เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน - 1 เดือน ธันวาคม...พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายหาญ เทียนคำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
2 นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
3 นายสมเกียรติ ชมพูนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับโศก วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
4 นายกิตติ ศรีโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
5 นายอมร บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
6 นายวิชชา เกียรติศิิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
7 นายพิพัฒน์ ทองเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
8 นายธวัช ธูปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
9 นายวัลลภ นวลตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
10 นายวันชัย ชอบค้าขาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแขม วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
11 นางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
12 นางจิตนภา พรหมรอต รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหมูมัน วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
13 นายวัฒนา ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
14 นางสาวลาภิสรา พัฒนพงศ์โสภณ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
15 นางสาวประภาพร คนซื่อ ครู โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
16 นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชุนวัดคีรีนาครัตนาราม วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
17 นางนัธดา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
18 ส.ต.อ.หญิงฉันทนี โดยคำดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
19 นางมาลัย เจียมเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
20 นายบำรุง ทิพเกษร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
21 นายชัย รักบุญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
22 นางชนิดา สุขเพราะนา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
23 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
24 นายทศพร ศรีสกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนราม วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก
25 นางชุลีพร สุระโชติ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมการงานอาชีพ และเรียนร่วม
26 นายไพโรจน์ วังบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมศิลปะ
27 นายวิชา ทำเพียร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมพละศึกษา
28 นางสาวลัคณา แพงอุด ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมภาษาไทย
29 นางสาวสุจินดา เนตร์ศ ิริ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมวิทยาศาสตร์ และปฐมวัย
30 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมภาษาอังกฤษ และคณิศาสตร์
31 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษากิจกรรมสังคมศึกษาฯ และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
32 นางสายรุ้ง หงษ์คำดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดุแลระบบตลอดการแข่งขันทุกรายการ
33 นางสาวสุรีรัตน์ เขียงลาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
34 นางสาวฐิติพร ยืนยังค์ ครูโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
35 นางสาวนริสรา สุกาญจนะ ครูโรงเรียนบ้านคลองสาริกา อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
36 นายวัลลภ นวลตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
37 นายนิรุตต์ พึ่งเนตร ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
38 นางชุติกาญจน์ พิมพา ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
39 นางบุษกร แช่มชะเอม ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
40 นายภัทรนรรธ์ โปธิศักดิ์สกุล ครู โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน และครูผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
41 นางสุนทรี เถื่อนวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซับโศก ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
42 นางสาวพรทิพย์ พงษาเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
43 นายนพพร บัวสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
44 นางศิประพร สัมฤทธิ์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านซับโศก ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
45 นายเฉลิม สุขสาขา ครูโรงเรียนบ้านซับโศก ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
46 นางสาวศจีมาส พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
47 นางสาวนลินี กล้วยดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงน้อย ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
48 นางสาวลาภิสรา พัฒนพงศ์โสภณ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
49 นายกิตติ ศรีโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
50 นางสาวมาลัย สุดเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคลอง ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
51 นายพัชร หรุ่นเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังแขม ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
52 นางสาวฐิติมน นุบุญมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
53 นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสนธิ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
54 นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแคง ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
55 นางสาวรัตนา สุขปาโมกข์ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
56 นางสาวสุดารัตน์ จันดาผล โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
57 นางสาวนิภาพร แดงอาจ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
58 นางฐิติมา แก้วประไพ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
59 นางสาวน้ำทิพย์ พุฒเนียม โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
60 นางสาวพรทิพา จันโท โรงเรียนบ้านวังทอง ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
61 นายสุพรต คันธสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
62 นางสาวชุติรดา ยอดมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
63 นายสุวัฒน์ โสมาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
64 นางสาวพัทธนันท์ กรวยสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
65 นางเกษนารี ขำวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
66 นางสาวชนิตา โสมาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
67 นางศศิธร เกิดเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
68 นางสาวพิชญาภา หาญชนะ ครูโรงเรียนบ้านนาโสม ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
69 นางจันทรา ขันธุปัทม์ ครูโรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
70 นางนัธดา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
71 นายวสันต์ ตรีวิสูตร ครูธุรการโรงเรียน ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
72 นางสาวเพียงตะวัน พลเสน ครูธุรการโรงเรียน ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
73 นางสาวสายวาริน วิไลลักษณ์ ครูธุรการโรงเรียน ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ดูแลระบบตลอดการแข่งขัน
74 น.ส.รัตนาภรณ์ โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ ป.4-6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมมาตร เพียรชนะ 0810196911/สายรุ้ง หงษ์คำดี 0861262741
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]