เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวาสนา ขวัญมิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
2 นายทรงกรช นพทัน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
3 นางอัจฉราภรณ์ ชุมกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
4 นายอภิรักษ์ ขันตี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
5 นางสาวกัญทิญา สุดจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
6 นายปัญญา หมอน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
7 นายพิษณุ แย้มอรุณพัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
8 นางสาวภินทุสร สารการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
9 นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผล
10 นางมาลา หาญบันจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการประมวลผล
11 นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 คณะกรรมการประมวลผล
12 นางวารินทร์ เสมาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน คณะกรรมการประมวลผล
13 นายสุชิน พันธุมจินดา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 รองประธานกรรมการ
14 นายชนิด ปาปะโลม รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 รองประธานกรรมการ
15 นายสมพร พิลาสันต์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 รองประธานกรรมการ
16 นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อพป.คลองน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นายธำรง ไชยทุ่งฉิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นายเจริญ บัวบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสโมสรไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสหงส์มหาคุณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นายอาคม รุนสีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นายมานพ มันตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นางพรรณวิภา เทพขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นางนวพรรษ สุขสละ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นายฉันทการณ์ กุลพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 จ่าสิบเอก ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นางสาวแสงเดือน สุขหนองบึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นางสมฤทัย รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นายวัลลภ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นายสมเกียรติ อินทร์ณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดม่วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวอรุณ จิระอรัญกานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางวราภรณ์ อินนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางอาภรณ์ ชาวนอก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นางทิพา ดารา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางสุนีย์ คงสมจิตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นางขัติยาภาณ์ บุญแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นายวทัญญู สังข์อ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นายสนั่น ชัยรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทดน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางสาวภินทุสร สารการ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นายพจน์ เพชรมะณี นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นายพงษ์ศักดิ์ ถาวรกุล นักการภารโรง โรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นายวรพงษ์ วัฒนเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นายชินวร ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นายสมศักดิ์ ใจประเสริฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นายบุญเลี่ยม เริ่มศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
61 นางสาวรัชนีวรรณ ช้างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบีกริม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
62 นายธนยง สีมาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นายศิริวัฒน์ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นางสาววาสนา ใหม่พุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามารถ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นายอาคม รุนสีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นางรุวะดี สุดหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นายสมเกียรติ อินทร์ณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดม่วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
68 นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
69 นายสุชิน ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหว้า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
70 นายไพโรจน์ นกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระปทุม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
71 นายสมนึก ทะศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
72 ดร.สกลธ์ ขุนสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
73 นายสมบูรณ์ จันทร์ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
74 นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
75 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
76 นางจีระภา สมัครเสวี หัวหน้าฝ่ายนิเทศ โรงเรียนพวงคราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
77 นายสุริยา พันสี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
78 นายบุญสืบ ชุ่มเย็น ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
79 นายสะอาด เชื้อชาติ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
80 นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
81 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
82 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
83 นางอุทุมพร โสภาคย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงไทย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
84 ดร.ศรายุทธ์ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นางวิจิตรา คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นายสุริยา พันสี ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นายบุญสืบ ชุ่มเย็น ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นายสะอาด เชื้อชาติ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นางประสพพร พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นายกฤษฏา สิงขรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นายบุญเลิศ มีสมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นายธนพิพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นายสัมฤทธิ์ พยุยงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นายสมชาย แก้วประกอบ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นายวิทยา พุ่มภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นางยุพิน เพ็งสุข ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
101 นางนภัสวรรณ หน่อท้าว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
102 นางสุวารีย์ จังหวัดเขตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
103 นายบันลือ กันพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
104 นายนิพนธ์ พรมวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
105 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
106 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
107 นางสร้อยเพชร พายสำโรง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
108 นายธวัช เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
109 นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
110 นายมานพ มันตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
111 นายศุภชาติ พรหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
112 นายปราจีน โสดาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
113 นายภานุวัฒน์ คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
