวรสวัสดิ์
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   พรมโชติ
9. เด็กหญิงสายฝน   โคตรทารินทร์
10. เด็กหญิงสุชาวดี   พร้อมสันเทียะ
11. นายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
12. นางสาวอาคีรา  สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาแดง
2. เด็กหญิงจิรปราณี  จิรวงศธนโชติ
3. เด็กหญิงจิรปรียา  จิรวงศธนโชติ
4. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนน้อม
5. เด็กชายชาคริต  เซ็นสุรีย์
6. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงธนัชพร  แต่งสี
8. เด็กชายธรรมสรณ์  ผสมทรัพย์
9. เด็กชายปฏิญญา  ศิริเมล์
10. เด็กหญิงพรรณราย  เทียนสี
11. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ผุยมูลตรี
12. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วิเชียร
13. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไทยวี
14. เด็กหญิงรมย์นลิน  ชมชายผล
15. เด็กหญิงวีรณัฐา  ชุมนุมราษฎร์
16. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
17. เด็กหญิงอรุณี  ปลูกอ้อม
18. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฉิมคง
19. เด็กหญิงแพรววา  เทียนสี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
3. นางสาวศิริรักษ์  นาคะ
4. นางสาวจพรรณี  กั้วมาลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
2. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
3. เด็กชายธนภณ  อัมพิมปภา
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีดา
6. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
7. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
8. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
9. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
10. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
11. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
12. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
13. เด็กชายวรินทร  นามศักดิ์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
15. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
16. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวณ
17. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
18. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กชายกฤษดา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงกวิตา  กิตติโชตินราแย้ม
3. เด็กหญิงกัญชริญา  ภันทิลาธนภัทร
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ปราโมทกุล
5. เด็กหญิงจิราภา  จูงาม
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดทองหอม
7. เด็กหญิงณัฏฐพร  ดีสุพรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐชา  ขำปากพลี
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามภักดี
10. เด็กหญิงธัญญาเรศ  นามภักดี
11. เด็กชายนรวร  เมืองมูล
12. เด็กหญิงนาตาชา  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงปริยาภรณ์  หิรัญยะนันท์
14. เด็กหญิงพรทิพย์  เผือกนอก
15. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
16. เด็กหญิงวิกานดา  อุดตัน
17. เด็กหญิงสิริยากร  ประดิษฐสอน
18. เด็กหญิงสุนันทา  สุวรรณพงค์
19. เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ
20. เด็กหญิงอภิญญา  ทองบุญเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
2. นายสมชาย  พึ่งอิ่ม
3. นายวิภาส   เลิศนราวาทิต
4. นางสาววาสนา  พ่วงวิจิตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกนกพร  เครือบุตรสิน
2. เด็กชายกฤษชนะ  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
4. เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนละมุล
5. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
6. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แย้มน้อย
8. เด็กชายพีรภัทร์  ชุมภูวร
9. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
10. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
11. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
12. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
13. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
19. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
20. เด็กหญิงเมธาวี  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ
3. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
4. นางจันทนา  สืบเสน
5. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
6. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บางแค
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน
3. เด็กชายธนา  ห้วยชะนาง
4. เด็กหญิงปาณิสรา  คำวัง
5. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
6. เด็กชายพาทิศ  จันทร์ส่องแสง
7. เด็กชายภาคภูมิ  เดือนฉาย
8. เด็กชายยศวิน  เกตุวัน
9. เด็กหญิงวันวิษา  เนื้อนวล
10. เด็กชายวัลลพ  หลีกระโทก
11. เด็กชายศุภกิตติ์  สุขเพ็ญกิจ
12. เด็กชายศุภรัตน์  สมนึก
13. เด็กหญิงสมใจ  วงษ์สงฆ์
14. เด็กชายสุธิวัสส  พรรณทรัพย์
15. เด็กชายอภิชาติ  สมบัติ
16. เด็กชายอภิลักษณ์  บังเกิด
17. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมบัติ
18. เด็กชายอาทิตย์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงเกษมณี  ยี่สุ่นแย้ม
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อาบใจ
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางมีนา  ขันทราม
3. นางสุดายุ  ฤกษ์สมจิต
4. นางสุรัชนา   มีใย
5. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
6. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  แก้วประเสริฐชุติมา
2. เด็กชายชนัญชัย  ทวีศักดิื์
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคง
4. เด็กชายดนุสรณ์  สกุลน้อย
5. เด็กหญิงทรงวิลัย  เกษทอง
6. เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐศิล
7. เด็กชายธนวัฒน์  เจนแพทย์
8. เด็กชายพงศกร  ผลพิมาย
9. เด็กชายพรรษา  สืบมี
10. เด็กชายภูวดล  พูลพิพัฒน์
11. เด็กหญิงรัญชิดา  มิตรมาศ
12. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
13. เด็กหญิงสายชล  ฟักบุญเลิศ
14. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสว่าง
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทัพชารี
16. เด็กหญิงอมิตตา  หลงสมบุญ
17. เด็กชายอัครวิทย์  พุทธขันธ์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิหูสูตร
19. เด็กหญิงเกวลิน  ทองบ่อ
20. เด็กชายเดชมงคล  วัดแผ่นลำ
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นายเอกพล  กาวีวน
3. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
4. นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา
5. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
6. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
2. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
3. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
4. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
5. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ใบแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนพเก้า  พยัคฆ์ศรี
4. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
5. เด็กหญิงปรวรรณ  ไวโฉม
6. เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุข
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
3. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
4. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
5. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
6. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสมใจ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   เจริญดง
3. เด็กหญิงกัณฑพร    หาริกุล
4. เด็กหญิงกันติชา   คำเหลือ
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย   จันทร์หอม
6. เด็กชายคณาธิป   ป้อมเจา
7. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิเศษชาติ
8. เด็กชายจิรพงษ์   เกตุคล้าย
9. เด็กหญิงชนัญธิชา   สุภาพ
10. เด็กหญิงณัฐนรี   อ่อนฉวี
11. เด็กหญิงทิพยวรรณ   นาคพันธ์
12. เด็กหญิงธรรมสิริ    ละครไชย
13. เด็กหญิงธิญาดา   สิทธิชัย
14. เด็กหญิงนัจนันท์  โชติวงศ์
15. เด็กหญิงปวริศา   ชูใจดี
16. เด็กชายพงศธร  มีกุญชร
17. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เเซ่พุ้น
18. เด็กชายพิชญุตม์   อุ่นแก้ว
19. เด็กชายพีรพัฒน์   อังศิริ
20. เด็กชายพีรภัทร   ทองวิเชียร
21. เด็กชายภัทรดนัย   ทองวิเชียร
22. เด็กชายภูริวัฒน์   ยศภา
23. เด็กหญิงมัชฌิมา  เดาะขุนทด
24. เด็กหญิงรชตวรรณ   บรรจง
25. เด็กหญิงวนัสนันท์   ต่างทอง
26. เด็กหญิงวริศรา   เต็มดี
27. เด็กหญิงวิริพัตตรา   มิ่งมิตร
28. เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองเกลี้ยง
29. เด็กหญิงวีระนุช  อยู่ลือ
30. เด็กชายสถาพร    เพ็ญนาถ
31. เด็กชายสรรเพชร    จันทวงศ์
32. เด็กหญิงสุจิรา   ไชยบำรุง
33. เด็กหญิงสุนิสา  มวลคำลา
34. เด็กหญิงสุภาวดี   กลิ่นดอกแก้ว
35. เด็กหญิงสุรีพร   อ่อนจันทร์
36. เด็กหญิงอรทัย   หวังสระกลาง
37. เด็กหญิงอุมาวรรณ  จันมะณี
38. เด็กหญิงโชติกา   แสงกรุง
 
