สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 4 5 4
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 14 36 19
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 23 37 26
4 156 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 55 113 85
5 003 โรงเรียนช่องสาริกา 16 32 22
6 008 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 0 0 0
7 009 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 0 0 0
8 010 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 1 1
9 011 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 7 12 10
10 012 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 2 13 5
11 013 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 3 2
12 019 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 18 38 24
13 018 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 38 91 63
14 020 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 6 25 11
15 033 โรงเรียนบ้านคลอง 25 52 41
16 031 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 8 19 14
17 032 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 5 9 7
18 037 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 19 52 26
19 039 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 0 0 0
20 040 โรงเรียนบ้านซับจำปา 7 13 11
21 042 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 3 8 6
22 044 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 10 24 17
23 038 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 10 17 16
24 043 โรงเรียนบ้านซับโศก 6 27 11
25 041 โรงเรียนบ้านซับไทร 5 18 10
26 045 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 27 64 47
27 046 โรงเรียนบ้านดงน้อย 3 7 5
28 154 โรงเรียนบ้านดงน้อย 24 57 38
29 050 โรงเรียนบ้านดีลัง 18 58 33
30 047 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 2 4 4
31 048 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 14 35 24
32 051 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
33 052 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 3 3 3
34 053 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 5 11 9
35 061 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 1 2 2
36 062 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1 2 2
37 063 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 2 4 3
38 054 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 16 47 28
39 055 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 18 23 19
40 056 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 3 9 6
41 057 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 2 10 4
42 058 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 7 7 7
43 060 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1 1 1
44 059 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 10 17 14
45 064 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 6 10 9
46 065 โรงเรียนบ้านนาโสม 1 2 1
47 070 โรงเรียนบ้านบัวชุม 36 87 62
48 067 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 9 29 21
49 068 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 5 33 13
50 069 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 0 0 0
51 071 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 20 66 30
52 072 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 34 71 55
53 074 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 9 15 11
54 076 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 4 10 7
55 077 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 6 10 8
56 078 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 36 61 57
57 075 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 39 91 61
58 080 โรงเรียนบ้านยางราก 9 16 14
59 079 โรงเรียนบ้านยางโทน 21 44 31
60 081 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 11 30 19
61 084 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 5 13 10
62 087 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 3 5 4
63 085 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 6 23 11
64 086 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 5 12 8
65 088 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 0 0 0
66 090 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 13 35 24
67 091 โรงเรียนบ้านวังทอง 4 9 4
68 089 โรงเรียนบ้านวังแขม 10 31 21
69 092 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 3 4 4
70 093 โรงเรียนบ้านสระเพลง 11 25 20
71 094 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 4 10 8
72 095 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 8 18 11
73 096 โรงเรียนบ้านสันตะลุง 0 0 0
74 100 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 10 5
75 101 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 6 6
76 102 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 3 24 5
77 104 โรงเรียนบ้านหนองบง 6 8 7
78 105 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 20 54 36
79 107 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 0 0 0
80 106 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 2 2
81 108 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2 8 4
82 110 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 27 53 37
83 111 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
84 113 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 2 2
85 097 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 2 6 4
86 112 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 10 17 13
87 098 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 15 36 24
88 109 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 3 3 4
89 099 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 0 0 0
90 103 โรงเรียนบ้านหนองไทร 0 0 0
91 120 โรงเรียนบ้านหัวลำ 19 55 33
92 115 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 5 19 10
93 116 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 3 2
94 117 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 0 0 0
95 118 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 5 19 9
96 114 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 3 1
97 119 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 17 50 34
98 021 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 15 26 22
99 023 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 6 17 7
100 024 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 3 12 7
101 025 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 25 45 31
102 026 โรงเรียนบ้านเขารวก 12 32 21
103 027 โรงเรียนบ้านเขาราบ 11 35 19
104 028 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 24 39 35
105 029 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 0 0 0
106 030 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 5 25 6
107 066 โรงเรียนบ้านเนินทอง 0 0 0
108 121 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 8 15 13
109 122 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 9 28 17
110 022 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 1 1 1
111 034 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
112 035 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 20 30 22
113 036 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 2 2 2
114 073 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 9 23 15
115 123 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 7 12 9
116 124 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 19 44 33
117 125 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 14 26 15
118 082 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 1 1 1
119 083 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 5 6 6
120 126 โรงเรียนพรหมรังษี 33 68 45
121 129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 22 75 42
122 131 โรงเรียนวัดดำรงบุล 16 33 22
123 133 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 3 7 6
124 134 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 0 0 0
125 135 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 10 19 16
126 136 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 45 112 70
127 137 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 15 28 21
128 138 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 17 47 30
129 139 โรงเรียนวัดหนองนา 5 10 7
130 130 โรงเรียนวัดโคกสลุง 12 21 18
131 132 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 7 18 11
132 143 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 6 27 11
133 145 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 45 90 63
134 146 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 21 39 27
135 147 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 22 72 35
136 148 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 14 26 21
137 149 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 18 35 24
138 151 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 25 48 38
139 144 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 10 20 15
140 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 1 3 2
141 002 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 4 4 4
142 014 โรงเรียนทองทาบพิทยา 15 32 17
143 017 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 21 32 26
144 016 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 12 21 19
145 140 โรงเรียนสร้างพัฒนา 12 18 15
146 141 โรงเรียนสัตยาไส 0 0 0
147 142 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11 33 22
148 150 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 3 6 3
149 152 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 29 78 42
150 127 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
151 001 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 0 0 0
152 155 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 2 6 2
153 128 โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 0 0 0
รวม 1559 3591 2398
5989

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สมมาตร เพียรชนะ 0810196911/สายรุ้ง หงษ์คำดี 0861262741
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]