::sm-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพรรณ ป้องทองคำโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลาธิป เกียรติวรรธนะโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
4. นางสาวเกษมณี บุราณรมณ์โรงเรียนประภัสสรวิทยา กรรมการ
5. นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพัชนินันท์ เชยชิตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญกนิษฐ์ สุริยาสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางจิลาวัลย์ สัญญาวิรัตน์ โรงเรียนแสนสุข กรรมการ
4. นายประพนธ์ ยิ้มสกุลกาญจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์ โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา มั่งคั่งโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอิทธิคุณ ถวิลไพรโรงเรียนแสนสุข กรรมการ
4. นางสาวนันทนีย์ เม้ากลางโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวอรศิริ จั่นบำรุงโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ จักกะพากโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
3. นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ขจรกลิ่นโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์พร สำราญรณศักดิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบังอร นิลเนตรโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
3. นายวิทยานันท์ บุญกองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิงห์โตทองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรฤทัย ประเสริฐโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
3. นายไพรัช เสาธงใหญ่โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มากพูนโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”ประธานกรรมการ
2. นายชินวุฒิ รัชตะนาวินโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
3. นางรุ่งนภา แดงเดชโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ กรรมการ
4. นางสาวธนัสถา พรหมเจริญโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาววินนา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศธร หฤทัยปรีดากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
3. นางสมพิศ จันทมาลาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สร้อยตันโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ นันติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายทศพล ลาภจรัสแสงโรจน์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ทะวงษ์เงิน โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ศิริ ปิตะธารา โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอนิศรา คงดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
3. นางสาวชนาภรณ์ เชยสุนทร โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
4. นางสาวณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนีย์ สุขทนารักษ์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณณธร แก่นนาค โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ กรรมการ
3. นางสาวชาริกา เนื่องจำนงค์ โรงเรียนแสนสุข กรรมการ
4. นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กรรมการ
5. นางสาวโศรยา พงษ์ธนูโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางกิตติยา ศรีวิรัญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางรดากานต์ นิรัติศัยกุล โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศศธร กันหาโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”กรรมการ
3. นางกิตติยา ศรีวิรัญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรดา ขุนศรีโรงเรียนประภัสสรวิทยา กรรมการ
3. นางพิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวชณกทิพ การุณย์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี นาคบุตรโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ธรรมกันหา โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา พูลชัยโรงเรียนแสนสุข กรรมการ
5. นางสาวชณกทิพ การุณย์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา อุตสารัมย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ดวงรัตน์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายรณชัย พลอยเพ็ชรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายกุลชลิต สวัสดิกูลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายธวัชชัย ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นางสาวพรพิมล โกศัลวัฒน์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางสาวอัญชลี ปุ๊กคามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
10. นางสาวอรุณี เต็งศรีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
11. นางสาวอังคะณา จันทะเรืองโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
12. นางสาววาสนา เจริญไทยโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
13. นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
14. นางสาวจิรนันท์ พึ่งกลั่นโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ทุมดีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาววัฒนา แก่นเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวจินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวฉันทนา มนต์วิเศษโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นางสาวสมอาภรณ์ บุตรศาสตร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นางสาวเกศินี ถินถาวรโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
10. นายวัฒนะ เจริญนานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
11. นายอวะสัน บรรจงปรุโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
12. นายศุภวัฒน์ อังคะสีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ทองดีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. ดร.เบญญาภา เจริญเตียโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชยานนท์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
6. นางสาวนฤทธิ์ศรา บุญฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสุวรรณา อักษรศิลป์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นางณัฏฐพัชร พั่วพันศรีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายดิษพล เนตรนิมิตรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางนงนุช วิชาจารย์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
8. นายศุภวัฒน์ อังคะสีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ทองดีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. ดร.เบญญาภา เจริญเตียโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชยานนท์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
6. นางสาวนฤทธิ์ศรา บุญฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสุวรรณา อักษรศิลป์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นางณัฏฐพัชร พั่วพันศรีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ตั๊นงามโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน อธิคมกมลาศัยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายดิษพล เนตรนิมิตรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ประทุมมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นายจิตบุณย์ กุลสุวรรณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางนงนุช วิชาจารย์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางกาญจนา หุตะเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