1. นางสาวนรินทร์ธร   พุทธนิพพานเนตร
2. นางสาวณัฐธยาน์   น้อยคำลือ
3. นางปิยะนาฎ   ไลทา
4. นายพรเทพ   มีเวชสม
5. นายวุฒิพันธุ์   อ่อนปัดชา
6. นายศราวุธ  บวชประโคน
7. นายสมยศ   ชื่นอารมณ์
8. นายอนุชา   นาคมังสัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
2. นายคงสุวรรณ  โคติวัน
3. เด็กชายจอมพล  ดวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
5. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
8. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง
9. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
10. เด็กชายทวีชัย  ฉัตรกระโทก
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิชัยโรจน์วงศ์
12. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
13. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาอิ่ม
14. เด็กหญิงนันทการณ์  สมบูรณ์
15. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม
16. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ์
17. เด็กหญิงประภาภรณ์  ภูมิวินี
18. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
19. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
21. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
22. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
23. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
24. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ
25. เด็กหญิงวิจิตกัลญา  เทียมยม
26. เด็กหญิงวิภาดา  จงกลกลาง
27. เด็กชายวุฒิพงศ์  โคกราม
28. เด็กชายศิวัช  ศรีสุนันท์
29. เด็กชายสุภาพ  ม่วงอ่อน
30. เด็กชายอภิณฑพงษ์  คำล้าน
31. เด็กชายอัมรินทร์  เหล่าเขตกิจ
32. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว
33. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
34. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ำ
35. เด็กหญิงเกวลิน  ฉัตรกระโทก
36. เด็กหญิงเกศินี  ทรัพย์สงเคราะห์
37. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ธรรมตาล
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หันรอด
40. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
3. นางธนญา  ชนะพันธุ์
4. นางสาวนารา  นิลนันท์
5. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
6. นางลำใย  อิ่มสิน
7. นางรานี  ตันสิน
8. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
2. เด็กหญิงกฤษติยา  คุ้มพรม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พานทอง
4. เด็กชายฉัตริน  ประมงคล
5. เด็กชายชลภัทร  โปกุล
6. เด็กหญิงฐิติวรดา  ช่างทำ
7. เด็กชายณัฐพล  ศรีชุม
8. เด็กชายณัฐศรันย์  เลาะเหลางาม
9. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
10. เด็กชายธนดล  เหลืองอ่อน
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปล้องงูเหลือม
12. เด็กหญิงนัทชา  สุทนต์
13. เด็กหญิงนันฑิตา  เขียมสันเที๊ยะ
14. เด็กชายนเรนทร  แท่นคำ
15. เด็กหญิงปัฐมาวดี  เหมือนท้วม
16. เด็กหญิงปิยะพร  พุทธรัตน์
17. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  บุญเต็ม
18. เด็กหญิงพรรณธร  ประทุมรัตน์
19. เด็กชายพลากร  ขันทะกาศ
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองดารา
21. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
22. เด็กชายภาณุพงศ์  เกียรติพันธ์ุ
23. เด็กชายมิตรภาพ  บุตรโคตร
24. เด็กหญิงรดามณี  ทองแพง
25. เด็กหญิงรสริน  แสงสง่า
26. เด็กหญิงวรัญญา  เผื่อนประเสริฐ
27. เด็กชายวรายุทธิ์  เปรมปรี
28. เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพูลสวัสดิ์
29. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
30. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตีบกลาง
31. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
32. เด็กหญิงสุภาพร  ชูกาญจน์
33. เด็กหญิงอชิรญา  จงดี
34. เด็กชายอติชาติ  พวงภู่
35. นายอนุชิต  ธนูผาย
36. เด็กหญิงอมลรุจี  มณีวงศ์
37. เด็กชายอานนท์  โมหะหมัดรักษาผล
38. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
39. เด็กหญิงเนตรนารี  ยาชะโลม
40. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
3. นางสาวณัฐชา  พุ่มพวง
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงจันทร์
5. นายสาโรจน์  อยู่พรมราช
6. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
7. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
8. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงกชพร  ฉ่ำวิเศษ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนถาวร
3. เด็กชายกฤตติธัช  นนทธรรม
4. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคำรอด
5. นางสาวขวัญเรือน  พรมใจรักษ์
6. เด็กหญิงจันทร์ฑิรา  มาชัย
7. เด็กหญิงดารณี  บำรุงสุข
8. นางสาวดาริณี  อยู่นัทธี
9. เด็กชายธงชัย  เพ็งสาสตร์
10. นายธนดล  สาธุเสน
11. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุสุวรรณ
12. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เพ็ชรเย็น
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไวยครุธ
14. เด็กหญิงปทัยทิพย์  เทพอุด
15. นางสาวพรธิฌา  แป้นเพ็ชร
16. เด็กชายพลกฤต  นวลฉวี
17. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้อมกัน
18. เด็กหญิงภิริญา  ดุจดา
19. เด็กหญิงรังรอง  เกสบุตร
20. เด็กหญิงรุ่งรวี  ยิ้มแย้ม
21. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นใจ
22. เด็กหญิงวิภาพร  บุญร่วง
23. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็งนาเรนทร์
24. เด็กชายวิศว  สูงเจริญ
25. เด็กชายวีรพงษ์  จันทิปะ
26. เด็กหญิงศรุดา  หอมฟุ้ง
27. เด็กหญิงศิรินภา  ธรรมเนียม
28. นายศุภกิตติ์  วิริยะคุณ
29. เด็กหญิงศุภาพร  สุดสวาท
30. เด็กหญิงสราญลักษณ์  บัวโรย
31. เด็กหญิงสุธาสินีย์  อารีย์วงษ์
32. เด็กหญิงสุนิสา  ล้ำเลิศ
33. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพ็ชรรัตน์
34. เด็กหญิงสุวรรณา  นีสกุล
35. เด็กหญิงอโณมา  มากระดี
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตาทอง
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
2. นายสมาน  วิหกรัตน์
3. นางสาวจีรพร  แสงแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  ตั๊งศรีเมืองทอง
5. นางวิภาดา  ทองแผ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายกรวิทย์  กาติ๊บ
2. เด็กหญิงกฤติมา  มาเสนาะ
3. เด็กหญิงจิดาภา  พลูปั้น
4. เด็กชายจิรกิตต์  บุญยืน
5. เด็กหญิงจีรภัทร์  วสีดำรัสพงศ์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขะชี้ฟ้า
7. เด็กหญิงญาณศรณ์  สง่าวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐธิชา  ด่านเจริญ
9. เด็กหญิงดวงพร  แซ่อั้ง
10. เด็กชายตะวัน  ขวัญเมือง
11. เด็กชายธนเดช  ชาตเกียรติ
12. เด็กหญิงธัญญาพร  กิ่งวิชิต
13. เด็กชายนันทชัย  ไพรบูล
14. เด็กหญิงปริศนา  กองจันทร์
15. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุงปอพาน
16. เด็กชายพงศ์พันธ์  กอหลง
17. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์คำวงษ์
18. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วดวงตา
19. เด็กชายพีรภัทร  ภูเทียมสี
20. เด็กหญิงพีรยา  แก่นจันทร์
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  เคนโพธิ์
22. เด็กชายรพีภัทร  สาพิพท์จันทร์
23. เด็กหญิงรสา  รอดไพ
24. เด็กหญิงวรรณพร  วรรณวงค์
25. เด็กหญิงวาลินี  เกิดสำราญ
26. เด็กชายวิริยะ  นาเริง
27. เด็กหญิงศศิธร  ทองพราว
28. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมทิง
29. เด็กหญิงสิริพร  ยอดสิงห์
30. เด็กหญิงสุนีย์  วรวรรณ
31. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สูนสันเทียะ
32. เด็กชายอภิวรรธน์  เรียมภักดี
33. เด็กชายอภิสิทธ์  มาลัย
34. เด็กหญิงอัยลดา  ยุระไชย์
35. เด็กหญิงอาริญา  ทีพขุนทด
36. เด็กชายเมธี  เข็มขาว
37. เด็กชายเอกภพ  คดีทอง
38. เด็กหญิงแสง  น่อยคำ
 
1. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธ์ุ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
3. นายเกียรติคุณ  ศิริเวช
4. นายนิพนธ์  เป้าประจำเมือง
5. นางสาวอรนรินทร์  นุชงอน
6. นางศิริกาญจน์  ภูริภัทรวิรุฬห์
7. นางสาววรินญา  ภู่ปราง
8. นายสุกฤษฏิ์  อุตรมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงกรชนก  นิยมเอี่ยม
2. เด็กชายคงสิทธิ์  วัดกลีบ
3. เด็กหญิงคนึงนิตย์  เต็มนาที
4. เด็กหญิงคนึงนิตย์  เต็มนาที
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูมิอักโข
6. เด็กชายชัยยุทธ์  บุตรเพียร
7. เด็กชายชินวัตร  นักเพียร
8. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์แก้ว
9. เด็กชายธนโชติ  วงษ์แก้ว
10. เด็กชายธีรพงษ์  ปานณรงค์
11. เด็กชายนพรุจ  เล็กธนู
12. เด็กชายนฤพนธ์  ออกเวหา
13. เด็กชายนฤเบศ์  บัวเบา
14. เด็กหญิงนวัตมน  เจริญพร
15. เด็กหญิงนัดฎาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
16. เด็กชายนำพล  แซ่ล้อ
17. เด็กชายนิพนธ์  ต่างด้าว
18. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกูล
19. เด็กชายปิยะพล  ต่างด้าว
20. เด็กหญิงพันธิชา  เคมาชัย
21. เด็กหญิงพิชญาภา  สมศรี
22. เด็กหญิงภัทรภรณ์  รักษ์เทพย์
23. เด็กชายภูรินทร์  ลิ้มทอง
24. เด็กชายรัชชานนท์  ปิดตาเน
25. เด็กหญิงวราลักษณ์  เรือนแพ
26. เด็กหญิงวริสรา  วงศ์แก้ว
27. เด็กชายวิทวัส  มิลินทจินดา
28. เด็กหญิงวิรชา  ดาราน้อย
29. เด็กชายวีรพงษ์  ต่างด้าว
30. เด็กชายวีรภาพ  สังข์วิเวก
31. นายวีระพล  จือประสิทธิ์
32. เด็กชายศรันย์  สมงาม
33. เด็กหญิงศรุตา  พรมชัยศรี
34. เด็กชายสถาพร  ศรีชุ่ม
35. เด็กหญิงสวรรยา  อารีกิจ
36. เด็กชายสัญชัย  นาคเกษม
37. เด็กชายสุวิจักรณ์  นิยมเอี่ยม
38. เด็กชายออง  มาไกล
39. เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสกุล
40. เด็กชายเอกมงคล  กาญจนศร
 
1. นายประมวล  พฤฑฒิกุล
2. นายนพศักดิ์  ตั้งสกุลระหง
3. นางนันทวัน  ยะมะคุปต์
4. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
5. นางสาวนพวรรณ  ดวงดี
6. นายบุญมี  จันทร
7. นายเมธาวัช  สว่างเนตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พริ้งเพราะ
 
1. นายปัญณภัทร  สิทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. นายวรชาติ  บ่อเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ   อินทชิต
 
1. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรวุฒิ  อินชูกุล
 
1. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร
 
1. นายเกรียงไกร  คงเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชาคริยา  คำกิ่ง
 
1. นายประทิน  นากน้ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 1. เด็กหญิงชนาพร  ฉ่ำชื่น
 
1. นายชัยรัตน์  วิสาสะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเมือง
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมรา
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพสาตรา
 
1. นายสุชณะ  บ่อคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นางบุญเรือน  ใจเหิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นางสาวชลลดา  คุชิตา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงนพรดา  มณีนาค
 
1. นายธีระสัญต์  จรรยาสิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นางวิมล  พึ่งภพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายธนบดี  อัศวสืบสกุล
 
1. นายวงศกร  ธีรภัทรวรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายเจมมี่  สะพอ
 
1. นางสาวรมย์ชลี  โกโสลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงเจราดีน ทริชา  อี ดีซอน
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  สินธุมาลย์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงชินัญทร  เมธิธนศิล
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงุสุพรรษา  บัวบาน
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  แย้มเหมือน
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วหาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงณัฐวิสา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวศิริพร  พรหมนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ทวีผล
 
1. นายอมรเทพ  ปานสาคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์เปล่ง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากบึง 1. นายธัญพิสิษฐ์  เทิงชน
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญเก้า  พานิชพงษ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงอริสา  มะโนธรรม
 
1. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กหญิงศิวปรีชา  ทองพร้อม
 
1. นางสลิล  กุลภัทรสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงนพรดา  มณีนาค
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นายเชาวลิต  วงษ์จินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นางสาวชลลดา  คุชิตา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายกฤต  ตันไพบูลย์กุล
2. เด็กชายกฤตภัค   โชคส่องสิริ
3. เด็กชายกวินท์   เปี่ยมเจริญกวิน
4. เด็กชายกุลบุตร  รักษานาเวศ
5. เด็กชายคงพชร  รุ่งเรืองไพฑูรย์
6. เด็กชายจารุพัฒน์  ชัชวาลย์
7. เด็กชายจุฑาภัทร   โพธิเย็น
8. เด็กชายติณณ์  บุญเลิศ
9. เด็กชายธัชธรรม   เที่ยงธรรม
10. เด็กชายปาลิน   ฟองตา
11. เด็กชายปิติพัฒน์  เรืองหิรัญโภคัย
12. เด็กชายสิรวัฒน์  ภูวสิทธินันท์
 
1. นายสร้างสรรค์  พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงเกตุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คชสาร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำบุญ
4. เด็กหญิงชญาน์รัตน์  วิราพร
5. เด็กหญิงนัฐชนก  เทพาพงษ์
6. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์เนียม
7. เด็กชายพิพัฒน์  เทพาพงษ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  มีทรัพย์
9. เด็กหญิงวรัทยา  กันทาวงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  หลาบสุดา
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุมทัน
12. เด็กหญิงเอลิกา  ไชยหาญ
 
1. นายสุปัญญา  สรรพจักร์
2. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
3. นายบุญเลิศ  ฉวีวรรณ
4. นายไพบูลย์  อ้อมวิหาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายณัชพล  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงณัฐราภรณ์  กฤตยารักษ์สกุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรอด
4. เด็กชายธนกฤต  ไทยบำรุง
5. เด็กชายธรณ์ธันย์  ทองงาม
6. เด็กหญิงธารทิพย์  ภู่ป้อม
7. เด็กชายบูรพา  ลือจันดา
8. เด็กหญิงปพัสมน  ยินดีสุข
9. เด็กชายอรรถพล  ปั้นฉลวย
10. เด็กชายโอบกิจ  ก๊กเฮง
 
1. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
2. นายภาสกร  แย้มศรี
3. นายนุชา  จั่นเจริญ
4. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แน่นเนือง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเกษม
4. เด็กชายณัฐวัตร  กิจสอาด
5. เด็กหญิงณิชา  ทรัพย์จำนงค์
6. เด็กชายธนกร  แสวงหา
7. เด็กหญิงพรทิพย์  กลีบเมฆ
8. เด็กชายพิพัฒน์  ด้วงประสิทธิ์
9. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์แพน
10. เด็กชายสมพงษ์  สุขสุแดน
11. เด็กชายอัครภูมิ  เกษตร
12. เด็กหญิงอุไรพร  บุญครอบ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
3. นางมนชิดา  ไกรไธสง
4. นางสาววนิดา  เปรมใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธิดา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายนิพนธ์  สารบรรณ
3. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงปั้น
4. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เปี่ยมปาน
5. เด็กชายยศพล  เที่ยวมาพบสุข
6. เด็กหญิงรนิษฐา  เอ็กเชือก
7. เด็กหญิงริณชุอร  หวานนิมิตร
8. เด็กชายวิสุทธิภัทร  สุภานิช
9. เด็กหญิงศิวพร  ชาพันดุง
10. เด็กชายเจษฏา  สุภานิช
11. เด็กชายเปรมปรีดิ์  สุขใจ
12. เด็กหญิงเอมวิกา  กล้าหาญ
 
