รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กหญิงอัจจิมา  บัวหลวง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ศรีหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่อพิพฤกษ์
 
1. นางสาคร  เปี่ยมสง่า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมุกมณี  พลอยจีน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชูเชิด
 
1. นางชนาพร  วัดน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กหญิงเทวีชา  นามทิพย์
 
1. นางสุวรรณา  เอี่ยมอาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายระพีพัฒน์  องค์แช่ม
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  ชูพันธ์
 
1. นางกานต์สิรี  เรืองทับ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายก้องพิภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงอสิกานต์  จันทร์นาค
 
1. นายธนพล  แสนสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายสุวิชิต  วิริยะ
 
1. นางสาววาสนา  ฉ่ำมะนา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงณาทฌา  ตั้งวงค์
 
1. นางสุทิน  หอยสังข์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทองใหญ่
2. เด็กชายนวพรรษ   บรรจงรัตน์
3. เด็กชายปภาวิชญ์   เข็มเมือง
 
1. นางสุรีรัตน์   ดวงสิน
2. นางพัชรา   ตันบุญยศิริเดช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องดี
2. เด็กหญิงศรัญญา  ดีเซน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีแจ้
 
1. นางบุญมณี  นิลงาม
2. นายสุวิชา   พลายแดง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายธนากร  สังข์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอนัญพร  บุญรอด
 
1. นางสาวสุจิต  โลกนุเคราะห์
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงนิรชา   หนูน้อย
2. เด็กหญิงสิริยพร   เรือนเพชร
 
1. นางสุชญา   แสงมณี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุศราคำ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูผล
 
1. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา
2. นางสาวสุจิต   โลกนุเคราะห์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงธนนันท์  พิมพ์สอน
2. เด็กชายสุรเกียรติ  เขตไธสง
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ผู้ผึ้ง
2. นางสาวจันทิมา  จันทร์ลาด
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กลัดหลำ
2. เด็กหญิงสุวิมล  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาววิจิตรา  เกียรติเลิศวรากุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 1. เด็กชายธนพร  นามทิพย์
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ยิ้มละมัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงนภา   ผ่องดี
 
1. นางปวีณา   เนื้อนิ่มวัฒนา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมใจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   กฐินเทศ
3. เด็กชายเจริญพงษ์   ทองมนต์
 
1. นางล้วน   แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
3. เด็กชายรชตะ  ทับห้าง
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับจิต
2. เด็กชายณัฐกานต์  ยอดทหาร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สุรินทร์ศักดิ์
 
1. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
2. นางสาวสุนิสา  เกิดขาว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงนัตยา  คล้ายละมั่ง
2. เด็กชายรูปศิริ  รูปสม
 
1. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
2. นางสาวสมจิต  สุขสำราญ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายวรากร  จันทร์สง่า
2. เด็กชายวิศรุต  สว่างอารมณ์
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสุทิน  หอยสังข์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายนเรศวร์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาววลีรัตน์  พ่วงศรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กชายกรวิชญ์  อุบลบาล
 
1. นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนลัทพร  เกิดทรัพย์
 
1. นางสายใจ  เกื้อกูล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทองพาศน์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  คงน้อย
 
1. นางสาวจรรญพร  ทองมี
2. นางสาวภูริชญา  นิ่มนวล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงสุธาสินี   ศิริคำหอม
2. เด็กชายเอกราช   ธนสกนธ์พงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงปริญญาดา  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายศรัณย์  สระแก้ว
3. เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน
 
1. นางสาวนิภาพร  มหิมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สว่างใจ
2. นางสาวปาริชาต  พงษ์เทศ
3. เด็กหญิงมินตรา  คำหวน
 
1. นางณัฐชยา  นามทิพย์
2. นางศิริมณี  การะนนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทสมมติ
2. เด็กหญิงปรัชญา  เรืองรุ่งพิพากร
3. เด็กหญิงวิภาวี  ผูกศิริ
 
1. นางสาวสุภาณี  รำทะแย
2. นางสาววีรยา  ทองไทร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงดวงดารา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงวรนุช  สิวิราช
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  โสทะรักษ์
 
