เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
2 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
3 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ศึกษาธิการภาค 3 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
4 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
5 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
6 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
7 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
8 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
9 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
10 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
11 นายสถาพร วิสามารถ ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
12 นายเจริญ แจ่มใส ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
13 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
14 นางสมพร หวานเสร็จ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
15 นางกัญยา เคหารมย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
16 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
17 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
18 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
19 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
20 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
21 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
22 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
23 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
24 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
25 นายเจริญ แจ่มใส ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
26 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
27 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
28 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
29 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
30 นางสมพร หวานเสร็จ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
31 นางกัญยา เคหารมย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
32 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
33 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
34 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
35 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
36 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
37 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
38 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
39 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
40 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
41 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
42 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท/ศูนย์ฯ ชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
43 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
44 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
45 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
46 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
47 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
48 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
49 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
50 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
51 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
52 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
53 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
54 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
55 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
56 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
57 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
58 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
59 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
60 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
61 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
62 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
63 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
64 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
65 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
66 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
67 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
68 นางปานแก้ว ปิ่นพยงค์ รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
69 นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครู รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
70 นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
71 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
72 นายธีรชัย ใสยจิตต์ รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
73 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
74 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
75 นางสมมารถ จิตยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
76 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
77 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
78 นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
79 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
80 นางสาวดวงหฤทธิ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
81 นางอุรุดา สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
82 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
83 นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
84 นางวรวรรณ สมศรี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
85 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายอภิเดช พานเงิน ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายจเร ฤทธิ์แก้ว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงษ์สถิตย์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายนิวัติ มวยทองดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นางสาวปาลิดา สาธรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายมานพ เทพบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นางสาวจริยา บุตรทอง ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นางสาวแพทรีญา เศษทรัพย์ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นางสาวเสาวลักษณ์ บำรุงกิจ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นางสาวประภาวรรณ พุมมา ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
103 นางสุธารัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
104 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
105 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
106 นายอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
107 นางสาวกุสุมา แสงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
108 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
109 นายอำพล เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
110 นายรัฐเขต จามรวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
111 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
112 นางสาวธัญย์วรัช ศิลปะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
113 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
114 นายวรวุต สุวรรณไชยรบ ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
115 นางสาวภัทรวรรณ สวนนันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
116 นายวีรภัทร ขุริมนต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
117 นางสาวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
118 ว่าที่ ร.ต.วาริน สมัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
119 นางสาวสุภาพร โลหากาศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
120 นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
121 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
122 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
123 นางสาวพรพนา ชมภูษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
124 นางสาวพัทภา สารมะโม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
125 นางสาวเมย์รี จงเพิ่มวัฒนะผล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
126 นางสาวรุ่งตะวัน สีม่วง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
127 นางสาววิชสุดา มิ่งปรีชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
128 นางสาวลลิตา วงทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
129 นางสาวจันทิรา พันธ์สิงห์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
130 นางสาวสุนันทา ร้อยพวง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
131 นายชัยธวัช สาทถาพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
132 นางสาวดวงจิต สังข์คำ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
133 นายอภิสิทธิ์ ดุพงค์ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
134 นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
135 นางสาวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
