รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวอารดา  เล็กศิริ
 
1. นายพลาธิป  เกียรติวรรธนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวพิชญ์สินี  มูลสาร
 
1. นายประพนธ์  ยิ้มสกุลกาญจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  วชิรเดชเสถียร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวพลอยนภัส  ถวิลหา
 
1. นางสาวอรศิริ  จั่นบำรุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นาใต้
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรจิรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณภัทร   เอมอู่สิน
 
1. นางรัชนี  ธันยาวาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชลกร   วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสมพิศ  จันทมาลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัฐนิช   วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   สินทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ   นันติ
2. นางสาวจุฑารัตน์   วันทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนพล  นิลแย้ม
2. นายพลธร  ธารธุวศิลป์
3. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
2. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ว่องวิศิษฎ์สกุล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สอนไว
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  รุจิเพิ่มพูน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา   ปิติทรัพย์สกุล
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงปริณญารัตน์  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหานาท
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนนันท์  อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
 
1. นางจินตนา  ธรรมกันหา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายศุภกร  นิลสุวรรณ
 
1. นายธัมมธาดา  อู่วิเชียร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธีรวีร์  ศิวดุลย์
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์
2. เด็กชายฐปกร  วุฒิเจริญกิจ
3. เด็กชายธนวัต  ปีเจริญ
 
1. นางสาวนฤทธิ์ศรา  บุญฤทธิ์
2. นางชุติมันต์  โรจนะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนิกา  ภิรมย์พลัด
2. นางสาวณัฐวดี  ดาราราช
3. นางสาวพิชญธิดา  ชลศรานนท์
 
1. นายดิษพล   เนตรนิมิตร
2. นายสุธินันท์  กันหาชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภัตรา  เสธา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศานติธรรม
3. เด็กหญิงอาภัทรา  จันทร์สิงห์
 
1. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
2. นางสาวจณิสตา  รักความซื่อ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงวิลัย
3. นางสาวอรวรัลกร  พันธ์ขอ
 
1. นางจันทิมา  บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์  ชมภู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สัญชยานุกูล
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ธัมปสาโท
 
1. นางสาวสุพัตรา  สาลี
2. นายฐิติพงศ์  นิลมาศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชาญชวัน  จันทะขาว
2. นายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นางวัลภา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
2. นายปรีชา  ทรงกลด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายธนทรัพย์   เกิดโสภา
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายอวยชัย   พอนเบ้า
 
1. นายวุฒิพงษ์   ประทุมมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายพัชสกันณ์  เพชรโชคฤทธิ์
2. เด็กชายอรรถพงศ์  ธนาเธียรเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  สุนทรสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตวิทย์  ไผ่ล้อม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิรดา  กล้าหาญ
 
1. นายคมสันต์  วงษ์ชาลี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวไหมขวัญ   ปังศรีนนท์
 
1. นางสาวเดือนรุ่ง  น้อยกมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
2. เด็กชายพีรณัฐ  โกสัจจะ
3. เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
 
1. นายเขตรัตน์  จันทะศรี
2. นางสาววันดี  แนบเชย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
2. นายนัทธกร  จิวเหยียน
3. นายภาควัฒน์  หงส์นันทกุล
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นางสาวนันทา  ศรีแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงพรทิพย์  การุณ
2. นางสาวพรทิพย์  อัครบุญวาณิช
3. เด็กหญิงศศิธร  แก่นท้าว
 
1. นางสาววิชยา  มีวงค์
2. นางสาวสายสวาท  เสาร์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวจิรัชญา  ใจงาม
2. นายชยธร  สุจินตกาวงศ์
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงวิลัย
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
2. เด็กชายสุพินันทน์  งามสง่า
3. เด็กหญิงอรชพร  สร้อยสน
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาววรินทร  บุญมาปัด
2. นางสาวอรณิชา   นิลทัย
3. นางสาวอาริสา  พ่อจันดา
 
1. นางกัลญา  มณีแจ่ม
2. นายขุนศึก  สวนม่วง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิรากูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปาลิกา  แสงทองสิทธิโชค
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุญกอ
 
1. นางสาวพัทธมน  วิริยะธรรม
2. นางสาวเนตรดาว  บุญชะนะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศ์พล  ทับทอง
2. นางสาวพัชรพร  ศุภกิจจานุสรณ์
3. นางสาวภคอร  อมรสิน
 
1. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์
2. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
2. นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นายอรุชา  วิริยะประเสริฐ
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายลัทธพล  พรพัฒนทรัพย์
2. เด็กชายอริญชัย  ตุ่มศิริ
 
