สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกรุงไทย 7 17 11
2 003 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 3 0 0
3 004 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 19 33 27
4 005 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 22 41 32
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 33 55 41
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 37 62 37
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 17 23 17
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 19 44 31
9 006 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 17 39 28
10 013 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 7 17 12
11 018 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 19 68 33
12 110 โรงเรียนบีกริม 53 105 83
13 019 โรงเรียนบ้านกะสัง 58 154 104
14 021 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 6 12 7
15 023 โรงเรียนบ้านกุดหิน 25 57 38
16 022 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 32 64 43
17 020 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 0 0 0
18 028 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 26 56 31
19 029 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านคลองวัว 14 21 16
21 031 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 27 56 40
22 042 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 18 34 27
23 044 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 22 48 31
24 045 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 14 25 23
25 046 โรงเรียนบ้านด่าน 11 19 11
26 047 โรงเรียนบ้านตะโก 9 17 13
27 048 โรงเรียนบ้านตุ่น 18 37 29
28 050 โรงเรียนบ้านทดน้อย 1 3 1
29 051 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 16 27 24
30 049 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 25 52 38
31 052 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 28 61 40
32 053 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 18 52 28
33 054 โรงเรียนบ้านทัพไทย 8 11 11
34 056 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 36 54 49
35 057 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 10 13 13
36 055 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 70 155 111
37 060 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 17 48 27
38 069 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 46 75 64
39 067 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 30 66 40
40 068 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 10 13 11
41 071 โรงเรียนบ้านพร้าว 18 28 22
42 072 โรงเรียนบ้านฟากห้วย 0 0 0
43 073 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 14 19 16
44 074 โรงเรียนบ้านมะกอก 9 15 10
45 075 โรงเรียนบ้านรัตนะ 35 71 52
46 076 โรงเรียนบ้านละลมติม 28 43 36
47 077 โรงเรียนบ้านวังยาว 24 40 29
48 078 โรงเรียนบ้านวังรี 23 41 28
49 079 โรงเรียนบ้านสี่แยก 16 29 24
50 082 โรงเรียนบ้านหนองจาน 16 19 18
51 083 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 8 12 11
52 084 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 16 29 22
53 086 โรงเรียนบ้านหนองบัว 54 103 80
54 085 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 12 21 18
55 087 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 29 25
56 088 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 14 23 20
57 089 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 56 98 66
58 090 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 5 7 7
59 092 โรงเรียนบ้านหนองยาง 9 18 15
60 095 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 30 47 36
61 099 โรงเรียนบ้านหนองหมู 12 22 19
62 098 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 16 24 22
63 100 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 11 14 11
64 101 โรงเรียนบ้านหนองหอย 11 16 13
65 091 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 8 23 15
66 093 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 27 51 41
67 096 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 13 23 19
68 081 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 0 0 0
69 094 โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 28 17
70 097 โรงเรียนบ้านหนองแสง 18 38 25
71 103 โรงเรียนบ้านหนองแอก 16 31 25
72 102 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 36 28
73 105 โรงเรียนบ้านหันทราย 40 62 53
74 104 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 47 96 62
75 025 โรงเรียนบ้านเขาจาน 52 89 73
76 026 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
77 027 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 70 119 83
78 043 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 10 14 13
79 062 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 5 11 8
80 063 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 23 36 26
81 106 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 43 109 66
82 024 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 7 9 8
83 080 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 7 4
84 040 โรงเรียนบ้านโคก 15 36 27
85 033 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 23 42 29
86 034 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 10 16 14
87 037 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 20 38 20
88 038 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 23 42 37
89 039 โรงเรียนบ้านโคกสูง 20 35 24
90 035 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 38 76 52
91 032 โรงเรียนบ้านโคกแจง 7 12 10
92 036 โรงเรียนบ้านโคกไพล 19 43 27
93 041 โรงเรียนบ้านโคคลาน 34 59 50
94 066 โรงเรียนบ้านโนน 10 13 12
95 064 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 11 26 19
96 065 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 21 41 36
97 070 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 10 11 11
98 107 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 10 18 15
99 109 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 18 54 34
100 108 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 23 45 38
101 058 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 22 34 30
102 059 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 11 22 18
103 111 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 12 38 20
104 112 โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 8 17 12
105 118 โรงเรียนร่มเกล้า 77 169 123
106 119 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 22 42 31
107 120 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 6 11 11
108 121 โรงเรียนวัดหนองติม 45 93 62
109 122 โรงเรียนวัดหนองม่วง 8 15 13
110 123 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 2 0 0
111 125 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 42 82 63
112 126 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 12 19 13
113 127 โรงเรียนสระปทุม 52 92 74
114 128 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 39 94 63
115 130 โรงเรียนอนุบรรพต 4 11 8
116 131 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 27 56 40
117 132 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 8 8 8
118 133 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 7 32 9
119 134 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 83 225 137
120 135 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 52 143 82
121 136 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 56 157 76
122 115 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 34 99 53
123 116 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 26 45 35
124 117 โรงเรียนเมืองไผ่ 27 42 38
125 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 33 68 54
126 011 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 0 0 0
127 113 โรงเรียนพรพงษ์กุล 43 74 43
128 114 โรงเรียนพวงคราม 53 110 80
129 124 โรงเรียนศรีตาพระยา 22 31 28
130 129 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 42 72 48
131 017 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 0
132 061 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
133 014 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 50 95 72
134 001 โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 0 0 0
135 012 โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี 0 0 0
136 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 43 79 57
รวม 2993 5966 4244
10210

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]