ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ 18 6 5 29 24 6 0 0 30
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 17 7 9 33 33 7 0 0 40
3 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 8 1 24 32 1 0 0 33
4 ศึกษาพิเศษชัยนาท 9 8 0 17 14 3 0 0 17
5 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 9 5 1 15 12 3 0 0 15
6 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 3 0 12 11 1 0 0 12
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 9 1 12 22 34 5 0 0 39
8 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 8 4 7 19 31 5 3 0 39
9 ประชาบดี 6 8 4 18 20 5 2 0 27
10 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 4 4 14 20 3 0 0 23
11 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 5 1 7 13 24 7 0 0 31
12 เพชรบุรีปัญญานุกูล 4 12 12 28 36 5 0 0 41
13 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 3 11 2 16 35 5 1 2 41
14 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 5 0 8 10 5 2 0 17
15 ระยองปัญญานุกูล 3 4 4 11 18 9 4 0 31
16 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 2 7 5 14 27 8 2 0 37
17 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 2 5 5 12 22 2 0 1 24
18 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 2 3 2 7 18 4 0 0 22
19 ธรรมิกวิทยา 2 1 3 6 4 1 1 0 6
20 ลพบุรีปัญญานุกูล 1 6 6 13 28 2 5 0 35
21 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 2 1 4 18 7 2 0 27
22 บ้านเด็กรามอินทรา 1 2 1 4 3 1 0 1 4
23 ศึกษาพิเศษชลบุรี 1 0 0 1 2 0 0 1 2
24 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0 5 2 2 0 9
รวม 136 113 91 340 481 97 24 5 602