รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ประเสริฐ
 
1. นางสุจริตรา  ศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ปัดถาคำมี
 
1. นางสุภาวดี  ประเสริฐสรรค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เหลืองโสภากร
 
1. นางสาววาสนา  เทศะกรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตาพระยา 1. เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  พะรินรัมย์
 
1. นางสาวตรียะกุล  ชุมอดทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงอธิตยา  โจทย์จันทร์
 
1. นางประทุมมา   ปลอดประโคน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงศิริพร  กาศแก้ว
 
1. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสวรรยา  กรสำเนียง
 
1. นางสาวเฉลียว  คงกระพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ประพฤติธรรม
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กชายชายแดน  นามเสือ
 
1. นางอัญชลี  อันศรีเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงวาสนา  เจริญนาน
 
1. นางเกษร  คำฉิมมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงภัตราพร  คำพันธ์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายณเตชะ  เกตุพงษ์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  สุขแสวง
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม
 
1. นางสาวอักษราภัค  โสภา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล   จวบกระโทก
2. เด็กหญิงปาณิสา    เดิมพันธ์
3. เด็กหญิงศริญญา   สวัสดิ์รัมย์
 
1. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์   อาศัยกลาง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายจักรพงษ์  แป้นทอง
2. เด็กหญิงนัชชา  แก่ชะรัด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เย็นพู
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงรักษิณา  เหลาสุด
2. เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นางกมลเนตร  พลอยสุภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงสุพินยา  ไชยวัง
2. เด็กหญิงไพรพิราวัล  บุญชู
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงนิดารา  จิตร์สวัสดิ์
2. เด็กชายอริญชัย  ยอนหมื่น
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  แก้วอ่อน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสงสาร
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี
 
1. นางสาวรัชดา  บุญตา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงกรวิภา   อาศัยกลาง
 
1. นายสุระสิทธิ์   อาศัยกลาง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายทัย  ซก
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทร์จิรา  อินมะดัน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงชยานันท์  แย้มเอม
2. เด็กชายฐากูร  เพ็งไสธง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมวิสโร
 
1. นางสาวศิริพร  คมวัน
2. นางสาวนลัทพร  ปาปักเข
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชลชัย  วงษ์สะอาด
2. เด็กหญิงนาตยา  ทิพย์สุขุม
3. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง
2. นางสาวนุกุล  แช่มรัมย์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงสา
2. เด็กหญิงพัชรา  เฮง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์จำปา
 
1. นางวราภรณ์  สังเว
2. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายบารมี  สุดแสง
2. เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
2. นางธัญรัตน์  เพลินหัด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายบูรพา  ประภา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุลตะขบ
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
2. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายปาณัท  ศรีม่วง
 
1. นางขวัญชีวา  ใจประเสริฐ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  จูสิงห์
 
1. นางสาวประวีณ  ชะนากลาง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงอรสา  จิตติเมธากุล
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายดรัณภพ  ริ้วเลิศศิริกุล
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกรกลาง
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
2. นางสาวศิริรัตน์  ทองมหา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กชายณภัทร  บินกลาง
2. เด็กชายวีรเทพ  ขาวนิล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
2. นางยุพา  วินิจสร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม
 
1. นายวุฒินัย  ตันฑะสิน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงภูษิตา  มาทาจันทึก
 
1. นางสาวอิสริยา  มะปรางค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม
2. เด็กหญิงปณาลี  วรเศรษฐสุขศิริ
3. เด็กหญิงอภิชนา  ยิ่งหาญ
 
1. นางวลัญช์รัตน์  วงษ์รัตน์
2. นางสาวอนันตรา  เชื้อบุญช่วย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงมัณฑกาญจน์  คำแพทย์
2. เด็กหญิงศุจินธรา  วงศ์บุตรดา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หลิ่นศรี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  นาทอง
2. นางสุดารัตน์  ตันทะสิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ
2. เด็กชายศิวกร  ยันทนา
3. เด็กชายเมธาเพียร  สุวิทยพันธ์ุ
 
1. นางสาวปัญญารัตน์  เยือง
2. นางสันตนภา  สร้อยทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงศรัญญา  รัศมี
2. เด็กหญิงอรอุษา  มานะสุข
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกตุสายเมือง
 
1. นางอาศิรดา  ประทีปเด่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายณเดโช  เกตุพงษ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวปัญญารัตน์  เยือง
2. นางสาวศิริรัตน์  ทองมหา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงชุติมา  เม้ามีศรี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สอนทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทูคำมี
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชินารัตน์  เปรมปราณีรัชต์
2. เด็กหญิงภัทรพี  อาศัยกลาง
3. เด็กหญิงรพีพร  อาศัยกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
2. นางสาวพิมพรรณ  เพชรเสนา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงกรวลัย  โปยทอง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชมเทียม
3. เด็กชายเด่นภูมิ  หารคำอุ้ย
 
1. นางอรอุมา  อินทองหลาง
2. นายธวัช  ทูคำมี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายปิติพัทธ์  สีดำ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรสุริยา
 
1. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
2. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายตี๋  สลึก
2. เด็กชายปัญญา  รา
 
1. นางอาศิรดา  ประทีปเด่น
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนกล้า
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
2. นายธนนท์  เฉยฉิว
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายทองใหม่  พิมสาร
2. เด็กชายองอาจ  จันศรี
 
1. นายธีรพล  ชนะเกตุ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายธนะกร  เย็นแม้น
2. เด็กชายวัศพล  เงินสมบัติ
 