1. นางปรียา  ตุ้มศรี
2. นางสาวโสวนีย์  จงแดง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าขาม 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เทพผสม
2. เด็กชายธราเทพ  พงษ์เถื่อน
3. เด็กหญิงบุษกร  ทองอาบ
 
1. นายปราโมทย์  ดีเซ็น
2. นางสาวบัณฑิตา  พยนต์ยิ้ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายธนพนธ์  ธนูทอง
2. เด็กหญิงปิ่นปรากรม  ร่วมจิตร
3. เด็กหญิงรักษา  จินณรงค์
 
1. นางอารีย์  ฉิมพาลี
2. นางสาวพิศสมัย  วงษ์ขวัญเมือง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงศศพร  เวนะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เวนะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญลอย
 
1. นางสาวจิระภัทร์  จันทร์ช่วง
2. นางสาวขวัญชนก  สิทธิจักร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  นาคปานเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  ลำทะแย
 
1. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
2. นางล้วน  แสงพูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วังเตือย
2. เด็กชายปรีชาพร  พูดเพราะ
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
2. นางสาวจิราวรรณ  คุ้มเพชร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เมืองประเทศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ   วลัยรัตน์
 
1. นางธารินทร์   อังกินันท์
2. สิบเอกอุดม   ทับทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชาย เสฏฐวุฒิ  แก้วกอง
2. เด็กชายกันตพงศ์  เสมเถื่อน
 
1. นางสาวนาฏกานต์  บุญนิกูล
2. นางสาลีนี  หงษ์ทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สีนาก
2. เด็กชายจิราวุฒิ  จันพุด
 
1. นางสาวธนัชพร  สุวรรณานุสรณ์
2. นางสาวสุปาณี  ปิ่นเพชร
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1. เด็กชายพงศกร  เอมเขียน
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แดงก่ำ
 
1. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
2. นางสาวเกศวรินทร์  รักมิตร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หนูอินทร์
2. เด็กชายอำนาจ  เกียวเจริญ
 
1. นายจเร  ตุ้มศรี
2. นายจิตติโชติ   แจ่มแจ้ง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์   คำน้อย
2. เด็กชายธนารัตน์   มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล   ชุนฬหวานิช
2. นางสาวสาวินี   จันทร์อักษร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ถมนิล
2. เด็กหญิงชลิตา  ภูเมน
3. เด็กหญิงวรภา  ขุนวิจิตร
4. เด็กหญิงสาริศา  เอกอรุณ
5. เด็กหญิงอภิฤดี  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ
2. นางอนุช  พุกงาม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาลี
2. เด็กหญิงนลินนิภา  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงภาสินี  เผือกแก้ว
4. เด็กหญิงวศินี  รักษาราษฎร์
5. เด็กหญิงแพรวา  สระทองพูล
 
1. นางปาจรีย์  มีลิ
2. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงขวัญสิราภรณ์  ดิษบรรจง
2. เด็กหญิงนฤมล  อำนวยผล
3. เด็กหญิงพัชราภา  นาเอก
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ชุ่มจิตต์
5. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วสะอาด
 
1. นางหนูการ  สิงห์สาย
2. นางสาวปวีณา  เครือเหลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   วงค์ทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย   คล้ายสุโข
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ทะนนท์
4. เด็กหญิงนิชาวรรณ   จันทร์วิจิตร
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา   ยอดใหญ่
 
1. นางสาวอุบล  เรืองทับ
2. นางรัตนา  ไทยเอื้อ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุธินันท์   เสน่หา
2. เด็กหญิงปัญญาวี   ดีท้วม
3. เด็กหญิงศุภิสรา   จันทร์เจิม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   สุขสบาย
5. เด็กชายอัครพล   อร่ามศรี
 
1. นางสาวน้องนุช   จันทร์เพ็ชร
2. นางอัญชลี   ศรีจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงจุรีพร  รอดพันธ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  รอดพันธ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัทร  ไพรวรรณ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีฟ้า
5. เด็กหญิงศศิมา  สุขภักดี
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  ชูชื่น
2. นายวสุพล  เพิ่มสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  จุ้ยเส็ง
2. เด็กชายภคพล   เผือกนุช
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ยิ้มแย้ม
4. เด็กชายราเมศ   อยู่สุข
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจดี
 
