เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มแช่ม ธุรการโรงเรียนวัดเขาตะเคราฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
2 นายธนกานต์ พุ่มเงิน โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุศรณ์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
3 นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
4 นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
5 นางพรทิพย์ พิทยาพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
6 นางสาวขวัญประภา แหลมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
7 นางนิตยา ทรัพย์เกิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
8 นางสาวปิยะฉัตร อ่ำกลัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
9 นางสาวขวัญประภา แหลมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
10 นางสาวขวัญประภา แหลมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
11 นางสาวรักษิณา วชิรภูษิต ธุรการโรงเรียนวัดปากคลองฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
12 นางสาวจิราพร ม่วงไหมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
13 นางสาวรินรส มีวาสนา ธุรการโรงเรียนวัดต้นสน เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
14 นายพิษณุ เกตุสุริโย ธุรการโรงเรียนวัดเพรียง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
15 นางสาวอรรถอร ปู่แตงอ่อน โรงเรียนบ้านแหลม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
16 นางสาวอรรถอร ปู่แตงอ่อน โรงเรียนบ้านแหลม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
17 นางสาวประณิฎา สะอาดเอี่ยม โรงเรียนวัดมณีเลื่อน เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
18 นางวรพรรณ เดชเพชร โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
19 นายศุภกิจ เชื่อมชิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
20 นายศุภกิจ เชื่อมชิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
21 นางสาวธิติยา พุ่มเรียง โรงเรียนวัดในกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
22 นางสาวธิติยา พุ่มเรียง โรงเรียนวัดในกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
23 นางสาวอุมาภรณ์ สุขศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
24 นางสาวนิตยา คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
25 นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
26 นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ โทร 087 168 7862 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ โทร 080 664 6362
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]