รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุลีกร  แสงทอง
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงมนัญชยา  แสงทับทิม
 
1. นางกรองกาญจน์  คงแท่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวริญญา   คำนคร
 
1. นางนงนาจ  ทรายแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายภูวดล  ประสพทอง
 
1. นางณัฏฐณิชา  กอวิจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงศิวพร  วงค์เณร
 
1. นางสาวศรัญญา  จิตระออน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กชายธนธรณ์  หูทิพย์
 
1. นางนารีรัตน์  สาครขำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงพิมพิกา  แดงแท้
 
1. นางสาวปรียานุช  ศิริวรางกูร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางศิริขวัญ  พันธุ์ประจวบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงชาคริยา   ชลรัตนอ์ มฤต
 
1. นายคมสันต์  ยิ้มขำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ภิรมย์รอด
 
1. นางสาวชนญา   น้อยเนตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุพาภรณ์   วงษ์สมัย
 
1. นางสาวชนญา  น้อยเนตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หลักโลก
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เศลาอนันต์
3. เด็กหญิงเบญญาดา  สมบูรณ์วิถี
 
1. นางสมใจ  ชื่นจิตต์
2. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   เศวตรัฐกุล
2. เด็กหญิงปริชญา   แม้นมรกต
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ์    สงด้วง
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
2. นางสาวทัศณีย์  อุ้ยนอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายจักรกฤษ  ใจอาษา
2. เด็กหญิงมนชญา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชื่นใจ
 
1. นางสาววัณณ์นลัท  เดชเดชา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นุกูลกิจ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ทุมเพชร
 
1. นางเรณู  ไชยโย
2. นางกรองกาญจน์  คงแท่น
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายสถาพร  มุกดาม่วง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  สุขชนะ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  แก้วเกตุ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชกุลถิรา
2. เด็กชายศรัณยู  เสือน้อย
 
1. นางสาววรางกูร  สุทธิสำแดง
2. นางสาวนฤมล  คุ้มตลอด
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สำรี
2. เด็กชายสิรวุฒิ   แสนทวีสุข
 
1. นางสาวจันทนา    ดีสนั่น
2. นางปรมาภรณ์   คุ้มครอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ทับซ้อน
 
1. นางสาวทรรศนีย์  โตแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายพุฒิพงศ์  ศรีระพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กชายวีรวิชญ์  ศราโชคนิธินันท์
 
1. นางอัญฐิฐา  คำเปรม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนาธิป  กูลการขาย
2. เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์
 
1. นางสาวภาคินี  มานะแท้
2. นางสาวนพิรดา  เอียตระกูล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงนฤมล   หนูรุ่ง
2. เด็กหญิงรัตนาวลี   บุตรลพ
3. เด็กหญิงเปิ้ล   หงส์สา
 
1. นางสาวนฤมล   ทิพย์เดช
2. นางสาววันวิสา   สวนนิ่ม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  กะลำพัก
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ตันติวิชานันนท์
3. เด็กหญิงอคีรา  โปศิริ
 
1. นางสาวผกาวัลย์  วิโรจน์ประสิทธิ์
2. นางสาวปวันรัตน์  นามเดช
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงดาว  มอญ
2. เด็กชายธีรภัทร   จารึก
3. เด็กหญิงสุชาวดี    สุขศรี
 
1. นายสยุมภู  อ่อนชาติ
2. นางสาวกิ่งดาว  พุ่มพวง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  นานคงแนบ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวจีรภา  คณารัตน์
2. นางสาวปุญญารัสมิ์  ธนาภัทรวัชร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายคุณาสิน  พึ่งสอน
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  นิลประเสริฐ
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอิสระพงษ์  ศรีวงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวปวันรัตน์  นามเดช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงฉันชนก  สุทธพันธ์
 
1. นางเกศรา  สุทธพันธ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   จันทร์เฉย
 
1. นายเนตรนรินทร์   นามกร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทูลไชย
2. เด็กหญิงวลัยพร  โตจั่น
 
1. นางสาวนงเยาว์  เซ่งบุญตั่น
2. นายพุฒิพงศ์  ศรีระพันธ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงถิรดา   มณพลับ
2. เด็กหญิงวารี   เกลี้ยงมะ
 
1. นายเนตรนรินทร์   นามกร
2. นายวิวัฒน์ชัย   กิมาคม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์   ปณกร
 
1. นางสาวผกาวัลย์  วิโรจน์ประสิทธิ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายวิศรุต  มีอารีย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   จักรกรด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ตันสกุล
2. เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
2. นางสาววราพร  ตาขวัญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  หมื่นไวย์
2. เด็กชายภานุศักดิ์  กล้าณรงค์
3. เด็กหญิงอรทัย  สวนเจริญ
 
1. นางสาวเกศริน  เพชรโกษาชาติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ชุ่มเศษ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แย้มเกษร
 
1. นางสาววิมลสิริ  อาสนะ
2. นายสุรศักดิ์  วิเวก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกมลเนตร   อินทะรังศรี
2. เด็กหญิงลลิต์ภัทร   นามไพร
3. เด็กหญิงศิริเพ็ญ   ล้ำเลิศ
 
1. นางสาววารี   หมวดน้อย
2. นางสาวสิริยา  ดวงผาสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนดล  ดาษจันทึก
2. เด็กชายสรศักดิ์  ครุฑเผือก
3. เด็กหญิงหฤทชนัน  บุญเจือ
 