1. นางสาวฉัตรชุดา   วิสารทะ
2. นางสาวเกษรา   พรรณา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงปัญญาพร   แถมมี
 
1. นางบุณยศิน  จิตศิริ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางบุณยศิน  จิตศิริ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายปภาวิน  ขจรกลิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทวัน  ประสมทรัพย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุกคุ่ย
2. เด็กหญิงเกสรา  วงค์สกุล
 
1. นางอารีย์   หงษ์วิเศษ
2. นางสาวจรินยา   กรีธาธร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายคงเดช   ทองด้วง
2. เด็กหญิงธนัญชนก   ช่อมาลี
 
1. นางอารีย์   หงษ์วิเศษ
2. นางสาวกมลพรรณ  รอดรุ่ง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญละคร
 
1. นางแอนนา  หลบภัย
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รบแคล้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าคอย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ครึกครื้น
2. เด็กหญิงชิดชนก  ประดิษฐ
3. เด็กหญิงธนพร  ครองเมือง
4. เด็กหญิงปภัสสร  มาดี
5. เด็กหญิงปวษร  พันธ์ุพงษ์
6. เด็กหญิงพรหมพร   พวงจันทร์
7. เด็กหญิงพัชรพร  ทองเกิด
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อุดมสินธ์
9. เด็กหญิงศิริสุภา  แสงอาทิตย์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ศุภอักษร
2. นางสาวมณเฑียร  เฟื่องแก้ว
3. นางสาวอรุณลักษณ์  ทิมเมฆ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1. เด็กหญิงกรณิศ  เกิดศรี
2. เด็กชายจักริน  เป็งตา
3. เด็กหญิงชลกานต์  งามประเสริฐ
4. เด็กชายธนวินท์  เกิดศรี
5. เด็กหญิงปวริศา  บัวอิน
6. เด็กหญิงพรพิมล  จันทรวงค์
7. เด็กหญิงพันธ์ุทิพย์  หงษา
8. เด็กหญิงสพิชญา  เหมือนอ่วม
9. เด็กหญิงสุชานุช  กลิ่นหอม
10. เด็กชายอธิป  ทับเครือ
 
1. นายปรีชาพล  ชั่งเหลือ
2. นางสาวกรณ์สิณี  ฐิติกรประภาพงศ์
3. นางสาวเกษร  โอ่เอี่ยม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงกานวิมล  โกสะเวย
2. เด็กหญิงคณิศร  ตุ้มหนู
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตุ้มคำ
4. เด็กหญิงวริษา  มากมูล
5. เด็กหญิงสิเรียม    สะเริน
6. เด็กหญิงอรทัย  ใจมุ่ง
7. เด็กหญิงเกศกานดา  กนกเงินเพชร
 
1. นายวรุตม์  อ่วมนิล
2. นางสาวสายชล  สุดารักษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ลูกจันทร์
2. เด็กชายสัจพัฒน์   พรหมอินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา   ดีประเสริฐ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อำไพรัตน์
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ศิริคำหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   ปานหอม
2. นายธีระ  โกโล่ย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงเปิ้ล  -
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กหญิงอรทัย  สุขเจริญ
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ม่วงคราม
 
1. นายภูวนาถ  ฉายอรุณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธันยา  อินพรม
 
1. นางรัตนา  เกิดรอด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงนาฎยา  แป้นเพชร
 
1. นายคณิต  พ่วงทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 1. เด็กหญิงพนิดา  พูลปลื้ม
 
1. นายชลิต  คงถาวร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายนพน  ใจทัศน์
 
1. นางสาวชิราภรณ์  สุขจิตต์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ   เนียมเกิด
2. เด็กหญิงวรมน   นุชสำอาง
 
1. นางสาวญดา   เจริญพรศิริกุล
2. นายกีรติ   ภุมร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงมนสิชา   สุขาพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คำอ่อน
 
1. นางสุภัทรา   งดสันเทียะ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   นิลช่วย
2. เด็กหญิงสุวรรณา   มาหมุน
 