1. นายอนิรุทธ์  ภู่ทิม
2. นายเอกชัย  นาสืบ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายจิรภัทร  ชาญอุประการ
2. เด็กชายจิระพัฒน์  แก้วประยูร
 
1. นายเอกชัย  นาสืบ
2. นายอนุรุทธิ์  ภู่ทิม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤศภณ  กุลขจรพันธ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยปฏิวัติ
3. นายอภิกฤช  ใจไว
 
1. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
2. นายประทีป  ไป๋สกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสือคำ
2. เด็กหญิงชลินดา  เห็นประจักษ์
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ฤทธิ์เดช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจงราชเสนาฯ
5. เด็กหญิงลักษณพร  จันทะกุล
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นายภัทรพงษ์  พรมนิล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนกานต์   สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐวดี  ฝ่นเรือง
3. นางสาวนนธิชา  เปรมพรหม
4. นางสาวบุษราพร  โอเจริญ
5. นางสาวภัทรวดี  สวนศรี
 
1. นางสาววรัญญา  ธารามาศ
2. นางสาวศิริรัตน์  มีฤทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายธนสร  เสียงสังข์
2. เด็กชายภคพล  สุรวรเชษฐ
3. เด็กหญิงรภากร  สุกใส
4. นางสาวสุกัญญา  ทองด้วง
5. นางสาวแก้วกมล  โพธิ์แก้ว
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
2. นางสาวสุวรรณา  มีครู
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชลพนารักษ์
3. นางสาวดลพรพรหม  วิเชียรเทียบ
4. นางสาววิมุตตา  บูรณะอำนวย
5. นางสาวอัญชสา  บุญศรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นาคสมบูรณ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  แนบเชย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  สุขนันที
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตซื่อ
4. เด็กชายสัจจะ  ป้องภัย
5. เด็กชายอรรถพร  บุญเล่ห์
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตณัฏฐ์  ศิริพรนพคุณ
2. นายธนพล  โพธิ์สาวัง
3. นางสาวนิรันตรี  ปรุรัตน์
4. นายยสินทร  กลิ่นจำปา
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  ยุนยะสิทธิ์
 
1. นางสาวลักษณา  วัฒนะ
2. นางพเยาว์  สายชล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรายุ  วุฒิเจริญกิจ
2. นายชัยพฤษ  ชอบสะอาด
3. นายตรัย  เหลืองอ่อน
4. นายตะวัน  สุรนันท์
5. นายธนพล  นิลชัชวาลย์วงษ์
6. นางสาวธัญภา  แสนเจริญ
7. นางสาวนภัสสร  ศฤงคารินทร์
8. นายนวพล  สาสุนทร
9. นายบูรพาวิทย์  ภัทรคำประสิทธิ์
10. นายพัชรศักดิ์  พรมเรือง
11. นางสาววรวลัญช์  คงทัพ
12. นายศรเพชร  วุฒิกรชัยสกุล
13. นายสุธน  ลายเงิน
14. นางสาวสุพัตรา  เชื้อศรีนนตรี
15. นางสาวสุพิชญา  มั่นน้อย
16. นายสุรดิษ  เจริญเวทย์วุฒิ
17. นางสาวอคิราภ์  วิรุณราช
18. นางสาวอภิชญา  สุขศิริ
19. นางสาวแพรวา  มุงคุณคำซาว
20. นายโชคชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายคณิศร  แจ่มรัศมี
2. นางสาวณัฐวดี  เอนก
3. นายคณพศ  อินทเคหะ
4. นางสาวชลธิชา  ธรรมผล
5. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นางนันทา  ผลบุญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนพร  แสงสุบิน
 
1. นางวสิชา  พ้นภัยพาล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธนัชดา  อิธิพร
2. เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์ศรุตวาณิช
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจิราพัชร  กุศล
2. นายธรรมนูญ  อินต๊ะวัง
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางกาญจนา  หงษ์หิรัญพันธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิดา   นิลกุล
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ทวีพร
3. เด็กหญิงณิชา  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงภควรรณ  เจริญวงศ์
5. เด็กหญิงรุจิรดา   พรหมมานนท์
6. เด็กหญิงวารุณี  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สุปิยะพันธ์
8. เด็กหญิงสโรชา   พรหมมานนท์
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
10. เด็กหญิงโสภิตนภา   พงษ์ศรี
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาวพัชรี  แสงขาว
3. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธัญชนก  มีคม
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิณณธรรมพงษ์
3. นางสาวรมัณยา   เธียรวงศกร
4. นางสาววศินี    ปรีจำรัส
5. นางสาวศุภรักษ์   เกียรติบุตร
6. นางสาวสมภัสสร  เสริมสายประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สิทธิ์ภานุวงค์
8. เด็กหญิงอภิชยา  คุณพระรักษา
9. เด็กหญิงอุมาภรณ์   เหมือนใจ
10. นางสาวเพชรไพลิน  แก้วประเสริฐ
 