1. นางสาวเมธาวี  เล็กกี้
2. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนุชนภา  คลังทรัพย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โกจิ๊ว
3. เด็กหญิงอาทิษา  ไชยภักดี
 
1. นางอรัญญา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  ทองด้วง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงชุติมา  ยาวงษ์
2. เด็กหญิงธนกร  พยนต์ศิริ
3. เด็กชายธรรมรัตน์  อ่อนละมุล
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงเขียว
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงวัลพรรณ  กุลดิลก
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงไหมทอง  แสงสว่างเสรีกุล
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
2. นางสาววราพร  ตาขวัญ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลวงปราบ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  งามเอก
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  ชื่นชอบ
2. นางสาวมณีรัตน์  หอมกลิ่น
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายผาเมือง  สวัสดี
2. เด็กชายอองซัด   มีสุข
 
1. นางสาวนิตยา   สายลอด
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุตะแบก 1. เด็กชายวศิน  ล้ออวยพร
2. เด็กชายสุพชา  อาลัย
 
1. นายเทวฤทธิ์  เอมโอษฐ์
2. นายจรัล  เสียงเพราะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กชายวิกรม  ศรีเจียม
2. เด็กชายเจษฎา  สืบสาย
 
1. นายณัฐพงศ์  เส็งดอนไพร
2. นางสาวโชติรส  ตระกูลกำเนิด
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายระพี   ธาราเวชการ
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์   วิเศษวงษา
 
1. นายธนกฤต   ญาติบรรทุง
2. นายกรีธา   นามทิพย์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายกันต์กวี   ฤาเดช
2. เด็กชายศราวุฒิ   อินทบุต
 
1. นายธนกฤต   ญาติบรรทุง
2. นายกรีธา   นามทิพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พลายบัว
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีณรงค์
4. เด็กหญิงอมลวัทน์  อ่วมองอาจ
5. เด็กหญิงไพริน  พรหมมาลี
 
1. นางกันธิมา  อรรถมานะ
2. นางอลิสา  ภูเด่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงรอด
2. เด็กหญิงญาณวดี  เกิดลาภ
3. เด็กหญิงณิชากร  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงบุสกร  บุญอภิบาลนุกูล
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คุ่ยจันทร์
 
1. นางพรรณิภา  ปานนก
2. นางสาวยุชิราภรณ์  น้อมนอบ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองแผ่น
3. เด็กหญิงกานติศา   เริ่มภักดิ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  แนบสนิท
5. เด็กหญิงธีรสุดา  ส่วนน้อย
 
1. นางนันทา   ไกรทอง
2. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงณัชชา  กลับแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  อุ่นอินทร์
3. เด็กหญิงนริตา  ชมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงปานขวัญ  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงอนุธิดา  โตขลิบ
 
1. นางสาววรีย์อังศุ์  สีเหลือง
2. นายณัฐวุฒิ  จันทวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงจิระประภา   จินดาพรวัฒนะ
2. เด็กชายธันวา   ประมงค์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   ชานนท์
4. เด็กหญิงสิริมาศ   ม่วงพรม
5. เด็กหญิงเจนนี่   เริงลือชา
 
1. นายวิษณุ  สุวรรณประทีป
2. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงพลอย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์โพธิ์
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พัฒนจิรารัชกุล
5. เด็กชายศิลา  เพ็ญสุข
 
1. นางสาววนิดา  เสริมสุข
2. นางพรรณนิดา   ฮิมหมั่นงาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ชลรัตน์อมฤต
2. เด็กหญิงณัฐวรา   สินทวี
3. เด็กหญิงธัญนัณร์   กัลยาลอง
4. เด็กชายพรชัย   พุทธเกิด
5. เด็กชายเทวฆายุ   หนูเอี่ยม
 
1. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
2. นางสาวธีราพร  มีทรัพย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงญาดานันท์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายทรงเกียรติ  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนหมื่น
4. เด็กหญิงศจีรัตน์  สละภัย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสาวสุวิมล  ช่วยรัตแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีดางาม 1. เด็กหญิงเกวลี  คำล้อม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สิบธง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายอำพล  โพธิ์ป้าน
 
1. นางสาวธัญญา  ไม้เกตุ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กหญิงปทิตตา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  รอดพลอย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายชนะวรรณ  สังข์เสม
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธาตุทำเล
 
1. นายสมพรชัย   กอเจริญพัฒนาชัย
2. นายณรงค์ศักดิ์   พงษ์รอด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จอมอุ่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  หลบภัย
 
1. นางสาววิลาสิณี  ศาภิมล
2. นายธีระพงศ์  ไพพิเชษฐ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจารียา  ปรีชาชน
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ   วัฒนะ
 
1. นางกมลพร  สุขแก้ว
2. นายธันยนันท์  บุนนาค
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. เด็กหญิงกนกพร  หัวนาค
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภู่ใหญ่
3. เด็กหญิงทิษฏยา  เปรมปรีด์
4. เด็กหญิงนิชา  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงภาวิณี  สีคำ
6. เด็กหญิงภาสินี  เหรียญทอง
7. เด็กหญิงวิลาสินี  อ้นทอง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาคินพงศ์ไกร
9. เด็กหญิงอทิตยา  จันทะวงษ์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  นาเสงี่ยม
 