1. นางสาวประไพ   ไม้แก้ว
2. นางสาวฐิตาภา  ทองคำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมรัตน์
 
1. นายภาเกตุ  ซิมะเลิศสกุล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระพระ 1. เด็กชายจารุเดช  บรรเจิดศิริ
2. เด็กชายวัศภัทร  ทัศนา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เนียมทอง
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีหอม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กชายชานนท์  คำมา
2. เด็กหญิงนิชาพร  มณฑา
3. เด็กชายวิชัย  แก้วมณี
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
2. นายศักดิ์ณรงค์  สุขสวัสดิ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายนพดล  พงษ์เทศ
2. เด็กชายพาคิน  รวยทรัพย์
3. เด็กชายวิรัช  เทียนภู่
 
1. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
2. นางสุทธิศรี  กล่อมจิตร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขอเจริญ
 
1. นายวิทยา  อยู่เย็น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายเตชินท์  นาอินตา
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายวิสิทธิชัย  ดีเหลือ
 
1. นายสุริเยนทร์  คล้ำงาม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนาธิป   ยิ้มรอด
 
1. นายชัชวาลย์   โอบอ้อม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 1. เด็กหญิงพนิตา  ทองแจ่ม
 
1. นายวิทยา  อยู่เย็น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศศิกานต์   กลิ่นเกล้า
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปิยวดี   สุขสม
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   กอเจริญกุลศิริ
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   ซาบซึ้งไพร
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายอภิชิต   สุขประเสริฐ
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  คงชาติ
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   ซาบซึ้งไพร
2. เด็กหญิงปิยวดี   สุขสม
3. เด็กหญิงฝากขวัญ   ชุ่มกมล
4. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   กอเจริญกุลศิริ
5. เด็กชายรัฐนนท์  ทองสุข
6. เด็กหญิงฤดีรัตน์   สายเนตร
7. เด็กหญิงศศิกานต์   กลิ่นเกล้า
8. เด็กชายอภิชิต   สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงอัจฉรา   พวงสังวาลย์
 
1. นายวรพัฒน์   ปุญญาธิกุล
2. นางแววตา  โสมนัส
3. นายตะวัน  กลิ่นเล็ก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงกระพันธ์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  สีชมภู
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  พลับทอง
4. เด็กชายธนกฤต  มากเกิด
5. เด็กชายธนวัฒน์  วิสุทธิ
6. เด็กชายพิพัฒน์  โยธารักษ์
7. เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอ่อน
8. เด็กหญิงสุธิตา  ชูชื่น
9. เด็กชายสุริยการ  เอิบอิ่ม
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชูชื่น
11. เด็กชายอานัส  หอมทน
12. เด็กหญิงเขมมิสรา  เกิดชุ่ม
 
1. นางนวรัตน์  คงอยู่
2. นางสาวศศิมา   จันทร์มั่น
3. นางสุกัญญา  หนองมีทรัพย์
4. นางสาวเยาวรัตน์  จันทร์กลัด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงจรรยา  บุญสร้าง
2. เด็กชายจิรยุทธ์  รากทอง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  จันแก้ว
4. เด็กหญิงชนากานต์  เกลากลิ่น
5. เด็กชายฐานวุฒิ   จันแก้ว
6. เด็กชายถนอมศักดิ์  ทั่งเหล็ก
7. เด็กชายธวัชชัย  ทองรื่น
8. เด็กชายธีรพงศ์  สังเกตุ
9. เด็กชายธีรภัทร  รากทอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์  อ่ำเพ็ชร
11. เด็กชายนพวิทย์  หวังผล
12. เด็กหญิงนภัสรา  หวังผล
13. เด็กชายพีรภัทร  นกน่วม
14. เด็กชายพีรภาส  นกน่วม
15. เด็กชายพีรวิชญ์  นกน่วม
16. เด็กหญิงภาวิณี  ประสม
17. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ใจบุญ
18. เด็กหญิงลลิตภัทร  ดีเด่น
19. เด็กหญิงสุมินตรา  มิตรมาก
20. เด็กหญิงเกศิณี  ออดซี
 
