งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับชาติ
♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
1. การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากตอนนี้ระบบการเพิ่มนักเรียนและครูได้ปิดระบบไปแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะเพิ่มนักเรียนและครู กระทำได้โดยโหลดเอกสารการขอเพิ่มนักเรียนและครู |เอกสารการขอเพิ่มนักเรียนและครู| ลงข้อมูลให้เรียบร้อย และแนบเอกสารตาม |แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสาร| นำเอกสารมายื่น ณ สถานที่แข่งขันในวันแข่งขันจริง ทั้งนี้การเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่ทาง สพฐ.กำหนดไว้
2. การแก้ไขชื่อ คือ ชื่อของนักเรียนและครู คนเดิม ที่ผิดเล็กน้อยเช่น คำนำหน้าชื่อผิด อักษร หรือ พยัญชนะ บางตัวผิด หากเปลี่ยนในระบบไม่ทัน โรงเรียนสามารถ เปลี่ยนได้โดยโหลดแบบ |การแก้ไขชื่อ|และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ยืนยันชื่อได้ มายื่นในวันแข่งขันจริง
3. ขอให้โรงเรียนที่ทำการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูในระบบไปแล้วนั้น ในวันแข่งขันจริง ต้องนำเอกสารหนังสือการขอเปลี่ยนตัวฉบับจริงพร้อมเอกสารแนบมายื่นเพื่อยืนยันในจุดรับลงทะเบียบ
4. ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเด็กและครู ทำการตรวจสอบรายชื่อ เหตุผล และแนวทางการแก้ไข ในลิ้งด้านล่างนี้
4.1 หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word | สำหรับโรงเรียนที่ส่งเอกสารในระบบมาผิดแบบ

!!!...ประชาสัมพันธ์...!!!
             ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ในระดับภาค ตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ในหน้าเว็บศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับภาค ครั้งที่ 67 ด้วยค่ะ เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน
วัน เวลาและสถานที่การแข่งขัน ....!!!!! 
 
 
 


  ประกาศแจ้งจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง ขอแก้ไขตารางกิจกรรมการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3 |คลิก |

ประกาศแจ้งจากกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องแก้ไขตารางการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
และตารางการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC :Youth Counsellor)ม.1-ม.3 | คลิก |


ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
เรื่อง ขอแก้ไข สถานที่ วัน เวลา การแข่งขัน 
| คลิก |
ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย คลิก |
ประกาศแจ้งจากกลุ่มสาระการงาน ฯ (คอมพิวเตอร์)คลิก |
ประชาสัมพันธ์!!!!!
         โรงเรียนที่ส่งแข่งขันภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER 
แล้วไม่มีชื่อครูปรากฏบนเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67

ขอให้ประสานกับสำนักงานเขต ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะ 
เนื่องจากสำนักงานเขตจะต้องถ่ายโอนข้อมูลการแข่งขันไปสู่ระดับภาค

 
โรงเรียนสามารถดูวัน เวลา และตารางการประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมสาระต่างๆ ได้ที่ Link นี้ 

<<<<คลิ๊ก>>>>

ขณะนี้เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ สพป.สป เขต1
คลิก แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
คลิก แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-ระดับเขตพื้นที่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 22 - 27 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 28 ส.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 3 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 11 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 19 ก.ย. - 10 ต.ค. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่                  
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
หลังจบการแข่งขัน
27 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
-ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
ระดับชาติ
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
คลิก แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
               กิจกรรมภาษต่างประเทศที่จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)  มีดังนี้
1. Multi Skill Competition  จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดใหญ่
2. Impromptu Speech  จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 
3. Story Telling     จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนพร้านีลวัชระ     
               การแข่งขันดังกล่าว  เป็นการบูรณาการจัดการแข่งขันโดยใช้เกณฑ์การแข่งขันของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ( ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่ 04010/ ว 2745  ลงวันที่  3  สิงหาคม 2560 เรื่อง การนำผลการแข่งขันทักษะภาษอังกฤษเข้าร่วมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี  2560) 
               ดังนั้น จึงไม่มีการจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์จัดการแข่งขันภาษาต่างประเทศในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนพร้านีลวัชระ  โรงเรียนที่ไม่ได้สมัครแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ PEER จัดไปแล้ว   จึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ได้
           จึงเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 172
จำนวนทีม 3,919
จำนวนนักเรียน 8,707
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,831
จำนวนกรรมการ 732
ครู+นักเรียน 14,538
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,270
ประกาศผลแล้ว 242/260 (93.08%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 14
เดือนนี้ 17
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 456
ทั้งหมด 459,560