1. นายศรีมา  พาสนไกรศร
2. นายศราวุฒิ  สุริวงค์
3. นายโอภาส  แคนจา
4. นายสุวพิชญ์  สระทองฮ่วม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองแสงอรุณ
2. เด็กชายกันตพัฒน์   จักรชุม
3. เด็กหญิงธัญชนก   ขุนาพรม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   หันตะคุ
5. นางสาววัสสกาล   วงศ์จันทร์
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  สวัสดี
7. นางสาวศิริรักษ์   ค้ากลาง
8. นางสาวสุพัตรา   เบาะแส
9. เด็กหญิงสุภรพัชร   เอกพงษ์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญประคอง
11. เด็กหญิงอรุณี   ทองแสงอรุณ
12. เด็กหญิงอารยา   ผมน้อย
 
1. นางสาวธิติรัตน์  บุตรเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
3. นางสาวอภิรดี  จันทร์หงษ์
4. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฎหมาย  เทียนไชย
2. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
3. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
4. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
5. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
7. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
8. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
10. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
11. เด็กชายชาญณรงค์  ปานดำ
12. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
13. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์คลองตัน
15. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
16. เด็กหญิงนรินทร  ปิ่นทอง
17. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
18. เด็กชายนวพล  ปานดำ
19. เด็กชายนิติกร  เฮงสกุล
20. เด็กชายปฏิพล  เจียมเยื่อเพ็ง
21. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
23. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
24. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุกคตะ
25. เด็กหญิงรจนา  โชดัง
26. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
27. เด็กชายวรายุทธ  คงทรัพย์
28. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
29. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณอุบล
30. เด็กชายวีระวัฒ์  ภักดีวงษ์
31. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
32. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
33. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
34. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
35. เด็กหญิงสุชานาถ  เอี่ยมสำอางค์
36. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
37. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
38. เด็กชายอนุชิต  สาวารักษ์
39. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
40. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
4. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
5. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
6. นางสาวน้องนุช  ตีรมาโนช
7. นายไกรสร  ตะลุ่ม
8. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชูแก้ว
2. เด็กชายกวีเกียรติ  เหลาเคน
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีกาญจนา
4. เด็กชายชัยชนาธิป  ชูทอง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อภิญญาสกุล
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมนาเมือง
7. เด็กหญิงณัฐกรรณ์  รวีพรนิธิโชติ
8. เด็กหญิงณิชกานต์  โอภาสพนา
9. เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู
10. เด็กชายธาวิน  วงศ์สุนทร
11. เด็กชายนภสินธ์  พลเผือก
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒพิบูลย์
13. เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี
14. เด็กหญิงปุณณภา  จังเกตุทอง
15. เด็กหญิงพรปวีณ์  จักขุจันทร์
16. เด็กหญิงพรรณปพร  สัญญาอริยาภรณ์
17. เด็กหญิงพรเมษา  สัญญาอริยาภรณ์
18. เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
19. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทับทิมทอง
20. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมกา
21. เด็กหญิงภูษณิศา  ขุนสิทธิ์
22. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชาติมงคลวัฒน์
23. เด็กชายราชฤทธิ์  สดใส
24. เด็กหญิงวรินทร  จันทร์งาม
25. เด็กหญิงวสุธิดา  แพระบำ
26. เด็กหญิงสกนธภรณ์  สุทธิไชยา
27. เด็กหญิงสรวงมน  สุขเสมอ
28. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองประเสริฐ
29. เด็กหญิงสุภิญญา  อุบังหล้า
30. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
31. เด็กหญิงอภิชญา  มังคลานนท์
32. เด็กหญิงอมลรดา  รัตนราช
33. เด็กหญิงอรวรา  ธาราพิตร์
34. เด็กหญิงอัญชิษา  เทียบธรรม
35. เด็กหญิงอิศศราภรณ์  แก้วดวงตา
36. เด็กหญิงไปรยา  ผิวทอง
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นางสาวธนธรณ์  มะโนใจ
3. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
4. นางสาวอังค์ริสา  คำลือ
5. นายทรงกลด  ชัยศิริ
6. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
7. นางสาวประภาวดี  วงศ์หน่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ
4. เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุชชงค์
6. เด็กหญิงชวิศา  ปิยะรัตนวัฒน์
7. เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป
8. เด็กหญิงฐานิยา  รักกมล
9. เด็กชายฐานเอก  สระทองห่อ
10. เด็กชายณเอก  สระทองห่อ
11. เด็กหญิงธนพร  บานสว่าง
12. เด็กชายธนะภูมิ  มีรักษา
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
15. เด็กชายนรพล  จริตคช
16. เด็กหญิงนวพร  กิตติปัญโยชัย
17. เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  นคราพานิช
19. เด็กหญิงบุณญาพร  เกตุแก้ว
20. เด็กชายปฏิภัส  มีอยู่เต็ม
21. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
22. เด็กหญิงปิย์ธีรุตม์  ประสิทธิแพทย์
23. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทองเทพ
24. เด็กหญิงภัณฑิรา  วณิชนันทธาดา
25. เด็กหญิงภิรดา  มีวัฒนา
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  เลียวกิตติกุล
27. เด็กหญิงรักษิณา  ฟุ้งสาคร
28. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จำเริญดี
29. เด็กหญิงลภัสรย์รดา  สิทธิศุภฤกษ์
30. เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน
31. เด็กหญิงวิชญาดา  วารีย์
32. เด็กชายศุภฤทธิ์  พันธ์ประชา
33. เด็กหญิงสิริรัตน์  พิรัชวิสุทธิ์
34. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ปรากฎ
35. เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
36. เด็กหญิงอชิรญา  เที่ยงตรง
37. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์บำรุง
38. เด็กหญิงืพิมพ์ลภัส  กรรเจียง
39. เด็กหญิงเนติญากร  ศรีเอียด
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นายธนิต  พณิชยกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกนกนุช  จิตต์อำไพ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีประเสริฐ
3. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
4. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรื่อง
5. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรื่อง
6. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
7. เด็กหญิงชมพู่  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
9. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
10. เด็กชายฐากูร  เนียมนาค
11. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
12. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
13. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
14. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
15. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
16. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
17. เด็กชายปิยะ  บุญมาก
18. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
19. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
20. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
21. เด็กชายวรเวช  ปานนาค
22. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
23. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
24. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
25. เด็กหญิงสริภัทร  โชดัง
26. เด็กชายสิทธิพล  คำจ๊ะ
27. เด็กชายสุกฤต  ทรัพย์รุ่งเจริญ
28. เด็กชายสุทธิศาล  พันธุ์
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
30. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
31. เด็กชายอชิตพล  ปานจูน
32. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
33. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
34. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
35. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอดวิมุติ
37. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
38. เด็กชายเอกราช  อินทร์แย้ม
39. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
40. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นางสาวปวีณา  บางประยงค์
2. นายพรเทพ  เชื้อทอง
3. นายศักดิ์ดา  จำปามี
4. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
5. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
6. นางลักษณา  จีนแพ้ว
7. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
8. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคเถื่อน
2. เด็กชายกฤษดา  ดาวแจ่ม
3. เด็กชายคุปตนันท์  สุทธิสอน
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พานแก้ว
5. เด็กหญิงจันทิมา  นอสูงเนิน
6. เด็กหญิงจิรภัทร  สุรัตน์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  มงคลนำ
8. เด็กหญิงจุฑาพร  จันตะมะ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดาวงค์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์สุทา
11. เด็กชายธีรวุฒน์  จอนสำโรง
12. เด็กหญิงนัฐฐา  ปาดสี
13. เด็กชายนัทถพล  แจ่มจำรัส
14. เด็กชายนัทธวุฐิ  อ้นโต
15. เด็กหญิงนารายณ์พร  ตาทอง
16. เด็กหญิงปานไพลิน  อนันตกูล
17. เด็กหญิงพรนิภา  พ้นภัยพาล
18. เด็กหญิงพัชราพรรณ  พรมแสง
19. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์สกุล
20. เด็กชายภูมินทร์  อดกล้า
21. เด็กชายวชรพล  บุญส่ง
22. เด็กหญิงวรัญญา  แก่นเกษ
23. เด็กหญิงวิมล  รักจันทร์
24. เด็กชายวีระศักดิ์  สิงห์โตทอง
25. เด็กหญิงศิริพร  เหง้ามูล
26. เด็กชายสิทธิราช  กองผ่าน
27. เด็กหญิงสุจิตรา  พันจำปา
28. เด็กหญิงอทิตยา  เพิ่มพูล
29. เด็กชายอนุกูล  เสาราช
30. เด็กชายอนุชา  สุภาวงษ์
31. เด็กหญิงอาภัสรา  วัฒนะ
32. เด็กหญิงอุไรพร  ไตย์วงศ์
33. เด็กชายเอกลักษณ์  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายรัชชานนท์  รัตนพันธ์
2. นางสาวฐิตินันท์  เมฆศิริวรรณ
3. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
4. นางสาวพรพิมล  ปะสังคะเต
5. นางสาวภัสรา  ไกยนารถ
6. นางสาวพิมพ์ลดา  สินธุนาวา
7. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญภิรมย์  บ้านศิลา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาพันธ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สันติสุข
4. เด็กชายจิตกร  วงคำเกิด
5. เด็กหญิงจิรัชญา  โลนันท์
6. เด็กหญิงจุฑาพร  อุไรโคตร
7. เด็กหญิงจุรนิภา  บมขุนทด
8. เด็กหญิงชยุดา  ทองน้อย
9. เด็กชายชยุตพงศ์  เสนาจ
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูวงษ์วาน
11. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นวันนา
12. เด็กหญิงณิชากร  หนูเทศ
13. เด็กหญิงธนพร  ขัดแสนจักร์
14. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ย้อย
15. เด็กหญิงปิยรัตน์  บึงบัวบาน
16. เด็กชายพจชระ  กระแสยศ
17. เด็กหญิงภริตา  บุญอินทร์
18. เด็กหญิงภูษณิศา  เอี้ยงเจียม
19. เด็กชายมงคล  ตาราษี
20. เด็กหญิงมณีรัตน์  วรวาศ
21. เด็กหญิงมินตา  ถวาย
22. เด็กชายวงศธร  ปทุมทิพย์
23. เด็กหญิงวริศรา  หุ่นแก้ว
24. เด็กหญิงวันวิสา  ช้อยผดุงศักดิ์
25. เด็กหญิงวันวิสา  สุขเทศ
26. เด็กหญิงศศิรินทร์  สมีเพ็ชร
27. เด็กหญิงศุนิสา  ประเสริฐสุข
28. เด็กชายศุภเสกย์  มาจิตตะ
29. เด็กหญิงสดใส  บุญมาทัน
30. เด็กหญิงสุณีภรณ์  บุตรวงค์
31. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระจันทร์
32. เด็กชายอนุชา  จำปาทอง
33. เด็กชายเกรียงไกร  สุขเทพ
34. เด็กหญิงเกศ  บุญมาทัน
35. เด็กชายเพ็ญเพชร  มัสสุ
36. เด็กชายไชยภัทร  ทัดอยู่
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร
2. นางจินตนา  มีสมศักดิ์
3. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
4. นายนริส  พรหมสูงวงษ์
5. นางกิตติมา  วาปีทะ
6. นางสาวชลธิชา  สิทธิขวา
7. นางสาวหทัยรัตน์  เหมาะศรี
8. นางสาวกนกนพ  วรัณฏธร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำเบิก
2. เด็กชายณัฐวัศห์  สุวรักษร
3. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
4. เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
5. เด็กชายภควัต  ภาคีสันต์
6. เด็กชายภูตะวัน  แดงแย้ม
7. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
8. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
9. เด็กหญิงอชิรญา  ผดุงตาล
10. เด็กชายเมกุรุ  แสงแก้ว
 
1. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
2. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
3. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกรวีร์ณะ  คุ้มกัน
2. เด็กชายกันต์ดนัย  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  บุญมาลี
4. เด็กชายธีรัช  เร่บ้านเกาะ
5. เด็กหญิงนุชฎา  ชมานนท์
6. เด็กหญิงมณฑิสา  กุลวิไชยศักดิ์
7. เด็กหญิงศรุตา   จิยะพานิชกุล
8. เด็กชายศุภกร  คุ้มกัน
9. เด็กหญิงอภิณห์พร   จันทศักดิ์
10. เด็กชายอัครเมธี  มีรอด
 
1. นายทรงกลด  ชัยศิริ
2. นายศุภกร  แก้วยิ้ม
3. นางสาวจารุพร  ธรรมรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มาคงกุล
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พันธ์พุฒ
3. เด็กชายชัยวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายณัฐนันท์  ไล้ฉิม
5. เด็กชายธนนินทร์  ขำจิตร
6. เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี
7. เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
8. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
9. เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนดี
10. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทองใบ
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เดชวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงศ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
4. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
5. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
8. เด็กชายศิริพงศ์  ศิริทองภากร
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัง
10. เด็กหญิงอาริสา  โตแป้น
 
1. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
2. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร   ดวงแก้ว
2. เด็กชายจอมพล   พรรณา
3. เด็กชายจำเริญ   โตอนันต์
4. เด็กชายชัยชนะ   ไพรสน
5. เด็กชายธนพันธ์   สินสร
6. เด็กหญิงปทิตตา   ไวยฤทธิ์
7. เด็กชายวชิระ   วรกิจ
8. เด็กหญิงศิริพรรณ   จันสวัสดิ์
9. เด็กหญิงศุภานัน   พุฒซ้อน
10. เด็กหญิงอภิสรา  ไวยฤทธิ์
 
1. นายกรรวี   ผมหอม
2. นางสาวนฤมล   ชีเจ็ดริ้ว
3. นางสาว สมรศรี   ศรีรักษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1. เด็กชายกานต์นิธิ  เรืองงาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองเปลี่ยน
3. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทสีร์
4. เด็กหญิงธีรดา  โสรชัย
5. เด็กชายธีรภัทร์  กางถัน
6. เด็กหญิงนริศรา  แย้มสอน
7. เด็กชายพิพัฒน์  อินสวรรค์
8. เด็กหญิงอัจจิมา  เดชพงษ์
 
1. นายสยาม  วงศ์สกุล
2. นายทวีรัชตพล  รัตนโพธิ์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
3. เด็กหญิงกุลปริยา  สุวธรรมานนท์
4. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
5. เด็กหญิงณวรา  พากฏิพัทธ์
6. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
7. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
8. เด็กหญิงศศิภา  อินพูลใจ
9. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
10. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
4. นายปาณัท  ดำนิล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
4. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
5. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
6. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
4. นางสาวณัฐวรรณ  บุญกล่อม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรายุ  สังขะกุล
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อภิรัชนากุล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี
5. เด็กหญิงปิยภัทร  กุลประยงค์
6. เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กหญิงสุชัญสินี  สิทธิสมบูรณ์
 
1. นางสาวโยธนัฐ  ปทุมารักษ์
2. นางสาวพรรณธิพา  ชาญวราห์กุล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
4. นายวัชรพงษ์  ชูโชติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  รักลาย
2. นางสาวธิดา  ก่อเกียรติดี
3. นางสาวปรีญารัตน์   อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา   เติมใจ
5. นางสาวสุมนทิพย์   คชคิรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
3. นางสาวพัชราภรณ์  เอมมิน้อม
4. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  แสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนายิกา  วงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  บูรณะพิมพ์
7. เด็กหญิงภัทรียา  ชำนิวัฒน์
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวกรัณฑรัตน์  จำเนียรพันธุ์
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จูสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหลืองสอาด
6. เด็กหญิงวันวิสา  บุญช่วย
 
1. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
2. นางเสมอ  สามัคคี
3. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
4. นางรัษฎากร   แซ่เตียว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็งรัมย์
2. เด็กหญิงชญานี  บุรีรัตน์
3. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
4. เด็กหญิงธิติมา  หนูวงศ์
5. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
6. เด็กหญิงพัชราภา  คำหมี
7. เด็กหญิงพีนรัตน์ฏา  แซ่เตียว
8. เด็กหญิงสายสุนีย์  พึ่งพัก
9. เด็กหญิงสุนันทา  พรมวงศ์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
4. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
3. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
4. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิรีรักษ์
5. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
6. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
8. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
9. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
10. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
11. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นางสาวกานต์มณี  ศรีปัตเนตร
4. นายสราวุธ  สุภาพ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชโยชา  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
3. เด็กหญิงณิชากร  จริตไทย
4. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงภานิชา  เจียมกิม
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
8. เด็กหญิงอชิรญา  แฝงลาภ
 
1. นางรดีวันต์  ปิ่นแก้วเกียรติ์
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
4. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณรินธา   สิงหันต์
2. เด็กหญิงรัตณาภรณ์   แก้วมั่น
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีวิศร
4. เด็กหญิงสิตานันท์   ชูชัยมังคลา
5. เด็กหญิงสิริยากร   โรจนมาน
6. นางสาวสุมินตา   เที่ยงผดุง
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์    แพรสูงเนิน
8. เด็กหญิงเวโรจนีย์   โนนเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา   จันทร์บาง
2. นางสาววารี  ทิมอินทร์
3. นางสาวกาญจน์วรุณ   พงษ์นุช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงชญานี   สุขดี
4. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
10. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธาทิพย์   พิมพ์กลาง
3. นายกาญจน์ศิษฏ์  ผูกเพทาย
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงจามิกร  เต็กมารักษ์
2. เด็กหญิงญาณันธร  ล่ำสัน
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุดร
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ปั้นเงิน
5. เด็กหญิงปุณยาพร  บุญปก
6. เด็กหญิงพาพร  แย้มพวง
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  จันดา
8. เด็กหญิงอรไท  บุตตอินทร์
 
1. นายรามินทร์  อินทมาตร
2. นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ
3. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ไชย
4. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญปวน
3. เด็กชายจิรสิน  หาญพัฒนกชกร
4. เด็กหญิงณฐนันท์  อยู่ยืน
5. เด็กหญิงณตนภา   จินดาอินทร์
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะโชติ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมรินทร์
9. เด็กหญิงณาณุพร  จินดาอินทร์
10. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ครบุรี
11. เด็กหญิงปุณยนุช  พิมพ์เกตุ
12. เด็กหญิงพิชญาวี  แย้มประโคน
13. เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น
14. เด็กหญิงสุพิชญา  เลี้ยงตน
15. เด็กหญิงอุรณิชา  เลี้ยงตน
16. เด็กหญิงเมวิยาภรณ์  มะลิหน
 
1. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
2. นางสาวรัตติยา  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวกมลทิพย์  อินวรรณ์
4. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงฉัตรศลิษา  ลุ้ยประเสริฐ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงศิริ
4. เด็กชายทวีทรัพย์  หมื่นสี
5. เด็กหญิงธนพร  อับดุลเลาะ
6. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยโย
7. เด็กหญิงธิตตะวัน  ยิ้มแดง
8. เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมจันทร์
9. เด็กชายภาคิน  ประเทืองวัฒน์
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหวนเพชร
11. เด็กหญิงลักษณ์นารา  เหลาบับภา
12. เด็กชายวรกิจ  ทิพย์จันทร์
13. เด็กหญิงเจริญขวัญ   ฝาระมี
14. เด็กหญิงเมธานี  แก้วจำลอง
15. เด็กหญิงแพรวา  เลี่ยมอ๋อ
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นางสาวสรวีย์  เล็กเรืองนิธิกูล
3. นายวัชระ  แตงอ่อน
4. นางสาวนิตยา  ฉายปรีชา
5. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1. เด็กหญิงณิพาพร  โพธิ์พะเนาว์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ไม่ทราบสกุล
3. เด็กหญิงนิลฎา  ชาวขมิ้น
4. เด็กหญิงพิว  ไม่ทราบสกุล
5. เด็กชายระวิอองมอญ  ไม่ทราบนามสกุล
6. เด็กชายวินทู  ไม่ทราบสกุล
7. เด็กหญิงสา  ไม่ทราบสกุล
8. เด็กหญิงสุนธรีย์  พลีพลอย
9. เด็กชายอธิยุต  วิถี
10. เด็กหญิงเดือน  ไม่ทราบสกุล
11. เด็กหญิงแจ่มใส  ไม่ทราบสกุล
12. เด็กชายแจ๊ค  ไม่ทราบนามสกุล
13. เด็กชายโซโซอาว  ไม่ทราบนามสกุล
14. เด็กชายโทนนาย  ไม่ทราบนามสกุล
15. เด็กหญิงโมน  ไม่ทราบสกุล
 
1. นางสาววัชรีวรรณ  ออกประทุม
2. นางสาววาสนา  กฤษณา
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงทอง
4. นายพีระพงษ์  กิติราช
5. นางสาวสุณิสา  โทรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มาอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  ลาลี
3. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
4. เด็กหญิงนับพระพร  นามวิเศษ
5. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยอดเงิน
6. เด็กหญิงปราณปรียา  บุญปลูก
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  วงษา
8. เด็กหญิงสุจินันท์  จั่นสำอาง
9. เด็กหญิงเกวลี  แม่นดาว
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางอนงค์นาฎ  พลพิมพ์
3. นายธัชชัย  สาระเดโช
4. นางสาวเพ็ญสุภา  พึ่งพิง
5. นางสาววดี  โคประยูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฟั้นเฟือย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ช่างปรุง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
5. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
6. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
7. เด็กหญิงตันติมา  มิตรวงษา
8. เด็กหญิงนันทนัช  บาดริปราสาด
9. เด็กหญิงบุณยานุช  ตงลิ้ม
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โคตรวงศ์
11. เด็กหญิงภาวินี  บุญเกิด
12. เด็กหญิงวีนัส  ประสาทเกษการณ์
13. เด็กหญิงศุภนุช   ชารัมย์
14. เด็กหญิงสกุณา  เต็งรัง
15. เด็กหญิงสิรกรานต์  ศรีหมื่นแกน
16. เด็กชายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
3. นายรณภพ  แก้วมาก
4. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะอา 1. นางสาวกัลยรัตน์  หลักบุญ
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  พูลชื่น
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ  นามนาค
4. เด็กหญิงน้องน้ำ  เสถียรจิต
5. นางสาวปิ่นมนัส  สุขก้อง
6. เด็กหญิงพัชรา  พรมจีน
7. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
8. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
9. นางสาวศิริรัตน์  สีสัน
10. เด็กหญิงสุธาสินี  เศียรพงษ์
11. เด็กหญิงอภิญญา  บุญผ่อง
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
3. นางศศิภา  ผลวิไล
4. นางสาวสินี  เสารอง
5. นายวิชัย  วีระยุทธศิลป์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นในจิต
2. เด็กชายจิรโชติ  สุดพราหมณ์
3. เด็กชายธเนศพล  เฟื่องฝอย
4. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบสุข
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์กลางเดือน
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
2. นางสาวสุคนธร  ปักโคทานัง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายธนัช  ชูช่วย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สำเนียงสูง
3. เด็กชายสมศักดิ์  ไทรชมภู
4. เด็กชายออ  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมซาย  ชาวพม่า
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. นางสาวปราณี  ชูศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  วิทนา
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทนิน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองทา
4. นายวรรธนะ  สุขสะอาด
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่เล้า
 