114 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
115 นายสมชาย แก้วประกอบ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
116 นายบุญเลิศ มีสมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
117 นายสมศักดิ์ ถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
118 นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
119 นางสายทอง สมเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
120 นางประนอม สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
121 นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
122 นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
123 นายสารวม มีอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
124 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
125 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
126 นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
127 นายกฤษฎา สิงขรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
128 นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
129 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
130 นายขันติเจริญ งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
131 นายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
132 นายอดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาเกษตรพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
133 นายศิรา ธรรมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคอม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
134 นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
135 นายประดิษฐ์ ถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
136 นายสำเภา หาญบันจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
137 นายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยางนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
138 นางจิราวัฒน์ คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
139 นายสมศักดิ์ ถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
140 นายสมพงษ์ รักษาศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
141 นายสุภกิจ จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
142 นายพิทักษ์ มณีขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
143 นายชูศักดิ์ ชะเอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
144 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
145 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
146 นางยุพิน เพ็งสุข ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
147 นายวิทยา พุ่มภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
148 นางสมสมัย กันสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
149 นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
150 นางนภัสวรรณ หน่อท้าว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
151 นางสาววาสนา พยุยงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
152 นางนภัสวรรณ หน่อท้าว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
153 นายธนพิพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
154 นายสมจิตร สิงห์วิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
155 นางวิลัย สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
156 นายสมจิตร สิงห์วิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
157 นายมารุต สาลิกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
158 นายฉัตรชัย พันดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
159 นายประสงค์ นนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
160 นายบัญชาการ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
161 นายบัญชา ฮาดทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผาสุก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
162 นายนิพนธ์ พรมวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
163 นางสุวารีย์ จังหวัดเขตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
164 นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
165 นางรุ่งทิพย์ อยู่คะเชนทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
166 นายสุนารถ บุญมาเครือ ย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทั คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
167 นางสาวจุรีรัตน์ หอมอ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทดเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
168 นายสุพล น้อยมะณี ช่างไฟฟ้า ช 3 โรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
169 นายอวน ขลากระโทก นักการภารโรง โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
170 นายสังวาล เต็มไธสง นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
171 นายพนม กาบแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
172 นายจักรกฤษณ์ ชินสมบูรณ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
173 นางวิไลลักษณ์ ยันอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
174 นายธำรง ไชยทุ่งฉิน ผู้อำนวยการ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
175 นางวรรณะ ปริญญาวัฒนะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
176 นางธนาพันธุ์ ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแบง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
177 นางพิมพา ทองบัว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
178 นางไพงาม สร้อยทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
179 นางวรัญญา สิทธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
180 นางเฟื่องกมล จูกระจ่าง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
181 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
182 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
183 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
184 นายวิสุทธิ์ ไซร้สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
185 นายพัชรพงษ์ สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
186 นายไพโรจน์ สิทธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
187 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
188 นายสุนารถ บุญมาเครือ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
189 นายศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
190 นายเจริญ บัวบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
191 ว่าที่ร้อยตรีธนาโชค แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสหงส์มหาคุณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
192 นายนริณ พรมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
193 นางสาวเมธิกานต์ เพชรดล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
194 นางสาวนรารักษ์ ประดุจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
195 นายสุชาติ พินแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองม่วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
196 นายสุภาพ กันสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
197 นายเพียรศักดิ์ วัลแอเลาะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
198 นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมั่ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
199 นายดนุชา บุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมติม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
200 นางพีรนุช บุตรพรมมา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
201 นายนริณ พรมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
202 นายพนม ศรีธรรม ครูโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
203 นางนงนุช โสภี ครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
204 นางสำราญ พงษ์พรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
205 นางวิไลวรรณ คำป้อง ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
