สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 3 18 6
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 0 0 0
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 7 15 10
5 004 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 11 33 14
6 008 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 2 6 4
7 007 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 6 7 6
8 012 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 5 18 7
9 013 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 14 21 19
10 014 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
11 016 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 0 0 0
12 017 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 4 10 8
13 020 โรงเรียนวัดจันทร์ 0 0 0
14 025 โรงเรียนวัดซองพลู 2 4 3
15 026 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 6 24 11
16 027 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 1 2 2
17 028 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 5 18 9
18 030 โรงเรียนวัดบางระโหง 16 42 26
19 029 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 2 10 4
20 032 โรงเรียนวัดปราสาท 0 0 0
21 033 โรงเรียนวัดปากน้ำ 2 15 4
22 034 โรงเรียนวัดฝาง 0 0 0
23 035 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 9 23 17
24 036 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1 20 2
25 037 โรงเรียนวัดสำโรง 2 22 7
26 022 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 8 16 11
27 023 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 0 0 0
28 021 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 10 18 15
29 024 โรงเรียนวัดโชติการาม 4 25 5
30 038 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 13 30 17
31 039 โรงเรียนวันจันทร์ 0 0 0
32 040 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 20 89 40
33 041 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 6 21 8
34 042 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 21 90 40
35 043 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 0 0
36 018 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ 1 1 1
37 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 5 9 7
38 003 โรงเรียนการัญศึกษา 0 0 0
39 015 โรงเรียนประสาทวิทยา 0 0 0
40 031 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 0 0 0
41 019 โรงเรียนวัดแคนอก 0 0 0
42 010 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 2 3 2
43 011 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 21 31 25
รวม 210 641 330
971

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]