1. นางผกายมาศ   เชวงชุติรัตน์
2. นายต่อพงษ์  สมสิงห์
3. นายเชาวลิต  นาขามป้อม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายจตุพล  ผิวคำ
2. นายธนภัทร  คงดี
3. เด็กหญิงนวพร  ศารสาลินทร์
4. นายปฏิพล  พ่วงกระแสร์
5. นายศรัณย์  สุกใส
6. นางสาวศิรินันท์  เชียงเครือ
7. นางสาวศิริรัตน์  มีจิตร์
8. นายสิทธิศักดิ์  เย็นอนงค์
9. นายเกริกเกียรติ  นางาม
10. นายเมธา  ทองย้อย
 
1. นายอิทธิพล   กลั่นดอกไม้
2. นายธีรยุทธ  สุพรรณโมก
3. นายเรืองตระกูล  มัชปะโม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. นายชาญชัย  คล้ายอุบล
2. เด็กชายฐนิศน์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สองเมือง
4. เด็กชายธนพรรษ  อินทไทร
5. เด็กชายธนาทร  ศรีสร้างคอม
6. เด็กชายธาดาพงษ์  สุวรรณ์จันทร์รูญ
7. เด็กชายปิยะชาติ  ไทยพร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาถิม
9. เด็กชายศิวเรศน์  ไตรอุโฆษ
10. เด็กชายสุรชัย  พรแช่ม
 
1. นายชนก  สังคะรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งธัญญา
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โคตรชนะ
 
1. นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปณิดา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวรชยา  คุระวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์  พงษาปาน
2. นายอธิปัตย์  ธารประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายอัฐพล  หมั่นกุดเวียน
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ชาสงวน
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกานต์สิรี  สุุพัฒน์วัชรานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิจิตรธนสกุล
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุ่มมงคล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายสุรศักดฺิ์  รักษาสุข
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงไอริณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัสรา  จุุลวนิชย์พงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
2. เด็กหญิงพลอย  เนตรนภาไพศาล
3. เด็กหญิงวาริสรา  เสงี่ยมรัตน์
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปุณยนุช  จิตพูลผล
2. นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ
3. นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
1. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
2. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายธรรธนะ  กลำพบุตร
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงนลินี  จำปาใด
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพิยดา  ทันทวี
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจีรัช  ยองใย
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เลื่อมใส
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
3. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
4. เด็กหญิงธีรดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
5. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
6. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
7. นางสาวภัณฑิรา  กันตจารนิติ
8. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
9. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายนทีธร  จุงเลียก
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  เฮงวัฒนะ
2. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
3. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
4. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
5. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
6. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
7. นางสาวปัณฑารีย์  หอมเอนก
8. นางสาวพิยดา  ทันทวี
9. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
10. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
11. นางสาววรัญชนา  คุณารูป
12. นางสาวศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
13. เด็กหญิงสิรีธร  บุญวิทยา
14. นางสาวอริญชยา  ฉวีวรรณชล
15. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
3. นายนทีธร  จุงเลียก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
2. นายคณิศร  ยกย่อง
3. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
5. นายจีรัช  ยองใย
6. นายธีรภัทร  เจริญสว่าง
7. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
8. เด็กชายศตายุ  องอาจ
9. นางสาวศุภิสรา  สุทจิตร์
10. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
11. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
12. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
2. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
3. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงชรันดา  บุตรใส
2. เด็กชายตุลยวัต  เหล็กเพชร
3. เด็กชายธนะพล  ตองอ่อน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทึก
5. เด็กหญิงประภาพร  โชควิลัยเกษ
6. เด็กหญิงประภาฬรินทร์  รจิตไพรศาลสิริกุล
7. เด็กหญิงปาริชาติ  กระจาย
8. เด็กหญิงพัชรพฤกษ์  เจียรประวัติ
9. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์รติญา  อัครโชติเดชาธร
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ภูเยี่ยมใจ
12. เด็กชายภูริภัทร  แพมา
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลาพาศ
14. เด็กชายวสุ  สุขรักษ์
15. เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วกุลบุตร
16. เด็กหญิงสิรัชชา  รุ่งสิริพัชร
17. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พัฒนา
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันแก้ว
19. นายอำนาจ  บุรินทร์
20. เด็กหญิงเสาวนีย์  แตงสี
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
2. นางสาวสุทิศา  สวัสดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจิรายุ  เพ็ชรรัตน
2. นายชยนันต์  สิริสมพร
3. นายชยากร  สิริสมพร
4. นางสาวบุญยานุช  ถนอมสัตย์
5. นายปรเมศวร์  ญาติพินิจ
6. นางสาวเบญญาดา  นาคสินธ์ุ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นายภูริพันธ์  ห่อประทุม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  จันทร์ศรี
2. เด็กชายกรณ์  อังคภาภรณ์กุล
3. เด็กชายกีรติ  ทรงกลด
4. เด็กหญิงกุลลธิดา  รองฤทธิ์
5. เด็กหญิงจริยาพร  แตงเจริญ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  เศรษฐสิงห์
8. เด็กหญิงณิภัชชา  ยศไทยสน
9. เด็กชายทวีโชค  จันทร์ศรี
10. เด็กชายธนชัย  แสงสว่าง
11. นายธนรัตน์  ปรากฎรัตน์
12. เด็กชายนฎกร  เหลือจันทร์
13. เด็กชายนันธกร  วีระสุขสกุล
14. เด็กชายนิติภูมิ  วิมานนนท์
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็ญไพฑูรย์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำดี
17. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
18. เด็กหญิงพรวดี  ประกอบแสง
19. เด็กหญิงพลอยณิศา  สีหาจันทร์
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีเดชคุณอนันต์
21. เด็กชายภัทรพล  ยงเสมอ
22. เด็กหญิงลภัสพิมล  มนฑ์ปุณย์ภากร
23. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันเจริญ
24. เด็กชายวิรัช  ศิริรักษ์
25. เด็กหญิงสิริกร  เลี้ยงพิทักษ์พงศ์
26. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กอบัวแก้ว
28. เด็กหญิงอชิรญา  คำเกิด
29. เด็กหญิงอัยย์ลดา  ห้องกระจก
30. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อารมณ์ชื่น
31. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขฤทธิ์
32. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุ้งทอง
33. เด็กชายไกรสอน  สมพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
2. นายประนต  แสงไพบูลย์
3. นายปฏิพัทธิ์  สาระประภา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลพร  ตรีสุวรรณกุล
2. นางสาวกมลวรรณ  ดวงแสง
3. เด็กชายกฤชพงษ์  วชิรโสวรรณ
4. นายกฤตยชญ์  ท้าวนู
5. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุมาลา
6. เด็กหญิงญานิศา  อิสอน
7. นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ้ง
8. นายถิรายุ  ชิณวงค์
9. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ยิ้มศิริ
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
11. นางสาวนภาวรรณ  ฤทธิ์ประภากร
12. นายนักสิทธ์  เสริมสันติธรรม
13. นางสาวปาริฉัตร  อินจันทร์
14. นางสาวปุณยวีย์  ทัพภูมี
15. นางสาวพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
16. เด็กหญิงภวิษย์พร  ศรนรินทร์
17. เด็กหญิงภัคจิรา  ดาดิน
18. นายภูมิพัฒน์  บัวใบ
19. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
20. เด็กหญิงมนัญชยา  โสภา
21. นายรติพงษ์  จันทร์ศรี
22. เด็กหญิงรสธร  มะลิวงษ์
23. นางสาวรัตนากร  คำเสนาะ
24. นายวรายุทธ์  สุวภา
25. นางสาววีรนันท์  ศิริ
26. เด็กชายวีระสิทธิ์  เดือนเพ็ญ
27. เด็กหญิงสรัญรัตน์  ฐิติณรงค์สกุล
28. นายสราวุฒิ  สุขโชค
29. เด็กชายสัญญา  อดิษะ
30. เด็กหญิงสิรมณี  ฉัตรวิเชียร
31. เด็กหญิงสุภัทรา  รอบรู้
32. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอดม่วงท่า
33. เด็กหญิงหฤทัย  ลี้กิจเจริญผล
34. เด็กหญิงอภัสดา  จงคลาดกลาง
35. เด็กชายอรุณ  เคหะภูมิ
36. นางสาวอัยลดา  ลบแท่น
37. นายอัสนี  โฉมกาย
38. เด็กชายอานนท์  เจริญ
39. นางสาวอินทิรา  สุขศรีสวัสดิ์
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสนยะบุตร
 
1. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
2. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
3. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
4. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
5. นายสกนธ์  รอดใส
6. นายปัญญา  บัวบาน
7. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
8. นายธวัชชัย  ขวัญเมือง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณธกร  พาณิชวราห์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนรี  ตันติวุฒิ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  กุซัว
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฐฐากูล
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายขัตติยะ  เขียนอำนาจ
2. เด็กหญิงจันทนา  ทองสุข
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  โนรินทร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  วีรพันธุ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุทัยรัตน์
6. เด็กชายธนกฤต  คล้ายพันปี
7. เด็กชายนราธิป  รุ่งสว่าง
8. เด็กหญิงนุชชนก  นามโคตร
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  พามี
10. เด็กหญิงมธุริน  สมตำหนิ
11. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  เสาทอง
12. เด็กชายโภคิน  โพธิ์คลี่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นายปัญญา  บัวบาน
4. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวจันทกานต์  อุดหนุน
2. นางสาวนัทธมน  ใจเย็น
3. นายปฐมพร  จรูญผลพงศกร
4. นางสาวพัชนิตา  บุญนำกิจวรกุล
5. นางสาววริศรา  แดดจันทึก
6. นางสาวศิริญากรณ์  บุรณศรี
 
1. นายธนชาติ  แสงทอง
2. นายก้องศักดิ์  จีจู
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกนกพร  สิงห์โตทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองระอา
3. นางสาวกนิษฐา  ธรรมโชติ
4. นายกมล  ว่องทวีเจริญพร
5. นายกษิด์เดช  แสงสุง
6. นางสาวกัณหา  งิ้วออก
7. นางสาวกุลิสรา  สกุลานนท์
8. นายจักรพันธ์  น้อยประเสริฐ
9. นางสาวจุมพฎา  ตุลาเนตร
10. นายจุลินทร์  อุปมา
11. นางสาวชัญญา  วัฒนธรรมนาวิน
12. นางสาวญาณิศา  นิวาส
13. นายณพล  สินพรหมมา
14. นายณัฐดนัย  นิธิโรจน์ปัญญา
15. นายธนศิษฐ์  เอกศิริอภินันท์
16. นายธนิก  รุ่งเรืองสวัสดิ์
17. นายธิติวัฒน์  เครือวัลย์
18. นายนภัทร  เจนวุฒิกมลชัย
19. นางสาวนัชชา  อินทราคม
20. นายนัฐธัญ  จิตต์บรรจง
21. นายปุลวัชร  ลี้เจริญ
22. นางสาวผกานุช  โอภาบูรณกุล
23. นางสาวพรนิภา  ครูส่ง
24. นางสาวพรลักษณ์  ฟักทอง
25. นายพัชรพงศ์  วรมังครัตน์
26. นางสาวพิญาดา  ป้อมสุวรรณ
27. นางสาวภัณฑิรา  เย็นใจ
28. นายมีชัย  อุมา
29. นางสาวมุทิตา  อาศัยพานิชย์
30. นางสาววรากร  คำหงส์
31. นางสาววิธิตา  จุฬาเสรีกุล
32. นายศุภกฤต  ชื่นชม
33. นายสรนันท์  สุดทองคง
34. นายสหัสวรรษ  วงศ์คำ
35. นายสุภชาฆ์  สุดใจ
36. นางสาวสุภัทรา  ใจงาม
37. นายอาจณรงค์  เกิดลาภ
38. นางสาวอารยา  ใจชื้น
39. นายอิทธิวัฒน์  แซ่โง้ว
40. นางสาวเบญจวรรณ  วิริยาทรพันธ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นางสาวบุษบง  วรบุตร
4. นางสุภักดิ์  พ่อค้าพานิช
5. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
6. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
7. นางจิตเกษม  ชื่นชม
8. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พิมพ์เสริฐ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แท่นหิน
3. เด็กชายธนากร  น้ำทรัพย์
4. เด็กหญิงนารา  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หลำวรรณะ
6. เด็กชายภูมินทร์  ผาเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสมนต์  นิยอด
8. เด็กหญิงสโรชา  เขื่อนพงษ์
9. เด็กชายอัครพล  รัตนะ
10. เด็กชายอัครมล  เอมอุทัย
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นางสาวธนัญญา  สุภาศรี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรกิตติ์  ดวงใจ
2. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
3. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มชูจันทร์
4. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
5. นางสาวพัชรพร  โชติกรจินดา
6. นายภูริเดช  ทับจิตร์
7. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
8. นายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
9. นายสรุจ  โรจนศิริพงษ์
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
2. เด็กหญิงปทิตตา   โนรี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
4. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
5. นางสาวรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
6. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวกัลยรัตน์  พลเภา
3. นางสาวณภัทร  พลเภา
4. นางสาวธูปหอม  สุขบาล
5. นางสาวภัณฑิรา  วงษ์ทอง
6. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
7. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
 