136 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายณรงค์เดช พูนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทะลุ จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นายประสิทธิ์ รักหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายสุนันท์ วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไม้ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นายประจวบ เลื่อนสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 นายกันดิศ บรรหารบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นายวชิร มนต์คาถา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 ว่าที่ร.ต.กิรภัคกฤษฎิ์ เขียวขจร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นายธนพล นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นายอภิวัชร์ บัวเจริญ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นายอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นายสุเมธ ประวัติกล้า ครู โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นายวิทยา คล้อยตาม ครู โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นายไตรกฤษ วังคะฮาต ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นายหัสดี ผาสุกตรี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นายนิกร บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นายศรีวิชัย จอกเงิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นางสาววราพร ท่าหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 นางสาวสมทรัพย์ แซ่เล้า ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นางสาวสุกาญดา วรพุฒ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นายจินดา กิมกูล ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นายจอนสัน สมศรี ครู โรงเรียน เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
170 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
171 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
172 นายธนพล นกแก้ว ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางสาวประวีณา พืชงคลไชย ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางมนัญญา เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นางสาวชลธิชา ศรีสมรส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นางสาวกรวิการ์ ซื่อตรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางสาวธีมาพร ขุริมนต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายนิกร บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายพรมวิจิตร ปะระขา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นางสาวสุพัตรา เมืองซ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นางพรศรี อุชี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
186 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
187 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
188 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
189 นางสำอาง รัตนเจริญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
190 นางสาวพิชฌาพัชร์ ธีระปรีชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
191 นางสาวจินตนา สุริยพงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
192 นางสาวรัชฎาภรณ์ ภูแสนศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
193 นายเอกชัย ประสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
194 นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
195 นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
196 ว่าที่ ร.ต.หญิงนลิตา ปานแป้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
197 นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
198 นางพัชรีวรรณ พรมกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
199 นางพรนภา ธนโชติหิรัญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
200 นางปราณี ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
201 นางสาววิริยา ชิดดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
202 นางสาววัชรี แสงกุล ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
203 นางสาวสุกัญญา แสนแก้ว ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
204 นางวยุรี การกระสัง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
205 นางสาววนิดา ตรงตระกูลเจริญ ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
206 นางกรองทอง บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
207 นางสาวศศิธร วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
208 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
209 นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
210 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
211 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
212 นายณรงค์เดช พูนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทะลุ จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
213 นางสาวชลธิชา ศรีสมรส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
214 นายปรัชญา จริงวาจา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
215 นางสาวอรจิรา มหารัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
216 นายอิทธิพล แน่นอุดร ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
217 นายยุทธพล ทาระวัฒน์ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
218 นายธนรัชต์ พลานุสนธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
219 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
220 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
221 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
222 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
223 นางเอมอร ดาอาษา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
224 นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
225 ว่าที่ร.ต.หญิงกาญจนาภรณ์ สังข์เพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
226 นางปัทมา ยะหนัก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
227 นางบังอร จำปาทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
228 นางสาวน้ำทิพย์ แสงหิรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
229 นางพัชชานันท์ หอรุ่งเรืองชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
230 นางจันทร์จิรา อนัตตา วิภาตนาวิน รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
231 นางธนิดา มีศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
232 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
233 นางปวีณา พิเชษฐ์สินธุ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
234 นางสาวธิดาวรรณ กงวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
235 นายศรีวิชัย จอกเงิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
236 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
237 นางสาวปุณยธร กลัดทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
238 นางสาวเสาวลักษณ์ บำรุงกิจ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
239 นางสาวรวีวรรณ อัครวิบูลย์ชัย ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
240 นางสาวธีมาพร ขุริมนต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
241 นางศิรญา เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
242 นางสาวรัชนก กลีบแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
243 นางสาววลัยพรรณ ผิวศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
244 นางสาววรรธนี สรรพคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
245 นายมานพ เทพบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
246 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
247 นางมนัญญา เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
248 นายมานพ เทพบุตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
249 นายกิตติ บุญเรือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
250 นางสาวชลธิชา ศรีสมรส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
251 นายนภพันธ์ เมืองโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
252 นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
253 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
254 นางสาววราพร ท่าหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
255 นางสาวปรารถนา แซ่ฮุ้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
256 นางสาวอรวรรณ ปัตตานี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
257 นางสาวสุจินดา อินทร์ปัญญา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
258 นางกรองทอง บุญครุฑ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
259 นางสาวณิชกมล คนสันสี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
260 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
261 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
262 นางสาวดวงพร หวังอ้อมกลาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
263 นางสาวศิรินันท์ พรหมสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
264 นางสาวพัชรมัย สีขาว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
265 นางสาวสุรัตติกานต์ เพ็ชรสว่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
266 นางสาวสุจิตรตรา โสโยธา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
267 นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
268 นางณัสตรี สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
269 นางสาวกมลศิริณัช ศรีวัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
270 นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
271 นางอรวรรณ ปัตตานี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
272 นางสาวสะกาย ที่พัก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
273 นางสาววรนุช กันทรวิชัยวัฒน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
274 นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
275 นางสาวบุญยิ่ง สมบัติ ครู ศูนย์ฯ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
276 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
277 นางมนัญญา เบ็ญจธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
278 นางศศิธร วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
279 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
280 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
281 นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
282 นายมานพ เทพบุตร ครูศูนย์การศึกษาพิเเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
283 นายวชิร มนต์คาถา ครูศูนย์การศึกษาพิเเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
284 นายธนพล นกแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