1. นายอดุลย์  กุณาฑลต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ครือเครือ
3. นางสาวปณิสรา  นามบุตร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงฑิตญาพร  ใจกว้าง
3. เด็กชายธนภัทร  หยูทองคำ
4. เด็กหญิงนารี  หมายดี
5. เด็กหญิงปรินดา  แก้วสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพยอม  โกละกะ
7. เด็กหญิงศิรินยา  ขยันยิ่ง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ตู้
9. เด็กหญิงอาริยา  ปลอดโปร่ง
10. เด็กหญิงไพลิน  ฟักเถื่อน
 
1. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
2. นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่
3. นางสาวยุพาวดี  เรืองไกรศิลป์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สายเสมา
2. เด็กหญิงซุ้มผกา  ดีรักษา
3. เด็กหญิงณฐินี  ทองบุญชู
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ทองแถม
5. เด็กหญิงภานรินทร์  ทองบุญชู
6. เด็กหญิงรวิกานต์  เสมคำ
7. เด็กหญิงวณาพร  เร็วรวด
8. เด็กหญิงศราฉัตร   สันติสุขวัฒน
9. เด็กหญิงอนงนาฏ   ล้ำเลิศ
10. เด็กหญิงเจตน์จิรา   พูนเจริญ
 
1. นายสุรินทร์   เอี่ยมผึ้ง
2. นายชูฤทธิ์   โชคลาภ
3. นายนิวัฒน์  ถือศีล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกิตินันท์  มนต์ทิพย์
2. เด็กชายถิรวุฒิ  กาหลง
3. เด็กชายธนธรณ์  เย็นนพคุณ
4. เด็กชายปิยะพันธ์  ประมงค์
5. เด็กชายภคิน  คุ้มครอง
6. เด็กชายวิชญยุติ  กรนานันท์
7. เด็กชายอติวิชญ์  ชูศรี
 
1. นายชาตรี  ม่วงกำพันธ์
2. นางสาวนุช  แดงพยนต์
3. นางสาวเชิญจุติ  ยอดปรีดา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สังขบุตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ตั้งอยู่สุข
3. เด็กหญิงธนพร  เพชรแท้
4. เด็กชายนวพล  ลูกอินทร์
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  พริ้มพราย
6. เด็กชายพีรเนตร  เกิดลาภ
7. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  พรมจันทร์
8. เด็กชายศิรินนท์  ธรรมสาโรช
9. เด็กหญิงสุรภา  เทียมศรี
10. เด็กชายสุรเดช  อยู่คง
 
1. นายอนันต์  แสงจันทร์
2. นายภูวนัย  ใจภักดี
3. นางจิรภา  ปัญชนา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามัน 1. เด็กชายสิริกร   เสนา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   หวานทอง
 
1. นางสาวนฤมล  สดใส
2. นางสาวเพ็ญจันทร์   สถิตธรรมสาคร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงแพรวา  แซ่อึ้ง
 
1. นายวรายุทธ  นวลละออง
2. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภัทรบดี   สงวนไว้
 
1. นายไพโรจน์   จิตใจดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภานุวัตร   เลิศประสิทธิ์
 
1. นายไพโรจน์   จิตใจดี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายสมศักดิ์  อ่วมอร่าม
 
1. นางนิภา  ทนยิ้ม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษี
 
1. นางพรเพ็ญ  ศรีมณฑก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงบุษราคัม   พละเยี่ยม
 
1. นายไพโรจน์   จิตใจดี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงนันทชา   ชุ่มชื่น
 
1. นายนพพร   สีสำทอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   วชิรศิริ
 
1. นางสาวธนัญกรณ์   รักคำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงพรปรียา  ทรัพย์สิน
 
1. นางนิภา  ทนยิ้ม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงกรชนก   ทองคุ้ม
2. เด็กหญิงฟ้าใส   มอญ
 
1. นางธนิศานันท์   รฐาคงสินธนชัย
2. นางทิพวัลย์    รวดเร็ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงกีรตา   ถัมภ์บรรฑุ
2. เด็กหญิงสิรารัตน์   มูลเกตุ
 
1. นางโสรยา   จันทำ
2. นางสาวณรพร    เรืองรอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงพีรดา   รัตนเลิศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ   สุขสมบัติ
 
1. นางธนิศานันท์   รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์   ใจยินดี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรพล   แก้วศรี
 
1. นายนพพร   สีสำทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กชายทินกร  โพธิ์สังข์
2. เด็กชายอาทิตย์  แสงสว่าง
3. เด็กชายเลิศชัยยัญญ์  หงษ์พฤกษา
 
1. นางพัชรี  นามศรี
2. นางบุญศรี  จันทร์เรือง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายชนันธร  แสนโยธา
2. เด็กหญิงชาลิสา  บัวล้อม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมอมาก
 
1. นายชัชวาล  เฮงเจริญสิญจ์
2. นางนิยม  เกตุแก้ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายกฤษฎา   มูลทองแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ผุดผ่อง
3. เด็กชายพันทกานต์   บำรุงศรี
 