1. นายแมน  จัดแก้ว
2. นางสาววิติยา  เทียมสุนทร
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  หาญมนตร์
2. เด็กชายอดิศวร  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  หาญมนต์
2. เด็กชายอโนชา  ปาปะโลม
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนินาถ   จันคนา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มีเอนก
3. เด็กหญิงวาสิตา  หอมหวาน
4. เด็กหญิงวิภาวี  ลากระโทก
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางสาววิไลรัตน์  จันธิมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  หอมตอง
2. เด็กหญิงนรมน  นกขุนทอง
3. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  คชาแก้ว
4. เด็กหญิงสุวพิชาญ์  วงษ์ชมภู
5. เด็กหญิงเปมิกา  สระหุนันท์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  จันทำมา
2. เด็กหญิงธนวรรณ   ล้านลงเมือง
3. เด็กหญิงพรนภา  ท่ายอดรัก
4. เด็กหญิงวียรินทร์  แพงประเสริฐ
5. เด็กหญิงอินทร์ธิดา  เบ้าคำ
 
1. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิง.ธนากรณ์   ศรีเพียร
2. เด็กหญิง.อวัสฎา   อุดมชัย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญควรเจริญ
4. เด็กหญิงนันฤทัย  พิมพา
5. เด็กหญิงเปรมจิรา  น้ำมะลิ
 
1. นางสาวยล  มีทรัพย์
2. นางสาววิลัยพร  ขอดทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงจินตหรา  หันทยุง
2. เด็กหญิงชนิภา  วิมล
3. เด็กหญิงปรีมล  สวัสดิ์ทอง
4. เด็กหญิงอรปรียา  แดงเจริญ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ภิรมย์สังข์
 
1. นางรัตนา  แดงเจริญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงฐิติมา  แดงสุวรรณ
2. เด็กหญิงปุณยนุช  พิมพา
3. เด็กหญิงสุชาดา  เทพวงษ์
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญคง
5. นางสาวอนัญญา  หงษ์มัง
 
1. นางสาวสุภัตรา  กะการดี
2. นางนภัค  ดวงจันทร์โชติ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายรัชติพงษ์  นาคเสน
2. เด็กหญิงละอองดาว  นามเดช
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิงทะยม
4. เด็กชายศุกร์ภัทร  นิพรรัมย์
5. เด็กหญิงเจนจิรา   พรมศรี
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์  ปัททะทุม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงญาดาฤดี  เงินชื่น
2. เด็กหญิงวาสนา  สมบูรณ์รัมย์
3. เด็กชายองอาจ  น้อยลา
4. เด็กหญิงอรฑิตา  เกษเจริญ
5. เด็กชายอังคาร  เพียบแก้ว
 
1. นายวีระพล  วรโส
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปานมน
2. เด็กชายจีระศัักดิ์  ศิลาพงษ์
3. เด็กชายชนะพิทักษ์  ฤทธิสนธ์
4. เด็กชายชัยชนะ  คอนรัมย์
5. เด็กชายทัศทน  บรรลัง
6. เด็กชายนนทชัย  แก้วเกิด
7. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทวงษ์
8. เด็กหญิงนันทรัตน์  ยินดีรัมย์
9. เด็กหญิงพิมนิศา  แก้วพลงาม
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยางนอก
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ชุมเกษม
12. เด็กหญิงศุภิสรา  เสาวเนียม
13. เด็กหญิงสิริมล  คำหอม
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์สด
15. เด็กหญิงสุภาพร  ปานมน
16. เด็กชายอานนท์  คำวุโส
17. เด็กหญิงไอดิน  พิมวันนา
 
1. นายนเรศ  ไตรยงค์
2. นางสาวนภาวรดี  เรืองเดช
3. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
4. นางสาวน้ำอ้อย  บุญลอยแสง
5. นางสาวสุรีย์พร  โสมี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
 
1. นางลัดดา  สะตะ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดีพงษ์
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายอภิศาล  พิมพ์ภักดิ์
 
1. นายเอนก  ปั่นกลาง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัชร์  เลี่ยวสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรสระน้อย
 
1. นางสาวปัญจรีย์  อินที
2. นางสาวชุลีพร  มีอาษา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิง พิยดา   ยิ่งจืนจบ
2. เด็กชายวรผล   ปัดพรม
 
1. นางทิพย์พวรรณ์  อามาตย์มนตรี
2. นางไพเราะ  นวนแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชฎาพร  งามสร้อย
2. เด็กชายธีระศักดิ์  จอมโชติ
 
1. นางธนนันท์  ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์  วรนาม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงจัตุพร   วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงจิระนันท์  แตงงามรัมย์
3. เด็กหญิงธิดาพร  บุญล้ำ
4. เด็กหญิงนันทินี  แพงคุณ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฝอย
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงค์สีนวน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พาสนุก
8. เด็กหญิงสุภาพร  อำพันธทอง
9. เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ
10. เด็กหญิงอรัญญา  เพชรโกมล
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกันทิชา  เขียวพรมมา
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พักน้อย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  เทียมสงวน
4. เด็กชายปรีชา  อุก
5. เด็กหญิงภาพร  ลิ่ว
6. เด็กหญิงวนาลี  พักน้อย
7. เด็กหญิงศศิธร  เทียมสงวน
8. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นปืน
9. เด็กชายสุรเดช  เย็นควร
10. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีแก้ว
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางณัฐลิกา  กรดี
3. นางสาวจิรฐา  หอมชาลี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กหญิงกชมน  สุดเคราะห์
2. เด็กหญิงชลดา  ศรีมลทา
3. เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ
5. เด็กหญิงนุชรี  พาทอง
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ
7. เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน
9. เด็กหญิงโชติกา  อันสมสี
10. เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น
 
1. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
2. นายเดชา  ระบกเวีย
3. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งมี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัลญาณี  รักษาวงษ์
4. เด็กหญิงชณาทิพย์  พรมประกอบ
5. เด็กหญิงชมภู่  เห้อกำแพง
6. เด็กหญิงชาลิณี  เสาวรส
7. เด็กหญิงธินัดดา  ไวยารัตน์
8. เด็กหญิงปิยนุช  อุ่นเรือน
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดำรงค์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานวงศ์
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นายสิทธิ์ศักดิ์  ปันส่วน
3. นางสาววาสนา  เหมพรหม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 1. เด็กชายก้องกิดากร  ปั้นเจริญ
2. เด็กหญิงคณิตญา  พลสาลี
3. เด็กหญิงจริยา  โสบกระโทก
4. เด็กหญิงทิพยนารี  กุ่มงาม
5. เด็กหญิงธิดาวัลย์  วงค์งาม
6. เด็กหญิงนิชาภา  โอฬารวงค์
7. เด็กหญิงรวิวรรณ  โสดาราม
8. เด็กหญิงสิริโสภา  ถามั่งมี
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปรังประโคน
10. เด็กหญิงเมทินี  สาลีอ่อน
 
1. นายไสว  สมัยกุล
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ภักดีนอก
3. นางสาวเสาวรส  อุทธรส
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวกรด
2. เด็กหญิงพิศมัย  ยิ่งรัมย์
3. เด็กหญิงมาลี  เจิงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงวรรณภา  ทองใบ
5. เด็กหญิงวิพาวรรณ  บัวชุม
6. เด็กหญิงวิไล  ยิ่งรัมย์
7. เด็กหญิงสุวิมล  เพียรแท้
8. เด็กหญิงอนันตยา  บ่อพิมาย
9. เด็กหญิงเขมิกา  คุมกัน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็งบุบผา
 
1. นายเพียวพันธ์  ประดุจพรม
2. นางสาวปิยะพร  แจ่มกระจ่าง
3. นายคม  คำขัน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    เฉิดฉาย
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา   โพยนอก
 
1. นายสุระสิทธิ์   อาศัยกลาง
2. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วงโชติ
2. เด็กหญิงสริตา  สารีรัมย์
 
1. นางสิริลักษณ์  ประดุจพรม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปิดตาทะสา
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามละม่อม
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกานธิดา  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงแก้วลัดดา  คำสามาน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงแพรไพลิน  บุญยอด
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ประโคนชัย
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงกิจเจริญ  เพ็ชรสมบูรณ์
 
1. นายวิสาร  คุณวงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงปณิดา  ลาคำภา
2. เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ทำแม่น
 
1. นางจันทรา  ปินะโพธิ์
2. นางกัญญา   ปะนามะทัง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 1. เด็กหญิงนารี  ดอน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หลักกระโทก
 
1. นางเกษร  ก้องแดนไพร
2. นางสาวอรนุช  ชาญณรงค์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงสุปัญญา  พูผา
2. เด็กหญิงอนิศรา  อารีเอื้อ
 
1. นางสายหยุด  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายเอกภพ  บุญแถม
 
1. นายวิริยะ  ไชยอรรถ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดอกสูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สิมพาลี
3. เด็กชายสุรเดช  บัวสี
 
1. นางจินตนา  รัตนแก้ว
2. นางบุญน้อม  บุญธรรม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สายทอง
2. เด็กชายปรีชา  กันหา
3. เด็กชายสุขเจษฎา  สมมี
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายนรินทร์  ภูดวงเดือน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายธนกร  สิทธิป้อง
2. เด็กชายวิชชุกร  บัวพล
3. เด็กชายวีรพงศ์  แพงประเสริฐ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  รอดประเสริฐ
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรคง
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงบงกช  ขันงาม
 
1. นายต่อศักดิ์  สุคำภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายกัมปนาท  อานพงษ์
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ธีรวัฒน์
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  นิสัญตา
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนพมณี  เครือจินลิ
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกันทรากร  มุ่งหาดี
 