1. นางอุษณีย์  ยศวิลัย
2. นางสาวสุธิดา  โมนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชาย ภาคภูมิ  พันนาง
2. เด็กหญิงพิยดา  รอดบุญชู
 
1. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
2. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. นางสาวดารุณี  กำแพงใหญ่
2. นางสาวธนพร  ทองโชติ
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายจิรศักดิ์  โพธิชลังค์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล
 
1. นางสหทัย  โพธิ์ศิริกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤตศราภัช  สารพัฒน์
 
1. นางอัญชลี  กีรติศานติ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองประจวบโชค
 
1. นางสาวอนิศา  พงศ์ยี่หล้า
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
 
1. นางจินตนา  อรุณเรือง ฮับเบิ้ล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย
 
1. นางผ่องพันธ์  อ่อนทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   นฤนาทวานิช
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นายเชน  สมิทธิวินท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศยามล  รักวงษ์
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารณี  จันสว่าง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ
 
1. นางวรรณา  สง่างาม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทรแสงเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  บุญธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกำไร  เงินงาม
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยาซีน  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงกฤษณา  ฟองการ
 
1. นางสาวกรภัค  สันทัด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงเมวิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวรุ่งไพลิน  ศรีเทพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองสุก
 
1. นางสาวณัฐพร  โพทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิติประภา  ธนวัฒนากุล
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายนาธาน เจมส์  มาเล็ต
 
1. Mr.Ryan  Ancha
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพล  ชูทอง
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สีดาจิต
4. เด็กหญิงพรพิมล  นามพร
5. เด็กชายสถาพร  ขำอินทรีย์
 
1. นางอัญชลี  เลวี่
2. นางสาววัลยา  เกษมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  พันธ์ส้ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธีระพจน์โสภณ
3. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กหญิงวิริยอร  บุญรัตนาคม
5. เด็กชายอัครชัย  ประจันทร
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพรรณพัฐฑ์  บุตรเสรีชัย
2. เด็กชายภูวดล  จันทศาศวัต
3. เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
5. เด็กชายเตชิณฑ์  กล่อมสุข
 
1. นายสมมารถ  มังคลสุ
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชังเกตุ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
2. นางสาวมณีรัตน์  พิษณุ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  นามพริ้งพันธุ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  เจนวิทยาการกุล
 
1. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
2. นายจั๊ววิ๋น  แซ่หยวน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุณหะวัณ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เด็ดพุดซา
 
1. MissLeilei  Zhang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงยุพเรศ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุภากร  อ้วนพลี
2. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  หมื่นสุวรรณวดี
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
2. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงดารภา  เหล่าพล
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเพ็งพัฒน์
 
1. นายระพีพัฒน์  กล่อมจิต
2. นางสาวศศินิภา  ปัทมะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงนิชนันท์  แสงชมภู
2. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
2. นางสาวนฤมล  ชื่นแผ้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายชยณัฐ  ตินจริยภรณ์
2. เด็กชายศุขภวิชณ์   กฤชศุภากรณ์
 
1. นางสาวฐานิช  ภูศรี
2. นางสาวธนภร  นิลพยัคฆ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายรามพิสุทธิ์  เคนแสนโคตร
2. เด็กหญิงสุภิญญา   แซ่แต้
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางประกาย  ไพเราะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ธนเธียรชญา
2. เด็กหญิงนัดดา  พม่า
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอริศา  อิ่มรส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  บรรจงชาติ
2. เด็กชายยุทธนา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวอัญชลี  จับจิตต์
2. นางสาวอันชรี  หาภักดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อวิน 1. นางสาวผกาสินี  แตงไทย
2. นายพีรพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  -
2. เด็กหญิงคูนมี  ยอดมนี
3. เด็กชายธนภัทร์  งามดอกไม้
4. เด็กหญิงพร  บุญทอง
5. เด็กชายสามยอด  ตามาด
6. เด็กชายใหม่  พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายขวัญชัย  เย็นเพิ่ม
2. เด็กชายจิรายุทธ  โวหาร
3. เด็กชายชาตรี  ดั้งขุนทด
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนิทสนม
5. เด็กชายวีรพัฒน์  ช่วยสงคราม
6. เด็กชายโกวิทย์  โสมกูล
 
1. นางทิวาพร  หอมเย็น
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
3. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงชลกานต์  ทองมา
2. เด็กชายปภังกร  ประยูรพิทักษ์
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์  พิลึกนา
4. เด็กหญิงพิชนาฎ  พันลึก
5. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ค้ารวย
6. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ตะสันเทียะ
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดอนทอง
2. เด็กชายกุนซือ  พรมเทา
3. เด็กหญิงณัฐพร  กำดำ
4. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
5. เด็กหญิงพรรษพร  นวลเถลิงศักดิ์
6. เด็กชายวันเฉลิม  พงษ์ดี
 
1. นายชาญฤทธิ์  ภูคำ
2. นางสาวอนุธิดา  ใจอารี
3. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
2. เด็กชายธีรเมธ  สนธิ
3. เด็กชายพงศกร  บุญรอด
4. เด็กชายภคิน  เจริญศิลป์
5. เด็กชายศิริโรจน์  ช่วยณรงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  พุ่มมีทีดี
 
1. นายนพฤทธิ์  ยิ้มนรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์   อ้อยขาว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์   อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงณัฐวรา   กาลิพล
3. เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก
4. เด็กชายนิติพัฒน์  รามแก้ว
5. เด็กชายวีระศักดื์  จันบัติ
6. เด็กหญิงศุภกาญน์   จันทร์วิเศษ
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
2. นางสาวจรัส  อันทามา
3. นางสาวอัญธิญา  ราตรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชนินทร์  ยานบุญ
2. เด็กชายชัยวุฒิ  เลี้ยงอำนวย
3. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดรชาม่วง
5. เด็กชายภูรินทร์  จ้อยประเสริฐ
6. เด็กชายวิรชัย  อำนวยผล
7. เด็กชายวุฒิชัย  เพิกโสภณ
8. เด็กชายอานัด  โกโฮม
 
1. นายวิระ  โชคบัณฑิต
2. นางสาวคัทลียา  ธรรมจง
3. นางอมรรัตน์  โสภานิช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมวัน
3. เด็กชายทัยธนา  หยิบกระโทก
4. เด็กชายธีรเกียรติ  ขันคำ
5. เด็กชายปฏิพล  เชื้อบัวคำ
6. เด็กชายอภิชาต  สโมสร
7. เด็กชายอริญชย์  เวชพะพา
8. นายเกรียงไกร  สายสินธุ์
 
1. นายวสันต์  เผือกพันธ์
2. นายระนัย  วันดี
3. นายทิรพงษ์  โมห้างหว้า
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายชาคริส  จำปาไทย
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ลมพัด
4. เด็กชายนิวิฐ  สามี
5. เด็กชายราชศักดิ์  ศรีทอง
6. เด็กชายสุทีป  แก้วลือชา
7. เด็กชายสุรวุฒิ  บุญโม
8. นายเลธวัช  โพธิ์อ่อน
 
1. นายอุกฤษฎ์  ไพยะเสน
2. นายนิกร  สุทธิผาสุข
3. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐดากานต์  ทองคำสุข
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แวงไธสง
3. เด็กชายธนาธร  แก้วระหัน
4. เด็กชายปรมินทร์  ผาทอง
5. เด็กชายพงศธร  มีนาคะ
6. เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริบุตร
7. เด็กหญิงศุภดา  รสหอม
8. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทัน
9. เด็กชายอภิชัย  ทีปกากร
10. เด็กหญิงเกศกนก  เหลืองอ่อน
 
1. นางนฤมล  พอดี
2. นางสาวชนาภัทร  นันทะบุตร
3. นางสาวเมธินี  จงจิตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์มีศรี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบุญมา
3. เด็กหญิงดารณี  เพิ่มเพ็ชร
4. เด็กหญิงธชวรรณ  ขันติพงษ์
5. เด็กชายนเรนธร  ปิ่นทอง
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สุอังควาทิน
7. เด็กชายปาณัสม์  มักเจริญลาภ
8. เด็กชายพัสกร  วันหมัด
9. เด็กหญิงวรีสรา  ทองปราบ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ศาสตร์สมบูรณ์
 
1. นายสุดสาคร  ทองคำ
2. นางสาวดวงดารา  เนตรวงค์
3. นายธีรศานต์  อุ่นกุดเชือก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  จันทรา
2. เด็กชายณาศิส  หยกจินดา
3. เด็กหญิงณุตรา  ศุภกูล
4. เด็กหญิงพรอุษา  ขันนาก
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสุชานาฎ  แก้วโท
7. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงออกพรรษา  เกษม
9. เด็กหญิงเซียงอี๊  อ๊อก
10. เด็กหญิงเอมอมร  โยธา
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวจตุพร  อึ้งประเสริฐ
3. นางกรรณิกา  บุ้นกี้
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. นางสาวกฤติยา  นันทะ
2. นางสาวชลลดา  บุญดาว
3. เด็กหญิงธนพร  เอมเปีย
4. เด็กชายธนภัทร  ฝนทอง
5. นางสาวธัญญารัตน์  สีปุย
6. นางสาวธิดารัตน์  บุญจี๊ด
7. เด็กชายบดินทร์  หาญพิมาย
8. นางสาวปุณยภา  มาระพันธุ์
9. เด็กหญิงสุทัตตา  ยงเสมอ
10. นางสาวอริยา  สุขเลิศ
 
1. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
2. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
3. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ดีโสม
2. เด็กหญิงจินตปาตรี   พันธ์ชัยศรี
3. เด็กหญิงฉลวยพรรณ  โสโรมรัมย์
4. เด็กหญิงนหทัย   หวังนิบิน
5. เด็กชายบูรพา  ด่านขุนทด
6. เด็กหญิงวิจิตรา   ชาญเนตร
7. เด็กหญิงสุนิสา   เมตไธสง
8. เด็กหญิงสุรินธร  ทองแมน
9. เด็กชายสุรเชษฐ์  ราชวงษ์
10. เด็กหญิงโซฟีเมย์   เบทส์
 
