เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (สหวิทยาเขตชลบุรี 1)  
2 นางสาวอัจฉราพรรณ ป้องทองคำ ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
3 นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
4 นายอนุวัฒน์ รัตนทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
5 นางสาวเกษมณี บุราณรมณ์ ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 นางพัชนินันท์ เชยชิต ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
8 นางสาวกัญกนิษฐ์ สุริยาสุวรรณ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
9 นางจิลาวัลย์ สัญญาวิรัตน์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10 นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นางสาวรุ่งนภา มั่งคั่ง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
12 นายอิทธิคุณ ถวิลไพร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
13 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
14 นางสาวอรศิริ จั่นบำรุง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
15 นางสาวอนงค์ จักกะพาก ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
16 นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
17 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
18 นางสาวสุรีย์พร สำราญรณศักดิ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
19 นางบังอร นิลเนตร ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
20 นายวิทยานันท์ บุญกอง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
21 นางสาวปาริชาติ จันทร์สด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
22 นายอุดม สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
23 นางสาวภัทรฤทัย ประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 นายไพรัช เสาธงใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
25 นางสาวปาริชาติ จันทร์สด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
26 นางกาญจนา มากพูน ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
27 นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
28 นางรุ่งนภา แดงเดช ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
29 นางสาวธนัสถา พรหมเจริญ ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
31 นางสาววินนา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
32 นางสาวศศธร หฤทัยปรีดากุล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
33 นางสมพิศ จันทมาลา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
34 นางอัจฉรา สร้อยตัน ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
35 นางสาวอรพรรณ นันติ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
36 นายทศพล ลาภจรัสแสงโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
37 นางสาวสุธิดา ทะวงษ์เงิน ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
38 นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
39 นายพงศ์ศิริ ปิตะธารา ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
40 นางสาวอนิศรา คงดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
41 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชนาภรณ์ เชยสุนทร ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
42 นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
43 นางสาวเสาวนีย์ สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นางสาวปัณณธร แก่นนาค ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นางสาวชาริกา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
46 นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์ ครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
47 นางสาวโศรยา พงษ์ธนู ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
48 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
49 นางรดากานต์ นิรัติศัยกุล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
50 นางศศิธร กันหา ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
51 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
52 นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
53 นางสาวณัฐรดา ขุนศรี ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
54 นางพิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
55 นางสาวชณกทิพ การุณย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
56 นางสุนทรี นาคบุตร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
57 นางจินตนา ธรรมกันหา ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
58 นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
59 นางสาวกานต์พิชชา พูลชัย ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
60 นางสาวเบญจวรรณ เชื้อนพรัตน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
61 นางสาวสุวิมล บัวทอง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
62 นางวนิดา อุ่ยพานิช ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
63 นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
64 นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาส ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
65 นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
66 นางประทิน อิศราประทีปรัตน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
67 นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
68 นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวณิช ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
69 นางพรชนก เดชาทยานันทน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
70 นางสาวเมวิกา สีดา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
71 นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
72 นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
73 นางโศภิน ด้วงนิล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
74 นางสาวพรพิมล สุขบท ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
75 นางสาวโสภิดา กุลวงศ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
76 นางสุวรรณา วรรณนลิน ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
77 นายณัฐพล พุทธเกิด ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
78 นางสาวปิยฉัตร จักรกระโทก ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
79 นางสาวญาดา ชลารักษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
80 นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
81 นางสาวนาถลดา ยอดเพชร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
82 Miss Jeong A Young ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
83 นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยากูร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
84 นางสาวชวินันท์ สวัสดิ์วงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
85 นางอรัญญา เตียวสามารถ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
86 นางสาววัชรมน กรัชศิลสกุล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
87 นางสาวกัญญนิษฐา คำฝอย ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
88 นางสาวจุฑามาศ ศุภผล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
89 นางสาวศริยา สวนนิสิต ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
90 นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
91 นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือม ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
92 นางสาวชุติมา ดอกพฤกษี ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