1. นางนิภาภรณ์   วงศ์สวัสดิ์
2. นางทิพวัลย์   รวดเร็ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายภานุชัย  รอดชูแสง
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แตงทอง
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายภัทรศัย  แช่มเทศ
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แตงทอง
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายธีรภัทร  แป้นแก้วผา
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกิตติพงศ์   องสา
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายชนะโชติ  แตงทองแท้
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายเจษฏา   บุญชูรักษ์
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผาด
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอรุณ   มาเมือง
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนวพรรษ  ปานสังข์
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกมลเนตร   เกิดรื่น
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ   วัจนรัตนากูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายอดิเทพ  เกิดจาด
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ   อบอุ่น
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แป้นถนอม
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ   วัจนรัตนากูล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงกนกพร  พื้นผา
2. เด็กหญิงชณัธสดา  เกิดอุดม
3. เด็กชายชัชวาล  เลิศวิไลย
4. เด็กหญิงทัดดาว  สนธิ
5. เด็กชายธีรเทพ  คงทัพ
6. เด็กชายภูภวภัทร  คชสินธุ์
7. เด็กชายอดิเทพ  เกิดจาด
8. เด็กชายอนุวัฒน์  สัมฤทธิ์
9. เด็กชายอุดมศักดิ์  แสงเดือน
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
2. นางสาววิภา  โรจน์เสถียร
3. นางสาวจรินทรา  จันทอุดมสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  พรมฟ้า
3. เด็กชายณัฐพล  ทอประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  มั่นประเสริฐ
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อำนวยผล
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  นามทอง
7. เด็กชายพงศกร  โพธิชัย
8. เด็กชายพิชิตชัย  เคนมาตร
9. เด็กชายมงคลชัย  บัวสุวรรณ
10. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
11. เด็กหญิงอาทิตยา  พึ่งฤทธฺ์
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยะตะโคตร
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  เนตรสว่าง
14. เด็กชายอิทธิเดช  คุศิลป์
15. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว
3. นายนิรุตน์  เพียทา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายขวัญชัย  ดอกรักอ่อน
2. เด็กชายชนะโชติ  แตงทองแท้
3. เด็กชายชยังกร  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กชายธนพนธ์  เพชรน้อย
5. เด็กชายธีรภัทร  แป้นแก้วผา
6. เด็กชายประติพัฒน์   บัวแจ้ง
7. เด็กชายพงศกร  แดงฉ่ำ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  แป้นถนอม
9. เด็กชายภัทรศัย  แช่มเทศ
10. เด็กชายภานุชัย  รอดชูแสง
11. เด็กชายสมพร  ทองมงคล
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ตะกรุดโทน
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
2. นายรณชิต  ฤทธิเดช
3. นายกังวาล  นำประดิษฐทรัพย์
4. นายประพันธ์  พันธุ์พราหมณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกุมาลี   เกษรมาลา
2. เด็กชายคงกระพันธ์   จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา   เผือกสม
4. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษาชาติ
5. เด็กชายธนวัฒน์   แสงขำ
6. เด็กหญิงนิรภา   ขวดทอง
7. เด็กหญิงพรทิพย์   ขาวสะอาด
8. เด็กหญิงพิชชาภา   คุณกุล
9. เด็กชายภคพล   บัวบาล
10. เด็กชายภีรภัทร์   เอนกนันท์
11. เด็กหญิงวารี   พม่า
12. เด็กหญิงศุภิศรา   ชูโฉม
13. เด็กหญิงสงกรานต์   วงศ์ภาคำ
14. เด็กหญิงสุชานันท์   ทองกิ้ม
15. เด็กชายอชิตพล   คงเขียว
16. เด็กหญิงอมิตา   เกลี้ยงประดิษฐ์
17. เด็กหญิงอัญชิษฐา   แก่นทอง
18. เด็กหญิงอารยา   ปฏิแพทย์
19. เด็กหญิงเขมรินทร์   สังข์ดวงยาง
20. เด็กชายเอกพงษ์   ขาวสะอาด
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สุชาติ
2. นางสาววันวิสา   สวนนิ่ม
3. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
4. นางสาวนฤมล   ทิพย์เดช
5. นางสาวปิยธิดา   เชาว์ช่างเหล็ก
6. นางสาวจันทรัตน์   วอทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกนกพร  เครือบุตรสิน
2. เด็กชายกฤษชนะ  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
4. เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนละมุล
5. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
6. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แย้มน้อย
8. เด็กชายพีรภัทร์  ชุมภูวร
9. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
10. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
11. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
12. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
13. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
19. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
20. เด็กชายเมธาวี  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
3. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
4. นางจันทนา  สืบเสน
5. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
6. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายจิรพัส   พิทักษ์เรืองเวช
2. เด็กชายธนภัทร   จินตนายงค์
3. เด็กชายนันทพงค์   เจียมสกุลรัตน์
4. เด็กชายปภาวิน   ยอดม่วง
5. เด็กชายสินนารายณ์   ทวาโรจน์
6. เด็กชายอนุวัตร   ศรีทองธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
2. นายเปรมวิทย์   นาคอนุเคราะห์
3. นายภาณุพงศ์   บุญสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายกรกฤต   เอียดเหตุ
 
1. นายศรายุทธ  ประภา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทียมพันธ์
 
1. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เขียวสง่า
 
1. นายธนเดช  หุ่นยนต์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ   วัจนรัตนากูล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชลรัตน์อมฤต
 
1. นายศรายุทธ  ประภา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทียมพันธ์
 
1. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิ์น้อย
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   คงคาชาติ
 
