เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสมาน คชกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชุมพล วีระไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ เลขาคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
5 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ เลขาคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
6 นางสิริมณี โอฬารวัต ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 นายเทิม มิตรจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
8 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ เพชรบุรี เขต 2 เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
9 นางสาวสมจิตร สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
10 นางกชพร มั่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเพชร กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
11 นางสาวสุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาว กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
12 นางสุภาพร ทางทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นายอนุพงษ์ โชติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเกตุ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ รองผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
15 นายปัญญา ทัศน์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นายเทิม มิตรจิต ู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
17 นางเสนาะ สุขสงวน ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
18 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
19 นายปัณณวิช ยงภูมิพุทธา ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
20 นายวรรณชัย นิลผึ้ง ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
21 นางสุทิศา สว่างใจ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์ ) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
22 นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ประธานการแข่งขันสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
23 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
24 นางสาวอำภา เกิดเกษม ครูโรงเรียนบ้านมะขามโพรง กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
25 นางวาสนา หวังรัก ครูโรงเรียนวัดจันทาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
26 นางสาวเมธินี กรีธาธร ครูโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
27 นางสาววิไล ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองโรง กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
28 นางสายชล สายน้ำผึ้ง ครูโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
29 นางสาวอำภา เกิดเกษม ครูโรงเรียนบ้านมะขามโพรง กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
30 นางเสาวณีย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
31 นายปัญญา มะณีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านซ่องฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
32 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
33 นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
34 นางสาวนิตยา โชคสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
35 นางสาวคณิศร์ณิชา สิงห์โต เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
36 นายเทิม มิตรจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ประธานคณะกรรมการการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
37 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
38 นายวิทยา อยู่เย็น ครู โรงเรียนวัดท่าศาลาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
39 นางสาวกฤษณา กลั่นพิกุล ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
40 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
41 นายเทิม มิตรจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางฯ ประธานการแข่งขันระดับปฐมวัย  
42 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ เลขานุการการแข่งขันระดับปฐมวัย  
43 นางชัชฎา เอกวงษา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
44 นางสาววีรยา ทองไทร ครูโรงเรียนบ้านพุสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
45 นางกฤษณา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
46 นางบุษกร มีมาก ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
47 นางโสภาพรรณ เนียมหอม ครูโรงเรียนบ้านท่ายางฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
48 นางนันท์ณภัส คุ้มพงศ์โชติกุล ครูโรงเรียนวัดลาดศรัทธารามฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
49 นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
50 นายสังเวียน อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเด็ง กรรมการดำเนินการแข่งขันระดับปฐมวัย  
51 นางประกาย แสนกล้า นักวิการศึกษา ชำนาญการ เลขานุการการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
52 นายภมร สุขมาก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
53 วรนิษฐา บัวศิริ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
54 สุภาพร กลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
55 อำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
56 โสภารัตน์ คงนุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
57 ภมร สุขมาก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
58 นางสาวโสภา บุญคง ครู โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
59 นางสาวธนาภรณ์ พราหมบุญมี ครู โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันนักเรียนเรียนรวม  
60 นางสาวปัทมาภรณ์ หิ่นเก่า ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
61 นายสารายุทธ อนันตศิริ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
62 นางสาวนันทรัตน์ บุญเชื้อ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
63 นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
64 นางสาวภารุจีร์ สีสง่า ธุรการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน  
65 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
66 นายละออ บุญประเสริฐ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
67 นางสาวลำภู ประเทืองผล นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
68 นางสาวอุษา หอมจริง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
69 นางสาวกาญจนา สุขทน เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.พบ.2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
70 นางนิภา อยู่เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
71 นางสาวเกษร แก้วเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
72 นางกันต์กมล บุญนำศิริจิต นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
73 นางนิรัชพร เทียนฟัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
74 นางอรณิชา บุปผาชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
75 นางวรรธนา ปุศยเวช นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
76 นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
77 นางสาวเพชรลดา คงจุติ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
78 นางสาวภารุจีร์ ศรีสง่า ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
79 นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
80 นางสาวสุขสันต์ ไชยนิล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
81 นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มสถานศึกาาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
82 นายไพโรจน์ สมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
83 จ.ส.อ.วิสิษฐ์ ปุศยเวช เจ้าพนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
84 นางนาฏตยา ทิพย์ทิม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
85 นายสมชาย อินทโสภาส พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
86 นายสันติ ยิ้มรอด พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
87 นายศรัณย์กร ฐิติกรประภาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
88 นายทนงศักดิ์ ศรีธวัช พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
89 นายโชคอำนวย เทียนฟัก พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
90 นายอำนวย มั่นคง พนักงานเครื่องจักรกล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ สพป.เพชรบุรี เขต 2  
91 นายคมกริช สตารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
92 นายปัณณวิช ยงภูมิพุทรา ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
93 นายวาที พูลนาค ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
94 นายศรชัย ปั้นร้าย ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
95 นายอาทร บุญแต่ง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
96 นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
97 นายเธียรสันต์ สายัณห์รุจี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
98 นายชัชวาลย์ โอบอ้อม ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
99 ส.อ.สราวุฒิ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
100 นายประมวญ ยอดทอง นักการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
101 นายพินโย หิ่นเก่า นักการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
102 นายสุทธิ วงษ์เงิน นักการ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
103 นางนิษา บัวศิริ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
104 นายวรรณชัย นิลผึ้ง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
105 นายธีระพร ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกาา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านหนองแขม  
106 นางณัฏฐียา แก้วถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
107 นางนิตยา เทียนไชย ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
108 นางแสงอรุณ กลิ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
109 นางบุญเรือน เกิดมงคล ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
110 นางสาวจีรนุช ไม้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
111 นางสาวศิริภรณ์ ทิมวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
112 นางสาวบุปผา เรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
113 นางสาวนันทิดา ทับแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
114 นางสาวนิตยา หนูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
115 นางสาวเขมจิรา บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
116 นางสาวอนุสรา พลายแดง ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
117 นางสาวสุทธิพร หอมชื่น ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
118 นางสาวชมภู่ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
119 นางสาวอรุณนภา ตุ้มกลัด ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
120 นางสาวจิรายุ ศรีใส ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
121 นางสาวสุนันทา สินเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
122 นางสาวสถาพร ติดต่อ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
123 นางสาวพัชรีภรณ์ วรรณา ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
124 นางภัสสพร นรภูมิพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
125 นางสาวลัดดาวรรณ จันทร ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
126 นางรัตนา เกิดรอด ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)  
127 นายสุรชาติ พันธุ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านหนองแขม  
128 นางสุพิชชา แสนสวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
129 นางกชพรรณ เบญจนุกร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
130 นางสาวนุศรา อยู่เย็น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
131 นางสาวชุติกาญจน์ ส้มเทศ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
132 นางนันทนา คชกฤษ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  
133 นางฉันทิสา พุ่มไสว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแขม และสพป.เพชรบุรี เขต 2  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 # mail : [email protected] # ID Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]