93 นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
94 นายรุจน์ อรรถสิษฐ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
95 นางนวลนาถ จินดาพงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
96 นางสาวฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
97 นางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
98 นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
99 นายสุทัศน์ ปริยงค์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
100 นายสุวัฒน์ แสงภู่ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
101 นางสาววาชรัตน์ สอนเครือ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
102 นายวิชาญ จินดาพงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันยานพาหนะ  
103 นายณรงค์ โคตรมณี ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันยานพาหนะ  
104 นายประสาน ปราบจินดา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันยานพาหนะ  
105 นายสราวุธ ศุภนิมิตสมบัติ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันยานพาหนะ  
106 นางสุวภา รัฐนันทมงคล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ  
107 นางนิภา คำถวาย ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ  
108 นางสาวณิชชยา พลขันธ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ  
109 นางสาวรัชนี สิทธิเสน ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ  
110 นางวิชาดา เจริญชนม์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการการเงิน บัญชี และพัสดุ  
111 นางวิจิตรา รักษาสุข ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
112 นางสาวรจนา สะตะ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
113 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
114 นางสาววรรณิษา เข็มทอง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
115 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา ครู โรงเรียนชลบุรี เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116 นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย  
117 นางสิริกาญจน์ กุลประยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย  
118 นางอาภรณ์ ดวงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย  
119 นางสาวอำไพ พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย  
120 นางชลลดา ยิ้มเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย  
121 นางสาววรนุช แสงจันทร์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  
122 นางวาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  
123 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  
124 นางสาวนพณัฐ จ้อยทอง ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  
125 นายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
126 นางวาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
127 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
128 นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
129 นางเกื้อกูล แสงพริ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ  
130 นายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
131 นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
132 นางวรนิษฐา ชินทวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
133 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
134 นางวาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
135 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
136 นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
137 นางอติพร คงใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
138 นายณัฐชนน ขาวสอาด ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
139 นางสาวเจริญพร พันธุ์แพง ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
140 นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
141 นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
142 นายวีระยุทธ์ หนูคง ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
143 นายพงศ์ศักดิ์ คงมูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
144 นางวาสนา วิสาโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
145 นางสาวฐิติพร แก้วกมล ครู โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
146 นายชาตรี ถนอมวงษ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
147 นาวสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
148 นางจิตเกษม ชื่นชม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
149 นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
150 นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
151 นางสาวอังคณา ค้าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
152 นางสาวชญานิศา แก้วคำเจริญ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
153 นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
154 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราวดี เซาะไธสง ครู โรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
155 นางสาวธนัญญา สุภาศรี ครู โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
156 นางสาววรัญญา จันทร์มี ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
157 นางสาวสขิลา สิทธิศรี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
158 นางอภิชยา พุทธอวยพรชัย ครู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
159 นายธีรยุทธ อัมรากูล ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์  
160 นายนุกูล ศรีสุดใจ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
161 นายอนันต์ บุบผัน ครูโรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
162 นายอดิศร สุขใส ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
163 นายเดชาธร ศรีสมัย เลขาชมรมเพาะช่างชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
164 นางสาวจุฑามาศ หัสดง ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
165 นางสาววัชรี ชนะสงคราม ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
166 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
167 นายอาคม วิทยเขตปภา ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
168 นายวิทู ศรารัชต์ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
169 นางสาวจุฑามาศ หัสดง ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
170 นายจตุพงษ์ ลี้ประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
171 นายยิ่งยศ ลดหวั่น ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
172 นางสาวจุฑามาศ หัสดง ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
173 นายวิทู ศรารัชต์ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
174 นางสาววารุณี คำภูลอย ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
175 นางสาววัจนะ ถาวร ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
176 นางสาวพัชรา พันธ์หงษ์ ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
177 นายสิทธิพันธ์ สโมทัย ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
178 นางสาววารุณี คำภูลอย ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
179 นางสาวณัฎฐนิฎช์ แซ่อึ้ง ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
180 นางสาววัจนะ ถาวร ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
181 นางสาวกรรณิการ์ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
182 นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด ครูโรงเรียนสาธิต “พิบูลย์บำเพ็ญ” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