8. นายศุภวัฒน์ อังคะสีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธินโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิดา เมตตาคุณโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สาลีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเจริญพร พันธุ์แพงโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายอากร พุทธรักษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางสาววาสนา เจริญไทยโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธินโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา เกียรติบุญญาฤทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวอมรพันธ์ สำเภาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายศุภสัณห์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายวรวุธ ภิรมย์ภักดิ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปราณี มิตรยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางศศิพร บุรีรักษ์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวกัลยา โอสถผสมโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายธนากร ชัยนุภาพโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาววัฒนา แก่นเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายฉัตรชัย จันทร์พิทักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางปราณี มิตรยงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ประโหมดโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางศศิธร จันทวีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวอัญชัน แซ่เตียวโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางกิตติยา เย็นไธสงโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสุจินดา รัตนไพโรจน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารัตน์ ปังชัยภูมิโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นายพงศ์ศิริ งามวิลัยโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางกมลวรรณ ประการะสังข์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
6. นางสาวจณิสตา รักความซื่อโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายสุวัธชัย ศรีเล็กโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
8. นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสุจินดา รัตนไพโรจน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางศรัณย์กร ชัยพิพัฒน์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวณัฐติกาญจน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวศรัณต์รัชน์ เสาแก้วโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวนงนุช สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. นายธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ บุญถนอมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจเดือน นามลังโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางลัดดา สงวนทรัพย์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวบุษยา หวังกุนกลางโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายเอกรินทร์ ปิงยศโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนรุ่ง น้อยกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางพิมลพรรณ บุญถนอมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกุล นาวาเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ คำบาลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายชนัต เวสารัตน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวปูน บุตรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายคมสัน วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ หุตะเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางการุญภรณ์ ธีระกุลพิศุทธิ์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นางรุศดา บุญกระพือโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ เชิดชูโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางตรีดามาส พรหมสุขโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
7. นายธีรวัต รวงผิ้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษากรรมการ
8. นายเขตรัตน์ จันทะศรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ หุตะเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวหวานใจ โบบทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ชื่นชอบโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางนวนศรี ทองบัณฑิตโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายคงศักดิ์ วัฒนโชติโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
6. นางสาวชุลีพร มาศจดโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสาวศันสนีย์ ตาทินโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษากรรมการ
8. นางสาวนันทา ศรีแก้วโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นายเขตรัตน์ จันทะศรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบรรจง จดแตงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางทวีรัชต์ ถนอมรอดโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาววันวิสา เห็นประจักษ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางนิตยา ภูผาบางชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เงินมูลโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวสุมาลี ทราบรัมย์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
8. นางวัชรี ทองเนียมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นางกัลญา มณีแจ่มโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
10. นายมณเฑียร ส่งเสริมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรจง จดแตงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติ ตันติราพันธ์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวทิลารัตน์ หนูปกโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางสาวธาริณี แดงน้อยโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ อุทาธรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางอัญมณี พุทธมงคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
7. นายมณเฑียร ส่งเสริมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสารวิช สิงห์ครามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ทองรอดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พรมปัญโญโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวสุดา ธนพิบูลกุลโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาววันดี แนบเชยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางอรณิชชา สายนาควุฒิวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัค ชั้นสกุลโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดีโรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสารวิช สิงห์ครามโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายขุนศึก สวนม่วงโรงเรียนชลบุรี"สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวจินตหรา สะเดาโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวสุวะนิต สุระสังข์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายวัชราวุฒิ อุ่นจิตต์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนบ้านบึง"มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
7. นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ ขอจงดีโรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศรีชาติ เพ็งอินทร์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ปู่ชูประเสริฐโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางอุมาพร ภิรมย์ภักดิ์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางมลทิรา จีนามูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางรักชนก กิตติกานดาพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางสาวกิติวรรณ สุขสุวรรณโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
7. นางสาวกษิณา ฤทธิ์ตรีคูณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษากรรมการ
8. นางสาวฐิติลักษณ์ วัฒนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศรีชาติ เพ็งอินทร์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจณี ดรลาดพันธ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ อัญชลีโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ขันทองคำโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางอาภากร กระจายกลางโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ชัยวัฒน์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายชัยพร ขุนนาแก้วโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
8. นายอัครวัฒน์ อาชีวะโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
