สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 นางภานุรังษี ทาประเสริฐ 13.690825,102500.924 085-2233454
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดวระแก้ว 27120 นางสมฤทัย รอดประเสริฐ 13.708673,102483811 037231697
3 โรงเรียนตาพระยา หมู่ที่ 1 บ้านเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 นายเมธี วงษ์หอย   037269079
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 นายชานนท์ เจริญธรรมดี 13.793584,102.518612 037428253
5 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 5 บ้านบ้านเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก   037233592
6 โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 ดร.โสภิณ ม่วงทอง   061-3968071
7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 นายประยูร พูลทรัพย์  
8 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายวุฒนะ ฉิมมาลา   037269068
9 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา หมู่ที่ 10 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27120 นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง 13.740854,102.317773 037261318
10 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 นายสุวิทย์ ยันอินทร๋ 13.692469,102.501246 037231357
11 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 นายวีรพงศ์ ศรีจันทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]