1. นายวัฒนา   ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางไกรษร   เกษมภิบาล
3. นางชุณหกาญจน์   เรืองฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชนิตา  ไข่ลือนาม
2. นายปณวัฒน์  จอมจะบก
3. เด็กหญิงปาริชาต  สง่าในเมือง
4. นายปิยวัฒน์  โพธิ์ศรีดี
5. นางสาวรวินันท์  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
7. นางสาววิภาดา  ตาสามปือ
8. นางสาวศศิธร  รัตนวัน
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกร
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอดกระทึก
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นายวินิจ  ภูพวก
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อภิบาลศรี
2. เด็กหญิงนลินี  ประสิทธิเขตรกิจ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ชะวาลา
4. เด็กหญิงวรรณษา  ศรเเก้ว
5. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรัญญา  โถชารี
2. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพิยดา  ปะสาวะเท
3. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
4. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
5. เด็กชายสุรเดช  พระชัย
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตตะ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  เกตุเพ็ง
3. นายธีรพงศ์  พินธุโก
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  มุลมะณี
5. เด็กหญิงวิกานดา  มุุศิริ
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทธ์  สำราญอินทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บันลือศรีสกุล
2. เด็กหญิงศศินัดดา  ขุนรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุนารี  -
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวสิริธร  ศิริบูรณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  -
2. เด็กชายชาย  -
3. เด็กหญิงวรรนิสา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นางวาสนา  หิรัญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกัญกร  ประพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  อินทร์คำ
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมย  ตาพุธ
3. เด็กหญิงแจ๋น  หนูเล็ก
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
2. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุดทา
2. เด็กชายธนกฤต  ธนะสินธุ์
3. เด็กชายศิรา  ปาสีเหล็ก
 
1. นางรัตนา  หนูศิริ
2. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนันไทย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริวุธ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์อุไร
3. เด็กชายธนทัต  พนมทิพย์
 
1. นางขนิษฐา  สละอวยพร
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนรกมล  บุญธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  กาเผือก
3. เด็กชายเอมชาย  ชาวพม่า
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายอธิวัฒน์  ปรีดิ์เปรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ดำเวียงคำ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงศรีกัญญา  ชะฎาทอง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนานนท์  แหวนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงสาริณี  ศรีพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานดี
 
1. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
2. นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงสมห์
 
1. นางสาวนันท์ธิดา   แจ่มเพ็ง
2. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กหญิงวรันยา  โลกประโคน
2. เด็กหญิงศุภาวดี  ศิริเสนา
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา
2. นางทัศมา  ศิริเสนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงอรสา  จินดารอง
2. เด็กหญิงอาภาสิริ   จันทร์หง่อม
 
1. นางสาวอรทัย  ใจทหาร
2. นางสมพร   ท้าวสาลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงปิยพร   ทวิ
2. เด็กชายศุภกร   สมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์   แก้วมาลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. เด็กหญิงฑิติยา  แซ่อ้วง
 
1. นางสาววาสนา   ปิ่นตบแต่ง
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายสุทธพจน์  อรรถกำธร
2. เด็กชายเสกสรร  ณ นคร
 
1. นายภิญโญ  เชียงน้อย
2. นายณัฐพงศ์  สุยรา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายรชตนันท์   เอกอินทร์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สายจันทร์ยูน
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เลิศดี
2. เด็กชายเบญจพล  บุญงาม
 
1. นางสาวดารา  ทองมนต์
2. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายวรกานต์  พ่วงประเสริฐ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สร้อยสนธิ์
 
1. นางเสาวนีย์  บุญเลิศ
2. นางศิวรัตน์  ใคร้มุกข์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  น้ำเต้าทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เดื่อมคั้น
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายณภัทร์  เดชาวิมลณัฐ
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
2. นางสาวอพรรณี  คงแสนคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายนนทพัทธิ์  แก้วกำพร้า
2. เด็กชายนิวัฒน์  นิ่มนวล
 
1. นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายชยพล  ทองอยู่
2. เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร
 
1. นางสาวธนิดา  จันหอม
2. นางธัชพรรณ  อัมพิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อาทรสิริรัตน์
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายอัศวิน  อุดมลาภ
2. เด็กชายอานันต์  มีเย็น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายวิบูลย์  รัตนะวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  สระบัว
 
1. นายอนุชา  ภาผล
2. นายเทียนชัย  นาคแผ่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงรัมภาพรรณ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขจรรัศมี
 
1. นายเจติพัทธ์  สระเพิ่มพูล
2. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ธนิกุล
2. เด็กชายสุชานันท์   ทองดี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วงศ์สุวรรณ
2. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคนมาตร
2. เด็กหญิงปริ่มวารี  พึ่งฤทธิ์
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นางกิ่งรัก  ฤทธา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงศิริพร  สีนวล
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สวัสดิ์รักษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธัญพร  กุญมอล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันธรรม
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 1. เด็กชายภารินธร  พิมพงาม
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  บุญลอด
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  วรรณโมลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงภิณญมาศฐ์  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงศันศนีย์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเทอดพงษ์  โดยงามรัก
2. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที๊ยะ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจ้งศรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทองสุพรรณ์
2. นางณาชยา  ศรีสา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตะพองมาส
2. เด็กชายหัสดา  มณีกัณย์
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
2. นายณัฐพงศ์  ไชยโคตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ
2. เด็กชายอุมัร  แสงวิมาน
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ปานทอง
2. เด็กชายเอนก  เอี่ยมยัง
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสาวอารดา  เจตนเสน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   ไชยมาตร์
2. เด็กหญิงอรกัญญา   ธรรมชาติ
 
1. นายจตุพล  พรมรินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปัญญดา  แก้วอิน
 
1. นางอรนุช  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กุลฑล
2. เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  เพียกขุนทด
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  เพ็ชรวงศ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรียงรวบ
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายรัชชานนท์  เสือวงษ์
2. เด็กชายวีรชน  วงศ์อนันต์
3. เด็กชายเอกพล  แก้วก้อนน้อย
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  เพชรสีม่วง
3. นายยุทธนันท์  เจริญสุข
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นายพงศกร  แสงเพิ่ม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจักพรรณ  ศรีรอดบาง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยประเศียร
3. เด็กชายภูดิส  ภาชีรัตน์
 
1. นายอภิวัฒน์  แสงศรี
2. นางสาววิลาวัณย์  อึ่งขวัญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายดิษกร  วิจิตรบรรจง
2. เด็กชายธนัชนันท์  อินทศร
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ศักดิ์วิกรม
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
2. นายปราโมทย์  อัศวนิเวศน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา  ดีเลิศ
3. เด็กชายสหรัฐ  ไชยศร
 
1. นางสาวอัจราวดี  จิตนารินทร์
2. นายมนตรี  ดีเลิศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นแจ้ง
2. เด็กชายต่อลาภ  อยู่ประพัตร
3. เด็กชายมังกร  ช้างบุญมี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางจุฑาทิพย์  มีเหลือ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายธนกฤต  มาลัย
2. เด็กชายยศพล  สมหมาย
3. เด็กชายอนุภัทร  ูชูเผ่าพันธุ์
 
1. นายพิทักษ์  คณะเมฆ
2. นายธนวัฒน์  สายนภา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กชายวราเทพ  อาดลออ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชื่นสัมพันธ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เนียมคำ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
2. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร่ม 1. เด็กชายกรชนพณ  เกษมสุขสันต์
2. เด็กชายธรรมธร  อรุโณทยากร
3. เด็กหญิงพัชรี  เกตุมา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ
2. เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง
3. เด็กชายนภสินธุ์  พลายละหาร
 
1. นางกมลนิตย์  วิลัยแลง
2. นายจักรี  เพ็ชรนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก
3. เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายพัสสน  ผลโพด
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดล่าง 1. นายจีรวัฒน์  สีจันทร์
2. นายชนะชัย  มุ่งรีดกลาง
3. นายชนาธิป  พิพัฒน์ชัยยศ
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กระแสชล
2. เด็กชายสราวุฒิ  อรชร
3. เด็กชายโสรส  แช่มเครือ
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางจันทรา  ทองสำราญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กชายชยากร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวรเมธ  รักษา
3. เด็กชายสีหราช  เหมือนละม้าย
 
1. นายนิทัศน์  นิทัศน์โภคิน
2. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เมินกระโทก
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ยอดขวัญ
3. เด็กชายภูมิภักดี  บุญมา
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกรัณย์   สนธิทิม
2. เด็กหญิงธนตวรรณ   วรรณวิศาล
3. เด็กหญิงศศิกานต์   คุ้มแถว
 
1. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
2. นายธีรพงษ์   ประกอบสัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ชูหมื่นไวย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
3. เด็กชายเอกราช  หวังข้อกลาง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายกรวีร์  บุญเหมาะ
2. เด็กชายชนกานต์  สันโดษ
3. เด็กชายรพีภัทร  กันทะดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัสส์  ถาเหง่า
2. นางสาวรุจิรา  พิมพ์แสง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายวรากร   หนูคำเชื้อ
2. นายอนุชา  อาสานอก
3. เด็กหญิงอินธิรา  เพ็งทอง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฉ้วนฉี  เฉิน
2. เด็กหญิงภวริศา  ขนอนเวศ
3. เด็กชายแสนดี  มณฑลผลิน
 
1. นางสาวอัจราวดี  จิตนารินทร์
2. นายสุวิทย์  มณฑลผลิน
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงณิชชารี   แก้วเนตร
3. เด็กหญิงภณิตา   สุริวงษ์
 
1. นายธวัช   วิบูลย์ชาติ
2. นายธนา  บุญชู
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 1. เด็กชายกิตติพศ  ลายประโคน
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายแสงสุรี  ศรีอินทร์
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
2. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมณี  รัตนสุนทร
2. เด็กชายลิขิต  ฟองน้ำ
3. เด็กหญิงสิรินยา  กระต่ายทอง
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกรองทอง  หลวงวิรัญ
2. เด็กหญิงวัลภา  สินพิทักษ์
3. เด็กชายวีรณัฐ  พ่วงถ้ำ
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นางสาวเสาวรส  แสนแซว
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายฐิติกร  หอมหุล
2. เด็กหญิงศุภากร  พ้นเคราะห์
3. เด็กหญิงสริตา  ชูศรีทอง
 
1. นางสาวฐิตินันท์   นันทนพิบูล
2. นายสุธน  พรมลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนเมือง
2. เด็กหญิงดารินทร์  พลายมณี
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  บัวเอี่ยม
 
1. นายดิเรก  อุบลแย้ม
2. นางสาวกัลยา  อุบลแย้ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 1. เด็กหญิงดาว  นก
2. เด็กชายสุทิวัส  เลน
3. เด็กชายเม้ง  ญาณโช
 
1. นางสุขศรี  นพวรรณ
2. นายอำพร  นพเวช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายปลาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายอาวเมียละ  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายแยลินาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นายอภิวัฒ  บุญภมร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายนที  ปัญญาชัยรักษา
2. เด็กชายสุธาพจน์  เพ็ชรแสง
3. เด็กชายอัสนี  ศรีเหรา
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายประเสริฐ  และลอย
2. เด็กชายวิทยา  ศิลประศาสตร์
3. เด็กชายอานัส  ขันประสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  เรืองปานกัน
2. นางวีรนุช  ราษฎร์เจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายดุษฎี  พุกพันธุ์
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์พิจิตร
3. เด็กชายสราวุฒิ  เวชติวงค์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงวรรษมน  ยันตะพันธ์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์   แตงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงประสิตา  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงอังคณา  ณ บางช้าง
3. เด็กหญิงเมขลา  แสงทอง
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวกรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณิชากร  บุติพันธ์คา
2. เด็กชายธนกร  อำนวย
3. เด็กชายเทพทิวากร  สิงห์นอก
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชยากร  รัตนเพชร
2. เด็กชายภควัต  ตรุวิทยาคม
3. เด็กชายวรวัฒน์  ขำโต
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กชายกิตตินันท์  สาดวอน
2. เด็กหญิงชฎาพร  พูลโคก
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  หลาบงาม
 
1. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจ๊กมั่น
3. เด็กหญิงนันทิชา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงปวีณา  พานถม
5. เด็กหญิงสุทิตย์พา  ชนะโชติ
6. เด็กหญิงโชติกา  อยู่งาม
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นายกำพล  แก้วพิกุล
3. นางสาวพรเพ็ญ  คงเงิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงปนัสยา  เอี่ยมพลอย
3. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
4. เด็กหญิงสิลิลทิพย์  มานัสฤดี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
6. เด็กหญิงอันดา  สิมารัตน์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  สังขภิญโญ
2. เด็กหญิงชนวรรณ  เดชเดชากร
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองบุญส่ง
4. เด็กหญิงปรภา  โกทองยม
5. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงชญาดา  คำดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีปรัง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นายอาคม  สิริมงคลศานต์
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เกตุสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจารวี  บรรเทา
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เสริมแสง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  รู้รอบ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรหมมา
5. เด็กหญิงเกสรา  ไชยแสง
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พรประสิทธิ์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวรุ่งทิวา  ปึกขาว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงส์ทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใยไหม
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉ่ำโสฬส
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชัย
5. เด็กหญิงสิริญา  เที่ยงนา
6. เด็กหญิงอัญชลี  เปลี่ยนขำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
3. นางสาวจิราวัลย์  วงค์ษาเนา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บูชา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพรม
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางปวัณนัทธ์  ทับทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 1. เด็กหญิงธนพร   มุกดาสนิท
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ศรีบุญ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์   วงศ์อยู่
 
1. นางสมจิตร  ไชยชนะ
2. นางสาวสุลาวัลย์  อินทร์กอ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
2. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขขาว
2. เด็กชายธเนศพล  สายเนตร
3. เด็กชายศิวะกร  รอดกระจ่าง
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์เทศ
2. นางศรีอุไร  แก้วมณี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายธีรชัย  มโหฬาร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังกร
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวณัฐสุรีย์  มณีอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา   มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตมณี   สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา    ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมดี  ภานุภาพ
2. เด็กหญิงธันยพร  จรเสถียร
3. เด็กหญิงมัญชุพร  เปลี่ยนน้อย
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศิรินทรา  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  อนุอัน
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
2. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงสีทา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คุณวงศ์
3. เด็กชายภูเบศ  เมตตาปราณี
 
1. นางสมใจ  มั่งคั่ง
2. นางสาวอรวรรณ  เชียงน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  พรมวรรณ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิแอ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ยีเมาะ
 
1. นางสาววรวรรณ   อินทสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  รอดไรย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พยุงตน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวรามัญ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มุลิ
2. เด็กหญิงชณิดา  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุธีรา  แหลงคำ
 
1. นางบุปผา  ศรีชุมพล
2. นางจรัสพร  มหาเพ็ง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันยิกา  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สุดกังวล
 
1. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงสิริบังเอิญ  เคหะจิตต์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจดี
 
1. นายสอิ้ง  พงษ์เผือก
2. นางสาวธัญญรัตน์  ไตรเวทย์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงชลาลัย  แจ้งอ่างหิน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอี๊ยะสมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิภา  พิ้วปิม
 
1. นายธนา  นิยะบุญ
2. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สืบเนียม
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เขตศิลป์ชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. นางสาวชุติมา  แก้วกำเนิด
2. เด็กหญิงรังสิมา  ฤทธิ์กล้า
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปริกห่วง
 
1. นางพัชรินทร์  นามอยู่
2. นางอำนวย  กันอ่ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองมาก
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ทองสุข
3. เด็กหญิงเขมจิรา  รัศมี
 
1. นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ
2. นางสาวกัลยา  โม่อ่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงทัสสนี  เหมือนวุ่น
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ใจหาญ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุญลอย
2. นางสาวนุชจลี   สุขแจ่ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเมษา   เกิดรอด
 
1. นางนิษา   บัวศิริ
2. นางสาวเนาวรัตน์   จันทร์มี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายกฤษณากร  ดอกเงินคำดี
2. เด็กหญิงจันที  วิระพล
3. เด็กหญิงธิติมา  คุณประเสริฐ
 
1. นางกัญญรัตน์  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวจิรภา  พันศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงพัชรพร  ฮึงเสงี่ยม
2. เด็กหญิงรัตนา  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางสาวทิพวรรณ์  สลีอ่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายนัฐชพล    เล็กกระจ่าง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ   สองจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร   ผำไชย
 
1. นางสาวจารีรัตน์   รัตนะ
2. นางสาวศิโรรัตน์   พราหมณะนันทน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซ่โซว
2. เด็กหญิงอริสรา  ถาวร
3. เด็กหญิงอินธิรา  พงษ์เถื่อน
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงรสิตา  นามลายทอง
2. เด็กหญิงวรรณกร  หาญกล้า
3. เด็กหญิงสุภัชชา  โชคมิ่งขวัญ
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กชายธนกร  แก้วทองแดง
2. เด็กหญิงยาญา  อิสลาม
3. เด็กหญิงสิริวดี  เปี้ยศร
 
1. นายชัยชนะ  ทองเปี่ยม
2. นางจุไร  ต้นเถา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธิเบศ  ราชนุวงค์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงภทรวรรณ  รุนนะ
 
1. นางสาวกรองกมล  เอนก
2. นายกฤษณะ  เสถียร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คลองสนั่น
2. เด็กชายภัทรวุฑฒ  ภู่คอน
3. เด็กชายมงคล  ประจำเมือง
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
2. นางสาวพัชรี  ใจโต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบุญเกิด
2. เด็กชายธวัชชัย  สีราจันทร์
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวเยาวนาฏ  ฉิมวัย
2. นางสุกัญญา  มีงาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนรักษา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพ่อลาฮี   -
2. เด็กหญิงรัชพร   ปูนทอง
3. เด็กหญิงลลิตภัทร   แย้มมีกลิ่น
 
1. นางสาวนันทนา   นนทรักษ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ   ฮวดสุนทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงกชกร  กล่ำทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แผนคลุ้ม
3. เด็กหญิงแก้วตา  บ่อบัวทอง
 
1. นางอัจฉรา  รอดภัย
2. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราธรณ์  หวานใจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หวานใจ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   วรรณลี
2. เด็กหญิงพรธีรา  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงเกวลิน   วงศ์น้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ   นาคมอญ
2. นางสาวนัทรียา  ศิริรัชฎานันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายภาธร  บัวผัน
2. เด็กชายวรายุท  บัวพัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  บุญสิน
 
1. นางณัฐธิกาพัณ  ค้ำชู
2. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขเกษม
2. เด็กชายพงศภัค  นพเกตุ
3. เด็กหญิงแสงทอง  -
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟ้างาม  วันดี
2. เด็กหญิงลูกหมู  -
3. เด็กหญิงแอน  แสงดี
 
1. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
2. นางสาวสุนิศา  เซ็งเฮง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  อ้วนทา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คงชมบุตร
3. เด็กหญิงศิรดา  เกตุทองมงคล
 
1. นางสาวสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางสาวทัศวรรณ  ปราบพินาจ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชนานา  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงภาวินี  พลายมี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  รอดเชียงล้ำ
 
1. นางณัฐวดี  อิทธิสาร
2. นางสาวรัชนก  ก่อดิษฐ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกฤตยา  รัชตโยธิน
2. เด็กหญิงปนิทิพ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงอัจจิมา  วรพลาวุฒิ
 
1. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวโชติมา  เอกวิเศษศรี
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรน้อย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์แสงน้อย
3. เด็กหญิงศศิประภา  ถิ่นจำรอง
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวสุภาวดี  บุญเย็น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์  มณีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีนิ่มนวล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรเมศวร์  วันกุล
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายสงกรานต์  แซ่เฮ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กหญิงธนิสรา  ชูชีพ
 
1. นางสาวพรรณี  ปักษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายปรมัตถ์  เนียมเผือก
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงภัทรพร   นิตย์สุวรรณ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายชนายุทธ  แช่มเกตุ
 
1. นางชลลดา  วัดโส
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 1. นางสาววรฤทัย  คนคล่อง
 
1. นางหน่อย  ดุษฎี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฤทธิชู
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สีสมัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
 
1. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกฤษติกุล  ต่ายจันทร์
 
1. นางสิรีวรินทร์  โถสัมฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  เพชรนาดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายณัฐธนนท์  ผลใหญ่
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงสุธิดา   โตไตย์
 
1. นายกัณฑ์คุปต์   ประเสริฐศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อาจกล้า
 
1. นายรติ  ช้างงาม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธนกร  เพชรชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
 
1. นางสาววนิดา  อาดำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์เกตุ
 
1. นางมัณฑกา  กุลจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   สมพงศรี
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงไพริน  ฉัตรเวศน์
 
1. นางสาวดวงมาลย์  ขีดขิน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  มิลิวงศ์
 
1. นางสาวพชรพรรณ  รัฐภูมิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายขวัญชัย   ใจกล้า
 
1. นางอมลมุนินทร์   นวะมะรัตน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์   เนียมหลาง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  จะรอนรัมย์
 
1. นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์วีระ
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดิ์ผลจำรูญ
 
1. นางสาวธิติมา  ใหม่เอี่ยม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองพูล
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายปัณณฑัต  ทวินันท์
 
1. นางสาวจงวิสุทธิ์  ยุทธชนะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร   พระรัศมี
 
1. นายณรงค์   ทะยานรัมย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายวิวิธวินท์  บัวมูล
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  เกิดในแก้ว
3. เด็กหญิงวรรนิษา   คูณขุนทด
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกัลยา  ตันสอน
3. เด็กชายชนะชัย   ภิรมย์ภู่
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ชัยสาร
2. เด็กชายจักรินทร์  สมจิตต์
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ยอดจิตร
 
1. นางสาวนารินทร์   ดาวไธสง
2. นางสาวศรัญญา   ชัยนาม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายขจรธน  สายกนก
2. เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์พรหม
3. เด็กชายสุริยา  กนกหงษ์
 
1. นางพูลสุข  คันธอุลิส
2. นางสาวชุติภา  จันทร์พ่วง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 1. นางสาวกุลสตรี  คำภาไพ
2. นางสาวดาราวดี  แสนคำ
3. นางสาวเปรมจิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นางลาวัลย์  อรุณโณ
2. นางพิศมัย  ต่อพล
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
2. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
2. เด็กชายนัฎ  รัตนวิจารณ์
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นางพุทธชาด  วังบรรณ์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศีรีรัตน์
2. เด็กชายพิษณุ  เตร์มี
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวสุชาดา  โพธิ์ทอง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่อนแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ฉายน้อย
2. นางสาวเสาวนีย์  อ่วมเมือง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ไสสานัง
 
1. นางวิไลพร   สายจันทร์ยูร
2. นางสาวชมนาถ   ลือภูเขียว
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายชินภัทร  บุญคำมา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญคำมา
 
1. นางสาวขวัญชนก  เพ่งพินิจ
2. นางสาวมะปราง  อ่ำเย็น
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายจักลิน  สีวีระ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณราช
 
1. นางสาวพรนภา  ใจไมตรี
2. นางสมหมาย  ปัญญามัง
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กชายชัชพงษ์   พาเจริญ
2. เด็กหญิงญาณี  มีชัย
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นางสาวนิศาชล  บุญมาพิทักษ์กุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวรัชดา  ทองสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนตาล 1. นางสาวสุรีย์  เขียวมรกต
 
1. นางอัญชลี  จันทร์แดง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรณิชา  หัดฝัน
 