1. นายอนุชิต  มีแสง
2. นายเลิศรบ  อ่้นหุ่น
3. นางรัสมี  ทิมจิตร
4. นางสาวสุพิรา  บุญญปุรานนท์
5. นางสาวปรียา  เดชบุตร
6. นางสาวยุวดี  สมจิตร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมจิต
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไพรพนัด
3. เด็กชายปธานิน  ทองเฟื่อง
4. เด็กชายประสพโชค  เกตุครอง
5. เด็กหญิงพิจิตรา  ชื่่นฤทัย
6. นางสาวอริสรา  อดทน
 
1. นางศิริมณี  การะนนท์
2. นางณัฐชยา  นามทพย์
3. นางธนพร  บุญเสนา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1. เด็กชายจตุพล  จุ้ยเทียน
 
1. นางสาวสุนิษา   ปิ่นทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสุดทา
 
1. นางอุไร  กัณฑภา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลำทะแย
 
1. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กหญิงสุมิตตา  เสาวดีย์
 
1. นางสาวปฏิภรณ์  ฮวบอินทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์   กิมไซ
 
1. นายภาคภูมิ  สมใจ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายตุลชัย  เกตุทอง
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงอังศุมา  กุลภักตร์
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  แถมมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กชายธันวา  แสงขาว
 
1. นายพิพัฒน์  เมืองโพธิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กชายอภิชน  ทองมาก
 
1. นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กหญิงนันทกานต์  มีอินทร์
 
1. นางประเสริฐ  บุตรสะอาด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโล้ 1. เด็กหญิงเพชรดา  บัวจุ้ย
 
1. นางสาวสุชีพ  เอี่ยมละออง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวสถิน  สวัสดี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายสุรชัช  เอี่ยมอุบล
 
1. นายอรุณชัย  กัณฑภา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในดง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลำทะแย
 
1. นางสาวส้อย  บัวงาม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงวิภวานี  ทรัพย์เสริม
 
1. นางอุมาภรณ์  พุ่มจิตร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1. เด็กหญิงธัญจิรา  กลิ่นศิริกุล
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มีโหมด
3. เด็กชายพุฒิธาดา  บุญครอง
4. เด็กชายมารุต  นุชประคอง
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุขมี
6. เด็กหญิงลิษา  สว่างเนตร
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นทอง
8. เด็กชายสายพิรุณ  รวยรุ่ง
 
1. นายเอนก  ใจธรรม
2. นางละเอียด  ครึกครื้น
3. นางสาววิรดา  สมคำ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมื่นศรี
2. เด็กหญิงธนารีย์  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงนฤมล  ยอดยิ่ง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญรอด
6. เด็กหญิงรัตน์ฎิพร  ทองสุข
 
1. นางอัจฉรพร  แก้วมรกต
2. นายนิรุทธิ์  สำเภาเจริญ
3. นางปาจรีย์  มีลิ
4. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวระหงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เทศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  พงษ์เทศ
4. เด็กหญิงพุทธรักษา  เจียมอุย
5. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงศตานันท์  วงค์ศรีดา
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาวนันทนา  ทองกลึง
3. นางสาวสิริวิมล  ทองคำ
4. นางสาวฐิตาพร  รุ่งโรจน์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  เขื่อนศิริ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  หนูทิพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วงค์ศรีดา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเฟื่อง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ฤกษ์งาม
6. เด็กหญิงเกตุศรา  บุญมี
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มทอง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ลบถม
3. นางจรรยา  จีนทอน
4. นางวันทนา  สังข์สน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ตัน
2. เด็กชายณรงศักดิ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  น้อยสำราญ
4. เด็กชายภานุพงศ์  นิ่มเขียน
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พุ่มจิตร
 
1. นางสาวอัญญาณี  เทพทิพย์อัมพร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเหว 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ขันแดง
2. เด็กชายสรณ์สิริ  เจริญพรศิริกุล
 
1. นายประสาท  ศิริเรือง
2. นายดัชนัย  ทางทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงนภัส   มั่นเพ็ง
 
1. นางสายชล   สายน้ำผึ้ง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงธีริศรา   นวมนิ่ม
 
