รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐมน   แสนทวีสุข
 
1. นางอรษา  ศรีสุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวีรินท์  ศรีคง
 
1. นางธณิกานต์   นุชเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กำเหนิดพันธุ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ย้อมสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชารียา   จันทวงศ์
 
1. นางสาวสรวีย์   เอมประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กชายสุทธิภัทร  เต็กพานิช
 
1. นางสาวประทิน  โพธิประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  มาสมัคร
 
1. นางวาสนา  กิ่งจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราพร  หนองบัว
 
1. นางกาหลง  ทิพชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์บูรณ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ย้อมสี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนภัทร  ตุงคัษฐาน
 
1. นางจิรนันท์  ดีหะริง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   แสงจันทร์
 
1. นางสิรินทร์   นาคเพ็ชร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงพิภัทรดา  สุขดา
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติเดชาวิทย์
2. เด็กหญิงศิสุนัญ  พระนิมิตร
3. เด็กชายอิงครัต  เพชรประดิษฐ์
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
2. นางศรีนภา  ฉิมเฉย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์   เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงนิศราภรณ์   พันธ์แสง
3. เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย
 
1. นางสิรินทร์   นาคเพ็ชร์
2. นางธณิกานต์   นุชเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีจินดา
2. เด็กหญิงรินระดา  ระเริงทรัพย์
3. เด็กหญิงสายพิณ  เกตุพรม
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภมาศ   สุทธารมย์
 
1. นางสิรินทร์   นาคเพ็ชร์
2. นางสาวสุธาสินี  เพชรแย้ม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงวรรณพร  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ฉิมเงิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญารินดา   ทองสอาด
2. เด็กหญิงศศิพัชร์   กุลอิทธิโภคิน
 
1. นางละม่อม   อารีราษฎร์
2. นางสาวดวงฤทัย  อังกินันท์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายศักดิ์นเรศ  ยิ้มอนันต์
2. เด็กชายสุรชัย  เขียวสอาด
 
1. นางสาวอรุณี  ไล้ทิม
2. นางสาวณัฐสรัลพร  อดิศิริอิทธิกร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. นางสาวพนิดา  กึ่งสอาด
2. นางสาวสุธาริณี  คำแสนโคตร
3. นางสาวสุธิสา  เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสมใจ  เลียบวัน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
2. เด็กหญิงพรชนก  นาครัตน์
3. เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ
 
1. นางอาภรณ์  ทิพย์ทิม
2. นางสาวอรทิพา  พิณทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น
2. เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร
 
1. นางสาวอารยา  สงวนสุด
2. นางสาวโชติกา  ขำทวี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาลาลักษมี
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
2. เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
2. นางพนิดา  พินิจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวยกลิ่น
2. เด็กชายศุภชัย  คงพัน
 
1. นางสาวบงกช  บุญมา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1. เด็กชายวรพจน์  รอดพ่วง
 
1. นางสาวกิ่งกนก  นกฉลาด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัฒน์
2. เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์
3. เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพรแผ่นดิน  สหัสสพาศน์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองทิพย์
 
1. นายไพฑูรย์  ดีหะริง
2. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 1. เด็กหญิงฐิตา  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงภารดี  ศรีเมฆ
3. เด็กหญิงเพชลดา  อ่วมสะอาด
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช
2. เด็กหญิงภาสินี  วิวัฒนพูลชัย
3. เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ
2. นางระเบียบ  ผิวเหลือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  บัวสด
2. เด็กชายธนวิชญ์  หอพิสุทธิสาร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี
 
1. นางสาวศุขภัครอาภา  ไพจิตร
2. นายชาคริต  แสงกระจ่าง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  หวลกำเนิด
2. เด็กชายพิเชฐพงศ์  แก้วไพศาล
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พุ่มเจริญ
 
1. นายสุมิตร  มีมา
2. นางสาวรัฐพร  ทรัพย์มาก
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
2. เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
2. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายวิธวินท์  บวรเวศ
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คำหวล
 
1. นายธนกานต์  พุ่มเงิน
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์โกมล
2. เด็กชายอรรถพล  เส็งทอง
 