1. นางสาวอารีย์  ศิริอาภรณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายสุวรรณกิจ  ประมวลทรัพย์
 
1. นายเดชา  ขำจริง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกวี   สีแสง
 
1. นางจุฑาภรณ์   จิตณรงค์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพุธิตา  หวังดี
 
1. นางสาวสุปราณี  เขียวใหญ่
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   บัวแก้ว
 
1. นางจุฑาภรณ์   จิตณรงค์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์เปล่ง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายจิรพัส   พิทักษ์เรืองเวช
 
1. นางกชชญ   เลิศภูรินท์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพิมพิการ์  เอนกพงษ์
 
1. นายณรัล  ปัณฑิตา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  คชเหี้ยม
 
1. นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือจอม
2. เด็กหญิงกลรัตน์  พวงเพ็ญ
3. เด็กหญิงกีรัตยา  ศุภกรรม
4. เด็กหญิงกุลภัสสร์  พึ่งอยู่
5. เด็กหญิงจิรัชญา  เทพทอง
6. เด็กหญิงชนิกานต์  เกล้าเกตุ
7. เด็กหญิงชะนันธิดา  มณีงาม
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคสมบูรณ์
9. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วิยะเศษ
10. เด็กหญิงณิชากร  แสนบุญศรี
11. เด็กหญิงตวงพร  ประทุมเทศ
12. เด็กหญิงธัญพิชชา  กันธิมา
13. เด็กหญิงนัฏฐวรรณ  คงเจริญ
14. เด็กหญิงนัฐกานจน์  พันธ์พึ่ง
15. เด็กหญิงผกากรอง  ไก่แก้ว
16. เด็กหญิงพรนภัท  อนุรักษ์
17. เด็กหญิงพรรณสุดา  ชูใจ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินสุวรรณ
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรัตนสุภาพร
20. เด็กหญิงระวิวรรณ  ทาทอง
21. เด็กหญิงวรรณพร  สกิจปาณีนิจ
22. เด็กหญิงศิวรรจน์  ธรรมรงค์แสง
23. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมมา
24. เด็กหญิงสุพิชญา  กายขุนทด
25. เด็กหญิงอรกัญญา  จารุลักขณา
26. เด็กหญิงอลิสา  อยู่สันติกุล
27. เด็กหญิงอุษานารี  หลักโลก
28. เด็กชายเกวลิน  นิลมณี
29. เด็กหญิงเคสิยาห์  กุสาวดี
30. เด็กหญิงเสาวรส  เรืองโรจน์
 
1. นายณรัล  ปัณฑิตา
2. นางสาวสตรีรัตน์  กุสาวดี
3. นางพันธุ์พนิต  อยู่สันติกุล
4. นางสาวแครอล   ลี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  มินโท
2. เด็กชายธีระเดช  สุทธิอำพัน
3. เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม
4. เด็กหญิงพัชรพร  จีนพุก
5. เด็กหญิงวันวิสา  จิตถนอม
6. เด็กหญิงศลีกาญจน์  สุขอนุเคราะห์
7. เด็กชายอัธวินร์  สุคนธประทีป
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชีล้อม
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
2. นางบุญสม  แขยินดี
3. นางสาวเชิญจุติ  ยอดปรีดา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจันทิรา   รอดเลน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขทวี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์จันทร์
4. เด็กชายสุธีร์  ไกรแสงศรี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บานแย้ม
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงฉ่ำ
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นาสิงห์ขันธ์
8. เด็กชายเอกรินทร์  เข็มทอง
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางสิริมา  พุทธจำ
3. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงจิราพร   ทองแดง
2. เด็กหญิงชยานันท์   ราตรี
3. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงนรกมล   เล็กแท้
5. เด็กหญิงเกวลี   สายสุข
6. เด็กหญิงเจนจิรา    เปลี่ยนเหมาะ
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ้ชร์
2. นางพรทิพย์   ศิริวัฒน์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชัยสุรินทร์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  มีใจ
3. เด็กหญิงภรัณยา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงภวันรัตน์    พลศร
5. เด็กหญิงภัทรภัสสร    ขวัญสุด
6. เด็กหญิงรมย์ธีรา    พวงเดช
7. เด็กหญิงวริศรา    เยี่ยมศิริ
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์   วงศ์จีน
9. เด็กหญิงสิริประภา   นาคใหญ่
10. เด็กหญิงอทิตยา   คุเมง
 
1. นางสาวช่อผกา  พันธเสน
2. นายมนัส  คำขุนทด
3. นายโชคชัย  ลัคนาชัย
4. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
5. นายศรายุทธ  ประภา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกัญจรัตน์   แดงนวล
2. เด็กหญิงจารียา   ปรีชาชน
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์   แก้วน้อย
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์   ศรีละมูล
5. เด็กหญิงนฤมนต์   ชมชอบ
6. เด็กหญิงพรรณนิดา   จีบเจือ
7. เด็กหญิงพิกุล   มอญ
8. เด็กหญิงอารยา   มงคลแก้วเลิศ
 
1. นางทิภาพร  ตรีหัตถ์
2. นายภาณุพงศ์   บุญสุข
3. นางสาวจอมสุรางค์  พาจร
4. นางสาววลีพร  ใกล้ชิด
5. นางสมจิตร  เก่งตรง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   ปันคำ
2. เด็กชายปพน   ประพันธ์บัณฑิต
3. เด็กชายพีรพัฒน์   แก้วมูล
4. เด็กชายภาคภูมิ   ตรงบรรทัด
5. เด็กชายภูวนาท  หมื่นราม
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
2. นายอดิศักดิ์  ปลอยปลา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  จารุลักขณา
 