1. นายมานิต  ทาหาวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายอัจฉริยะ  ใจสงฆ์
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมั่นพลศรี
2. เด็กหญิงณัฐชา  นิสัญตา
3. เด็กหญิงนพมณี  เครือจินลิ
4. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
5. เด็กหญิงพัชรี  คำแจ่ม
6. เด็กหญิงพิมพิศา  พวงธนสาร
7. เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
8. เด็กชายสุทิวัส  แสนสนิท
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
3. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พลอยมาลี
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรงาม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทธโสม
4. เด็กหญิงภัทรานุช  พลอยมาลี
5. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์กระเทาะ
6. เด็กหญิงสมปอง  สายสินธุ์
7. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วโกมล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมั่นพลศรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แรกขึ้น
3. เด็กหญิงฉัตรศิริ  ตามแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐชา  นิสัญตา
5. เด็กชายตันติยาวัต  อุไรพันธ์
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มณีรัตน์
7. เด็กหญิงนพมณี  เครือจินลิ
8. เด็กหญิงปานทิพย์  พรมทิพย์
9. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
10. เด็กหญิงพัชรี  คำแจ่ม
11. เด็กหญิงพิมพิศา  พวงธนสาร
12. เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
13. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โมธรรม
14. เด็กหญิงอารดา  สังข์จีน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
3. นายสมชาย  แก้วประกอบ
4. นายทองพูน  อามาตรมนตรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พึ่งจันดุม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สันประเทียบ
3. เด็กชายฐากูร  สันประเทียบ
4. เด็กหญิงฑิตยารัตน์  แสงอ่อน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดม
6. เด็กชายธนวัตน์  นามขุนทด
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมเทียม
8. เด็กหญิงปิยะภา  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  สำรวย
10. เด็กชายพิสิษฐ์  มณีโชติ
11. เด็กชายรัชนูน  มะธิตะนัง
12. เด็กชายวรเวช  ใจเย็น
13. เด็กชายวิศวะ  สว่างสาลี
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชมเทียม
15. เด็กหญิงสุพรรนษา  ชมเทียม
16. เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน
17. เด็กชายอดิเทพ  คำมาลา
18. เด็กชายอิฐศว  จันทะขะ
 
1. นายอดิศักดิ์  สมบูรณ์กุล
2. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
3. นายนิพนธ์  โตขำ
4. นายวิชิด  ศรีพิศ
5. นางนิภา  คำมาลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะหะพันธ์
2. เด็กชายทรงพล  คุตะวัน
3. เด็กชายธีรภัทร  ภูพวก
4. เด็กหญิงมนัญชยา  โพธิ์งาม
5. เด็กชายศุภวิทย์  นนท์ไกร
6. เด็กชายอนุวัฒน์  เกิดทะโสม
 
1. นายศรายุธ  หมู่หมื่นศรี
2. นายต่อศักดิ์  สุคำภา
3. นางสาวจันทนาภา  บำรุงนา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเพชรพะเนา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์นาง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลิมศรี
4. เด็กชายกฤษณพงศ์  เอมโอด
5. เด็กชายกิตติพงศ์  ยิ่งสมบัติ
6. เด็กชายคุณากร  สิงห์เขียว
7. เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสูงเนิน
8. เด็กหญิงจันทิภา  เทียนคำ
9. เด็กหญิงจินตนา  ใจอิ่ม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญนะ
11. เด็กชายธนากร  ศิริเวชวนิชย์
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมศรี
13. เด็กหญิงนันทิดา  มูลครบุรี
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  เอิบกิ่ง
15. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชัยฤทธิ์
16. เด็กชายปัณณวิชญ์  อินทรศักดิ์
17. เด็กหญิงปิยดา  ศรีเมืองแพน
18. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชุมแวงวาปี
19. เด็กหญิงพนัดดา  จารึกดี
20. เด็กหญิงพัชราภา  คานศรี
21. เด็กหญิงพัสวี  นิรันดร
22. เด็กหญิงพิพาพร  ชนพิมาย
23. เด็กชายภาคิน  จำเริญสุข
24. เด็กชายภานุวัฒน์  คำบู่
25. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองแก้ว
26. เด็กหญิงลลิตา  แรกขึ้น
27. เด็กชายวงศธร  มาทิพย์
28. เด็กชายวรพจน์  ศรีสวัสดิ์
29. เด็กชายวายุ  บุญยอด
30. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เนื่องชมพู
31. เด็กหญิงวิรตี  ศิริ
32. เด็กชายสายชล  สินทมครบุรี
33. เด็กหญิงสาวะรินทร์  อินทร์พันธ์
34. เด็กหญิงสุชาดา  กัดศรี
35. เด็กหญิงอนัญญา  คำดี
36. เด็กชายอนุวัฒน์  สุวรรณแสง
37. เด็กชายอาธัญ  วิโรทศ
38. เด็กชายอิทธิกร  ป้องกัน
39. เด็กหญิงเนตรนภาพร  วรวงษ์
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
3. นายภัคพงษ์  จันทวโร
4. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
5. นางสาวนิลวรรณา  รัตตัญญู
6. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
7. นางธัญญรัตน์  อินทร์แสง
8. นางสาวธนาพร  พันธุ์หินลาด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หอมประไพ
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงลีลาวดี  วันคืนดี
 
1. นางอัจฉวรี  ปันส่วน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงพรชนก  เจริญศรี
 
1. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปลื้มเกษร
 
1. นายธีระเมธา  พงศ์ชยุตม์กุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายประภา  ชีกลาง
 
1. นายเอนก  ปั่่นกลาง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงนันธิชา   กระสังข์
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  อินมณีย์
 
1. นางปิยะนุช  ผลภาคะ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  โพธิ์แก้ว
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายมนตรี   โสภา
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อนุฤทธิ์
 
1. นายวุฒิ  ชัยชิต
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชลนิภา  กล้าการขาย
 
1. นางประนอม  ศรีพลนอก
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายพุทธคุณ  หนาสมัย
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณ
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงอารยา  รู้รัก
 
1. นางอรุณี  นวมมณีรัตน์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา   ขอจุลกลาง
2. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
3. เด็กหญิงพัชรี   คำแจ่ม
4. เด็กชายพีรพงศ์   สิงห์โตทอง
5. เด็กชายวรโชติ   เวชโคกรักษ์
6. เด็กหญิงสุนิสา   อาศัยราษฎร์
7. เด็กหญิงอรจิรา   เตียงกุล
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ไพรดำ
9. เด็กชายอินทนนท์   วัฒนชัย
10. เด็กชายเปอ   ทรัพย์
 