1. นางเสาวภา  ตันติตบาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เครือคช
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาหลวงมาตร
3. เด็กหญิงชนันพร  เสริมศรี
4. เด็กหญิงญาณิน  รัตนธารส
5. เด็กหญิงนงนภัส  แสงวิจิตร
6. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
7. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
8. เด็กหญิงสิรินยา  บุญประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
2. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
3. นางสาวนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
4. นางสาวภัคจิรา  ศรีสงคราม
5. นางสาวมณีรัตน์  โลตุฤทธิ์
6. นางสาววนิดา  คำโนนงิ้ว
7. นางสาวศศิธร   กาญจนศศิวิมล
8. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์มี
2. เด็กหญิงจริยาพร  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทธิมาลย์
6. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วประสิทธิ์
7. เด็กหญิงศศิธร  วันชนะ
8. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  วิวรรธนะพงศ์
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แจ่มจำรัส
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
3. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
4. นางสาวศิริจันทร์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคณิติน  ไพรรัตน์สมวงศ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  กินรีวงศ์
3. นางสาวณัชธ์เมมิน  ชวินธนเลิศ
4. นายธนวัฒน์  มนต์วิเศษ
5. นางสาวนรีพร  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวพรชิตา  ประยูรเจริญ
7. นายพลพล  จิตจาชโล
8. นางสาวพิรดา  เจริญรัตน์
9. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์  สุกฤษฏิ์ฌาณภัช
10. นายศุภสัณฑ์  จิรวรรณเอมอร
11. นางสาวสิริกาญจน์  หมอกลิ้ม
12. นายสุขสันต์  จันทร์งาม
13. นางสาวสุธิดา  สารีบุตร
14. นายอมรเทพ  วิเศษ
 
1. นางสาวชญานิศา  แก้วคำเจริญ
2. นางสาวสขิลา  สิทธิศรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายชัยกฤต  พูลเจริญ
2. นายชาญชัย  ชาวเวียง
3. นายณัฐชนน  อุทากะ
4. นายปิยวัฒน์  พานน้อย
5. นายอดิศร  วัฒนโลเก
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวปีญารัตน์  จตุพงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกร  เกตุจินากูล
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาววริศรา  พนายิ่งไพศาล
 
1. นางพิมพ์วรี  วงษ์ภัทรกร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูธฤต  เติมวาณิช
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์
 
1. นางนวลรัตน์  นูแป
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพีรภาส  สะอาดแก้ว
 
1. MissMarie   Margaret Pinnell
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศิรประภา  หัวใจ
 
1. นางพรชนก  เดชาทยานันทน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยูรประวาลเวท
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โกศล
3. เด็กหญิงปวริศา  ถิตะพาณิชย์
4. เด็กหญิงวรทา  อัศวะศิริจินดา
5. เด็กหญิงวาฑิณี  ศรีตะลา
 
1. นางสาวชนิตว์พร  ชมกลิ่น
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรจิรา  โกศล
2. นางสาวพิชญา  วันสอน
3. นางสาวมนัญชยา  ฉัตรพรไพบูลย์
4. นางสาวอรญา  เลิศวรพินิต
5. นางสาวโรสิตา  สุธิรังกูร
 
1. นายณัฐพล  พุทธเกิด
2. นางสาวเมวิกา  สีดา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงสุทธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. Mr.Cheng  Jing
2. MissZhao  Jie
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนากานต์  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัศมี
 
1. นางสาวปิยฉัตร  จักรกระโทก
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
2. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวฉันทิสา  ดีไพร
2. นางสาวนาฏนารี  อภิรักษ์โชติมา
 
1. นางสาวญาดา   ชลารักษ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวนารากร  วงษ์ปุ่น
 
1. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
2. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรรณนิภา  ค่าโค
2. นางสาวสุธีรดา  อารีราษฏร์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissA Young  Jeong
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒิวิทยา2 1. นางสาวพิชญธิดา  กล่องแก้ว
 
