งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   4 ม.ค. 2561   5 ม.ค. 2561   6 ม.ค. 2561   7 ม.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ชั้น 1 4 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 13.00-14.30
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 13.00-14.30
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ชั้น 1 4 ม.ค. 2561 13.00-14.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00-10.30 น
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเก็บตัวอาคาร 3 ชั้น 1 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องแข่งขัน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องเก็บตัว อาคาร 3 ชั้น 1 4 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์และอาคาร 1 ชั้น 2 5 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ ศาลาอเนกประสงค์ ชั้น 2 6 ม.ค. 2561 09.00-10.00 น
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 10.45-11.45 น
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 รร.วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 4 ม.ค. 2561 10.45-11.45 น
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก (สพฐ.ดำเนินการเอง) 5 ม.ค. 2561 08.30 น เป็นต้นไป
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก (สพฐ.ดำเนินการเอง) 5 ม.ค. 2561 08.30 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 54 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 55 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 65 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 52-53 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 82-83 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 64 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 ห้อง 84 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มศว. อาคารเรียนรวม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 301 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 มศว. อาคารเรียนรวม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 302 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 54 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 55 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 65 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 โซน A ห้อง 61 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 โซน B ห้อง 61 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 โซน A ห้อง 81 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 8 โซน B ห้อง 81 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 414 5 ม.ค. 2561 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 414 6 ม.ค. 2561 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน A ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน B ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน C ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน D ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง เธียเตอร์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรมกลาง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน E ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โซน F ห้อง Convention Room 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-18.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง อาคารกองพลศึกษา 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง อาคารกองพลศึกษา 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง อาคารกองพลศึกษา 4 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง อาคารกองพลศึกษา 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง อาคารกองพลศึกษา 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 2 ห้อง 3202 : ป.3/2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3203 : ป.4/1,ห้อง3204 : ป.4/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 2 (นำปัญญา) ชั้น 2 ห้อง 2202 : คณิตศาสตร์ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง2203:ภาษาไทย,ห้อง2204:สุขศึกษา,ห้อง2104:สหกรณ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 1 ห้อง 1101:ห้องประชุม เพ็ชรสันตะ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1103:ธุรการ,ห้อง2102:ศุนย์PEER,ห้อง2103:วิชาการ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารศาลาธรรมสังเวชวัดสันตยาราม 1-2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 3 ห้อง 1304:กิจกรรม ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1204:ภาษาไทย,ห้อง2201:วิทย์ฯมัธยม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 1 (แสงธรรม) ชั้น 3 ห้อง 1301:สังคมฯ ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง1201:สังคมฯ,ห้อง1202:ศิลปะ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารประชารัฐวิมลสามัคคี(อาคารอเนกประสงค์ริมน้ำ) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคารเอนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง เวทีชั่วคราวหน้าอาคาร 1 (แสงธรรม) 4 ม.ค. 2561 09.00-22.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง เวทีชั่วคราวหน้าอาคาร 2 (นำปัญญา) 4 ม.ค. 2561 09.00-22.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง เวทีชั่วคราวหน้าอาคารห้องสมุด 4 ม.ค. 2561 09.00-22.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 4 ม.ค. 2561 09.00-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 5 ม.ค. 2561 09.00-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 3 (เก่งกล้า) ชั้น 1 ห้อง 3102:ป.2 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง3103:ป.3/1,ห้อง3104:ป.1 6 ม.ค. 2561 09.00-16.30
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 4 (สามัคคี) ชั้น 1 ห้อง 4104:อนุบาล 3ขวบ/1 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง4101:อนุบาล1,ห้อง4102:อนุบาล2,ห้อง4103:อนุบาล3ขวบ/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.วัดสันตยาราม อ.เมือง อาคาร 4 (สามัคคี) ชั้น 2 ห้อง 4201:ป.5 ห้องพักรอแข่งขัน ห้อง4202:ปฏิบัติการวิทย์,ห้อง4203:ป.6,ห้อง4204:พิเศษเรียนรวม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-22.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 35

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 36 - 48
5ม.ค.61เวลา09.00-17.00น.,6ม.ค.61เวลา09.00-12.00น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 48
6ม.ค.61เวลา13.00-17.00น.,7ม.ค.61เวลา09.00-17.00น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 2 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 27

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 28 - 47
09.00-17.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี 7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 47
09.00-17.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 2 - 12

