สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 0 0 0
2 010 โรงเรียนบ้านคีรีวงษ์ 0 0 0
3 011 โรงเรียนบ้านจะโปรง 7 16 14
4 012 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 6 10 8
5 014 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 0 0 0
6 013 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 1 3 2
7 015 โรงเรียนบ้านดอนยาง 6 8 7
8 016 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 13 28 22
9 021 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 13 20 19
10 018 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 25 55 33
11 020 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 9 17 13
12 019 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 23 38 33
13 027 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 8 17 13
14 029 โรงเรียนบ้านบางหอ 10 41 22
15 028 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 22 44 32
16 024 โรงเรียนบ้านบ่อขม 8 18 15
17 026 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 1 1 1
18 025 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 15 30 24
19 030 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 0 0 0
20 031 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง 0 0 0
21 032 โรงเรียนบ้านพุพลู 10 25 18
22 034 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 1 1 0
23 033 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 35 83 56
24 036 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 10 18 15
25 037 โรงเรียนบ้านวัง 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านสระพัง 8 14 12
27 040 โรงเรียนบ้านสามเรือน 0 0 0
28 039 โรงเรียนบ้านสามแพรก 13 24 13
29 041 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 57 112 88
30 042 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
31 044 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 6 10 8
32 045 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0 0 0
33 046 โรงเรียนบ้านหนองรี 17 33 27
34 047 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 32 70 48
35 043 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
36 050 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 7 14 12
37 008 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 11 23 19
38 023 โรงเรียนบ้านเนินรัก 22 51 38
39 048 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 10 16 13
40 049 โรงเรียนบ้านแหลม 51 104 76
41 017 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 0 0 0
42 022 โรงเรียนบ้านไทรงาม 6 7 6
43 035 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 8 17 13
44 053 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 6 14 12
45 055 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 0 0 0
46 056 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 13 23 19
47 057 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 21 52 38
48 058 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 19 34 29
49 064 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก 0 0 0
50 066 โรงเรียนวัดดอนทราย 1 1 1
51 067 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
52 065 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 65 161 97
53 068 โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 20 33 25
54 069 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 3 6 5
55 070 โรงเรียนวัดทรงธรรม 7 9 8
56 071 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0
57 072 โรงเรียนวัดท้ายตลาด 8 21 15
58 075 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 0 0 0
59 076 โรงเรียนวัดนาค 0 0 0
60 077 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 38 79 58
61 079 โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 15 20 20
62 080 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 25 44 33
63 081 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 6 9 6
64 082 โรงเรียนวัดบางลำภู 3 6 5
65 083 โรงเรียนวัดปากคลอง 14 30 21
66 084 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 22 41 36
67 085 โรงเรียนวัดพระรูป 4 13 8
68 090 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 20 43 34
69 091 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 15 22 21
70 092 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 21 28 27
71 094 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 6 8 6
72 095 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 4 5 5
73 099 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 14 28 24
74 098 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 5 7 7
75 100 โรงเรียนวัดสิงห์ 6 13 9
76 102 โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 0
77 103 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 25 43 33
78 105 โรงเรียนวัดหนองส้ม 9 15 9
79 106 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 5 7 7
80 104 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 14 24 21
81 107 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 23 44 26
82 109 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
83 110 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ 0 0 0
84 059 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 20 40 28
85 060 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 7 14 13
86 061 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 14 34 22
87 063 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 13 30 23
88 073 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 10 18 13
89 086 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 6 13 9
90 096 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 0 0 0
91 097 โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 4 4 4
92 087 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 5 7 6
93 088 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 17 30 22
94 089 โรงเรียนวัดโพพระใน 4 5 5
95 093 โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 14 24 20
96 078 โรงเรียนวัดในกลาง 13 21 18
97 108 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ 0 0 0
98 074 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 33 80 46
99 101 โรงเรียนวัดไสกระดาน 0 0 0
100 114 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 9 15 9
101 118 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 46 86 65
102 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 0 0 0
103 051 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 47 82 67
104 054 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 34 66 38
105 062 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 64 141 70
106 111 โรงเรียนศึกษาปัญญา 0 0 0
107 112 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 41 104 70
108 113 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 32 64 45
109 116 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ 0 0 0
110 117 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 0 0 0
111 120 โรงเรียนอนุบาลศศิมา 0 0 0
112 121 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา 0 0 0
113 115 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา 0 0 0
114 122 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร 0 0 0
115 119 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา 0 0 0
116 123 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 20 43 26
117 124 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 0 0 0
118 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 30 70 37
119 052 โรงเรียนเปรมฤดี 15 27 15
120 002 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 53 113 73
121 003 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 14 25 17
122 004 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 50 119 62
123 005 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 17 41 23
124 006 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 16 28 25
รวม 1576 3195 2256
5451

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ โทร 087 168 7862 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ โทร 080 664 6362
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]