1. Mr.Chen  Haibin
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เรืองนิพนธ์กิจ
 
1. Miss์Nao  Fujimoto
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจีรพัชร  ทรัพย์สกุลวงศ์
2. นางสาวพีรญา  ทองสำฤทธิ์
3. นางสาวภัทร์ฐิตา  ยิ่งชล
4. นางสาวเกวลี  จันทราพุทธิวงศ์
5. นางสาวเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่เชย
2. นางสาวจริยา  จิตรจะโปะ
3. นางสาวบุญประทิพย์  ธุระตา
4. นางสาวปฏิมากร  แซ่ตั๊น
5. นายเจษฎากร  ศรีวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
2. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
2. นางสาวนภาภรณ์  ศิลป์ประกอบ
3. นางสาวพลอยณิศา  นภัสโรจน์สกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลเนตร  ยินดีสุข
2. นางสาวณรัญญา  แย้มพักตร์
3. นางสาวทิพากร  มั่นคง
4. นางสาวภวรัญชน์  เฉิน
5. นางสาวอภิชญาพร  มีศรี
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. นางสาวศริยา  สวนนิสิต
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชวรรณ  แสงประทีป
2. นายพุฒิพงศ์  แซ่หวง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชัญญา  จันทร์ศรี
2. นางสาวพีรยา  อินทศร
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรหมพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวภาวิณี  บุญยนต์
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
2. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาววิชชุดา  ผงสินธ์ุสุ
2. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissA Young  Jeong
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนพล  พิชญมหุตม์
2. เด็กชายปัณณวิชย์  ประสพพานิช
 
1. นางบุปผา  คงงาม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายบุรินทร์  ฟ้าใสสิรินันท์
 
1. นางสาวกมลกานต์  เอี่ยมแพร์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกิตติพงค์  พรมสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัตรคำ
3. เด็กชายทัตพิชา  พันธุ
4. เด็กชายธนกร  เถาวัลย์ราช
5. เด็กชายธีทัช  ปุณะปุง
6. เด็กชายปรพล  อุทกิจ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทพปัญญา
8. เด็กชายมนัสชัย  สวัสดี
 
1. นายวีรยุทธ  หาญโงน
2. นายศุภดล  อุ่นวงษ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันทองคำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายคมสันต์   แก่นจันทร์
2. นางสาวธัญญานันท์   ปิติหิรัญพัฒน์
3. นางสาวปภาวรินทร์   ถาวรสุจริตกุล
4. นางสาวภวิกา   ถวิลญาติ
5. นางสาวสุชานาถ   ขุนรา
6. นางสาวสุริณัฐ   คำแก้ว
7. นายอาทิตย์   คุ้มภัย
8. นางสาวเจนณิส์ตา   ดวงเว้า
9. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
10. นางสาวเมธามินทร์   ดวงสูงเนิน
 
1. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
2. นางสาวกนกกรณ์   ทองไพจิตร์
3. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกมลณันธ์  ตั้งสิทธิ
2. นางสาวจิณห์นิภา  ใบใหญ่
3. นางสาวธีรภรณ์  สิงห์ฟู
4. นางสาวรดามณี  เพ็งอุ่น
5. นางสาวเมธวดี  อ่อนฤาชา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จิตต์จักร์
2. นายกิตติศักดิ์  บุญพอ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งดี
2. นางสาวศิริวิภา  คงคุณ
3. นางสาวศุภลักษณ์  ทนกระโทก
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวฉันท์พิชา  นันตาเรือน
2. นางสาวรัชฎา  ทิพสุวรรณ
3. นางสาววาทิณี  จันทรัตน์
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงนัทมน  อู่ทอง
3. เด็กหญิงอัญมณี  ศักดิ์มงคลเจริญ
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกานต์ธมนต์  จันทร์เขียว
2. นางสาวชุติกา  บุญเกิด
3. นางสาวมณีรินทร์  ศรีทะโคตร
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิตราพัชร  ตั้งสิทธิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เม่นทองคำ
 
1. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
2. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กชายชินวัฒน์  บุดดาเหลา
2. เด็กชายรัชชานนท์  เสงี่ยมจิตต์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิรัสยา  คุณสืบพงษ์พันธ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นางสาวเอมิกา  มานะ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กชายณัฐพล  นิรัตติศัยกุล
2. เด็กชายธิติพงศ์  สุดสวนศรี
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายภาสกร  แพรญาติ
2. นายสิรวิขญ์  เหรียญเจริญ
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวจันทร์อัมพร  เชื่อมทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงสวิชญา  เสาวนา
2. เด็กชายอรรธพร  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติภณ  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายธีรพันธ์  อิทธิสุขนันท์
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายยศพัทธ์  ลิมเรืองรอง
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วพรมราช
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงค์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายพัลลภ  แจ้งไพร
2. นายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
 
1. นางสาวปัญชลี  ธีรสถิตย์ธรรม
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายวิชัย  เกตุเมฆ
2. นายอภิสิทธิ์  เซ่งลอยเลื่อน
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวณัฐธยาน์  บุญมี
2. นายพงศกร  เพ็งบุญ
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  สิงคาน
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พันธ์หนองเป็ด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งพากเพียร
2. นางสาวอุษา  รุ่งมโน
 
