เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสุวรรณ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวนรารัตน์ รักสม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
19 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
20 นางสุมนทิพย์ ศรเพชร ครู โรงเรียนวังมะเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
21 นางสาวยุวดี นาเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
22 นางเกศรา สุทธพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
23 นางสาวปิยธิดา เชาว์ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนบ้านในล็อค คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
24 นางสาววลัยลักษณ์ บางยี่ขัน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
25 นางสาวจิตโสพิณ กลิ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านมรสวบ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
26 นางสาวศุกาณญา สมประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
27 นางสาวอัจฉรา พละกลาง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
28 นางสาวพรณภัส ขยันหา ธุรการโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
29 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง ธุรการโรงเรียนบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
30 นางปนัดดา งามขำ ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
31 นายธาดา ตาตะนุต ธุรการโรงเรียนสามัคคีร่วมจิต คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
32 นางสาวธิตินันท์ แทนคุณ ธุรการโรงเรียนวัดบ่อนอก คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
33 นายสมเกียรติ เปรมปรีดิ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
34 นางวริษา บุญธรรม ธุรการโรงเรียนวัดกำมะเสน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
35 นางสุภัทร์ นครสุข ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
36 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
37 นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมฯ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
38 นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
39 นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านทองมงคล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
40 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
41 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
42 นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี นิติกร ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
43 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลการแข่งขัน
44 นางบุญเรียม แก้วดี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
45 นางภูวลักษ์ วราวุธวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
46 นางบังอร ครุฑไชยยันต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
47 นายสุทิน ทองบุญส่ง ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
48 นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ช่างไม้ 3 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
49 นายสมพร ว่องไวรุด ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
50 นายธรรมนิ ทองน้อย ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
51 นายมนะ สอดสุข ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
52 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
53 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
54 นางดารณี ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
55 นางเกตุแก้ว อัตตะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
56 นางอารีวรรณ ไกรศรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
57 นางนัยนา ฑิตะลำพูน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
58 นางสาวจิราพร คีรีวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
59 นางสาวปิณฑิรา เที่ยงตรง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
60 นายสมเนตร เดชช้อย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
61 นางธนพร ใจใหญ่ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
62 นางวลัญช์ญา บุญธรรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
63 นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
64 นางสาวมณฑิรา ตุลคาวี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
65 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
66 นางพิมพา จันทร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
67 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
68 นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
69 นางพันธนันท์ เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
70 นางนิรชา ศรีพลอย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
71 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
72 นางรัชนก อยู่หนุน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
73 นางรัชนี ปานแดง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
74 นางชวนฝัน ภูเตศวร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
75 นางรัชนก อยู่หนุน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
76 นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
77 นางกนกพร บุญญะบุญญา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
78 นายจิรายุทธ วงศ์จำรัส ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
79 นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายอำนวย สัมพคุณ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายไพศาล อ่วมองอาจ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายชวลิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางมณฑา สูรยาทิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางประไพ เกษแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นางรัชนก อยู่หนุน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายมานะ สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใจดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางทัศนีย์ พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นางสาวศิริกมล พุมมา ครู โรงเรียนบ้านช้างเผือก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายวัชรินทร์ บัวด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางพิมพา จันทร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 นางสาวนันท์มนัส ปานแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นางพัชรี อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
106 นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัย
107 นายวิเศษ ศรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ คณะกรรมการวินิจฉัย
108 นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ คณะกรรมการวินิจฉัย
109 นายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน คณะกรรมการวินิจฉัย
110 นายจรณธพงศ์ วุฒิพงศ์วรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิศึกษา คณะกรรมการวินิจฉัย
111 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการวินิจฉัย
112 นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี นิติกร ชำนาญการ คณะกรรมการวินิจฉัย
113 นางวัลญา กลิ่นนิรัญ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายบุญส่ง ล้อแก้ว ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
115 นายธนรรค์ พวงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
116 นายธงชัย ทะเลมอญ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
117 นายปรัชญา อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
118 นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางพรทิพย์ ศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นางอารีย์ โชติช่วง ครูโรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นายอลงกต แดงกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านคลองวาฬ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นางสาวนฤมล ร่อนแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นางสาวสุปราณี เขียวใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นางสาวรัชนี บุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นางสาวนพิรดา เจียตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]