1. นายจิรโรจน์  ชุนหวานิช
2. นางสาวชลธิดา  จันทร์ปลอด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายธนพล  โคแล
2. เด็กชายสมภพ  ภูมิพระบุ
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายนิธิศ  ไพรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทองเริ่ม
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายธนพงษ์  แสงธิป
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงศ์
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ทองอ้วน
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจิตนภา  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ร่วมชาติ
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เรืองสมุทร
4. เด็กหญิงอัจฉรา  เทภาโส
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตราชูวณิช
 
1. นางละออง  แสงภู
2. นางสุภา  พัฒนาธนสมบูรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หาไมตรี
3. เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรเล็ก
4. เด็กหญิงอลิชา  สุขเอี่ยม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  คงสุขไทย
 
1. นางทัศนา  สมศรี
2. นางสาวสุรัตน์พร  เพชรวงศ์รพี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายธนภณ  สารพงษ์
2. เด็กชายปภังกร  ปันศักดิ์
3. เด็กหญิงปิยาภา  แจ้งข่าว
4. เด็กหญิงภัคจีรา  ทองมา
5. เด็กหญิงเสาวภา  บุญเรือง
 
1. นางสาวกิตติวรรณ  จ่าราช
2. นางสาวกษิญา  สังข์สีเงิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพลู 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เนียมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรติรมย์  บุษบง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ผดุงแดน
4. เด็กหญิงสุวรรณา  ปลาดุก
5. เด็กหญิงอังคณา  วัฒนากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล  พิมพ์สว่าง
2. นางสาวเพชรรัตน์  จันทร์ลาด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายพัชรพล  นามไว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรุงจริง
3. เด็กชายสุรชาติ  ช่อกระทุ่ม
4. เด็กชายสุรพงษ์  บุญชู
5. เด็กหญิงเรวา  แสวงภาค
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายกิจศิริ  สะมะทอง
2. เด็กหญิงณิชมน  ดวงทรัพย์
3. เด็กหญิงตุลย์ทยา  แพบุตร
4. เด็กหญิงธัญญธร  ลินลา
5. เด็กหญิงนลพรรณ  แตงชุ่ม
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
7. เด็กชายนิชศร  ปุ่นวัน
8. เด็กชายพงศธร  ชื่นกมล
9. เด็กหญิงพรรณปพร  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีวัฒนพงษ์
11. เด็กชายพันธุ์เผ่า  อินสุวรรณ์
12. เด็กชายพานทอง  บุญผูก
13. เด็กชายภูมิชัย  ปานรอด
14. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร
15. เด็กหญิงรัตนธร  เตียวงศ์อนุกุล
16. เด็กชายวงศกร  เยี่ยมยงวรรณ
17. เด็กชายวสิทธานต์  คชพันธ์
18. เด็กหญิงวาสิตา  อรชร
19. เด็กหญิงแพรววิภาวา  เที่ยงธรรม
20. เด็กชายโรจนพันธ์  หอมดี
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวโชติกา  มูสิการัตน์
3. นางกัลยารัตน์  แป้นทอง
4. นางสาวกานดา  วัชโรบล
5. นางสาวปัทมาสน์  เพชรสม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  นิลดำ
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงธิติมา  คำทิพย์
 
1. นางสาวสายพิน  แยลูกู
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นุชน้อย
 
1. นางสาวศิรินันท์  แหลมม่วง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   อยู่เย็น
2. เด็กชายธัญ   วงศ์รัตนธรรม
 
1. นางบุญยง   ทับทอง
2. นางสิริลักษณ์  พุ่มจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  บัววรรณ์
2. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  แสนสวย
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางยุวพันธ์  กลิ่นอุบล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กชายภัทรชัย  ช้อยเครือ
2. เด็กหญิงสมัชญา  จันทร์เงิน
 