9. นางสาวฐิติลักษณ์ วัตฒนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ กองอรรถโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ อ่อนอกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ ศิริพิพัฒนกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ สมหวังโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ กองอรรถโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล บุษบรรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายไพศาล เสริมศรีโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เครืออ้นโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายชัชปกร มลาศรีโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเทพมงคล มังกรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ พลหาญโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวปราณี เพ็ชรนอกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวแววตา บุญคล้อยโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นายชัยชิต บุญมีประเสริฐโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายศราวุช พงษ์มาโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสรรพวัต อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ เกษบรรจงโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสุธิดา นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นายเริงณรงค์ กงแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวฟาดีฬา สมานเสนีย์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
6. นายวิชญ์พล นิธิประภาวัฒน์โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสรรพวัต อู่ตะเภาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายนวพล กิตติวงศาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายเอกราช นวศรีพงศ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายชัยชิต บุญมีประเสริฐโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัลลภา เกตุแก้วโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ พาไหมโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสิริรัศมิ์ สิริหาญนธีโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวเยาวมาลย์ ภัทรเมธินทร์โรงเรียนบ้างบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายสุชาติ สมเพ็ชรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ มีฤทธิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางพรพิมล เทศสวัสดิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางพจนารถ วิเชียรเทียบโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุวรีย์ กองสิงห์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภิญญา พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษณา วัฒนะโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นางสาววารุณี วิเศษสุดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวนถินี นามวังโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบูรพา พรหมดำโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางฐนษร นรินทรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางชะบา ่อ่อนนาคโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพพรรณ ศุกระศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
3. นางสาววนัสนันท์ จันทร์เนียมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ สกุลเดชโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นางสาวดวงตา พัฒนสุพงษ์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริวิชช์ พุดพรมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นายเอกฤทธิ์ ลิขิตธนานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนันทพร คำม่วงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายคณิศร แจ่มรัศมีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวศิริพร พิมพ์สารีโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวพรรษกร โพธิ์ยาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ หนูชูเชื้อโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางวสิชา พ้นภัยพาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาววันวิสา ถุงทรัพย์โรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ตีรยพันธ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
2. นายวิเชียร เหมหอมวงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวประทุม ชลวานิชโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นายสนธยา ณ ปัตตานีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
2. นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวจิตรา ปานสกุณโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางเย็นดี ธนาวุฒิคติวรกุลโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพุทธิภาคย์ รักซ้อนโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาววรวลัญช์ ฤกษ์ประสาทพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวอำไพ พ้นภัยพาลโรงเรียนบ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"กรรมการ
5. นางสาวศิรินทรา อิธิยาภรณ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววันทนี เอื้อรักษ์โอฬารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาววนิสา บุรีเทศน์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ น้อมนำชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายสุทธิรัตน์ ประชุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นางสาวภัทรีญา แก้วพรมโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางพัชชา อนุกูลเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวณิชาภา อินทร์พวงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวพัชรี แสงขาวโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเรืองตระกูล มัชปะโมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา เต็งสุวรรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ดีมีศรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายไพบูลย์ อุนทสูรย์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายธนรัชต์ บุรีสูงเนินโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หิรัญกนกโชติโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมัธนา สร้อยสนโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเมธัส เกษารัตน์โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายอภิภู สกุลทรายเพชรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์ พงษาปานโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายอิทธิพล กลั่นดอกไม้โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายชนก สังคะรินทร์โรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย แท่งทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายทัศน์ไชย เจริญพิริยะเวศโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายคำผล สุพรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. นายสิโรจน์ สร้อยคีรีโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายอภิวัช สัตยาทิตย์โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายชนก สังคะรินทร์โรงเรียนแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย แท่งทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์ พงษาปานโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายทัศน์ไชย เจริญพิริยะเวศโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายคำผล สุพรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นายสิโรจน์ สร้อยคีรีโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสงวน ปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ใช้ฮวดเจริญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ สุพรรณโมกโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นายภรณ์ชาย ถาวรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา นิ่มวัฒนกุลโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายวัฒนา คชพญาวงศ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางกุหลาบ เกิดหลำโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นางสาวศิริพร ปิยะโสภาสกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายปภังกร ยังเมืองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
10. นางสาวผาสุข จิตนาวสารโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ชอบสะอาดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายต่อพงษ์ สมสิงห์โรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายชรัช รักษาคงโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวณัชชาภัทร ยุระหารโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวรวีวัลย์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาววนิดา ศรีสุขโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นายสมควร นาคเกษมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอธิปัตย์ ธารประเสริฐโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นายศานิต โหนแหย็มโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนุกูล ศรีสุดใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอนันต์ บุบผันครูโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