1. นายทองพูน  อามาตรมนตรี
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
3. นางยุพิน  เพ็งสุข
4. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกนกนภัส  เสาร์ทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววัด
3. เด็กหญิงกฤตากานต์  รอดประเสริฐ
4. เด็กหญิงกัญญอัญญ์  ชายศรี
5. เด็กหญิงจีราพร  โพธิ์แดง
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โวแว่น
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์กระแจะ
8. เด็กหญิงฐิติพร  ผายศรี
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  กิจขยัน
10. เด็กหญิงทนิดา  ณรงค์เพ็ชร
11. เด็กหญิงธนิษฐา  พากุล
12. เด็กชายนพคุณ  ขุนเภา
13. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองอุบล
14. เด็กหญิงพัชริดา  อ่องยิ่ง
15. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำสมัย
16. เด็กหญิงพายุ  ทำนุดี
17. เด็กหญิงภีรดา  จิตรวงษ์ตระกูล
18. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุกปลั่ง
19. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินคง
20. เด็กหญิงวนิดา  ชันกระโทก
21. เด็กชายวรภัทธ  ด่านศิริ
22. เด็กหญิงวัทนพร  ขอบอรัญ
23. เด็กหญิงวันวิสา  คงมนต์
24. เด็กหญิงวาสนา  มาตรา
25. เด็กหญิงศิญาดา  นัยนิตย์
26. เด็กหญิงศิริญากร  ศรีพลนอก
27. เด็กหญิงศุภสุตา  เกษรนวลสกุล
28. เด็กหญิงสิริยากร  สองนิลภ์
29. เด็กหญิงสุตาภัทร  เลือดกระโทก
30. เด็กหญิงสุธาสินี  โกนกระโทก
31. เด็กชายสุแบน  โจ้ย
32. เด็กหญิงสเตล่า  คอน
33. เด็กหญิงเตียงเตียง  เยือง
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จิตรพล
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉุยฉาย
36. เด็กหญิงโมรีน่า  หมื่นจิตร
 
1. นายสุวิทย์  ยันอินทร์
2. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
3. นายเจษฎา  บุณโยประการ
4. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
5. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
6. นางสุริยาพร  กันดิษฐ์
7. นางสาวประวีณ  ชะนากลาง
8. นางสาวจิราภรณ์  เย็นที
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายกฤตภาส  พนิรัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สมานชม
3. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงขณิษฐา  โสกงโสด
5. เด็กชายคมสันต์  สมสวย
6. เด็กหญิงจิตราวดี  มากกว่าวงค์
7. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทุกข์
8. เด็กหญิงฉัตรพร  รอดพิพัฒน์
9. เด็กชายชัยวัฒน์  สู่ส่วน
10. เด็กหญิงณัฐพร  ตุ่มประโคน
11. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
12. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคภูภัย
13. เด็กหญิงนิศิตา  ดีวงค์
14. เด็กชายบุญยศักดิ์  หอมหวล
15. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมสะอาด
16. เด็กหญิงปณิสรา  ใจตรง
17. เด็กชายปราโมทย์  ดวงสวัสดิ์
18. เด็กหญิงปรียาวีร์  ศรีสวัสดิ์
19. เด็กหญิงผึ้ง  ชาวนา
20. เด็กหญิงพรศิริ  ยินดีชาติ
21. เด็กหญิงพิมพกานต์  สติภา
22. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานหัตถา
23. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เอี่ยมสะอาด
24. เด็กหญิงวริษา  บัวจูม
25. เด็กชายวรเมธ  สมานชม
26. เด็กหญิงวันวิสาข์  พูพิลึก
27. เด็กชายวิศรุต  ปานหัตถา
28. เด็กชายวีรภัทร  สมสาย
29. เด็กชายศาสตรา  มั่นจิตร์
30. เด็กหญิงศิริกัญญา  มั่นจิตร์
31. เด็กหญิงสุนันทา  มั่นจิตร
32. เด็กชายสุภชา  สติภา
33. เด็กหญิงอริศรา  เชฟเพิร์ด
34. เด็กหญิงเกศแก้ว  โพธิ์แก้ว
35. เด็กหญิงเกษมณี  โพธิ์แก้ว
36. เด็กหญิงเกษสุดา  วงชำนิ
37. เด็กชายเคียด  ซรัย
38. เด็กหญิงโชติกา  หาญสุด
39. เด็กหญิงโบนา  สายบุตร
40. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาญสุด
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นายปรีชา  มั่นจิตร
3. นายสมยศ  ฟุ้งเหล็ง
4. นายอาทร  แก้วสังข์
5. นายวรวุธ  ถาวรทรัพย์
6. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
7. นางสาวนิรัญ  ตุพิมาย
8. นางปราณีต  สุขหมั่น
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกนกพล  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงกัญณิกา  มีผล
3. เด็กชายกิตติภูมิ  ทัดสงค์
4. เด็กหญิงช่อผกา  จำเริญศรี
5. เด็กหญิงธันวา  ฉิมมาลา
6. เด็กชายธีระยุทธิ์  เทพศักดิ์
7. เด็กชายบริส์ภัทร์  จารัตน์
8. เด็กหญิงปารณีย์  กระสวยทอง
9. เด็กหญิงภัทราวดี  สุภาพ
10. เด็กชายภูวนาท   หอมเทียน
 