1. นายสรายุทธ์  กลิ่นตระหลบ
2. นางอัญชัน  กิ่งแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์
2. เด็กหญิงญาธิป  ครึกครื้น
3. เด็กหญิงธัญชนก  กาหลง
4. เด็กหญิงนฤมล  อมริต
5. เด็กหญิงบุญยวีร์  เอียงอิ่ม
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองจันทร์
7. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์สอาด
8. เด็กหญิงวศิรตา  คชพันธ์
9. เด็กหญิงสุธีกานต์  อาจขาว
10. เด็กหญิงอิศราวรรณ  สุมนารุจิรางค์
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางกัลยารัตน์  แป้นทอง
3. นางสาวกานดา  วัชโรบล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลพร  ปานเนียม
2. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ศิรเมธีศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำราญอยู่
4. เด็กหญิงภคมน  อาจประโคน
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  หนูศาสตร์
6. เด็กหญิงภิชญาพร  หอมเย็น
7. เด็กหญิงมนทกาญจน์  เปรี้ยวน้อย
8. เด็กหญิงรสิตา  พูลศักดิ์
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  นาเมือง
 
1. นายสรนันต์  ถนอมรัตน์
2. นายกมลพันธ์  นาดอน
3. นายชนานนท์  กลิ่นกลุ่น
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วะชังเงิน
2. เด็กชายชัยสันต์  บุญส่ง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  โชติแสงศรี
4. เด็กชายปภังกร  จันโอ
5. เด็กหญิงพิมพิการ์  พานศรี
6. เด็กชายภัคพล  ขำกฤษ
7. เด็กชายวิรัตน์  สังข์เอม
8. เด็กหญิงอนันตญา  สุขลาภ
 
1. นางสายพิน  ทหารเพียง
2. นายรัฐนันท์  คงเจริญวงศ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงกันต์ธิษณ์พิชชา  ณะเสือ
2. เด็กหญิงชญานิศ  หาญพันธ์
 
1. นายจิรยุทธ์  กระดาษแดง
2. นายวันฉัตร  ประภาจิตร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  โอดพิมพ์
 
1. นายสมพงษ์  ไพรอด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  จีระดำรงธัญญา
 
1. นายฤชา  จันทบูรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  เพชรน้อย
 
1. นายยงยุทธ์  อิงปัญจลาภ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เขียวแพร
 
1. นางสุจินตนา  แฉ่งฉายา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงมุทิตา  แสงอุทัย
 
1. นายจักรกฤษ์  พู่ประภา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายสุวัชชัย  ชาติทหาร
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายธนรัฐ  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ   บูรณารมย์
2. เด็กหญิงวนัสนันท์   ขำเพชร
 
1. นางเปรมฤดี   ศรียะพันธ์
2. นางมณีรัตน์   ภู่เดช
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 1. เด็กหญิงธนารีย์  พึ่งแพง
2. เด็กหญิงธัญพร  สาระไอ
 
1. นางสาวกุลนันทร์  หนองมีทรัพย์
2. นางเสาวลักษณ์  เลิศปรีดากร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภักดีเตล็บ
 
1. นางพวงเพ็ญ  ถนอมบุญ
2. นายประเสริฐ  ทับทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงณภัทรธิดา  วันเสือ
 
1. นายจักรกฤษ์  พู่ประภา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กชายจักริน  พิมภักดี
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  จินดาทอง
3. เด็กหญิงเมธินี  อ่ำจิ๋ว
 
1. นางมุกดา  เคลือบสุวรรณ
2. นางสุพรรณี  ภู่เต็ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 1. เด็กชายชัยวัฒน์   พระจันทร์ทอง
2. เด็กชายปรเมศ  บุญมาก
3. เด็กชายอัครโภคิน  ตั้งจิตวิริยสุขสกุล
 
1. นายจลพิชญ์  สรรพอุดม
2. นางมัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงญาตาวี  บุญล่า
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงวาสิตา  แก้วผึ้ง
 
1. นางณัฐปภัสร์  น้ำทิพย์มงคล
2. นางสาววิลาวัณย์  เหมือนแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายศศิพงศ์  สินเหลือ
 
1. นายชวลิต  กองมาก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายวรากร  บุญมาก
 
1. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงอินทิรา  พาณิชย์ศิริ
 
1. นายสุนทร  ชูช่อแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒศิริ
 
1. นายสุนทร  ชูช่อแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงเชิญบุญ   อักษรผอม
 
