สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 51 116 82
2 003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 59 109 83
3 004 โรงเรียนชลกันยานุกูล 143 386 226
4 005 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 98 273 162
5 006 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 140 393 228
6 007 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 131 373 223
7 008 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 41 92 64
8 009 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 98 206 157
9 023 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 45 86 68
10 024 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 44 94 68
11 025 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 53 118 66
12 022 โรงเรียนแสนสุข 86 194 114
13 001 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 32 62 32
14 010 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 35 109 41
15 011 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 31 72 45
16 012 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 12 20 17
17 015 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 9 9 9
18 016 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 76 152 114
19 017 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 7 17 13
20 020 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 61 86 66
21 021 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 42 81 53
22 013 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 0 0 0
23 014 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 71 154 104
24 018 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 33 41 38
25 019 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 58 101 77
รวม 1456 3344 2150
5494

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]