3. นายอดิศร สุขใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายเดชาธร ศรีสมัยเลขาชมรมเพาะช่างชลบุรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุภาลูนกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ ไหมทองกรรมการ
3. นายอนันท์สิทธิ์ การหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัชดา ขัตติสะกรรมการ
5. นางสาวจันทรา เนินนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุภาลูนกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ ไหมทองกรรมการ
3. นายอนันท์สิทธิ์ การหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวรัชดา ขัตติสะกรรมการ
5. นางสาวจันทรา เนินนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุลประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางวาสนา วิสาโรจน์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
4. นางวาสนา วิสาโรจน์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
5. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุลประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางอุษณีย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางอุษณีย์ รุ่งมโนโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุลประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุลประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ หนูคงโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุลประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูลโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
5. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตรศิลปศึกษามหาบัณฑิต ฯคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูลโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
5. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูลโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” กรรมการ
4. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุลโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
5. นายธีรยุทธ อัมรากูลโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชาตรี ถนอมวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูลโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์โรงเรียนชลบุรี “สขุบท” กรรมการ
4. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุลโรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
5. นายธีรยุทธ อัมรากูลโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาววีรวรรณ เชื้ออิ่มโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานกรรมการ
2. นางโศภิน ด้วงนิล โรงเรียนชลกันยานุกูล รองประธานกรรมการ
3. Mr.Theodric Inthaphomโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กรรมการ
4. MissBeth Carolyn Clarkeโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
5. นางศรัณย์ภรณ์ นาคาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวอลิชา แซ่ว้า โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
7. นางสาวนลินี รอดเงินโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นางพรทิภา อินศิริโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ กรรมการ
9. นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกรโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาววีรวรรณ เชื้ออิ่ม โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานกรรมการ
2. นางโศภิน ด้วงนิลโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Theodric Inthaphomโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กรรมการ
4. MissBeth Carolyn Clarkeโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางศรัณย์ภรณ์ นาคา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นางอลิชา แซ่ว้า โรงเรียนแสนสุข กรรมการ
7. นางสาวนลินี รอดเงิน โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
8. นางพรทิภา อินศิริ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ กรรมการ
9. นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ โกศลธิติพงศ์โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ ทองคำเหลืองโรงเรียนแสนสุข รองประธานกรรมการ
3. Mr.Eliseo J.Bravo โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Brandon Murphy โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
5. นางนวลรัตน์ นูแปโรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ คีรีบวร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา นันทกิจ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร นุชปาน โรงเรียนชลบุรี“สุขบท” กรรมการ
9. นางสาวพรพิมล สุขบท โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางสาวโสภิดา กุลวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ โกศลธิติพงศ์โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ ทองคำเหลืองโรงเรียนแสนสุข รองประธานกรรมการ
3. Mr.Eliseo J.Bravo โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Brandon Murphy โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
5. นางนวลรัตน์ นูแปโรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ คีรีบวร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กรรมการ
7. นางสาวเสาวภา นันทกิจ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร นุชปาน โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”กรรมการ
9. นางสาวพรพิมล สุขบท โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวโสภิดา กุลวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรชนก เดชาทยานันทน์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชนัญทิตา แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ron Newsonโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
4. Mr.Cody Jason Bohlโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
5. Mr.Thomas Edward Ellisโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
8. นางสาวดวงจันทร์ คำเกตุ โรงเรียนวุฒิวิทยา กรรมการ
9. นางสุวรรณา วรรณนลิน โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางสาวปาหนัน พรมกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพรชนก เดชาทยานันทน์โรงเรียนชลกันยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางชนัญทิตา แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ron Newsonโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
4. Mr.Cody Jason Bohlโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
5. Mr.Thomas Edward Ellisโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางระวิวรรณ ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ไพรินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
8. นางสาวดวงจันทร์ คำเกตุ โรงเรียนวุฒิวิทยา กรรมการ
9. นางสุวรรณา วรรณนลิน โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางสาวปาหนัน พรมกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี สุรังสีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา รักษา โรงเรียนแสนสุข รองประธานกรรมการ
3. Mr.Daniel Arthur MC Callโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. Mrs.Rosebel Mindano โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กรรมการ
5. Mr.Eric Corey Flatness โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
6. นางสาวอินทิรา สรรจริยา โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”กรรมการ
7. นายคณิต สัมพันธนาการ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
8. นางสาวปาณนาถ คงสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กรรมการ
9. นายณัฐพล พุทธเกิด โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่นโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาววารุณี สุรังสีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา รักษา โรงเรียนแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. Mr.Daniel Arthur MC Callโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. Mrs.Rosebel Mindano โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กรรมการ
5. Mr.Eric Corey Flatness โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