1. นางเฉลิมลาภ   มะณีจันทร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หนูกำเนิด
 
1. นางสาวเมธินี  กรีธาธร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเฉย
 
1. นางเฉลิมลาภ   มะณีจันทร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. นางสาวสุพัตตา   แตงอ่อน
 
1. นางสุนี   ภานุมาต
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 1. เด็กหญิงปาณิศา   เภาพูล
 
1. นางเสาวณีย์   พ่วงทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายวัชรเกียรติ   ไชยพูน
 
1. นางอำพร  เจรจา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโรง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   นุ่มสุข
2. เด็กชายจิรกานต์   พรมเชื้อ
3. เด็กชายฐาปกรณ์   อธิบดี
4. เด็กชายบูรพา  เปี่ยมสกุล
5. เด็กชายวุฒิชัย   สุขดี
 
1. นางสาววิไล  ไม้แก้ว
2. นางสาวศุรัณยา   เพชรชนมภูมิ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   บุญพรรณมงคล
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ขำทอง
 
1. นางสาวเพชรลดา  คงจุติ
2. นางสาวกฤษณา  กลั่นพิกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายยศวรรธ  ชูก้าน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  องอาจ
 
1. นางสาวกันยากาญจน์  พงษ์รอด
2. นางสาวทศพร  กุลแก้ว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายพัชรพล   แก้วสำราญ
2. เด็กชายพีระศักดิ์   บุญมา
3. เด็กชายภัทรพล   รุ่งวัฒนา
4. เด็กชายมนัสชนก   ยมสิงห์
5. เด็กชายวรโชติ   เสริฐศร
6. เด็กชายเอกพจน์   หลวงฤทธิ์ธีรา
 
1. นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด
2. นายธวัช  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวขนิษฐา  แร่ใจดี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายชยพล  ทับทิม
2. เด็กชายธนวัฒน์   ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายนิติภูมิ   จินต์ดี
4. เด็กชายพัสกร   มะอินทร์
5. เด็กชายพิชิตพงศ์   ทองหยอด
6. เด็กชายอมรพงษ์   เอี่ยมคงสี
 
1. นายรัชพล   ตะกรุดทอง
2. นางสาวรพีพรรณ   รบแคล้ว
3. นางกาญจนา  ผลถาวร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจักรกริช   แสงหิรัญ
2. เด็กชายชำนาญ   ฉัตรวิลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวล้อม
4. เด็กชายธนกฤต   ลายคราม
5. เด็กชายธีรภัทร  เขียวขำ
6. เด็กชายพิสิษฐ์   พลอยเพชร
7. เด็กชายศุภชัย  อยู่พ่วง
8. เด็กชายเกษม   ประเสริฐ
 
1. นางปวีณา   เนื้อนิ่มวัฒนา
2. นางสาวอรทัย   คุ้มครอง
3. นายณัฐวิทย์   อินทร์จุฬ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องระกำ 1. เด็กหญิงกชกร  คลังเมือง
2. เด็กหญิงกฤษณะ  ปองทรัพย์
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สว่างโชติ
4. เด็กหญิงณิชา  สินคงอยู่
5. เด็กหญิงทนัชชา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงบุญยอร  มณีสาย
7. เด็กหญิงมณฑิรา  อบอุ่น
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์เพิ่ม
9. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ศรีพุ่ม
10. เด็กหญิงโสภิตา  จันทร์แจ่ม
 
1. นายสุพจน์  เกตุรักษา
2. นางสุภาวรรณ  เทียมถม
3. นางสาวกิ่งกาญน์  พยนต์ยิ้ม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงชาลิณี  วงษ์พราหมณ์
3. เด็กหญิงดาว  แพรสิน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  มากมูล
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คนชอบ
 
1. นางล้วน  แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จรูญกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิมเมฆ
3. เด็กหญิงอัมพร  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  ทองจีน
2. นางทัศนีย์  นาคสกุล
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา   มลมิตร
2. เด็กชายธนพัฒน์   คำสระ
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน   ภาระรักษ์
 