1. นางรำพึง  อุตมะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทีปกร  ยองเข
 
1. MissSELLY LOD  RIGUEZ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  ไพรพล
 
1. นางสาวเขมรัตย์  ชิตน้อย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กชายพศวีร์  หนูรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงเมวิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวรุ่งไพลิน  ศรีเทพ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงวิศัลยา  แสงบรรจง
 
1. นางละอองดาว  ส่วนน้อย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายทองพูล  ดึกภุมรินทร์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  อินทบุต
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขนวม
3. เด็กหญิงวิภาดา  เกิดดี
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไม้เกตุ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงฉ่ำ
 
1. นายคมสันต์  เดชะคำภู
2. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินทร  รักธรรม
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุริยศศิธร
 
1. นางสาวธัญญา  ศรีภิรมย์
2. นางสาวอภิระมณ   รอดอำพันธุ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายชนพล  เพชรรัตน์
2. เด็กชายธนพล  ชุนฬหวานิช
 
1. นางสาวสมคิด  จันทะเวช
2. นางสาวผกาพันธ์  มกรางกูร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงสุภาพร   จวบนก
2. เด็กหญิงเบญญาภา   คงแก้ว
 
1. นางสาวคณินทร์ชิตา   เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวธนิพรรณ  ศรีไตรรัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายธนกร   สืบปาน
2. เด็กชายธนภัทร   พรมเมือง
3. เด็กชายวัชรพล   คำภิรมย์
4. เด็กชายอาวทู   พม่า
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์   นุชสำอาง
6. เด็กชายไชยา   แก้วมะนีรัด
 
1. นายทวีวัฒน์   ดวงนิล
2. นายภาณุพงศ์   สินทวี
3. นางสาวนฤดี   วัดละเอียด
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1. เด็กชายกิตตินันท์  พุ่มนุช
2. เด็กชายกิตติภณ  แสงจันทร์
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  ดอกบัว
4. เด็กชายปุรวรรษย์   สะอาดเอี่ยม
5. เด็กหญิงอนุธิดา  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายโยฮัน  ปานนก
 
1. นางสาวดวงกมล  เดชช้อย
2. นางอุไรวรรณ  เดชช้อย
3. นางสุุนิษา  สอาดเอี่ยม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายทศพล  ชิงดี
2. เด็กชายธนกฤต  เจริญผล
3. เด็กชายภานุพงษ์  ปกคลุม
4. เด็กชายวิศรุต  นุชนางศรี
5. เด็กชายวิษณุ  นุชนางศรี
6. เด็กชายสรพงษ์  สีรุ้ง
7. เด็กชายสันติสุข  คชระ
8. เด็กชายอานนท์  นรากรณ์
 
1. นายกีรติ  เลื่อนสูงเนิน
2. นายนริศร  สุขใส
3. นางประภาพรรณ  ศรีนอก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เนตรน้อย
2. เด็กหญิงข้าวขวัญ  วงแหวน
3. เด็กหญิงจิราพร  ปิ่นพรม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุบิน
5. เด็กหญิงนวพร  คงสมัคร
6. เด็กหญิงอนัชชา  พัวพันสุวรรณ
7. เด็กหญิงเจตปริญา  นกยูงทอง
8. เด็กหญิงเตวิกา  อ่อนยนต์
 
1. นางสาวมิญญ์ชนก  ปรางละออ
2. นางอิศราพร  แจวเจริญ
3. นางสาวทิพย์พิมล   สดุดแก้ว
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  อินทบุต
2. เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์พระ
3. เด็กหญิงกวินธิตา  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  เชิดชม
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกชู
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่เย็น
8. เด็กหญิงธิษนามดี  วงศ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงศิริพร  เทียมแย้ม
10. เด็กหญิงเปมิกา  ปานสวย
 
1. นางสาวศศิธร  สุดดี
2. นายคมสันต์  เดชะคำภู
3. นางสาวนฤมล  ชัยมงคล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทธ์  สำราญอินทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงกมลชนก  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนสิงห์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบ้าทิพย์
 
1. นางนนทชา  วาณิชยานันท์
2. นางสาวอัมพิกา  ทองกัลยา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสุคนธนา   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอารียา   กลิ่นหอม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   พูลนาค
2. นางจุฑาภรณ์   จิตณรงค์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตติพันธ์   สาลี
2. เด็กชายภูริพัฒน์   เดชบุญ
 
1. นางสาวธนิษฐา   แซ่เอีย
2. นางอรุณฉาย   วิฑูรย์พันธ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายทรงเกียรติ  แซ่ลี้
2. เด็กชายมนตรี  โชคอำนวย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
2. นางสุนทรี  ศรีทัศน์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   ชมชื่น
2. เด็กชายอัคม์เดช    จบเจนไพร
 
1. นายธงชัย   ทะเลมอญ
2. นายวิโรจน์    โคตรชัย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายธราพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กชายศรายุทธ  ถี่ถ้วน
 