1. นายศุภโชค   รอดภัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีวาสนา
 
1. นายอมร  แก้วสว่าง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 1. เด็กชายสรภพ  ตันจิตวนิช
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ม่วงไทย
 
1. นายฐานะศักดิ์  กว้างขวาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
2. เด็กชายธนานันท์  บุญชู
3. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
4. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
5. นายนายสุรศักดิ์  อยู่คง
6. เด็กชายปุณณวิช  นกแก้ว
7. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
8. เด็กชายวรากร  บุญมาก
9. เด็กชายสรวิศ  กลิ่นงาม
10. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
11. เด็กชายเจษฎา  นฤดีศรีอุทัย
 
1. นายสุรศักดิ์  อยู่คง
2. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จุไล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  หวังพึ่งฉาย
3. เด็กชายคมสัน  ทิพย์ยอแล๊ะ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เหล่าจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงถิระดา  นาคทิม
7. เด็กหญิงนนท์ธิยา  ทิพย์ยอแหละ
8. เด็กชายนวพล  แก้วผึ้ง
9. เด็กหญิงนิลยา  พูนสวัสดิ์
10. เด็กชายปริญญา  นาคนคร
11. เด็กหญิงวารุณี  ไทยครองธรรม
12. เด็กชายศราวุธ  เดชปาน
13. เด็กชายศุภชัย  ชุ่มจิตร
14. เด็กหญิงสรัญญา  เกตุแก้ว
15. เด็กชายสิทธินนท์  วออ่วม
16. เด็กชายสุวรรณ  ซื่อตรง
17. เด็กชายอนุสิทธ์  ชินวรรณ
18. เด็กหญิงอลิษา  เกตุแก้ว
19. เด็กหญิงอัญชนก  ดวงแข
20. เด็กหญิงเกศินี  แก้วเกิด
 
1. นางจินตลา  แผ่แผ่นทอง
2. นางสาวบุญตา  บุญโพธิ์
3. นางสาวฐิตาภา  พุ่มสวัสดิ์
4. นางสาวนียาพรรดิ  หาญวิชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายทวีโชค   สวนมา
 
1. นางอรทิพา   พิณทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชนมณี  จันทนาเวช
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุขฤดี  บุษษะ
 
1. นางสาวจงถนอม  พรามคุ้ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายทวีโชค   สวนมา
 
1. นางอรทิพา   พิณทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท   บุญธรรม
 
1. นายบดินทร์   หุ่นละออง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สำเภาทอง
 
1. นางสาวแพรวา  โจบู้
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนภัสชล  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวนียาพรรดิ  หาญวิชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายทวีโชค   สวนมา
 
1. นางอรทิพา   พิณทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุริวงศ์
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวธัญพร  อ่วมเครือ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายกฤติน  เสลาคุณ
2. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ผลห้า
3. เด็กหญิงคัชริกา  ดีชื่น
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  สายพิรุณทอง
5. เด็กหญิงณปภัช  สกุลปภาพงศ์
6. เด็กชายณัฐกฤต  โคตรสงคราม
7. เด็กชายณิศรา  ผ่องใส
8. เด็กหญิงทิพอาภา  ทองมา
9. เด็กหญิงธนพร  มีบุตร
10. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีสุกัญญา
11. เด็กหญิงนวพร  แก้วโกสุม
12. เด็กหญิงบุณยพร  สุนทรรังสรร
13. เด็กชายปนาวิน  รังผึ้ง
14. เด็กหญิงปลิสรา  เจริญยิ่ง
15. เด็กหญิงปัญญิศา  นิลประเสริฐ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  วิกิตขากี
17. เด็กหญิงปิยภรณ์  สาดแก้ว
18. เด็กหญิงพลอยนภัส  จุลบาท
19. เด็กหญิงภควดี  ประเสริฐศรี
20. เด็กชายวัชระ  พงศ์อัจฉริยะกุล
21. เด็กหญิงศศินา  อ่อนสำอางค์
22. เด็กหญิงสระนันท์  ไม้แก้ว
23. เด็กชายเขมณัฐฏ์  เปลี่ยนสมัย
24. เด็กหญิงเนตรนภา  ช่างเกตุ
25. เด็กหญิงเมทินี  ช้างน้ำ
26. เด็กหญิงไอด้า  ดาเลน
 