183 นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
184 นายวีระชัย ปราสาทศรี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
185 นางสาวจตุพร บรรเทา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
186 นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
187 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
188 นายเดชณรงค์ พักพา ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
189 นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
190 นายกมล โพธิโชติ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
191 นางสาวนิติพร เจริญแพทย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน “จั่น อนุสรณ์” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
192 นางสาวสลิลทิพย์ พลอยประดับ ครูโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
193 นางปาณัท แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
194 นายเกษม ธรรมรังสี ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
195 นายศรัทธา สิงสถิต ครูโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
196 นางสาวถมทอง อดทน ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
197 นางสาวอนุสรา สิงห์โต ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
198 นายชัยวัฒน์ ชุ่มมงคล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
199 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
200 นางวาสนา สนองผล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผู้จัดระบบคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
201 นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกล ครู โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ผู้จัดระบบคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
202 นางสาวลักษณา ศรีแพ่ง ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
203 นางบุษบา มานิตย์ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
204 นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
205 นางสาวจันทร์จิรา ศิริพรหม ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
206 นางสุกัญญา รัตนสุทธวีร์ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
207 นางสาวจันทรา วิมลภักตร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
208 สิบเอกหญิงวรารัตน์ ด้วงคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
209 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
210 นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
211 นางอภิญญา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
212 นางสาวสมรัก หาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
213 นางสาวลักขณา ใช้ฮวดเจริญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
214 นางสาววีระนุช สองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
215 นางวิภา พงษ์ไพโรจน์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
216 นางถาวร ผาสุก แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
217 นางจันทรา ฉวีรัมย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
218 นางสาวสมทรง คล้ายเนียม แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
219 นางสาวอาภาพร ลำปะพา แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
220 นางสาวสุภาพร หอมไลย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
221 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
222 นางวรนิษฐา ชินทวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
223 นางอติพร คงใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
224 นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
225 นายณัฐชนน ขาวสอาด ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
226 นายปัญญา บัวบาน ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
227 นายวิชัย ทองบัณฑิต ครู โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
228 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
229 นางสาวกุลญาดา วงค์จันทร์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
230 นายวีระยุทธ ลาศสะสุด ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
231 นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
232 นางสาวไรรา เนื่องดิถี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
233 นางสาวปราณี สีฉ่ำ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
234 นางสาวโชติกา แก่มแก้ว ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
235 นายจักรพงษ์ รัตนสงคราม ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
236 นายตรงเจตน์ จงกลาง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
237 นางนันทา ผลบุญ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
238 นางสาวปางรัก สำแดงเดช ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
239 นายธนพัฒน์ บุระทอน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
240 นางนิภาวรรณ ฐิตวัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
241 นางณัฏฐกานต์ โกจันทึก ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
242 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริภา เทพรินทร์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
243 นายชนก สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
244 นายโอภาส สถิตย์เสถียร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
245 นายพิชิต กลิ่นทอง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
246 นางสาวสินจัย นกไธสง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
247 นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
248 นางสาวเยาวรักษ์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
249 นางสาวรักษิณาท พิมพ์แดง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
250 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราวดี เซาะไธสง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
251 นายกมล โพธิโชติ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
252 นางสาวจตุพร บรรเทา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
253 นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทิน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
254 นางอนงค์ พุทธภูมิ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
255 นางสุชาดา ทองยิ่ง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
256 นางถิรนันท์ บุณยพรรค ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
257 นางอุทุมพร พิระภิญโญ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
258 นางสาวมัทนา พรมชนะ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
259 นางสาวอัจฉรา วงศ์สุนทร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
260 นางสาวปิยนุช แต้มทอง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
261 นางสาวชิดชนรก วงษ์ศรีหทัย ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
262 นางสมพร ดอกไม้คลี่ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
263 นางจันทร์จิรา สุพลดี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
264 นางอุษา บานเย็น ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
265 นางจิลาวัลย์ สัญญาวิรัตน์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
266 นางสมทรง แก้วมณี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
267 นางสาวชาริกา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
268 นางสาวพราวนภา แก้วลุน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