1. นางสาวสุนิสา  อิสโร
2. นางสาวจันทิพย์  อบมาลี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายธนภัทร   จินตนายงค์
2. เด็กชายอาณาจักร  เมธาวุฒิกุล
 
1. นางสาวธนัญกรณ์   รักคำ
2. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงพนิตพร  คงแท่น
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วประสม
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นางกิ่งรัก  ฤทธา
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงชลธชา  เคนมาตร
2. เด็กหญิงปริ่มวารี  พึ่งฤทธิ์
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นางกิ่งรัก  ฤทธา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีอินทร์
2. เด็กชายพีระพล  นิ่มเขียว
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นางกิ่งรัก  ฤทธา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เพชรคง
2. เด็กหญิงนวมล   ใจกล้า
 
1. นางอรุณฉาย   วิฑูรย์พันธ์
2. นางสาวธนิษฐา   แซ่เอีย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญน้อม
2. เด็กหญิงรินรดา  จันทรเสนานนท์
 
1. นางกิ่งรัก  ฤทธา
2. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทอง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  คชเหี้ยม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ดีผิว
 
1. นายจักรพงษ์  บุตรพรม
2. นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จรัส  จันทร์เพชร
2. เด็กชายธงฉาน  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายเศรษฐ์จิรัฐา  สายน้อย
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นายเอกสิทธิ์  เจียมสวัสดิ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกรฎ  สอนง่าย
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   ไชยรัตนะศรีศักดิ์
3. เด็กชายรวินันท์   สมวงษ์
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นายชาติชาย   สมวงษ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจักรภพ  เขียวหวาน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อัดแสง
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เขียวหวาน
 
1. นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ
2. นายธนรรค์   พวงนิล
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สาละคุณ
2. เด็กชายธราดล  ชัยพิทักษ์
3. เด็กชายสานิตตากร  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวฉัตฏ์ปวีณ์  พัฒนกรเจริญ
2. นายธัชฎ์พงศ์  โชตินันท์โภคิน
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ    พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงนลัทพร   กอเผ่าพันธ์
3. เด็กชายอินทัช  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสาวดวงใจ  นุชอิ่ม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงธีมาพร  วงศ์ทับแสงทอง
2. เด็กชายนาวา  แสงทอง
3. เด็กชายศุภเลิศ  หาญวงศ์
 
1. นางธีระวัลย์  แจ่มใส
2. นางสาวสุทิศา  ทอดสนิท
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายอภิรักษ์   สิบทิศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่มวิเชียร
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  คะรือรักษ์
 
1. นายพูลศักดิ์   พราหมณ์สงฆ์
2. นายเวที   ทวีทรัพย์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาผักขวง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อ้นทอง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  กระต่ายเทศ
3. เด็กหญิงจงรักษ์   พามา
 
1. นางสาวราตรี  รักษ์เพชร
2. นางสาวแพรวเพชร  ทบพักตร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  กำทอง
2. เด็กหญิงวราพร  ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงศศิธร  พินิจ
 
1. นางสาวรัชนีกร  เยาวมาลย์
2. นางสาวระพีพร  แซ่ตัน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงบุญศิตา  เลิศเเล้ว
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงปริยาภรณ์  พรมสุวรรณ์
4. เด็กหญิงวนิดา  พุกจันทร์
5. เด็กหญิงอโยธกา  ใจยินดี
6. เด็กหญิงเเพรไหม  กรองบัวเเก้ว
 
1. นางหวานใจ  ชมเชย
2. นางสาวณัฐกานต์  กรรณสูตร
3. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวรรลิษา   มากด่าน
2. เด็กหญิงศรัญยา   แดงงาม
3. เด็กหญิงสุมิตตา   อ่วมเสงี่ยม
 
1. นางนิลยามาศ   ณ ศฤงคราญ
2. นางสาวโสภาวรรณ   ไดยะศรี
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทองอนันท์
2. เด็กหญิงชรัญดา   ช่วยชิต
3. เด็กหญิงฐิติมา   วัดล้อม
 
1. นางธันยนันท์  บุนนาค
2. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงสายชล  ยอดใหญ่
2. เด็กชายเว้ง  จอต่วย
3. เด็กหญิงเหมียว  เจริญดี
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สังวร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายพรรณกมล  พวงอินทร
2. เด็กชายมนัสวิน  กองแก้ว
3. เด็กชายอนุชา  นุชสำอางค์
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
2. นางสาวคณินทร์ชิตา  เลี้ยงอำนวย
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไตรทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุดสวาท
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กลิ่นเทียน
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. นางสวัสดี  ไชยแสง
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ถึงโภค
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พวงเพชร
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แพร่อำภา
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. นางสวัสดี  ไชยแสง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงนันทวัน  ยืดยาว
2. เด็กหญิงสุภัทรตา  น่วมคง
3. เด็กหญิงอารยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวปุณิกา  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   ลือเนตร
2. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนุช  ประจญกาญจน์
 
1. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
2. นางสาวสวรส   รสเลิศ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   บุญสิน
2. เด็กหญิงจินตนา   ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์    รุ่งพราน
 
1. นางสาวสวรส   รสเลิศ
2. นางสาวเบญจพรรณ  พูนลาภเดชา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มน้อย
2. เด็กหญิงรริตา  ขาวสะอาด
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  ดีผิว
 