1. Mr.Voltaire  Oblimar
2. นายต้องการ  เลาหภักดี
3. นายนัทวุฒิ  อนุรักษ์รัตนากร
4. นางสาวแพรวา  โจบู้
5. นางสาวอัญมณี  แหล่งหล้า
6. นางสาวยุรนันท์  คชะนา
7. นางสาวอรวรรณ  จอมี
8. นางสาวอัจฉพรรณ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายชลธาร  บ่อทอง
2. เด็กหญิงณิชชา  ยะโสธร
3. เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
4. เด็กชายปรัญชัย  จันทร์จวง
5. เด็กชายพลกฤต  ปัญจธารากุล
6. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทศร
7. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  จันทศร
8. เด็กชายภูริเดช  จำปาวงค์
9. เด็กชายศุภณัฐ  สายเย็น
10. เด็กหญิงเพาพะงา  คำเทพ
 
1. นางอรวรรณ  รังสัย
2. นายสรวิชญ์  แสนสุด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงพิรดา  คงคาศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  เรืองทอง
4. เด็กหญิงสุจิตตรา  มาพลาย
5. เด็กหญิงสุภาพร  นิลแร่
6. เด็กหญิงสุภาวดี  คนชม
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ประเสริฐบูรณ์
2. เด็กหญิงวศินี  แสงมณี
 
1. นางสาวขวัญลดา  พรชัยธนสกุล
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  เรืองจ้อย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายศิรเสกข์  ตราชูวณิช
 
1. นางสาวสุมิตตรา  ลูกอินทร์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์
 
1. นางพรชนก  เปาริก
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงไอด้า  ดาเลน
 
1. นายเพื่อนรัก  พวงเดช
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กชายชยพัทธ์  เกิดลาภ
 
1. นางสาวฐารวี  จันทรสุข
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายวีรเทพ  โพธิ์ม่วง
 
1. นางสาวกนกพงศ์  จิตต์ปลื้ม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เชื่อมชิต
 
1. นางสาวชุติมา  ช่อกระทุ่ม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายพีรวิช  เดชดวง
2. เด็กหญิงวิชิตา  นาคน้อย
 
1. นางจวี๋อิง  หวัง
2. นางสาวเพชรพีรยา  ศรีอนุพงศ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล
2. เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ
 
1. นางพรชนก  เปาริก
2. นางละม่อม  อารีราษฎร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูธิปวัฒน์  ไชยวัต
2. เด็กชายสหรัตน์  พิมพ์ศิริ
 
1. นางศิริกุล  ประจันตะเสน
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายกรวีร์  จารีย์
2. เด็กชายก้องภพ  สุภาพันธ์
3. เด็กชายพชรพล  เสมาใหญ่
4. เด็กชายภูวนันท์  รอดพันธุ์
5. เด็กชายสรรภมงคล  ต้องใจเพื่อน
6. เด็กชายอัครวินท์  กลั่นเกล้า
 
1. นายวันฉัตร  ประภาจิตร์
2. นายขจรศักดิ์  สอนแพร
3. นายกมลภพ  ฤทธิ์น้อย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีรมย์รื่น
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงเตชิตา  เลิศนิรันดร์
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  บวงสรวง
2. นางสาววีนา  สืบอ่ำ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ไฝเพชรดี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  รอดสาย
3. เด็กหญิงวิรัณตรี  แต่งวงษ์
 
1. นางสาวอรุณี  ไล้ทิม
2. นางสาวภณิดา  ชูช่วยสุวรรณ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงฐิตาพร  พุ่มพฤกษ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ล้วนเพชร
 
1. นางพณาพร  สาระพงษ์
2. นางธนนันท์  มามาก
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายกันตพัฒน์  บุญยง
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ขุนสุข
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รักน้อย
2. เด็กชายอัครวงค์  ตันบวรไขยเจริญ
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงณัทกาญน์  ขันธคีรีวัฒน์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ยอดทอง
 
1. นายกอบชัย  มณีตัน
2. นางสาววริษฐา  มาประเสริฐ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กชายพัทธดนย์  คงสาย
2. เด็กชายสุทธิพจน์  อุ่นละม่อม
 