269 นายพิสิฐ มูลสาร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
270 นางวัลญา เพ็ญธิสาร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
271 นางสาวภัทรพร สุจริต ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
272 นางสาวนลินญา บุญเต็ม ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
273 นางพิศมัย สุภาวรรณ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
274 นางเพียงฤทัย กระแสร์ชล ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
275 นางดารณี จงจิตต์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
276 นางสิริกร มุสิกนวบุตร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
277 นางสาวอลิชา แว่ว้า ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
278 นางสาวศิริขวัญ ทองคำเหลือง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
279 นางสาวรัตติยาพร ศรีบริบูรณ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
280 นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิสุทธฺ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
281 นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
282 ส.อ.จิรวัฒน์ อินทรน้อย ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
283 นางสาวณัฐชยา รักษา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
284 นายณัฐกัณ เหมขุนทด ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
285 นายบุญสืบ มะปรางหวาน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
286 นายราเชนทร์ ศรีชัย ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
287 นายเดชชาติ วันทนาพิทักษ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
288 นายณัฐวุฒิ ค้ำชู ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
289 นายสรชัย เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
290 นายธวัชชัย สุริยพร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
291 นายสุประดิษฐ์ จักกะพาก ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
292 นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
293 นางสุนิสา วรรัตน์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
294 นางอาภากร กระจายกลาง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
295 นางสาวสกุลรัตน์ ประทุมสิทธิื ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
296 นางสาวกานต์พิชชา พูลชัย ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
297 นางผาณิตดา ภาณุพินทุ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
298 นางสาวอภิญญา กลิ่นถือศีล ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
299 นายอัมรินทร์ เขื่อนเมือง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
300 นายวิศว พิมพา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
301 นางปรีญาพัชญ์ มาลารัตน์ธนากิจ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
302 นางสาวประภาพร โทศก ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
303 นางสาวเจนจิรา นิ่มวัฒนกุล ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
304 นางสาวศรุตา จันทขันธ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
305 นางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
306 นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
307 นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
308 นางสาวนภา ศิริบุบผา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
309 นายอิทธิคุณ ถวิลไพร ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
310 นางวรรณา โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
311 Thykunthea Tot ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
312 นางสาวพุทธพร ห่อสี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
313 นายณัฐพล ประคองสาย ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
314 นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
315 นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นบุญมา ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
316 นางสาวสายฝน สารีกิจ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
317 นางสาวโชติกา แก่มแก้ว ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
318 นางสาวพิชมญล์ สินประเสริฐรัตน์ ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
319 นางสาวรััตนจันทร์ เจริญศรี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
320 นางสาวสุปราณี อยู่มั่น ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
321 นายนพกร สิรินพมณี ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
322 นางสาวกาญจนา ติดกระโทก ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
323 นายธนพัฒน์ บุระทอน ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
324 นายวิทยา สถาผล ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
325 นางสาวนลพรรณ บัวแสง ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
326 นางสาวกรกนก ทาสีขาว ครูโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
327 นายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
328 นายเชษฐา ปาละกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
329 นางปิยวรรณ หอมเอนก รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
330 นางสมพร แสวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
331 นายประสงค์ ทองยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
332 นายชูชาติ หุตะเจริญ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
333 นายสารวิช สิงห์คราม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
334 นางกัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
335 นายธนายุต จันทราเขต ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
336 นางสาวสุวะนิต สุระสังข์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
337 นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
338 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
339 นางสาวปวีณา เมฆลอย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
340 นายณัฐภัทร แสงมาลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
341 นางสาวณัฐติกาญจน์ น้อยอามาตย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
342 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
343 นางอรกัญญา บังคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
344 นางสาวกัลยา โอสถผสม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
345 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
346 นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
347 นายวัฒนา แสงสุวรรณ นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน  
348 นางวัชรี ทองเนียม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
349 นางสาวพนารัตน์ พันธ์สมพงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
350 นายสาทิพย์ สีทอง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
351 นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
352 นางสาวจินตนา อินทนาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
353 นางสาวภทรษร พลอยงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
354 นางสาวนันทา ศรีแก้ว ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
355 นางสาววันดี แนบเชย ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
356 ว่าที่ ร.ต. หญิงปุณณมี เชื้อวงษ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
357 นางสาวทรรศนาภรณ์ วงค์คำจันทร์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