206 นายเจริญ บัวบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
207 นายไพรสณฑ์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
208 นางสาววรรณวิสา แก้วกลั่น ครูโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
209 นางปัญญาพร เดอ กรู๊ฟ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
210 นายเพรียวพันธ์ ประดุจพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
211 นางสาวเมธิกานต์ เพชรดล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
212 นายเทิดภูมิ พิชนาหารี ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
213 นางสาวพิชญ์ชามา พันธุราช ครูโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
214 นายคม คำขัน ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
215 นายธวัชชัย ทิพยนันท์ ย ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
216 นางสาวนรารักษ์ ประดุจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
217 นางวรัษฎา สินเนียม ครูโรงเรียนบ้านหนองแอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
218 นางสาววชิรพรรณ อันสมสี ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
219 นางนวรัตน์ ฉิมมาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
220 นางสาวปิยะพร แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
221 นางวีรนุช มุ่งดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
222 นางสุวิมล มานะต่อ ครูโรงเรียนวัดหนองม่วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
223 นายปรีดา มานะต่อ ครูโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
224 นางสังวาลย์ เหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
225 นางเนาวรัตน์ ศักดิ์คันธภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
226 นายสุภาพ กันสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
227 นางสาวโศรญา แจงกระโทก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
228 นางกัลยา พึ่งประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองจาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
229 นางภคินี โคตรคำ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
230 นางอรทัย นาสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
231 นางณัฎฐ์ธภร สืบศรีธนานุกูล ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
232 นายเพียรศักดิ์ วัลแอเลาะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
233 นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมั่ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
234 นายชูเขตต์ ประดุจพรม ครู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
235 นายสุนทร ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองมั่ง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
236 นางภคินี โคตรคำ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
237 นางพีรนุช บุตรพรมมา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
238 นางนวรัตน์ ฉิมมาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
239 นางสำรวล อุ่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
240 นางรัตนาภรณ์ สดภิบาล ครูโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
241 นางสาวสุภัชชา ช่วยพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
242 นางพีรนุช บุตรพรมมา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
243 นางอารดา ประดับวงษ์ ครูโรงเรียนสหัสหงส์มหาคุณ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
244 นางสาวอรุณี ฤทธิพิศ ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
245 นางสำราญ พงษ์พรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
246 นางวิไลวรรณ คำป้อง ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
247 นายคม คำขัน ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
248 นายธวัชชัย ทิพยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
249 นางนวรัตน์ ฉิมมาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
250 นางภคินี โคตรคำ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
251 นางเนาวรัตน์ ศักดิ์คันธภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
252 นางณัฎฐ์ธภร สืบศรีธนานุกูล ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
253 นางสาวปิยะพร แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
254 นางวีรนุช มุ่งดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
255 นางสังวาลย์ เหมพรหม ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
256 นายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
257 นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
258 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
259 นางประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สพป.เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
260 นายวินัย สุขพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
261 นางพรรณทวี พงษ์สร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
262 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
263 นายบัญชา ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
264 นางทิพย์รัตน นพทัน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
265 นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
266 นางชนิด กันพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
267 นางสิริลักษณ์ ประดุจพรม ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
268 นายสมชาย สุดเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
269 นางนิภา นำพา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
270 นายโกมินทร์ ปิ่นละออ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
271 นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
272 นางสาวศิริพร ใจประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
273 นางสุดารัตน์ ตันทะสิน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
274 นายณัฐดนัย วัฒนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐน้อยฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
275 นางพรรณทวี พงษ์สร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
276 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
277 นายปรัชญา เพชรโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
278 นางทิพย์รัตน์ นพทัน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
279 นางมาลี แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
280 นายวิเชษฐ์ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
281 นางอัมพร มะลิซ้อน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
282 นายวรพจน์ จูเภา ครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
283 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศ สพป สก2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
284 นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
285 นายสมาน มิ่งวิมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
286 นายสำเริง ขวดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
287 นายวุฒนะ ฉิมมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
288 นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
289 นางสาวสุนันทา เนียมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
290 นางสาวอุทุมพร เนเยือด ธุรการโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
291 นางสาวสุมาลี วิบูลย์ชนม์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
292 นางมณีวรรณ สะอาด ธุรการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
293 นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
294 นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
295 นางสาวสุนันทา เนียมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
296 นางมณีวรรณ สะอาด ธุรการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
297 นางพรไพรินทร์ นัยนานนท์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
298 นายทวี เขตขัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
299 นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
300 นางสาวมณีวรรณ สอาด ๗ ธุรการโรงเรียนเพียงหลวง ๑ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
301 นางสุภัตรา หารกิจ ครูโรงเรียนบ้านรัตนะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
302 นางศุภิสรา กันเมียน ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
303 นางวีรญา ทรัพย์วิริยา ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
304 นายนรภัทร จรเอ้กา ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
305 นางนิภา นำพา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
306 นายโกมินทร์ ปิ่นละออ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
307 นางพรกมล กันนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
308 นางนาทสุภา เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
309 นางสุดารัตน์ ตันทะสิน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
310 นางพรรณทวี พงษ์สร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
311 นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
312 นางสาวศิริพร ใจประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
313 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
314 นางสิริลักษณ์ ประดุจพรม ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
315 นางอัมพร มะลิซ้อน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
316 นางมาลี แจ้งมงคล ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
317 นางชนิด กันพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
318 นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
319 นางดวงพร เกษร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
320 นายมณฑล ยาวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
321 นางนิภา นำพา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
322 นางทิพย์รัตน นพทัน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
323 นายโกมินทร์ ปิ่นละออ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
324 นางสุดารัตน์ ตันทะสิน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
325 นางสาวอนงค์นาถ ฉะอ้อนจังหรีด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
326 นางวีรญา ทรัพย์วิริยา ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
327 นายวรพจน์ จูเภา ครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
328 นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
329 นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
330 นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
331 นายณกรณ์ เรืองยศ ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
332 นางสุภัตรา หารกิจ ครูโรงเรียนบ้านรัตนะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
333 นางสาวมณีวรรณ สอาด ธุรการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
334 นางสาวสุมาลี วิบูลย์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
335 นายวรพจน์ จูเภา ครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
336 นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
337 นายสำเริง ขวดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
338 นายสมาน มิ่งวิมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
339 นายอเนก ชมพูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
340 นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
341 นายเกษม ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพไทย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
342 นายทวี เขตขัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
343 นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะสัง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
344 นางอิ่มอนงค์ ท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
345 นางกาญจนา ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวสันติสุข คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
346 นางธัญนันท์ อาทิภาณุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
347 นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
348 นางธนัชชา ชัยเสนา ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
349 นางชนัตตา กะการดี ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
350 นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
351 นางพรไพรินทร์ นัยนานนท์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
352 นางโสธิดา เสนาะ ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
353 นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
354 นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
355 นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
356 นางสาวสุนันทา เนียมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
357 นายศิลป์ธร ดำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะสัง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
358 นางพรไพรินทร์ นัยนานนท์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
359 นางเพยาว์ ชุมเพ็งพันธ์ ครูโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
360 นางดอกบัว เรืองเดช ครูโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
361 นางสาววนิดา อินทรวิชัย ครูโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
362 นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส ๓ ธุรการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
363 นายทวี เขตขัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
364 นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
365 นางขนิษฐา สละชั่ว ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
366 นางสมใจ สุขะกาศี ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
367 นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
368 นางสมคิด ลาภทวี ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
369 นางวาริน ทองชั้น ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
370 นางเพ็ญนภา จันทเขต ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
371 นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
372 นางสมใจ สุขะกาศี ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
373 นายชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
374 นางธนัชชา ชัยเสนา ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
375 นายวุฒนะ ฉิมมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
376 นางธนัชชา ชัยเสนา ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
377 นางชนัตตา กะการดี ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
378 นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
379 นางนพวรรณ เข็มเพชร ครูโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
380 นางอรวรรณ ช่างประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
381 นางผาณิต เอี่ยมโคกสูง ครูโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
382 นางยินดี เขียวคล้าย ครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
383 นางสายสมร โอสถ ครูโรงเรียนบ้านโคกแจง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
384 นางพรไพรินทร์ นัยนานนท์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
385 นายณรงค์ ห่อหมัด ครูโรงเรียนอนุบาลตาพระยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
386 นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ผู้ดูแลระบบ
387 นายปรัชญา พลอยนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้ดูแลระบบ
388 นายสิทธิชัย เนียรศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้ดูแลระบบ
389 นายโชติพัฒน์ กันพูล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้ดูแลระบบ
390 นายบรรลุ ดารา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]