งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.18)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู | 
คู่มือ |
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |                         <7 ธันวาคม 2560>


แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | 
แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน | 
Word |  
หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน | 
Word |                     <12 ธันวาคม 2560>


     การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  
      

ประกาศ  
         ขณะนี้ระบบเปิดให้แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ 

        จากเมนูด้านซ้ายมือ

  •  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  •  พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู                <23 พฤศจิกายน 2560>

 
 ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

ลำดับการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระดับ สพม. 

       สพม. เขต 18 (ชลบรุ ี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบรุ ี1]                    ลำดับที่ 3                    

                                                        
การแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน ระยะที่ 1 (ดำเนินการในระดับสหวิทยาเขต)
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ต้องส่งเอกสารยืนยัน มาที่สหวิทยาเขตชลบุรี 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  <ดาว์โหลดเอกสาร>        (19 พ.ย. - 6 ธ.ค.2560)

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน ระยะที่ 2  (ดำเนินการในระดับภาค)
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน มาที่สหวิทยาเขตชลบุรี 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  ให้ดำเนินการ แก้ไขในระบบ ในระดับภาค      (9-14 ธ.ค.2560)

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน  (ดำเนินการในระดับภาค)      (9-14 ธ.ค.2560)
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข
ระยะที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข ชื่อ-สกุล นักเรียนและครู โดย ADMIN ระดับเขตพื้นที่(ที่โรงเรียนสังกัด)จะตรวจสอบเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล(โอนข้อมูลภายใน 8 ธ.ค. 60 )
ระยะที่ 2 วันที่ 9-14 ธันวาคม 2560 (ระดับภาค) โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู 15-20 ธันวาคม 2560 และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกคน วันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- แบบหนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน                                         <18 พฤศจิกายน 2560>

 
 การประกาศผลการแข่งขัน
ให้ศูนย์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน และประกาศผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ให้เรียบร้อย  และให้ศูนย์ฯ แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค (รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ให้เรียบร้อย                                             15 พฤศจิกายน 2560

  การแก้ไข เปลี่ยนตัว เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ ระยะที่ 2 
เนื่องจากการแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้สอน ในระบบออนไลน์ ได้ทำการปิดระบบแล้ว 
แต่โรงเรียนยังสามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูผู้สอน ได้จนถึงก่อนการแข่งขัน โดยกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร DOC.5  แล้วนำส่งแก้ไขที่ศูนย์การแข่งขันแต่ละศูนย์ 
<ดาวน์โหลดเอกสาร>     ***เพิ่มเติมลงชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน***    14 พฤศจิกายน 2560


  การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน  
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
   เอกสารเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ 
เนื่องจากการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ทำการปิดระบบแล้ว 
โรงเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน โดยกรอกข้อมูลผ่านเอกสาร DOC.5   แล้วแนบไฟล์ลงในระบบ
<ดาวน์โหลดเอกสาร>                                            13 พฤศจิกายน 2560
                                        
โรงเรียนสามารถลงทะเบียนนักเรียนและครูที่จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
โดยใช้รหัสของโรงเรียนอันเดิม จากปีที่แล้ว  ...แก้ไขล่าสุด 13/09/2560
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 18 ก.ย.- 10 พ.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11- 13 พ.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16-18 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 23 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
------------------              --------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
 
------------------              --------ระดับชาติ--------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ                11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
    
   
******* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน *******
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <ดาวน์โหลดเอกสาร>   คำสั่งเพิ่มเติม
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ <ดาวน์โหลดเอกสาร> <กำหนดการแข่งขัน>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  <ดาวน์โหลดเอกสาร> <ตารางการแข่งขัน>
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <ดาวน์โหลดเอกสาร>
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,456
จำนวนนักเรียน 3,344
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,150
จำนวนกรรมการ 987
ครู+นักเรียน 5,494
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,481
ประกาศผลแล้ว 211/226 (93.36%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 9
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 204
ทั้งหมด 143,316