358 นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
359 นางสาววรนารถ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
360 นางไพรัตน์ วงษ์บูรณาวาทย์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
361 นายเขตรัตน์ จันทะศรี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
362 นายเฉลิมพล บุษบรรณ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
363 นายมณเฑียร ส่งเสริม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
364 นางจารุณี รัตนพาหิระ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
365 นายสรรพวัต อู่ตะเภา ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
366 นายประทีป ไป๋สกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
367 นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
368 นายนวพล กิตติวงศา ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
369 นายเอกราช นวศรีพงศ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
370 นายประทิน บุญงาม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
371 นายกฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
372 นายภัค อินสิงห์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
373 นายชาตรี ดีมีศรี ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
374 นายศุภสิทธิ์ สร้อยทอง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
375 นายชัยชิต บุญมีประเสริฐ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
376 นางกนิษฐา วีรผาติวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
377 นางรักชนก กิตติกานดาพร ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
378 นางสาวปัทมาพร ณ น่าน ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
379 นางสาวชฎาวรรณ กองพล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
380 นางรัศมี ฉิมขันธ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
381 นางสาวเมธินี เพชรคง ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
382 นางสาววรรณวนัช เกิดเอี่ยม ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
383 นางสาวศิรินภา คงคา ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
384 นางวราภรณ์ จิรวัฒน์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
385 นางเยาวลักษณ์ บัวศรีใส ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
386 นายอดิศร์ กาญจนไพริน ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
387 นายณัฐวุฒิ มหากัณฑ์ ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
388 นายชวินโรจน์ สรรพสิทธิพานิช ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
389 นางสาวสมพิศ เผือกสอาด ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
390 นางสาวนัฎฐิวรรษา สิริปฐมภูษิต ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
391 นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุล ครู โรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
392 นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
393 นายอักษร มากพูน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
394 นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
395 นางกาญจนา หุตะเจริญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
396 นางสาวจันทรา วิมลภักตร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
397 นางวัชรา จรูญผล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
398 นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
399 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
400 นายปิยวัฒน์ ปานด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
401 นายประวิทย์ ต่อรุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
402 นางอรุณี ตั๊นงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
403 นายอำนวย พุทธภูมิ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
404 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
405 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
406 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
407 นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
408 นางสาวปาริชาติ จันทร์สด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
409 นางสาวชณกทิพ การุณย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
410 นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
411 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
412 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
413 นายอักษร มากพูน ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
414 นางกาญจนา หุตะเจริญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
415 นางฐิติพร ประสพโชคอำนวย กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
416 นางสาวเบญญาภา เจริญเตีย กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
417 นางสาวอัญชัน แซ่เตียว กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
418 นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
419 นางสาวกัลยา อัมพุชินีวรรณ กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
420 นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
421 นางศศิพร บุรีรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
422 นางสาวอังคะณา จันทเรือง กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
423 นางสาวจิรนันท์ พึ่งกลั่น กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
424 นางอรุณี ตั๊นงาม กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
425 นางวัชรา จรูญผล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
426 นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
427 นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
428 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
429 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
430 นางสาวนันทนีย์ เม้ากลาง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
431 นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
432 นางสาวปาริชาติ จันทร์สด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
433 นางสาวชณกทิพ การุณย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
434 นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
435 นางกิตติยา ศรีวิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
436 นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
437 นายวัฒนา แสงสุวรรณ นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
438 นายฐฺิติพงศ์ นิลมาศ กรรมการ คณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขัน  
439 นายรณชัย พลอยเพ็ชร กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
440 นายกุลชลิต สวัสดิกูล กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
441 นายธวัชชัย ขวัญเมือง กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
442 นางสาวพรพิมล โกศัลวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
443 นางสาวอัญชลี ปุ๊กคาม กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
444 นางสาวอรุณี เต็งศรี กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
445 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
446 นางสาววาสนา เจริญไทย กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
447 นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
448 นางสาวจิรนันท์ พิ่งกลั่น กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
449 นางสาวจินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