6. นางสาวอินทิรา สรรจริยา โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”กรรมการ
7. นายคณิต สัมพันธนาการ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
8. นางสาวปาณนาถ คงสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กรรมการ
9. นายณัฐพล พุทธเกิด โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่นโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ทับกลัดโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เจริญพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Yuan Peiโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. Mr.Zhang Shiboโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. MissTang Guihongโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. MissQuan Li Weiโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสาวปิยฉัตร จักรกระโทกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวณิชโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ทับกลัดโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เจริญพรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Yuan Peiโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. Mr.Zhang Shiboโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. MissTang Guihongโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. MissQuan Li Weiโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสาวปิยฉัตร จักรกระโทกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวณิชโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพโรงเรียนชลบุรี“สุขบท”ประธานกรรมการ
2. MissYurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายภมรเทพ บุตรด้วงสถาบัน Inter Semmonกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพโรงเรียนชลบุรี“สุขบท”ประธานกรรมการ
2. MissYurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายภมรเทพ บุตรด้วงสถาบัน Inter Semmonกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประทิน อิศราประทีปรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิธิ ศีลวัตกุลมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. MissHind LEKBIRโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวนาถลดา ยอดเพชรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Woojin Jungมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. MissA Young Jeongโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยากูรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปฐมาภรณ์ ฤทธิ์กันโตโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. MissSun Siqiโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. MissYu Geโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. MissYang Mingโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
5. Mr.Shu Zhongโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. นางสาวชวินันท์ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาสโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาภรณฺ์ ชื่นสวัสดิ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Kawata Shojiโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. Mr.Meiko Wattanaโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางอรัญญา เตียวสามารถโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Woojin Jungมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. MissA Young Jeongโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางนันท์นภัส โชติพัฒน์ชยากูรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. Mr.Chen Hai binโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
3. MissLi Yaoโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. MissYang Yanโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. MissHe Lingโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาสโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิชโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. Mr.Kawata Shojiโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. Mr.Meiko Wattanaโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวกัญญนิษฐา คำฝอยโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ศุภผลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประทิน อิศราประทีปรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิธิ ศีลวัตกุลมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. MissHind LEKBIRโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวนาถลดา ยอดเพชรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Woojin Jungมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. MissYounghee Joโรงเรียนชลบุรี“สุขบท”กรรมการ
6. นางสาวศริยา สวนนิสิตโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรัญญา เปล่งวันโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. MissZhao Qiu Xiaoโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. MissZhang Xiuโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. MissGuo Shouningโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. Mr.Wang Kaiโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
6. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุลโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาสโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ หอมหวานโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายภมรเทพ บุตรด้วงสถาบัน Inter Semmonกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเศษโรงเรียนพนัสพิทยาคารกรรมการ
4. MissYurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวพัชรา พันธ์หงษ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี จ่างูเหลือมโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประทิน อิศราประทีปรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิธิ ศีลวัตกุลมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางอินทิรา นาสมบูรณ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. MissHind LEKBIRโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวนาถลดา ยอดเพชรโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Woojin Jungมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
4. ผศ.อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. MissA Young Jeongโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวศริยา สวนนิสิตโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางบุปผา คงงาม โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ บุญลือ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” รองประธานกรรมการ
3. นางสุกันยา คุ้มหอม โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร” กรรมการ
4. นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
5. นายกิจจา กสิกรรม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
7. นายพรเกียรติ ล้วนธรรมคุณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
8. Mr.Jestoni Caberte โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กรรมการ
9. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
10. นางสาวชุติมา ดอกพฤกษีโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
11. นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพรโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางบุปผา คงงาม โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ บุญลือ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” รองประธานกรรมการ
3. นางสุกันยา คุ้มหอม โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร” กรรมการ
4. นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
5. นายกิจจา กสิกรรม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ อุทัยศรี โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กรรมการ
7. นายพรเกียรติ ล้วนธรรมคุณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
8. Mr.Jestoni Caberte โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กรรมการ
9. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุล โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวชุติมา ดอกพฤกษีโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
11. นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพรโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ สุขเจริญผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ ปานด้วงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายปรีชา พูลทวีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายประสาน ปราบจินดาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นางณัฐพิมล ธนาณัฐพงศ์โรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
7. นายบุญสืบ มะปรางหวานโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
8. นางสาวนลินญา บุญเต็มโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
9. นายอรุณ วันอารีย์โรงเรียนประภัสสรวิทยากรรมการ
10. นายอาคม วิทยเขตปภาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชั้นประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอดิศร์ กาญจนไพรินโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายสมอานุภาพ ศรีมงคลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายศุภกร หม่อมศิริโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายนพรัตน์ แย้มโกสุมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
6. นางนงนุช วิชาจารย์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นางสาวกนกพร ยิ้มอยู่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางคะนึงนิตย์ เอี่ยมสังข์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทมณเฑียร คำบุบผาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
3. นางสาวฝนทิพย์ หาญชนะโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ปัญญวัฒนกิจโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายพงศ์พัฒน์ คำภูบาลโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนภาทิพย์ บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรา ยอดยิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินยา เฮงอุดมทรัพย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวภณิชชา อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา สุทธิธาทิพย์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นางสมพร ดอกไม้คลี่โรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรา ยอดยิ่งโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรินยา เฮงอุดมทรัพย์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวภณิชชา อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา สุทธิธาทิพย์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นางสมพร ดอกไม้คลี่โรงเรียนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ อาลิแอโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวระเบียบ สาธุการันต์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกวลิน พวงพลับโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา มั่งคั่งโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ นันศรีเกตุโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสยา โพธิ์พันธ์โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
3. นายอัมรินทร์ เขื่อนเมืองโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นางจันทิมา ชูประยูรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญา พรรณาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อัจจิมาธรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณฐกร ชัยชนะวิโรจน์โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางอัญมณี เลิศศิริโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนพิลา ช่วยชูทรัพย์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางงามฉวี พูนมั่นโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางศศิธร อัจจิมาธรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายณฐกร ชัยชนะวิโรจน์โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ อรัญคีรีโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวมนพิลา ช่วยชูทรัพย์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญมณี เลิศศิริโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางงามฉวี พูนมั่นโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้วโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษ์ณภา แก้วคำแจ้งโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา เลิศสุรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา หาญโงนโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกุลญาดา วงค์จันทร์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร เปรมกมลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวกุลญาดา วงค์จันทร์โรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายวชิรา พาเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิชาภัทร อมรพันธุ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
5. นายวีรยุทธ ลาศสะสุดโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร มะหัดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
7. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นายวชิรา พาเจริญโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวนิชาภัทร อมรพันธุ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
5. นายวีระยุทธ ลาศสะสุดโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
6. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมไพ บุญมีโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย จันดีโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตรโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงภู่โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
6. นางสาวสุชารี พูนปาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทวงค์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
8. นางกรองทอง บุญพร้อมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา รุ่งมโนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มณีขัติย์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสาวกนกลักษณ์ จรพิภพโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวณัชชา ตอมพุดซาโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
5. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายชุมพล อรพลโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
7. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภาโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวนพณัฐ จ้อยทองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร มะหัดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
8. นายทิวากร หวันลาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภาโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวนพณัฐ จ้อยทองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายทิวากร หวันลาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายณัฐ กาญจนศิริโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายอัษฏาพร พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายอภิชัย ไสยรสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ พรจริยธรรมโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ วิสัยพรหมโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวแววมณี แสงเพชรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
6. นางสาววรรณวณา ปํญญาใสโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวปัญชลี ธีรสถิตย์ธรรมโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนินโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางผาณิตดา ภาณุพินทุโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นายพินิจ สังสีมาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
6. นางญาณกร คชินทรโรจน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย พุทธภูมิโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนินโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางผาณิตดา ภาณุพินทุโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
5. นายพินิจ สังสีมาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
6. นางญาณกร คชินทรโรจน์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ภรณ์ พชรมงคลสกลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายชัยนาท วีระโหโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นายปิติภัทร วัดแก้วโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวหัสยาพร ผาสุขเลิศโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายยศธร เวียงพระปรกโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายชาตรี ดีมีศรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นายทิวากร หวันลาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายอภิชัย ไสยรสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
6. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายเชาวเลิศ พลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ รัตนถาวรโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นายทิวากร หวันลาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายอภิชัย ไสยรสโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
6. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพณัฐ จ้อยทองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
6. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช แสงจันทร์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพณัฐ จ้อยทองโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางบัวทอง นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
5. นายณัฐชนน ขาวสอาดโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
6. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวสุชารี พูนปาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สระเพ็ชรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
5. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายพงศธร คำใสหลอดโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางสาวสุชารี พูนปาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สระเพ็ชรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
5. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
4. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกกาญจน์ แสงทองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางอุบล รัตนศรีสอางค์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
4. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ฟองสมุทรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายสมเกียรติ อินศิริโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววีระนุช สองแก้วโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สระเพ็ชรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญศรี ศรีโยธีโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ฟองสมุทรโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นายสมเกียรติ อินศิริโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาววีระนุช สองแก้วโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ สระเพ็ชรโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายกรุง เจริญสุขโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายปัณณวิช คำหงส์โรงเรียนชลบุรี กรรมการ
4. นายณัฐพงค์ สุยะสักโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวัลภา เจียมจุ้ยโรงเรียนชลราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายกรุง เจริญสุขโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายปัณณวิช คำหงส์โรงเรียนชลบุรี กรรมการ
4. นายณัฐพงค์ สุยะสักโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายชญารัฐ วิลัยรัตน์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวจินตนา วาพัดไทยโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกตุแก้ว พันธนะวาทินโรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายชญารัฐ วิลัยรัตน์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
3. นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธาโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
4. นางสาวจินตนา วาพัดไทยโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุษา บานเย็นโรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรมณีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา วิมลภักตร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอุษา บานเย็นโรงเรียนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โคตรมณีโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ เจียมสายวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา วิมลภักตร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ฮาตระวังโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวพร แย้มแตงอ่อนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
3. นายวิชาญ จินดาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นายบรรพต ทองอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายกฤษณะ หินมีโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ฮาตระวังโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิวพร แย้มแตงอ่อนโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์กรรมการ
3. นายวิชาญ จินดาพงษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
5. นายบรรพต ทองอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
6. นายกฤษณะ หินมีโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ วิวัฒน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมทรง รองามโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัส เปรมปรีโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมทรง รองามโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัส เปรมปรีโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ ไม้งามโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีลดา สุขเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางวาสนา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเสาวรัตน์ สายถิ่นโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายสัญชัย โพธิ์อิ่มโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวฉวีวรรณ ไม้งามโรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีลดา สุขเจริญโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. นางวาสนา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเสาวรัตน์ สายถิ่นโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายสัญชัย โพธิ์อิ่มโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ หงษ์สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นางจิระนันท์ ทองขาวโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูลโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ หงษ์สาครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นางพรจันทร์ ภูทองวิจิตรโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
5. นางจิระนันท์ ทองขาวโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธ์ศิริโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางอติพร คงใหญ่โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ทับทองโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา สะตะโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ พันธ์ศิริโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยากรรมการ
4. นางอติพร คงใหญ่โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทร์สดโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางณัฐรินีย์ จิรัตติกานนท์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา ศรีวิรัญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนันทนีย์ เม้ากลางโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา ศรีวิรัญโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวนันทนีย์ เม้ากลางโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธนิดา แสนยามูลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางพิมพา ดาวบริบูรณ์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
4. นายศุภโชค พรชัยกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธนิดา แสนยามูลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางพิมพา ดาวบริบูรณ์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
4. นายศุภโชค พรชัยกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทธนิดา แสนยามูลโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยากรรมการ
3. นางพิมพา ดาวบริบูรณ์โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์กรรมการ
4. นายศุภโชค พรชัยกุลโรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]