ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรบุรีปัญญานุกูล 36 5 0 0 41
2 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 35 5 1 2 41
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 34 5 0 0 39
4 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 33 7 0 0 40
5 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 32 1 0 0 33
6 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 31 5 3 0 39
7 ลพบุรีปัญญานุกูล 28 2 5 0 35
8 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 27 8 2 0 37
9 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 24 7 0 0 31
10 ศรีสังวาลย์ 24 6 0 0 30
11 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 22 2 0 1 24
12 ประชาบดี 20 5 2 0 27
13 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 3 0 0 23
14 ระยองปัญญานุกูล 18 9 4 0 31
15 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 18 7 2 0 27
16 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 18 4 0 0 22
17 ศึกษาพิเศษชัยนาท 14 3 0 0 17
18 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 12 3 0 0 15
19 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 11 1 0 0 12
20 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 10 5 2 0 17
21 ปัญญาวุฒิกร 5 2 2 0 9
22 ธรรมิกวิทยา 4 1 1 0 6
23 บ้านเด็กรามอินทรา 3 1 0 1 4
24 ศึกษาพิเศษชลบุรี 2 0 0 1 2
รวม 481 97 24 5 602