450 นางสาวฉันทนา มนต์วิเศษ กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
451 นางสาวสมอาภรณ์ บุตรศาสตร์ กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
452 นางสาวเกศินี ถินถาวร กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
453 นายวัฒนะ เจริญนาน กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
454 นายอวะสัน บรรจงปรุ กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
455 นายศุภวัฒน์ อังคะสี กรรมการ คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  
456 นายอักษร มากพูน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
457 นางวัชรา จรูญผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
458 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
459 นางสาวปวีณา เมฆลอย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
460 นายณัฐภัทร แสงมาลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
461 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
462 นางสาวศันสนีย์ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
463 นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
464 นางสาวสมฤทัย จันดี ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
465 นางสาวจุฬาลักษณ์ สิมมาเคน ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
466 นางสาวนฤมล เพิ่มลาภ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
467 นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและเกียรติบัตร  
468 นางสาวจันทรา วิมลภักตร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
469 นางสาวปรีลดา สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
470 นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
471 นางสาวโสภา เชื่อมทอง กรรมการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
472 นางสมทรง รองาม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
473 นายปิยวัฒน์ ปานด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
474 นางอภิญญา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
475 นางพรพนา ช้างสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
476 นางสาวนงนุช ขจรกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
477 นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
478 นางสาวแววมณี แสงเพ็ชร กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
479 ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์ พุดพรม กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
480 ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
481 ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์ กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
482 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
483 นายเทพมงคล มังกร ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
484 นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
485 นางสาวติปราฝัน พรมภักดี ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
486 นางสาวชณกทิพ การุณย์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
487 นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
488 นายชาญจิต ธีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
489 นายวิษณุ พรจริยธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
490 นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
491 นางสาวปัญจพร หมื่นศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
492 นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  
493 นางวัชรา จรูญผล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
494 สิบเอกหญิงวรารัตน์ ด้วงคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
495 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
496 นางสาวปวีณา เมฆลอย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
497 นายณัฐภัทร แสงมาลา กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
498 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
499 นางสาวปาริชาติ จันทร์สด ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
500 นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
501 นางสาวศิรินทรา ธวัชชัยธรรม นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
502 นายวัฒนา แสงสุวรรณ นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับเข้ารายงานตัว  
503 นายพูนลาภ เกตุทองแถม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
504 นายขุนศึก สวนม่วง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
505 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
506 นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
507 นายศรายุทธ ประโหมด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
508 นายปัณณวิช คำหงส์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
509 นายนพรัตน์ มั่งคั่ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
510 นายศุภวัฒน์ อังคะสี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
511 นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
512 นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
513 นายอำนวย พุทธภูมิ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
514 นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
515 นายบัญชา ช่วยชูทรัพย์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
516 นายนา ตันหลง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
517 นางถาวร ผาสุก แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
518 นางสาวสุภาพร หอมไลย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
519 นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
520 ว่าที่ ร.ต.จิระชัย ธรรมนิยม ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
521 นายมนู มหากัณฑ์ พนักงานขับรถโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
522 นายธวัช ศรีเมือง พนักงานยามโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
523 นายอำนวย พุทธภูมิ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายจราจร  
524 นายสมพงษ์ สุนทรสุข ครู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเอ-แมท  
525 นายนนทวัช ประดิษฐวัฒนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
526 นายปรัชญา เพชรโอภาส กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
527 นายวัชรินทร์ กมลเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
528 น่ยประกาศิต แม้นพงษ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
529 นายสุเมธ พูสมศรี กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
530 นางสาวนพวรรณ คุ้มประยูร กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
531 นายพงศธร อำนวยสิทธิโชติ กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
532 นายสุขุมพงษ์ ไกรชิโนรส กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
533 นางสาวภัทราภรณ์ พ่วงกลัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
534 นางสาวสายป่าน รัตนธารส กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
535 นางสาวเบญญาภา ชมมาก กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
536 นางสาวธันยาภรณ์ ประดิษฐพงษ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
537 นางสาววศิกา ฉันผ่อง กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
538 นางสาวภัทรนันท์ คงงาม กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
539 นางสาวเบญจมาพร ศรีสวัสดิ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]