1. นางสาวอัญชลี  ฉวีศักดิ์
2. นางสาวโสธิดา  เสนาะ
3. นางสาวชนกพร  บุญกิจ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์สีเงิน
2. เด็กชายณัฐพล  สายสิญจน์
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บัวคำศรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
5. เด็กชายธีรกานต์  บานเย็น
6. เด็กหญิงภัครมัย  มาเมือง
7. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์กระเทาะ
8. เด็กชายวัชระพงษ์  คำศรี
9. เด็กหญิงสุภัทร์ตรา  เกตุลำเนา
10. เด็กหญิงโสรยา  มานะเพียร
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงกชนันท์  ใสยมาตย์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อินเกิด
3. เด็กหญิงธารดา  ศรีสายรัตน์
4. เด็กหญิงวริศา  ศรีชาญชัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  อู่สุวรรณ
6. เด็กหญิงเปรมวิกา  มวลชัยภูมิ
 
1. นางศิริรัตน์  ผ่องใส
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
3. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
4. นางสาวดารารัตน์  เจริญสุข
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกันยามาส  ถนอมจิตร์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใครหิน
3. เด็กหญิงชะไม  ก๊อด
4. เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทร์ภูมิ
5. เด็กหญิงนันทิชา  รักษาพล
6. เด็กหญิงนันทิตา  รักษาพล
7. เด็กหญิงวิภา  จิตรสมัคร
8. เด็กหญิงสายชนม์  พิลาศรี
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ทิพย์ถา
2. เด็กหญิงญาณิศา  อักษรดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   จำรัส
4. เด็กชายณัฐวัฒน์   สาริมา
5. เด็กหญิงดลพร   พาสนุก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญณะอินทร์
7. เด็กชายปรมี   ศรีทอง
8. เด็กหญิงปวีณ์ริศา   คล่องวิเชียร
9. เด็กชายพัชรพล   มนตะคุ
10. เด็กหญิงรัญชิดา   สุขสมบัติ
11. เด็กหญิงวริศรา  บรรณสาร
12. เด็กหญิงวิลาสินี    ผิวละมูล
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิวาร
14. เด็กหญิงสุพิชชา   ธูปทอง
 
1. นางสาวปิยวรรณ   ดำรงสุสกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง
3. นางสาวสุุพัตรา  ศิลาชัย
4. นางสาวนุกุล  แช่มรัมย์
5. นางสาวกนิษฐา   โสดาราม
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มรรคสัมพันธ์
2. เด็กชายนภัทร  การภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัยมงคล  ประสมทรัพย์
4. เด็กชายศิริศักดิ์  อุ่นเรือน
5. เด็กชายสัณหณัฐ  ฟองเกิด
 
1. นางสาววาสนา  เหมพรหม
2. นางสาวน้ำทิพย์  จินตนะศิริ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทองแม้น
 
1. นางสาวภาพัชร  บุญอุไร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงศรุตา  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวภาพัชร  บุญอุไร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ตรีพานิชย์
 
1. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พรมมานอก
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  แมนไธสง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สันทาลุนัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ
 
1. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายคีตะ  หมั่นทองหลาง
 
1. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีวิชัย
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ซื่อรัมย์
3. เด็กหญิงรมยภร  หาญอาจ
4. เด็กหญิงวรรณวิวา  โคตระกูล
5. เด็กหญิงเกศินี  พวงหิรัญ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
2. นางดอกไม้  หันทยุง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทับเงิน
2. เด็กหญิงหยกพรรณชนก  ใจบุญ
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายวีระชาติ  ชินคีรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คำเครื่อง
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายขวัญชัย  เย็นเพิ่ม
2. เด็กชายจิรายุทธ  โวหาร
3. เด็กชายชาตรี  ดั้งขุนทด
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนิทสนม
5. เด็กชายวีรพัฒน์  ช่วยสงคราม
6. เด็กชายโกวิทย์  โสมกูล
 
1. นางทิวาพร  หอมเย็น
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
3. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์   อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงณัฐวรา   กาลิพล
3. เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก
4. เด็กชายนิติพัฒน์  รามแก้ว
5. เด็กหญิงน้อย  สกุลสุข
6. เด็กหญิงศุภกาญน์   จันทร์วิเศษ
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
2. นางสาวจรัส  อันทามา
3. นางสาวอัญธิญา  ราตรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมวัน
3. เด็กชายทัยธนา  หยิบกระโทก
4. เด็กชายธีรเกียรติ  ขันคำ
5. เด็กชายปฏิพล  เชื้อบัวคำ
6. เด็กชายอภิชาต  สโมสร
7. เด็กชายอริญชย์  เวชพะพา
8. นายเกรียงไกร  สายสินธุ์
 
1. นายวสันต์  เผือกพันธ์
2. นายระนัย  วันดี
3. นายทิรพงษ์  โมห้างหว้า
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสังวาลย์
2. เด็กชายธนกร  สุตะลัย
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์จีน
4. เด็กหญิงมธุรส  ศรีตะเวน
5. เด็กหญิงวรรณวลี  แหวนวงษ์
6. เด็กหญิงออย  ทัง
7. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  อิสโร
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
3. นางขัติยาภรณ์  บุญแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงจาโมน่า  บาฮาดูร์
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  กล่อมพิรุณ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขำดี
5. เด็กหญิงบุปผา  พุ่มวิเชียร
6. เด็กชายพชร  อินทร์แก้ว
7. เด็กหญิงยุพเรศ  นู
8. เด็กหญิงวรรณนิสา  สายบุตร
9. เด็กหญิงสายยู  กันพูล
10. เด็กหญิงสุภาพร  พะสีรัมย์
 