1. นายปัฐวี  กิมสร้าง
2. นางสาวสรินนา  สุนทร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายปิยะ  มาทอง
2. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีกุล
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพลอยบุศรา  พยายาม
2. เด็กหญิงอธิษฐาน  หวลระลึก
 
1. นางสาวพามิลา  เพชรมณี
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงภิณญมาศฐ์  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงศันศนีย์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเทอดพงษ์  โดยงามรัก
2. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทัศนา
2. เด็กชายอัษฏา  ศิลากุล
 
1. นายสุมิตร  มีมา
2. นางสาวรัฐพร  ทรัพย์มาก
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนียมประดิษฐ
2. เด็กชายอัฏดนัย  น้อยแท้
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายบัญชา  ทองสุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มากเจริญ
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายธนากร  ต่วนศิริ
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กลั่นประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทราภา  ทรัพย์เกิด
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  ฉายาสกุลศิลป์
 
1. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
2. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายรติกร  ตั้งวงศ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เมตตานัยธรรม
3. เด็กชายอัครชัย  แดงช่วง
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  เทพทิพย์
2. เด็กชายนพรัตน์  อินทรแผลง
3. เด็กชายพงศภัค  ใจสุข
 
1. นายสุทธิเวทย์  บุศรากูล
2. นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์   คำมาวงษ์
2. เด็กชายภิญโญ  อู่อรุณ
3. เด็กชายอภิชาติ  เกษเกล้า
 
1. นางสาวพิชชาวีร์  ไกรทองสุข
2. นางสาวรัฐพร  ทรัพย์มาก
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 1. นายปิยภูมิ  ภูมิคง
2. นายวัชระ  สถาพร
3. นายอภิเดช  สาวแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  อินทร์กอง
2. นางสาวมินท์ธิตา  ชูแสง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาตะเครา 1. เด็กชายคงชนะ  กล่อมไสยาส
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอมโอด
3. เด็กชายรัศฐศิษฐ์  สว่างอารมย์
 
1. นายทิฏฐิชัย  อ่อนนุ่ม
2. นางอัญชลี  สารกุล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงจารุภา  วงศ์อะมะตะ
2. เด็กหญิงปราจีน  หมูโคตร์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  เอี่ยมภูเขียว
 
1. นางสาวฐารวี  จันทรสุข
2. นางพิศมัย  ทองไสว
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาย้อย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พัฒน์แก้ว
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมันมณี
4. เด็กชายภัทรดนัย  หอยทอง
5. เด็กหญิงศิริพร  ดาวทอง
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีจูมลาย
 
1. นายบรรจง   บุญช่วยวงศ์
2. นางสมควร  คำทิพย์
3. นายสัมฤทธิ์  น้อมนอบ
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขพร้อม
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ชวดอุปัจ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริพาสาร
 
1. นางสาวนฤมล  บัวงาม
2. นางสาววิสูตร  สมยา
 
133 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤติยลักษณ์  ปัดไร
2. เด็กชายภาคิน  สว่างอัมพร
3. เด็กหญิงหฤทัย  อรัญพันธ์
 
1. นางปรียา  อ่อนนุ่ม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายพีรวัชร  พยัคฆ์มีธรรม
2. เด็กชายศุภอรรถ  สันติวงษ์
3. เด็กชายเพชร  ถนอมมั่น
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นางพัชรี  กลัดแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายกรีชาติ  ศรีสอาด
2. เด็กชายธิติภัทร  เลิศคลัง
3. เด็กชายพีรภัทร  ดาวกระจาย
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นางพัชรี  กลัดแก้ว
 
136 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงธนพร  ปี่แก้ว
3. เด็กหญิงแก่นเพชร  พรเพ็ชร์
 
1. นางสาววีรปภา  เพ่งพิมพ์
 
137 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีสมโภชน์
2. นางสาวกุมารี  หาญกูล
3. นายปฏิภาณ   เกียรติทัต
 
1. นางอำภรรณ  ใจแสน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  เทพราชา
3. เด็กชายวงศธร  ยังเจริญ
 