285 นายอภิวัชร์ บัวเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
286 นายสามารถ ไกรสุเนย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
287 นายวีระยุทธ ปัตตานี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
288 นายจตุพร สันทัด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
289 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
290 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
291 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
292 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
293 นายวัชระ อินทนนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
294 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
295 นางสาวศุภวรรณ เฮงประสาทพร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
296 นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
297 นางสาวสุพัตรา แซ่คู ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
298 นางสาวลลิตา วงทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
299 นางสาวกิตติกา สาสุจิตร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
300 นางสาวชนิดา ศรีเมือง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
301 นางสาวพิมพา ขวัญเมือง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
302 นางสาวดาวนภา ถานผดุง ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
303 นายนาวิน อนัตตา วิภาตนาวิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการล่ามภาษามือ
304 นางเกษร ใหม่ดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
305 นางสาวชุติมาธร นะมาเส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
306 นางสาวมญช์รวินท์ ตาไธสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
307 นายพิทยา แห้วสุโน เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการล่ามภาษามือ
308 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
309 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
310 นางสาวพิมพา ขวัญเมือง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
311 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
312 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
313 นายณรงค์ ศิริเมือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ภาคกลาง คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
314 นายเจริญ แจ่มใส ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
315 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
316 นางสมพร หวานเสร็จ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
317 นางกัญยา เคหารมย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
318 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
319 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
320 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
321 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
322 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
323 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
324 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
325 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
326 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
327 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
328 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
329 นางสาวปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
330 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
331 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
332 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
333 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
334 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
335 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
336 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
337 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
338 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
339 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
340 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
341 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
342 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
343 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
344 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
345 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
346 นางสาวฐาปนีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
347 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
348 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
349 นายสมชาย คำนวณศักดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
350 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
351 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
352 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
353 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
354 นางสาวภัทรียา คชหิรัญ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ
355 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการ ศึกษาพิเศษ กลุ่ม 2 คณะกรรมการประเมินผล
356 นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
357 นางสาวจรินยา ณ จัตุรัส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประเมินผล
358 นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
359 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
360 นางสาวชนิดา ศรีเมือง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
361 นางสาววราพร ท่าหิน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
362 นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
363 นางปาลิดา สาธรณ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการประเมินผล
364 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
365 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
366 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
367 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
368 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
369 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
370 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
371 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
372 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
373 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
374 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
375 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
376 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
377 ศูุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
378 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
379 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
380 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
381 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
382 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
383 โรงเรียนธรรมิกวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
384 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
385 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
386 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
387 โรงเรียนประชาบดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
388 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
389 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
390 โรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
391 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
392 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
393 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
394 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
395 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
396 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
397 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
398 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
399 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
400 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
401 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
402 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
403 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
404 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
405 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
406 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
407 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
408 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
409 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
410 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
411 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
412 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
413 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
414 โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
415 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
416 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
417 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
418 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
419 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
420 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
421 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
422 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
423 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
424 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
425 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
426 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]