1. นางพิศมัย   กรีธาธร
2. นางสาวอาภรณ์  ปานเคลือบ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงอารยา  ทองอ้น
2. เด็กหญิงเพชราภา  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวภรณ์ขวัญจิต  ฤทธิ์ชัยพร
2. นางสาวพนิดา  เจริญยิ่ง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงฐิติพร  พันธ์ถวิล
2. เด็กชายสิรดนัย  ชาญนอก
 
1. นางดาริญา  ชินะตังกูร
2. นางอารีย์  ฉิมพาลี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงนันท์ธภัชร  เนียมเงิน
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อุตระพันธ์
 
1. นายสุริยะ  ทรัพย์สิน
2. นายเอกชัย  ทิพย์บูลย์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาว 1. เด็กหญิงทุติยา  เพ็งหาจิตต์
2. เด็กหญิงวิธิตา   ผ่องแผ้ว
 
1. นางระเบียบ  ปิ่นทอง
2. นางสาวภมรวรรณ  แป้นทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กชายรวี  คนซื่อ
2. เด็กชายอุ้มบุญ  เกตุครอง
 
1. นางศิริธร  พิมพะนิตย์
2. นายสุนทร  อินสิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านโง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุข
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์สุข
 
1. นายบรรพต  หน่อทิม
2. นายธีรพงษ์  นามไว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงพัชราวดี   ถมยา
2. เด็กหญิงเมนิษา   คงริน
 
1. นางชุลีรัตน์   สายัณห์รุจี
2. นายปิยะพงษ์  ศรีวงษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อยู่สุข
2. เด็กชายนนนนันท์  เคียงวงค์
 
1. นายธนิส  ชินะตังกูร
2. นางสาวสายสุณี  สุขสมมารถ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายประชารัฐ   เนียมสุระ
2. เด็กชายพงศกร  ชัยณรงค์
 
1. นายสรายุทธ  อนันตศิริ
2. นางนันทรัตน์  บุญเชื้อ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายบัลลังก์   เลือดแดง
2. เด็กชายพงศกร   สิงโต
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   นาคงาม
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายธนภัทร   เนียมศรี
2. เด็กชายพงศ์ภัค   โกมลหิรัญ
3. เด็กชายศุภรักษ์   บุญมา
 
1. สิบเอกอุดม   ทับทอง
2. นางบุญญารัสมิ์   ทับจิต
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายรัชพล  พาลีบุตร
2. เด็กชายวีรภัทร  เนียมศรี
3. เด็กชายสิปปวิชญ์  กิมเฮง
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นางบุญมี  สุดประโคน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์มิตร
2. เด็กชายทศพล  ศรีเมฆ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  เมืองถาวร
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสวัสดิ์  ทรัพย์ศิลป์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญรอด
2. เด็กหญิงเกศสุดา  เสียงกลม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  อุดมปรีชา
 
1. นางสาวละมูล   บุญชู
2. นางวัณนา   บุญคำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1. เด็กชายพชรพล  จันทร์อิน
2. เด็กชายวีรภัทร  ไชยา
3. เด็กชายสมชาย  นาคสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  หว่านผล
2. นางสาวคชาภรณ์  พิมพา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผ่องดี
2. เด็กหญิงนริศรา  คนซื่อ
3. เด็กหญิงนัทพร  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงนิภาธร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงพาขวัญ  อินทร์จักร
6. เด็กหญิงลิสา  สุขขำ
 
1. นางสาวรัชนก  รักษาดี
2. นางสาวนพมาศ  กลิ่นอ่อน
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จ๋องาม
2. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา
3. เด็กหญิงอนัญญา  ช่องแสก
 
1. นางสุนันท์  ธรรมกถึก
2. นางปาจรีย์  มีลิ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเพชร 1. เด็กหญิงจริยา  มีอิ่ม
2. เด็กหญิงธนาวดี  เพชรศิริ
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมชื่น
 
1. นางสาวสุธาสินี  ยงภูมิพุทธา
2. นางสาวอรนลิน  ไกรนาชนม์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงพรชนก  เจริญสุข
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิยจันทร์
 