1. นางสาววีรปภา  เพ่งพิมพ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายธีรภัทร  เปียศักดิ์
2. เด็กชายวัฒนากร  เทียนปรุ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงศ์เวช
 
1. นางสาวอารีย์  ฉิมฉลอง
2. นางสุภาพ  สุกใส
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญธร  ถัมภ์บรรฑุ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เสือสว่าง
3. เด็กหญิงมนตรา  อยู่สุข
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 1. เด็กหญิงจิรัติกาล  น่วมวัตร์
2. เด็กหญิงนิสา  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  ราตรี
 
1. นางพิศมัย  ทองไสว
2. นางสาวฐารวี  จันทรสุข
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนันธิตา  ศรีศิริเล็ก
2. เด็กหญิงนิตยา  สืบสุข
3. เด็กหญิงวทันยา  ทองแก้วยวน
 
1. นางสุนิตรา  ไชยนา
2. นางสาวสงกรานต์  โชยา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณิชาดา  ไหมนิคม
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เกตุแก้ว
3. เด็กชายศิริชัย  มีพลาย
 
1. นายประเสริฐ  ทับทอง
2. นางณิชารีย์  มีศิริ
 
144 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ธรรมนาวาส
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงพิมชยาดา  ดิสกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ทองใบ
2. นางสาวกานต์ระพี  เบญจมณีวัฒน์
 
145 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง 1. เด็กหญิงพิมลดา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงวีอาม  โชติมัน
3. เด็กหญิงสรัญญา  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวอัชฌา  แก้วประเสริฐศรี
2. นางสาวนุชนารถ  พูลวิเชียร
 
146 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวกมลณัฐ  เหรียญเจริญ
 
147 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  หมั่นหา
 
1. นายสรายุทธ์  กลิ่นตระหลบ
 
148 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 1. เด็กชายเอกพล  ใบหยด
 
1. นางสาวศุทธินี  วันเสือ
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยสงเคราะห์
 
1. นางไพลิน  ศรีพิณ
 
150 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 1. เด็กชายวีรภัทร  เจริญศรี
 
1. นางสาวนาถธิดา  เจริญสุข
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงคณิศร  โลหะพันธ์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  แจ้งเรือง
3. เด็กชายวรัญญู  สุดประสงค์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
2. นางอลิษา  พันธ์อ้น
 
152 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจันทร์พร  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายประภากร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวเมนะกา  ช้างขนุน
2. นางสาวบงกชรัตน์  ศิวิลัย
 
153 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูไท
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมธรรม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งพิน
2. นางสาวสุภาวดี  พูลสวัสดิ์
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สินสอน
 
1. นางสาวภรณี  มีเชื้อ
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายพุฒินาท  เผ่าเจริญ
 
1. นางปรียา  เผ่าเจริญ
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 1. เด็กหญิงเมธาวี  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวบุษยา  วิริยะสกุล
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ยิ้มยวน
 
1. นางสาวเมนะกา  ช้างขนุน
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 1. เด็กชายบุญชัย  พูลการุณ
 
1. นายอภิชาติ  พิกุลหอม
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  นวมสุวรรณ
 
1. นางอลิษา  พันธ์อ้น
 
160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กชายกิตติชัย  อินทรีเนตร
2. เด็กชายธีรถัทร  บุตรเพชร
3. เด็กชายสรวิชญ์  ปราบพาล
 
1. นางสาวเพ็ญดาว  ธนาบุญฤทธิ์
2. นางสาวอาลิตา  แช่มช้อย
 
161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายภาณุ  แก้วแสง
2. เด็กชายอิทธิชัย  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวกมลณัฐ  เหรียญเจริญ
2. นางสาวสราญทิพย์   เอมโอษฐ
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โลหะพันธ์
2. เด็กชายสัญชัย  ปิ่นศิริ
 
1. นายสุมิตร  มีมา
2. นางสาวฐิตินันท์  โนนพาลี
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 1. เด็กชายกรทักษ์  ทองอ่อน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทองอะ
3. เด็กชายสหรัฐ  พวงไม้
 
1. นางวิมลรัตน์  วงศ์เวช
2. นางสาวทิพยรัตน์  นุ่มสวน