::sp-nbi1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

 

001 ภาษาไทย

1. 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2.  031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
5.  008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 6.  036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
7.  037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 8.  038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
9.  759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 10.  760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
11.  761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 12.  762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
13.  763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 14.  764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
15.  046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 16.  047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
17.  787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 18. 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]