171 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐนันท์  ธนแสงชัยสิทธิ์
2. นายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
3. นายภูวเศษฐ์  ปาลกะวงศ์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายปฏิญญา  เมืองมา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายนนท์รวิส  แก้วมรกต
2. นายมฆวัน  แจ่มศรี
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายคณาธิป  จึงเจริญ
2. เด็กชายปุณยวีร์  วระชัยนิษฐากุล
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายปรมินทร์  ทวีรส
2. นายวรพล  จันดาหาร
3. นางสาวอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนัท  ตันอึ๊ง
2. เด็กชายรัชฐพงศ์  สายบุญรอด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
2. นางสาวสุชารี  พูนปาล
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายคณิน  เหรียญภูมิการกิจ
2. นายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์
3. นายสรรพวัต  ทองใบ
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธีรดล  ทรงเหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงศุทธินี  เทพวงค์
3. เด็กหญิงสุนันทา  โตแทน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นายณัฐชัย  ลือชา
2. นายสิทธิพร  พวงดี
3. นายสิทธิเดช  แซ่แต้
 
1. นายกรุง  เจริญสุข
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุตรศรี
2. เด็กหญิงนภัสชนันพร  บวรโชติทัพพะ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชลพนารักษ์
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาไชยลาน
3. นายสัมฤทธิ์  ยียวน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  จรวรรณ
2. เด็กหญิงพรวิพา  เลี่ยงฮะ
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตร
4. เด็กชายวิทยา  จันทศิลป์
5. เด็กหญิงศิรินภา  พรมิ่ง
6. เด็กหญิงสโรชา  พรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางสาวพรนิภา  การัก
3. นางสาวทิพาพร  มุจรินทร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาววริษฐา  มีศรี
2. นางสาวศาตพร  ชื่นอารมย์
3. นางสาวอันธิกา  แซ่เจี่ย
4. นางสาวอุไลวัลย์  วงค์อนุ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวงาม
6. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีจรูญพู่ทอง
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
3. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. เด็กชายปรางวลัย  ภูละคร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  อ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยถาพร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสายใจ   ยะหัตตะ
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นายญาณพัฒน์  บุญชู
2. นางสาวศิวพร  จันทร์หลำ
3. นางสาวสุกัญญา  เสาวโร
 
1. นางสาวนลินี  ทับวิเชียร
2. นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงวริศรา   คำมอญ
3. เด็กหญิงเกศสุรัตน์   พุ่มนาค
 
1. นายจิรวัฒน์   สิทธิพานิช
2. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวชุดาพร  คัพภะเจริญ
2. นางสาวสุภารัตน์  ช่างทำ
3. นางสาวอภิชญา  ภานพพงศ์
 
1. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยา   ภางาม
2. เด็กหญิงทักษพร   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนิดา   ทรัพย์ทวีพงษ์
 
1. นางสาวรจนา   สะตะ
2. นางทิพย์นภาพร   ทรัพย์เจริญ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธันย์สิตา   สรวงสุวรรณ
2. นายปุริม   ตันติโอฬาร
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์   ตุลาผล
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงภัททิยา  ขจรกิดาการ
2. เด็กหญิงมณนิสา  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงเกสรา  แซ่เตียว
 
1. นางบุษบา  มานิตย์
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นายพัฒนพงษ์  เกื้อหนุน
2. นายอนุชิต  ระสารักษ์
3. นางสาวแพรพลอย  กองทองนอก
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางพรทิภา  อินศิริ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิรพร  ซาตี
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ซามนตรี
3. เด็กหญิงเพียงรวี  ลิ้มเจริญ
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชลธิชา  ชูชมชื่น
2. นางสาวศศิกานต์  คำทุม
3. นางสาวเพลงฟ้า  พรเสนา
 
1. นางสาวปรีลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวจันทรา  วิมลภักตร์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
2. เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  นามฝาง
3. เด็กหญิงอัณธิฌา  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายศรายุทธ  ประโหมด
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนาวุฒิ  แสงประกาย
2. นางสาวพิชชาภา  เชื้อสมุทร
3. นายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นางจิระนันท์  ทองขาว
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นางสาวปราณปริยา  ผลวัฒนะ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  ฐิติสัจจะวงศ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ดารักษ์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  งามสง่า
2. เด็กชายิธิติพัทธิ์  ชัยศิริ
3. เด็กชายเฮ้าหนาน  ยิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายนันทชิต  บุญมา
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายดิษกร  จอมสิรโชติ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายพงศธร   คำเลิศ
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ดับโศรก
 
1. นางพรจันทร์  ภูทองวิจิตร
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นายทศพร  คมคาย
2. นายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. นายปฏิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงค์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริศร์  รัตนกิจ
2. นายสุภกิณห์  โสมชัย
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู