งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งทุกโรงเรียน สามารถติดตามผลการแข่งขัน ได้ทาง http://central67.sillapa.net/ss-center/ สำหรับเกียรติบัตรของนักเรียนและผู้ควบคุม โรงเรียนสามารถเข้าพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

  >>ลำดับกำรจับฉลากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ) ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 <<
  ล ำดับกำรจับฉลำก โรงเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร)
ลำดับการจับฉลาก โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษำ ๒๕๖๐ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12:16 น.
  ตารางการแข่งขันการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ )
ตารางการแข่งขันการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ )
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12:15 น.
  คำสั่งคณะกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน(เฉพาะความพิการ)ครั้งที่67
คำสั่งคณะกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน(เฉพาะความพิการ)ครั้งที่67
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 12:14 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 632
จำนวนนักเรียน 1,443
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 982
จำนวนกรรมการ 428
ครู+นักเรียน 2,425
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,853
ประกาศผลแล้ว 136/149 (91.28%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 20
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 36
สัปดาห์ที่แล้ว 86
เดือนนี้ 93
เดือนที่แล้ว 72
ปีนี้ 2,162
ทั้งหมด 228,867