1. นายสถาพร  จันทร์คลาย
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุปสีดา
3. นางวิลาสินี  วงศ์วิไล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เวชการ
2. เด็กหญิงชลทิชา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงสุชาวดี  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
2. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงจตุพร  พรมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงแพรวา  พรมเวช
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ปุณประวัติ
2. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงอรสา  จินดารอง
2. เด็กหญิงอาภาสิริ   จันทร์หง่อม
 
1. นางสาวอรทัย  ใจทหาร
2. นางสมพร   ท้าวสาลี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กชายราชย์ฉันท์  สุขศานต์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียนดำ
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายนพรัตน์  เมากะมล
2. เด็กชายนลธวัช  กันเข็ม
 
1. นายวรพจน์  จูเภา
2. นางสาวพัชรินทร์  เทียมสุวรรณ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์
2. เด็กหญิงวิริฒิภา  งามบุญ
 
1. นายปราโมทย์  ฝรั่งทอง
2. นายสมพงษ์  บุญเติม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายจิรายุ   จันทรสมดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  พันรัตน์
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์
2. เด็กหญิงสุวิชญาณ์  สินโพธิ์
 
1. นางสาวยุพิน  โคษา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นิลแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน  รสแก่น
 
1. นางสาวจันทิมา  เลิศเสนา
2. นางสาวปวีณา  คำสุขสวัสดิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กชายธเนษฐ  กุลนนท์
2. เด็กชายพิทวัส  สุขสถาน
 
1. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายชัชวาล  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  สุภาษา
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายวิโรจน์  เชียมขุนทด
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิพล  ปักเคธาติ
2. เด็กหญิงสุปราณี  คชกฤษ
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สุพัดพร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรทัย  ถมตะขบ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชลิตา  มินกระโทก
2. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรจิตต์
3. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  นามกัง
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤติมา  จันทมิฬ
2. เด็กชายธีร์  บรรดา
3. เด็กชายรพีภัทร  ศิลาผ่อง
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
2. นายธีระพล  ดวงจำปา
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สีอ่อน
2. เด็กชายนพรุจ  อินเบิด
3. เด็กชายสันติพัฒน  กลางประพันธ์
 
1. นายฉัตรชัย  พิบูลย์
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายวชิรา  สมภักดี
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วพินิจ
3. เด็กชายอดิศร  พุฒลา
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นายจักรกฤษณ์  สิงห์ห่วง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายปรัชญา  แตงอ่อน
2. เด็กชายอัฑฒวีร์  ลูกจันทร์
3. เด็กชายอาตี้  เย็นอุดม
 
1. นายบัณฑิต  ศิลประเสริฐ
2. นายภูริวัชร์  มงคลศิริภาคย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เพาะไธสง
2. เด็กชายธีรเมธ  ปลื้มใจ
3. เด็กชายสหรัฐ  สิงทยม
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช
2. นายสมศักดิ์  เวชสุกรรม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายชาตรี  เพ็ชรรัมย์
2. เด็กชายทรงศักดิ์  สำราญใจ
3. เด็กชายไตรภพ  วงค์พนม
 
1. นายวิสุทธิ์  กุลศิริ
2. นางรวยรินทร์  อินทร์ประสงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายธีรภัทร  มิ่งมาลี
2. เด็กหญิงมาลินี  เพชรราย
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตรพรวน
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
2. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกลอย  เทียนชัย
2. เด็กหญิงกัลยาณี  เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  เทียนโพ
 
1. นางนภสร  นามวงษา
2. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เย็นประสพ
2. เด็กหญิงนิดา  คิม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ยมน้อย
4. เด็กหญิงปรารถนา  ยศ
5. เด็กหญิงวีณา  เจ๊ก
6. เด็กหญิงศศิณา  ตรีกูด
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เย็นอุดม
2. เด็กหญิงคณิตา  เทียมสง่า
3. เด็กหญิงฉัตรนรี  ย้อมสี
4. เด็กหญิงธนัฏฐา  หาญประสพ
5. เด็กหญิงนันทิศา  หอมประไพย์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมเย็น
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา  นาเขียว
2. เด็กหญิงธิพาวดี  เพชรอาษา
3. เด็กหญิงสิริวิมล  วันทะมาศ
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางสาวภักดิภรณ์  มาตย์นอก
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงปณิตา  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ถาวรสาลี
3. เด็กหญิงอิงอร  ทองวรรณ
 
1. นายสุชาติ  บานเย็น
2. นางนวพร  อนุฤทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายธนกฤต  ชมกิจ
2. เด็กชายปฐพล  พักน้อย
3. เด็กชายพิพัฒน์  กาบแก้ว
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สติภา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พูพิลึก
 
1. นายนาวิน  กันสการ
2. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงชัยพฤกษ์  ปุราชะทำมัง
2. เด็กชายวิกรานต์  สีกา
3. เด็กหญิงอภิชญา  จังมีนา
 
1. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
2. นางสาวรัตยา  กะการดี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชัญญา  เวชภู
2. เด็กหญิงภัณฑิกาญจน์  พุทไธสง
3. เด็กหญิงหัสดี  สิทธิเขตการ
 
1. นางนวรัตน์  พุ่มเหมือน
2. นางสาวสวิตตา  พิมพิสาร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงศุภัชญา   พางาม
3. เด็กหญิงสุทธิดา   เพ็งสอน
 