1. นางชนิษฐา  ปวงประสาท
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงธิตยา  ครุธฉ่ำ
 
1. นายราชันย์  เจียมศิริ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายพุฒินาท  เผ่าเจริญ
 
1. นางปรียา  เผ่าเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร  แกล้วกล้า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางสาวภนิดา  มงคลธง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายอิฐธิศักดิ์   มูลนาม
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุด
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพล
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิลปภัสร  ศรีเจิมโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูเชิดสาย
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 1. เด็กชายจิรสิน  บุญล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงอาริษา   เอี่ยมเที่ยง
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายบูรโชติ  พันธ์มี
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพียรทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายยศนันทน์  เผยฉวี
 
1. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองย้อย
 
1. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี   แซ่ย่าง
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุดสาลี
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  กฤษณะโลม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงภัทรธริดา  ทับแสง
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางธณัชฌภรณ์  บุญเกิด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พรหมทันใจ
 
1. นางสาวนิลปภัสร  ศรีเจิมโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เทียนชัยอนันต์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เยี่ยมราษฎร์
 
1. นายสมเจตน์  นาคเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แสวงธรรม
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายปฏิภพ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายมงคล  มิรัตน์ไพร
 
1. นางสาวเจมจิรา  พลอยเขียว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุษดีวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กชายวิศิษฐ์  คงใยแพทย์
 
1. นายปกป้อง  แฉล้มภักดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา  แนมประนาม
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงวรนุต  ใจมั่น
 
1. นางจันจิรา  คัมภีร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนทิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางนภชนก  รื่นภาคแดน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รสมณี
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นายนันทศักดิ์   เขียวมา
 
1. นางวันวิสาข์   มาลัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธฺิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายชัชวาล  เสวีวัลลภ
 
1. นายภราดร  แสงอุไร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวาริสรา   วงษ์เสงี่ยม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมภูนิกข์  ชาวแพรกน้อย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กชายเกรียงไกร  รัชตะวรรณ
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางสุภาพร  รักพนาสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงอาชัญญา  คุ้มสิน
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางจำนงค์   อยู่เกิด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อินทรัพย์
 
1. นางสาวศุภจิตต์  ทุ่งคาใน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  วงศ์กระจ่าง
 
1. นางสาวกฤษภัทชา  ชูเชิด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก  โลหะการก
 
1. นางสุชิน  สาระบุตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายณภัทร  รุ่งทวีชัย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงศราสิณี  แก้วภู
 
1. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. นายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวกัลยกร  ธรรมศร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กชายเพชรพล  นฤมิตร
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายพรเทพ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ข่าขันมาลี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชศกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  ใบทับทิม
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงศ์เลิศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพันธ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ประไพร
6. เด็กหญิงเบญชญา  หาญเสนา
 
1. นางสาวศลิษา  พลเขต
2. นางสาวจิราภรณ์  คงสิบ
3. นางสาวจันจิรา  สนธิวัฒน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกมลพร  วงศ์วารินทร์
2. เด็กหญิงกรรวี  นามจันทร์
3. เด็กหญิงคอลลีน  มิลล์
4. เด็กหญิงธนพร  เขียวทองย้อย
5. เด็กหญิงนิรุชา  เลิศชมภู
6. เด็กหญิงพรนิภา  บทสูงเนิน
7. เด็กหญิงพลอยชนก  นาคเรืองศรี
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน์
3. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
4. เด็กหญิงปริญญา  แสงสงคราม
5. เด็กหญิงฝันรตี  ไทยประโคน
6. เด็กหญิงวรัมพร  เลื่อยกระโทก
7. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
2. นางสาวฬุจิวรรณ  เกตุสำราญ
3. นายวินัย  หลาบงาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงดวงใจ  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายไกรสร  สมานใจ
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
2. นายพรทวี  ยอดซื่อ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายจิตสดา  ศรีเต็ม
2. เด็กชายธีรภัทร  คงมั่น
3. เด็กชายสหรัฐ  ศักดิ์เพชร
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  นารีโภชน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายจิรเดช  นามวิลัย
2. เด็กหญิงพิชามลย์   แก่นทรัพย์
3. เด็กชายสรธร  บุญกันฑ์
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางอารีรัตน์  ยาวิราช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายจิระศักดิ์  นวนประโคน
2. เด็กชายพงศกร  วัตอักษร
3. เด็กชายสุธี  เพชรสังฆาตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทองไพจิตร
2. นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกช  คชสาร
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วิจิตขะจี
3. เด็กชายภูตะวัน  พวงทอง
 
1. นางสาวลัดดา  รัตนสร้อย
2. นางสาววิลาวัลย์  โถบำรุง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงพิไลพร  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีนอก
3. เด็กชายเพียรพันธ์  เกษมพิมล
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวรกฤดา  เรือนมูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลมหาชัย
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจรดง
3. เด็กชายอรรฆพร  ผลาหาร
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางรัตนา  สุคันธิน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายกนกนันท์  สีกาลัง
2. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงเกษศรินทร์  สีทองหลาง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สาลีผล
2. เด็กหญิงธีนิดา  คำนะ
3. เด็กหญิงวันทนา  นิลศรี
 
1. นางสาวชุติมา   ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายกัปปิยะ  ติ๊บมา
2. เด็กชายจิรายุ  บุญเชิญ
3. เด็กชายภูธเนตร  พันธ์มา
 
1. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
2. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สินปาน
2. เด็กชายวีรพัชร  รุ่งเรือง
3. เด็กชายศิริพงค์  ทองคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุวลักษณ์
2. นางสาวรุสมาลัยนี  สิงหะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทศอ่ำ
2. เด็กชายภคพร  ทับสุข
3. เด็กชายเจตนิพิฐ  เมฆอรุณ
 
1. นางสมคิด  คนเทศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายพีรพุฒิ  ทองสุข
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สวัสดีสุข
3. เด็กชายอรรถพงษ์  แก้วหานาม
 
1. นายนายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกรกฏ  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐภัทร  อยู่ศรี
3. เด็กชายทรงชัย  ลาวิลาศ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลารักษ์
2. เด็กชายอนงค์นาถ  ตุ้มจิต
3. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นางสาวสีดา  คงคำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นางสาวรุ่งนภา  สงวนพานิช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายกิตติกวิน  มานะกรูด
2. เด็กชายวันชนะ  เพชรเจริญ
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ป้องภัย
 
1. นายประกอบ  ถามั่งมี
2. นายปราชญ์ศร  ตั้งสุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกวง  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายวีรากร  ปราบกระโทก
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ถาวรพา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
2. นางสาวเกศราพร  กันอบ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายนพรัตน์  มีจั่น
2. เด็กชายปรีชา  คงประสพ
3. เด็กชายเจษฎา  หอมละออ
 
1. นางปราณี  ด้วงทอง
2. นางสาวดวงเดือน  เนตรเมือง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
2. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวงสา
2. เด็กชายประสิทธิ์   เงื่อมผา
3. เด็กหญิงสาธิกา  อานิช
 
1. นางวรรณวิภา  ด่านธนะทรัพย์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีโสภา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูนำ้ชุ่ม
2. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
3. เด็กชายวโรดม  นาเจริญ
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นางสาวจุฑารัตน์  มั่นรักคง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายจิรโชติ  สิงห์พา
2. เด็กชายบารมี  บุญพูล
3. เด็กชายพรรนารายณ์  ชำห้าน
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงธาร
2. เด็กชายปฐพี  คำตา
3. เด็กชายพัชรัตน์  สีสันต์
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางสาวนวิสา  สารีวงษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณฐกร  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เนียมหอม
3. เด็กชายภูธเนศ  สอนบุญตา
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายพิเชษฐ์  หอมกลิ่น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กชายธิเบต  ชื่นอุรา
3. เด็กชายปาณัท  ปาสองห้อง
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงวรรณกมล    ปิ่นเงิน
2. เด็กชายวีรวุฒิ   เขียวใจดี
3. เด็กชายอนุวัตร   บุญยวง
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหิม
2. เด็กหญิงภัทรวี  โคตะบิน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วุฒิยา
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ตะวันแสงธรรม
2. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงอาทิพตยากร  ประเสริฐรัศมี
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สวนทอง
2. เด็กหญิงวรรณพร  ดาเทียน
3. เด็กชายอิทธิพล  อาษาสำเร็จ
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงเอ้ยสาว  ตาสังข์
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายชินวัฒน์  ปราบพาล
2. เด็กชายศิขรินทร   คำสีสุข
 
1. นางเยาวเรศ   คำภีร์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวันทนา   ด่านดำรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายอิสราวุฒิ   คุ้มลาภ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางวสาวี  รอดวารี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปริสรา  คงพรหม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงตรีดาว  งามแสง
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  คำดี
 
1. นางจารุณี   เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายชาครี  ศรีเวีียง
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  ภู่โต
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แลจูม
2. เด็กหญิงสกุลยา   รอดกรณ์
 
1. นางสาวทรงศรี  ปิ่นเกตุ
2. นางมรกต  ลิมะนัสสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 1. เด็กชายจักรพงศ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายปานณวัฒน์  ประจิต
 
1. นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณปภัช  จันทร์ตระกูล
2. เด็กชายพิรพัฒน์  มีตาดพงษ์
 
1. นางสาวศุภกานต์  สังข์สอน
2. นางสาวระพีพร  บุญรอด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฏา  นาคนครินทร์
2. เด็กชายดนุพัศ  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงนิชานาถ  เพ็ชรคง
2. เด็กชายสุวัชชัย  ชำนาญชล
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางธิติกาญจน์  พัฒน์อมรไชย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สืบเพ็ง
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ชลสินธ์
 
1. นางสาวศิริกุล  เกิดพุ่ม
2. นางกฤษณา  ใจแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายพัชรพล  ดอนมงคล
2. เด็กชายวิษณุ  แสนอุดม
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายภานุมาศ  อิ่มในธรรม
2. เด็กชายอรรถวัต  บุญตั้งแต่ง
 
1. นายสุภารินทร์  คนแคล้ว
2. นางสาวอุษณา  แก้วพิทักษ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางราก 1. เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์นา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สลอดตะคุ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์
2. นางสาววาสนา  อินทรทะกูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอนุสรา  นนทรีย์
 
1. นายจิระพงศ์  ศุภศรี
2. นางสาวลัคนา  อัคนิฐมนตรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายณัทพงศ์พัชร์  มุกดาสนิท
2. เด็กชายมานิตย์  กิมศรี
 
1. นางองุ่น  สกุลนอก
2. นางสาวเขมิสรา  สีหาราช
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกันตพณ  มาลามาศ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   บุตรสี
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนพัต  บุญสุข
2. เด็กชายปรวัฒน์  ปองเพียร
3. เด็กชายอนุชิต  โปเดิม
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
2. นางสาวใจจิตร  แก้วพินิจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองรวม
2. เด็กชายพีรศักดิ์   เพ็ญภัทรคมคาย
3. เด็กชายวรพล  บุญเมือง
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายอดิศร  บุญล้ำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายคชินทร์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  พรมทัต
3. เด็กหญิงศิรดา  ทองจุล
 
1. นายธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์
2. นางสาววาสนา  มุขอ่อน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนเจิญ
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกิตติพศ  ลิบลับ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายชัชวาล  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางปวีณา  เสือกลิ่น
2. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสาย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายกรกช  ผึ้งอุ่น
2. เด็กชายชมพู่  ผึ้งอุ่น
3. เด็กหญิงนันทิพร  ไทยจิ้งหรีด
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  รุ่งไพรี