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 37 - 47

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 13 - 36
09.00-17.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561 09.00-17.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม 401 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม 501 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.1/1,ป.1/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.1/3,ป.1/4 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง ป.2/2,ป.2/3 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.2/4,ป.3/1 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.4/1,ป.4/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.5/1,ป.5/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.5/3,ป.6/1 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ป.6/2,ป.6/3 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารดอนบอสโก ห้อง Food Center 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารพระหฤทัย ห้อง ม.1/1,ม.1/2 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.คริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ อาคารโดมเซนต์ลอเรนซ์ 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2 ห้อง 207 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3 ห้อง 301 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3 ห้อง 308 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3 ห้อง 309 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 1 ห้อง 105 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2 ห้อง 204 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2 ห้อง 205 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2 ห้อง 206 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 408 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 409 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 502 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 503 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 404 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 405 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 402 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 403 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 504 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 505 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 508 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 509 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 204 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 206 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 101/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง 102 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 201 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 203 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง 401 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 501 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 402 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 402 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 404 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 404 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 406 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 406 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 408 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 408 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 410 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 410 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 412 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 412 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 414 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 4 ห้อง 414 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 6 ห้อง 602 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 6 ห้อง 602 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
08.30-16.30
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 1 ห้อง 104 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน ชั้น 1 ห้อง 105 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 304 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 306 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 รร.วัดท่าทราย (พิมพานุสร) อ.บ้านนา (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 รร.วัดเกาะกระชาย อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” (หอประชุม) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” (หอประชุม) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 รร.ไทยรัฐวิทยา 73 อ.บ้านนา (ใต้ถุนอาคารเรียน) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รร.วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 อ.บ้านนา (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 รร.วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 อ.บ้านนา (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” (โดม) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 รร.วัดเกาะกระชาย อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 รร.วัดท่าทราย (พิมพานุสร) อ.บ้านนา (เวทีกลางแจ้ง) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 551 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 553 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 556 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 531 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 532 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 533 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 535 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 541 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 536 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 545 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 546 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 651 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ม.สวนดุสิต อ.เมือง ห้อง 652 4 ม.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.วัดท่าด่าน อ.เมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อ.เมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บ้านชวลิต ศีตะปันย์ (ข้างวัดเขาพระ) ต.เขาพระ อ.เมือง 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 37
09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 รร.ชุมชนบ้านวังไทร อ.บ้านนา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 47
08.30-16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 รร.ชุมชนบ้านวังไทร อ.บ้านนา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 27

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 28 - 48
08.30-16.30
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 รร.วัดธรรมปัญญา อ.เมือง 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 48
09.00-16.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561 09.00-15.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 5 ม.ค. 2561 09.00-15.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 รร.วัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง อ.องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 17 - 32

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคาร iWork 4 ม.ค. 2561 09.00-11.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 5 ม.ค. 2561 09.00-15.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 4 ม.ค. 2561 09.00-12.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 5 ม.ค. 2561 09.00-15.00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 5 ม.ค. 2561 09.00-15.00
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 4 ม.ค. 2561 09.00-12.00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 4 ม.ค. 2561 09.00-12.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคาร iWork 4 ม.ค. 2561 13.00-16.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 4 ม.ค. 2561 14.00-17.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 4 ม.ค. 2561 14.00-17.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ตึก13ชั้น) 4 ม.ค. 2561 14.00-17.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 32

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 33 - 48
วันที่ 4 ม.ค. 2561 แข่งขันเวลา 09.00-16.00น. , วันที่ 5 ม.ค. 2561 แข่งขันเวลา 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” หอประชุม 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” หอประชุม 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 431-436 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 431-436 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 422-426 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” อาคาร 4 ห้อง 422-426 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 รร.บ้านนา“นายกพิทยากร” ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ม.ค. 2561 09.00น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค3 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค4 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ ห้อง ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค5และล็อค2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 24

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รร.วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร ห้อง ล็อค4 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ โรงอาหาร 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ อาคารอเนกประสงค์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รร.อนุบาลนครนายก อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 5 ม.ค. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รร.อนุบาลนครนายก อ.เมือง (อาคารอเนกประสงค์) 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป1/3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.5/4 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/5 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.5/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ห้อง อ.2/1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 3 ห้อง อ.2/4 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.3/4 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.6/3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.6/1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร5 ห้อง ป.6/3 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/4 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/5 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 และ 13.00-16.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง ป.1/1,ป.2/1,ป.3/1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง ป.1/2,ป.4/1,ป.5/1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร3 ห้อง อ.3/1 5 ม.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร3 ห้อง อ.3/4 5 ม.ค. 2561 09.00-16.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร3 ห้อง อ.2/2 5 ม.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร1 ห้อง ป.2/2,ป.2/3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2, ป.5/3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.2/4 , ป.2/5 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 , ป.ุ6/4 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/3, ป.1/4 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/4 , ห้องสื่อ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.1/5 , ป.1/6 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 ,ป.6/2 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 , ป.3/3 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/5 , ป.5/5 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง สหกรณ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง สหกรณ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 4 ห้อง นาฏศิลป์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น. , 13.00-16.00 น.
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง สหกรณ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 น. เป็นต้นไป
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์ 3 S 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 4 ห้อง ศูนย์ 3 S 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 น. เป็นต้นไป
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 5 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น. , 13.00-16.00 น.
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 4 ห้อง เด็กพิเศษ 2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น. , 13.00-16.00 น.
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 4 ห้อง ดนตรี 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 น. เป็นต้นไป
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 4 ห้อง ดนตรี 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 น. เป็นต้นไป
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ โดมเอนกประสงค์ ห้อง โดมเอนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น. , 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00-16.00 น.
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน B) 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
15 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 น.
16 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.อนุบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 16.00 น.
17 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 น.
18 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โดมเทศบาล อ.องครักษ์ โดมเทศบาลองครักษ์ ห้อง โดมเทศบาลองครักษ์ (โซน A) 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
13.00 - 15.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก istanbul escort
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]