1. นางสาวกานดา  โภคานุรักษ์
2. นางอารีรัตน์  ปัญญาวิภาส
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกันติชา  แสงดี
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ชนวนรัมย์
3. เด็กหญิงมนัสพร  รักซ้อน
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์คำดวง
2. นางสาวสายสมร  ศรีสวัสดิ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ยมณี
2. เด็กชายปิติพันธ์  เปร็นรัมย์
3. เด็กชายระพีพัฒน์  นาชม
 
1. นางเพชรรัตน์  ศรีสุข
2. นางสาวรังสิมา  นพทัน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสมอนงค์  หมึกประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สันทา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  พนมบวร
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสุนทร
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงพลอยจันทร์ฉาย  ศรีโปฎก
2. เด็กหญิงพิยะดา  เตียนจันทึก
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์เหลือง
 
1. นางเอมสิรี  สมใจ
2. นางสาวปรานี  ศรีพิศ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงปวีณา  ขันชาลี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อินทนา
3. เด็กชายศุภกฤต  ฉ่ำผล
 
1. นางเอมสิรี  สมใจ
2. นายเดชศรี  หันทยุง
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จาง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  อามาตย์มนตรี
3. เด็กหญิงนลินญา  อร่ามกุล
 
1. นางสาวนิตยา  วงษา
2. นางสาวพาณี  จินดาวงษ์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  รุ้งเรืองเดช
2. เด็กหญิงพลอยภูริช  ทวีวิทยาสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุวรรณแสงดาว  ตุ้ย
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุขมาก
2. นางสุนีย์  ใจชื่น
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายยศกร  อุสมร
 
1. นางสาวณิชาภา  สุขป้อง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงตรีดาว  งามแสง
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายณัฐธนนท์  ผลใหญ่
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พลเรือง
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงวริศรา  กึกรัมย์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เกตุชาติ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  หอมผกา
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  หงษา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หอมผกา
3. เด็กชายบุญญชาติ  ช่วยประคอง
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายวีรภัทร  ทับประโคน
2. เด็กหญิงสุภัตรา  จันทร์หล่ม
 
1. นางชนาภา  เจกะพงษ์
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายชิตนันท์  อุไร
2. เด็กหญิงมาริสา  กันทรารักษ์
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมวงค์
 
1. นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. นายอนิรุต  จารุุจินดา
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณษา  แสนศิริ
 
1. นางสาวสุปราณี  ถาวรวัฒน์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพรเพชร  เชิญรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พรมเขียว
 
1. นางภานิชา  เปรื่องธนากิจ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กหญิงฐาปนี  งามเจริญจิต
 
1. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงจันทรา  สว่างศิริ
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธีระพงษ์  แย้มชม
 
1. นางธิชาพรรษณ์  พวงศรี
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กหญิงสุนารี  แดงน้อย
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนกรินทร์  บุญณะอินทร์
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงนิตยา  ยอดเพชร
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กชายถกลเกียรติ  ประสมบัติ
2. เด็กหญิงธนัชชา  คึกกระโทก
3. เด็กหญิงปนัดดา  สีหนองคุ้ม
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชมเชื้อ
5. เด็กหญิงอรัญญา  บัวคำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวรวัลย์
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นพฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
2. นางปวริศา  ปัญญาวีราภรณ์
3. นางสาวจุรีรัตน์  หอมอ้ม
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประไพ
2. เด็กชายทศพร  เย็นฉ่ำ
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ถาวรชน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายกนกนันท์  สีกาลัง
2. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงเกษศรินทร์  สีทองหลาง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฤทธิ์ศิริ
2. เด็กชายดนุพล  หมอกพรหม
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ปัตไธสง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายชวลิต  ด่านเกลี้ยกล่อม
2. เด็กหญิงปภาวดี  กระมล
3. เด็กชายมานพ  จอยไธสง
 
1. นางนวพร  อนุฤทธิ์
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกวง  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายวีรากร  ปราบกระโทก
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ถาวรพา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
2. นางสาวเกศราพร  กันอบ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายขันติ  พัดทอง
2. เด็กชายปภังกร   ถาวรสาลี
3. เด็กชายอภิรักษ์  หงส์ทอง
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวธัญวรัตน์  ปุณประวัติ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กชายธิเบต  ชื่นอุรา
3. เด็กชายปาณัท  ปาสองห้อง
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์พะเนาว์
2. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งวิมาน
3. เด็กชายฐิติวัตส์  สวัสดี
 
1. นางประทุมพร  จำนงค์
2. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสน่หา
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
2. นางรุ่งทิพย์  อยู่คะเชนทร์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  คำดี
2. เด็กหญิงอรณิชา  เเน่นอุดร
 
1. นางจารุณี   เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  งอนสันเทียะ
2. เด็กหญิงวันธิดา  สิทธิปลื้ม
 
1. นางศรินยา   ่ใจชื่น
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธีรภัทร  วินิจกุล
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
2. นางสาวณัชชา  นุยืนรัมย์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายพันชิต  จำนงค์สุข
2. เด็กชายสิทธิกร  นะราชรัมย์
3. เด็กชายอิทธิพงศ์  พะปะโคน
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กชายปิยพัทธ์   รินทะ
2. เด็กชายพุทธรัตน์  สุขวิถี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สู่สวน
 
1. นางดอกบัว  เรืองเดช
2. นางสาววนิดา  อินทรวิชัย