สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชลกันยานุกูล ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสุรศักดิ์ รักษาสุข   0816999369
2 โรงเรียนชลกันยานุกูล ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางวนิดา อุ่ยพานิช   0816641488
3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวัชรา จรูญผล   0947899696
4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางณิชาภา เต็งสุวรรณ   0925509797
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายธนายุต จันทราเขต   0898337629
6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) นางอติพร คงใหญ่   0817611818
7 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) นายณัฐชนน ขาวสอาด   0832724600
8 โรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์" ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล   0888439914
9 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวจุฑามาศ หัสดง   0992855505
10 โรงเรียนแสนสุข ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้lสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริภา เทพรินทร์   0835668252

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]