1. นายกิตติพล  ทองเฟื่อง
2. นางสาวชุติมา  พงษ์นาค
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กชายกฤษดา  สุขขำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทับจิต
3. เด็กชายไกรวิชญ์  หนูน้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอรัญญา  ชุ่มจิตต์
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนพร   ตู้ประดับ
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน   คชะนา
3. เด็กหญิงโสภิดา   จันทร์ประไพ
 
1. นางสาวธันยนันท์   ธีรภัทรณัฐศิริ
2. นางสาวศศิธร  แช่มเทศ
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายสิทธา  ธัมมา
2. เด็กหญิงสุพรรษา   เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงอนัญญา   ฮวบอินทร์
 
1. นางจุรีรัตน์   พลสระคู
2. นางสาวภัสสนันท์   ขำทวี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเมษา   เกิดรอด
 
1. นางนิษา   บัวศิริ
2. นางสาวเนาวรัตน์   จันทร์มี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยิ้มใย
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  มานะพล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  นิลห้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรรัตน์
2. นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้วโกสุม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิ์น้อย
 
1. นางสาวอทิตยา  เทียนภู่
2. นางสาวบุญรัตน์  สิทธิสร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดหลวง 1. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลักษณพร  พรมประมง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงมา
 
1. นางสุชาดา  สีสง่า
2. นางสาวพัชรี  โต๊ะเฮง
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทราพร   ปึกทรัพย์
2. เด็กหญิงศิรดา   เอราวัล
3. เด็กชายอรรถพล   เกตุพยัคฆ์
 
1. นางแสงอรุณ   กลิ่นทอง
2. นางสาววัลลียา  ภู่ระหงษ์
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   จันทร์ธิมา
2. เด็กหญิงธัญรดา   เนียมเกิด
3. เด็กหญิงลลิตวดี   วรกลั่น
 
1. นางสาวพิสมัย   ชาญอภิชัยวัฒน์
2. นางสาวณชขวัญ   สุขสำราญ
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
 
1. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเกตุ 1. เด็กชายสยาม  เปี่ยมลาภพริ้ง
 
1. นางนัดดา  หนูแย้ม
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลกง 1. เด็กชายวีระนันท์  ฟักเถื่อน
 
1. นางสาวอรสา  สร้อยสงค์
 
163 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารเห็ด 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  เฟื่องรอด
2. เด็กชายนาวี  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ชัย
2. นายอัมรินทร์  คล้ำชื่น
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อรุณฉาย
 
1. นายภีมเดช  มาลัยผ่อง
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไคร้ 1. เด็กหญิงณภัทร  คำโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มั่น
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 1. เด็กหญิงนพมาศ  ปิ่นประทุม
 
1. นางกชพรรณ  สุขกันตะ
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กหญิงดวงพร  กรุดนาค
2. เด็กหญิงดารินทร์  อ่อนโน้มนวย
3. เด็กชายปิยะพล  นพวิจิตร์
 
1. นางสาวชิราภรณ์   สุขจิตต์
2. นางสาวชลธิชา  โฉมแพ
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1. เด็กชายณิชคุณ  สนธยามาลย์
2. เด็กชายธนพัฒน์  มานตรี
3. เด็กชายวิศรุต  เชื้อปรางค์
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ชวนชิต
2. นางสาวกาญจนา  วัดวิเศษ
 
169 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
2. เด็กชายพิพัฒน์  เคียงวงศ์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  พันธ์แจ่ม
2. นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา
 
170 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจอก 1. เด็กชายกรกฏ  ดิษฐวงศ์
2. เด็กชายธนโชติ  พลจันทร์
 
1. นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตาตะกรุด
2. เด็กหญิงนพจิรา  สุวรรณสรณี
 
1. นางสาวชิราภรณ์   สุขจิตต์
2. นางสาวณิชกมล  แสงหิรัญ
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อยู่เมฆะ
2. เด็กชายนภพงษ์ศธร  กลิ่นทอง
3. เด็กชายภูริภัทร  พงษ์จุ้ย
 
1. นางประภัสสร  ยอดกาวี
2. นางสาววริศรา  สายจันทร์
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 1. เด็กชายณัชภูมิ  เเจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สุขศรี
3. เด็กชายสนธยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวปวีณา  อยู่เย็น
2. นางพัทธนันท์  คะเชนทร