1. นางณัฐธิกาพัณ  ค้ำชู
2. นางจันทิมา   ณ วันจันทร์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายภาธร  บัวผัน
2. เด็กชายวรายุท  บัวพัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  บุญสิน
 
1. นางณัฐธิกาพัณ  ค้ำชู
2. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟ้างาม  วันดี
2. เด็กหญิงลูกหมู  ชาวพม่า
3. เด็กหญิงแอน  แสงดี
 
1. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
2. นางสาวสุนิศา  เซ็งเฮง
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา   ชอบแต่ง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์   ศรีสินสมุทร
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   ไชยเดช
 
1. นางสาวศรีวรรณ   วงษ์รัตน์
2. นางสาวรักษิณา   ทับแก้ว
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   โฮ่อิน
 
1. นางนิลยามาศ   ณ ศฤงคราญ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงสุภิชาพร  คงอ่วม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อ่วมเมือง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทับมั่น
 
1. นางสาวศิริขวัญ  คงทัพ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายขวัญชัย   ใจกล้า
 
1. นางอมลมุนินทร์   นวะมะรัตน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงอวิภา  พัวพัน
 
1. นางอลิสา  ภูเด่น
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์วีระ
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายธนพัทธ์  ยังแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สุวรรณพงศ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงข้าว   แก้วแท่นทอง
2. เด็กชายพิตรพิบูล   เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงศวิตา   ดวงจันทร์
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
2. นางสาวโสภาวรรณ   ไดยะศรี
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายสุวัฒน์   ยอดใหญ่
2. เด็กชายอรรถพล   คำเหล็ก
3. เด็กหญิงเสาวลี   ชัยพันธ์
 
1. นางสาวโสภาวรรณ   ไดยะศรี
2. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่อนแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ฉายน้อย
2. นางสาวเสาวนีย์  อ่วมเมือง
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   หอมจันทร์
2. เด็กชายอำพล   มุ่งดี
 
1. นางสุกัญญา   ไพสาลี
2. นางประนอม   ทรัพย์ปราชญ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอังคนา   สุกหอม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   พูลนาค
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   โฮ่อิน
 
1. นางสาวยุภาพร   แจ้งอ่วม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสมศรี   ช่างเรือนกุล
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์   นนท์ปัญญา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มิ่งรักธรรม
 
1. นางสาวเชิญจุติ  ยอดปรีดา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายอรรถชัย   คำเหล็ก
 
1. นางนิลยามาศ   ณ ศฤงคราญ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงศุภสุดา  เอี่ยมขำ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  บัวลา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงมายา   พม่า
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมภูนิกข์  ชาวแพรกน้อย
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงนิชานันท์   มีใจ
 
1. นางไพลิน  พุ่มแสวง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายนพณัฐ   พิลาไชย
 
1. นางสาวสุทธิดา   อินทำ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจุฑามาส   หนูยิ้มซ้าย
2. เด็กหญิงสุฐิตา   หนองน้อย
3. เด็กหญิงสุภัสตรา   อินวงษ์
4. เด็กหญิงสุภัสสรา   พึ่งผล
5. เด็กหญิงแก้วตา   คงคช
 
1. นางสาวยุภาพร   แจ้งอ่วม
2. นางสาวสุทธิดา   อินทำ
3. นางสาวกนกวรรณ   คำแฝง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายพงษ์ณภัทร  เต่าทอง
2. เด็กชายวีระกานต์   พราหมณ์ทอง
3. เด็กชายสุเมธา   พรหมสมบัติ
 
1. นางสาวนฤมล   ทิพย์เดช
2. นางสาวจีรประภา   คันธราช
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อุดมศักดิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์   แก้วล้อม
3. เด็กชายสุวิท   ยอดใหญ่
 
1. นางกานติมาพร   ปานเสน่ห์
2. นางสาวพวงบุปผา   นาโสก
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ยกเอียด
2. เด็กชายสมศักดิ์    อุดมศักดิ์
3. เด็กชายสิรภัทร   พราหมณ์ทอง
 
1. นางศุภาธิณี   ศรีงาม
2. นางประนอม   ทรัพย์ปราชญ์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายธวัชชัย   วรวรรณผ่อง
2. เด็กชายบุญทัน   ใจจง
3. เด็กชายภาคินัย   อ๊อกด้วง
 
1. นางโสรยา   จันทำ
2. นางสาวนุศรา  อ่องสุภารมณ์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายธนธรณ์   ศรีหฤทัย
2. เด็กหญิงภัสสรา   ทองคำ
3. เด็กชายศศิวิมล   คำนึง
 
1. นางศุภาธิณี   ศรีงาม
2. นางประนอม   ทรัพย์ปราชญ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พึ่งสอน
2. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์โตทอง
 
1. นางช่อเพชร  เนตรแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอิสระพงษ์  ศรีวงษ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 1. เด็กชายณัฐธัญ   สนเปี่ยน
2. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นายวสันต์  สุกร
2. นางสาวประภาวี  นาคสุข
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรภัทร   จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสร   แสนสมบัติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพรรณี   ประพันธ์บัณฑิต
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายวีรภาพ  เจริญบุญฑริก
2. เด็กชายศุภกร  คล้ายสังข์
3. เด็กชายอนวัช  คงพูล
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายพชร  คล้ายสังข์
2. เด็กชายรณพร  อยู่ดี
3. เด็กชายระพีพัฒน์  อยู่จันทร์
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล