รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน - 1 เดือน ธันวาคม...พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงอทิตยา  หนักแน่น
 
1. นางณัฐธยาน์  รัตนพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรพิชญา  ชบางาม
 
1. นางสาวอังค์วรา  เครือปันติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  สมงาม
 
1. นายอมร  บุญเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิสรา  มนูชยพงษ์
 
1. นางยุพา  พานเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณา
 
1. นางบุบผา  กองพิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตั้งจิตร
 
1. นางสาวดนิตา  เพียรกิจนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  เลื่อนฟ้า
 
1. นางอาจรีย์  ปั้นโต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  คำนัน
 
1. นางลำไพ  สุขศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ใจเหี้ยม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ลือดารา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   ปลากัดทอง
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 1. เด็กหญิงนรีทิพย์  สิงห์การ
 
1. นายณัฐธนนท์  จันทร์ภูเขียว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  เพ็ชรนาค
2. เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  สิบกิ่ง
 
1. นางอำภา  เวฬุวนารักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1. เด็กชายธนพล  (ไม่มีนามสุกล/สัญชาติพม่า)
2. เด็กหญิงวรกมล  จันทร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญประกอบ
 
1. นางสุนีย์  ชัยอาวุธ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บรรเทา
2. เด็กหญิงณัฐชา  ถาวรทัศน์
3. เด็กหญิงสิรินยา  พรมรอด
 
1. นางสาวสุธาสินี  เหนี่ยวสลุง
2. นางสุภาพร  ด้านวังขวา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เขตสนาน
2. เด็กหญิงโสภนา   เบ็ญมาศ
 
1. นางดวงจันทร์   กาละ
2. นางระวีวรรณ    อัมพะวา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธณัฐชา   วิญญาณ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมะปราง
 
1. นางลำไพ  สุขศรี
2. นางสาววิภาดา  วงษ์บุบผา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ประยงค์งาม
2. เด็กหญิงอลิตา  ลาดสลุง
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงวิภาดา  โตนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเทวิกา  สกุลเงิน
 
1. นางคนึง  เข็มทอง
2. นางปานทอง  ป้อมสนาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงอลิสา  ตราชู
 
1. นางขนิษฐา  เรือนเงิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม
 
1. นางนิรมล  สาดแล้น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กชายธนกฤต  หลวงแก้ว
 
1. นางดาวเรือง  สกุลเดช
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   กองสนธิ์
2. เด็กหญิงธนนันท์   ลำแพน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   อ่อนน้อม
 
1. นางสาวชินานาฎ  ม่วงเนียม
2. นายทวี  บุญตั้ง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำเริญรื่น
2. เด็กหญิงวริศรา  เนาวรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวลีพรรณ  ผาปะทะ
 
1. นายปิยะพงษ์  ประดับมุข
2. นางสาวรัตนมณี  ประดับมุข
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พานพบ
2. เด็กหญิงรัตชา  บุรีรักษ์
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สารีทอง
 
1. นางจิราพร  เขื่อนรอบเขต
2. นางบุบผา  กองพิลา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรประภา  เทียงไธสง
2. เด็กหญิงพัชราพร   วรวงค์
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  อาร้อน
 
1. นางสาวณัฏฐา  รัตนเสถียร
2. นางสาวมัทนียา  หนูปั้น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายชนวีร์  ภู่ตระกูล
2. เด็กชายเสฏฐพันธ์  สุทธิเสถียร
 
1. นายชนัญญูู  สุประเพียร
2. นางสำเภา  สุทธิเสถียร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงทัสนีย์  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยินดี
 
1. นายวัลลภ  โพธิ์สุนทร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ปั้นโต
 
1. นายหิรัญ  ปั้นโต
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1. เด็กชายธนศักดิ์  โชคพัฒนพงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  อินทร์พรหม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงรัตนากร  อุ่นดี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แก้วคง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหมือดสุรินทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุยะใหม่
 
1. นางสาวมะริวรรณ  นาประกอบ
2. นางสาวนงลักษณ์  ชุนขุนทด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุทธิชัยอนันต์
2. เด็กชายสุภชัย   สายทอง
 
1. นางจิตรา   พันธุ์ธรรม
2. นายสุริยา  พันธุ์ธรรม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   พ่วงโพธิ
 
1. นางสาวสรารัตน์  บุญคำนนท์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงฉัตรพิมล   จันทร์เมือง
 
1. นางสาวฐิติมน  นุบุญมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล
2. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  พลเขียว
3. เด็กหญิงพัชรพร  เสือสกุล
 
1. นางปิยะมภรณ์  จิตรชนะ
2. นางธัญสมร  แป้นชัยวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายนัฐพล  อารีย์เอื้อ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรดี
3. เด็กชายสุริยา  กอกัน
 
1. นางวรรญวิสา   บุญประสงค์
2. นายวิเชียร  โตแย้ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมสิน
2. เด็กชายกิตติพล  นาคสัมฤทธิ์
3. เด็กชายธนวัชร์  ภูฆัง
 
1. นายสมชาย  ไข่นิล
2. นางสาวภรัณยา  ทนผล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี   นามจุมจัง
2. เด็กหญิงมิรันตี   วารีนิล
3. เด็กหญิงอาจรีย์   เจริญบุญ
 
1. นางสาวชาญา   สาฤทธี
2. นางสาวหัทยาภรณ์   กิจนาค
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  อาดดีรัง
2. เด็กชายธีรนนท์  ยงยุทธ
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พั่วกลาง
 
1. นางสาวพรพิมล  ดวงสว่าง
2. นางสาวเกษราภรณ์  ฝันถึงภูมิ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดาธร   สุพร
2. เด็กหญิงพนิตตา   ทองดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา    สีภูมิ
 
1. นางพัชรินทร์  ศรทรง
2. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สูงสนิท
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทรทรา
3. เด็กหญิงพลอย  พิผ่วนนอก
 
1. นางสาวนิธิมา  น้อยนิล
2. นายสมพร  พิบูลย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่อนอากาศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โถชัย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขเกษม
 
1. นางสาวปวีณา  ท้าวเงิน
2. นางอภิญญา  เครือสุคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 1. เด็กชายคมสัน   สิงหะ
2. เด็กชายนราธิป  เดชสกุล
 
1. นางสาวศิรินาฎ  สุขถวิล
2. นางสาวสิวาลี  บุญวิรัตน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทิม
2. เด็กชายสมเจต  น้อยจันทร์
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสาวมณีพร  วงษาไชย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายอนุพล   ดีไล้
2. เด็กชายเสกสรรค์   ทองอินทร์
 
1. นายยุทธนา   คเชนทร์ชาติ
2. นางสาวเจนจิรา   เครือทิวา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายชลาธิป  พรมมา
2. เด็กชายหาญกล้า  อยู่ระหัส
 
1. นางสุภาวดี  ประมูลศิลป์
2. นายเศกสิทธิ์  ประมูลศิลป์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กชายกฤษเรศ  นิลงาม
2. เด็กชายณัฐชนน  ลาดสลุง
 
1. นางธวัลรัตน์  เผือกพันธ์
2. นายพรหมมินทร์  เผือกพันธ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคำ
2. เด็กชายพีรเพชร  ดวงชาคำ
 
1. นายทวีศักดิ์  ชูเชิด
2. นายอิศเรศ  สนั่นเมือง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประประโคน
2. เด็กชายธเนศ  คำกังกาฬ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังข์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1. เด็กหญิงกชกร  สมบัติ
2. เด็กหญิงนรกมล  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงศิรประภา  เกษไชย
4. เด็กหญิงสุมิตรา  กรอบประดับ
5. เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมเมือง
 
1. นางเบญจมาภรณ์  มุกดา
2. นางสาวกฤษณา  โสนน้อย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงจินดาภา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา   คล้ายสิทธิ์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ    เต็งทอง
4. เด็กหญิงนิศารัตน์   บัวนวล
5. เด็กหญิงวรัญญา   ปลากัดทอง
 
1. นายธวัช   ธูปทอง
2. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ภู่สายทอง
2. เด็กชายปราชญา  เพียรกิจนา
3. เด็กชายมนัส  วงศ์กลม
4. เด็กชายสักสิทธิ์  มะไหย์
5. เด็กชายอดิเรก  เหนี่ยวกุศล
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
2. นางสาวจิราพร  มะลิเสือ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  หาญบุรุษ
2. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีไกรสุข
3. เด็กชายณัฐกร  เหม็นเณร
4. เด็กหญิงธนภรณ์  เครือดี
5. เด็กชายพัสกร  เนินใหม่
 
1. นายสุเมธ  พวงทอง
2. นางสาวอุสณี  ภูกองไชย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กหญิงนวนันท์   เกากลางดอน
2. เด็กหญิงภครมัย   กรองสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  เสาว์ราช
4. เด็กหญิงมุกขรินทร์   สระแก้ว
5. เด็กหญิงศศินกานต์  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวจินตนา  สารีกิจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกรพินธ์  แจ่มฟ้า
2. เด็กชายกฤษณะ  จิระดล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เยาวณี
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงษ์สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสิริยากร  วงษ์ศรี
 
1. นางสุภาพร  ด้านวังขวา
2. นายไกรฤกษ์  มุขพันธ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1. เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะ
2. เด็กชายปฎิพัทธิ์  ยอดสลุง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์ทา
4. เด็กชายเจตริน  มั่นสลุง
5. เด็กชายเบญจวัต  เงินสลุง
 
1. นายภีรดล  งามใจ
2. นายมาโนช  พันนุด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายณัฐกานต์  ล้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนพร  บำรุงกลาง
3. เด็กชายนวพล  ทองทับ
4. เด็กหญิงวรรณพร  คำใส
5. เด็กชายสหรัฐ  คำใส
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เชื้อจันดี
2. เด็กหญิงกัลยา  ดวงทอง
3. เด็กชายฉัตรชัย  ขำขัน
4. เด็กชายชนาธิป  หมื่นสี
5. เด็กหญิงชนิกานต์  กุลสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชลินดา  บังคับการ
7. เด็กชายชาญชัย  ศรีสมบูรณ์
8. เด็กชายฐิติพันธุ์  กรณ์คุณที
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันจันทึก
10. เด็กชายธรรมนูญ  จำปาหอม
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองใบ
12. เด็กชายปริญญา  นิลคช
13. เด็กหญิงปริณดา  ทองใบ
14. เด็กหญิงปาริชาติ  สนิทผล
15. เด็กหญิงพรชนก  มาหัวเขา
16. เด็กหญิงพรประภา  พาพันธ์ุ
17. เด็กชายภานุวัฒน์  วิเชียร
18. เด็กชายรัตนพล  ศิริ
19. เด็กหญิงรัตนมณี  อินทรสิทธิ์
20. เด็กหญิงรัตนากร  อุ่นดี
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาวอรนิภา  แสงขาว
3. นางสาวปัทมา  โสระพิมาย
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  วาสุนา
5. นางศศิประภา  ฤทธิเดช
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างพัฒนา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    เจริญมาก
 
1. นางสาวอำพร  แก้วคง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงทิพาวดี  แก้วปันมา
 
1. นายเชิดศักดิ์  นาประสิทธิ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายวิษณุสรรค์   มั่นทุกะ
 
1. นายกัณฑ์คุปต์   ประเสริฐศรี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรวีร์   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   พะวงค์จิตร
 
1. นางสาวพนิดา  โม่ภา
2. นางสาววรรณิดา  สุขโสม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กชายณณธกร  ลี้นำชัย
2. เด็กหญิงเอื้อการย์  คีรีวิเศษ
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวรัตติยา  ม่วงแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายเมธี  กุ่มถาวร
 
1. นางสาวขวัญลดา  สุขถนอม
2. นางสาวณัชยา  ทำลานดี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชัญชิดา  บุญคง
2. เด็กหญิงทิพยนารี  บัวชุมสุข
3. เด็กหญิงนริศรา  คงเจริญ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีสุรินทร
5. เด็กหญิงบุญธรักษา  สุขนา
6. เด็กหญิงปิ่นสุดา  หัสดี
7. เด็กหญิงลลิตา  ศิริสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุกันยา  หงส์อ่อน
9. เด็กหญิงเยาวดี  แก้วหลวง
10. เด็กหญิงโกรัญญา  ทองสุข
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์
2. นางสาวจารุวรรณ  จันทร
3. นายพัทธนันท์   ธนสมบัติธิติชัย
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สว่างจิตร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ชุมปลา
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ขิมโพธิ์กลาง
4. เด็กหญิงชลธิชา  บึกขุนทด
5. เด็กหญิงดารณี  ปิขุนทด
6. เด็กหญิงทิพย์รส  บึกขุนทด
7. เด็กหญิงปิยดา   บำขุนทด
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สายเรือง
9. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณ์ลำ
10. เด็กหญิงสมฤทัย  เกิดด้วง
 
1. นายบุญธรรม  พิมพล
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนจุฑา
3. นางอารยา  แก้วพิลา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   ฤทธิ์แคล้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาคสุข
3. เด็กหญิงณัฐริกา   แสนศรี
4. เด็กหญิงณัฐิกา   คงสมบูรณ์
5. เด็กหญิงนารีรัตน์   เพ็ชรอินทร์
6. เด็กหญิงพรทิพย์   จัตวา
7. เด็กหญิงศิราภรณ์  อ่องลภ
8. เด็กหญิงสุภัสรา   อ่อนใจ
9. เด็กหญิงอัจฉรา    มณฑา
10. เด็กหญิงโชติกา   ตองอ่อน
 
1. นายชวลิต  แสงแก้ว
2. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
3. นางสาวพนิตพิชา  ศรีไสยา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสุข
2. เด็กชายจักรกริช  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงนัฐชา  ทองสินธ์ุ
4. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มีประยูร
5. เด็กชายภาณุพงศ์  ผดุงภักดิ์
6. เด็กหญิงวนิดา  กองภาค
7. เด็กชายวรวุฒิ  แดงโสภา
8. เด็กชายสุชาติ  สายบุญมา
9. เด็กชายอิทธิพล  กองอุนนท์
10. เด็กหญิงโยษิตา  จันทโยชน์
 
1. นายชาติ  ประวะเสนัง
2. นางสาววัชรีย์  ทองอินทร์
3. นางสาวจินตหรา  แก้วเพียร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจตุพร  พลายบัว
2. เด็กชายจิรชัย  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ไขแดง
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไตรทรัพย์
5. เด็กชายบุญล้อม  ท่อไพบูลย์
6. เด็กชายรพีภัทร  พรายสังข์
7. เด็กชายวรวิช  แสงทอง
8. เด็กชายสิทธิพล  นุ่มทองคำ
9. เด็กชายอนุวัต  เจริญธรรม
10. เด็กชายเทพทัต  พรมสร
 
1. นายสันติ  แว่นแก้ว
2. นายกชพัฒน์  พลสา
3. นายวรเชษฐ  ชมพลมา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมรังษี 1. เด็กหญิงจรัสพร  แก้วสำราญ
2. เด็กชายฐปกร  แซ่พ่าน
3. เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์พงษ์
4. เด็กชายตรีนิตยพิภา  ตันตระกูล
5. เด็กชายวนราช  กมลสินธุ์
6. เด็กชายวรภัทร  จันทร
7. เด็กหญิงวรินทร  ราชวงษ์
8. เด็กชายศุภณัฐ  ปึกขาว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขภูวงศ์
10. เด็กหญิงไอลดา  บุญสิโรจน์
 
1. นายปรัชญา  ขาวราศรี
2. นายฉลอม  คล้ายหอม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสลุง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขยันสลุง
2. เด็กหญิงเมขลา  เกิดลาภ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คำไทย
2. นายสังวาลย์  เกรียงไกร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 1. เด็กหญิงกุสุมา  ชฎาจิตร
2. เด็กหญิงจรรยพร   ไชยะภา
 
1. นายพิทักษ์  พูลแก้ว
2. นายวิฑูรย์  อ่อนธรรม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายคชพงษ์  แก้วคำนิล
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชูรอด
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงสวรรณยา  ชูวงศ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายพงศธร  หาทางลาน
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หรั่งอินทร์
 
1. นางสาวรัตติยา  ม่วงแก้ว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีทอง
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. นายธนาธิป  เกรียงยศ
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายเอกภพ  ชูวงศ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทับโพธิ์
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทศศรี
 
1. นางสุธารักษ์   มณีอินทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคร้าม
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิชำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สิริอุดมเดชา
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายสุภนัย  เชื้อพันลาน
 
1. นายยุทธศักดิ์  เชื้อสามารถ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กชายธนกฤต   บุญชื่น
2. เด็กหญิงภัทรปภา   บุญเพ็ง
3. เด็กชายรัชภัทร   ศรีสุข
 
1. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
2. นางสุภาพร   ศรีสุข
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กชายคเณนทร   บรรจงทรัพย์
2. เด็กชายพีรวัฒน์   เชื้อกลางใหญ่
3. เด็กหญิงมณิสยา   เฟื่องประยูร
 
1. นางไพรพณา  ชัยปัญญา
2. นายชูศักดิ์  ชัยปัญญา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 1. เด็กชายชิติพัทธ์  สุขมาก
2. เด็กชายนพปฎล  เต็งมิ่ง
3. เด็กชายอานนท์  ขำคำ
 
1. นางวันดี  คชสาร
2. นางเนตรทราย  แก้วอินทร์ศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่สุขกิจ
 
1. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงอุษณิษา  บุญลับ
 
1. นายวีระยุทธิิ์  คำโพธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สมัครลาน
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นาคอนงค์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายวงศกร  บัวงาม
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กหญิงพรณิภา  เนตรมณี
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายสิทธิพล  ช้างเผือก
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กชายยศนันท์  สอนสาย
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  บิดขุนทด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงวีรดา   เรียงหน่า
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พิมหนู
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉ่ำศิริ
 
1. นายสุชานนท์  ใจธรรม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่อมทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กชายมานิต  นามวรรค
 
1. นายชัยวัฒน์  ไพรวรรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อยู่ดี
 
1. นางน้ำค้าง   ลุนนากัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงรินตะวัน  ลาดสลุง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับโศก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสกุล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชเสนา
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  อินทร์แย้ม
4. เด็กหญิงณัฐชนก  กิ่งขจร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงอัยกา
6. เด็กชายธีระเทพ  ละครชัย
7. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มจุ่น
8. เด็กหญิงพีระนันท์  บุษบง
9. เด็กชายวรวิช  จันทฤกษ์
10. เด็กหญิงวรัญญา  แยบเกษตรกร
11. เด็กหญิงวีรดา   เรียงหน่า
12. เด็กหญิงอรษา  สมานวงษ์
13. เด็กหญิงอริสรา  บุญจันทร์
14. เด็กชายอัศฎา  วงษ์แดง
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  หนองพุดซา
 
1. นายชัยรัตน์  เขาแก้ว
2. นายวุฒิชัย  พุ่มอินทร์
3. นายหริพันธ์  กลั่นเชื้อ
4. นางพิกุล  มหาวรรณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวเหม
2. เด็กชายกิตติธร  พวงเงิน
3. เด็กหญิงจิรฐิดา  ศิริคำ
4. นายณัฏฐ์พัชร  สนธิธรรม
5. เด็กหญิงธีรกานต์  พวงเงิน
6. เด็กหญิงพรณิภา  เนตรมณี
7. เด็กหญิงพิมพา  นาคอนงค์
8. เด็กชายพิเชษฐ์  นาคอนงค์
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่สุขกิจ
10. เด็กหญิงอุษณิษา  บุญลับ
11. เด็กหญิงเสาวภา  พรสีมา
 
1. นายกำธร  อ้นชนะ
2. นายวีระยุทธิิ์  คำโพธิ์
3. นายหนูจันทร์  อาจมุณี
4. นางเยาวลักษณ์  คำโพธิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กหญิงกวิตา   บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกีรติกา    เทศโล
3. เด็กหญิงจรรยาพร   กะตุดเงิน
4. เด็กหญิงญานิสา   เสมอโภค
5. เด็กหญิงฐิติมา   น้ำทิพย์
6. เด็กหญิงตวิษา   บัวละออ
7. เด็กหญิงทิพย์วรา   จุ้ยทอง
8. เด็กหญิงธีรวัฒน์    คตเข็ม
9. เด็กหญิงนภัสสร   สาลีลาด
10. เด็กหญิงประภัสสร   น้อยเจริญ
11. เด็กหญิงพรประวี   จรรยา
12. เด็กชายพันธมิตร    สุพร
13. เด็กหญิงภัทรวดี   บัวโรจน์
14. เด็กชายรัชชานนท์   รุ่งสันเทียะ
15. เด็กชายวรเวช   ชาดา
16. เด็กชายอัญธพงษ์   สร้อยวัน
17. เด็กชายอานนท์   ทิพย์แสง
18. เด็กหญิงเขมจิรา    โรจน์อุดม
19. เด็กหญิงเบญจพร   โสภาพัด
20. เด็กชายโสภณ    เขียวเซ็น
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
3. นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท์
4. นางสาวสาวิตรี  ประทุมตรี
5. นางสาวสุภาพรรณ  บุญสิมมา
6. นางพัชรินทร์  ศรทรง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์หิรัญ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สระใส
3. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ทาลาด
4. เด็กหญิงทักษิณา  บัวทอง
5. เด็กชายธนวัฒน์  กันกรุง
6. เด็กชายธรนินทร์  พงศ์ศรี
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นวลสำลี
8. เด็กชายพศุตม์  พิมพ์ขุนทอง
9. เด็กชายพีรภัทร์  เย็นใจ
10. เด็กชายภูบดี  ศิริพันธุ์
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณสุข
12. เด็กหญิงสมฤดี  บุญมา
13. เด็กชายสิริชัย  มั่งมี
14. เด็กหญิงสุพรรษา  เสือสาด
15. เด็กหญิงสุพัตทรา  ดวงจันทร์
16. เด็กหญิงสุมาตา  ใยดี
17. เด็กหญิงอรัญญา  แสงทอง
18. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กลิ่นนวล
19. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
20. เด็กชายเมธี  ทองสุข
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
2. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
3. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
4. นายรชฏ  แจ่มใจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กชายธีรภัทร   ศรีสมบัติ
2. เด็กชายนพดล    กุมเพชร์
3. เด็กชายปิยพงษ์    เดชพละ
4. เด็กชายพิเชฐ   อาดโนนลา
5. เด็กหญิงวริศรา   โพธิ์ดำ
6. เด็กชายอำพล   บุญจันทร์
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
2. นายสมโชค  หัสสลีมูล
3. นายธนภัทร  โสมาบุตร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายบุญณะศักดิ์  น้ำหอม
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กชายสนั่น  คุ้มวงษ์
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา   คล้ายสิทธิ์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ่อนสำราญ
 
1. นายสมชาย  ไข่นิล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชัยเหลา
 
1. นายจำนง  ในพิมาย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 1. เด็กชายสิทธิโชค  คุ้มไข่น้ำ
 
1. นางทองอ่อน  ยางหงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องสาริกา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ประสารศรี
 
1. นางสุฏิตพงษ์  เรืองรุ่ง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กิจสาลี
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายศุภกฤต   มังกรทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นขจร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธนากร  ช่วยดับโรค
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา   คล้ายสิทธิ์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงอริสา   ผึ้งวงศ์
 
1. นางณัชชา  หัสสลีมูล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กชายศุภกฤต   มังกรทอง
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธนพล  นุสิน
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องสาริกา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นงค์ประโคน
 
1. นางสุตฏิพงค์  เรืองรุ่ง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงวริศรา   โพธิ์ดำ
 
1. นายสำราญ  ไกรแก้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายชวกร  พันธมิตร
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  นาสวัสดิ์
3. เด็กชายธนะวัฒน์  คูนา
4. เด็กชายธนาเทพ  สาระกิจ
5. เด็กชายธีระเทพ  ส่งกลิ่น
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ออมสิน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  รอดชาวนา
8. เด็กชายเติมรัก  ทองเขียว
 
1. นายนัฐพล  แสนทวีสุข
2. นายเกียรติศักดิ์  รู้กิจนา
3. นายคณวัฒน์  แก้วประไพ
4. นายภาคภูมิ  เสถียรพันธุ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองคำน้อย
2. เด็กชายชญานนท์   เกิดสิน
3. เด็กหญิงชนันธร  โพธิ์เขียว
4. เด็กชายชยพล  คุ้มคำ
5. เด็กชายชลธาร  โพธิ์เขียว
6. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์เขียว
7. เด็กหญิงณภัทรศรา  โพธิ์เขียว
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์ไชย
9. เด็กชายณัฐภูมิ  ชุ่มชนต์
10. เด็กชายปภาวิน  เสรีรัตน์
11. เด็กหญิงปวิณอร  บุญพินิจ
12. เด็กชายปิยะ  สุขน่วม
13. เด็กหญิงผกากอง  สุวรรณราช
14. เด็กชายพงศธร  เพ็งยา
15. เด็กชายพีรพัฒน์  น้อยวงษ์
16. เด็กชายยุทธนา  ญาติไธสง
17. เด็กชายรุจดนัย  แว่นทอง
18. เด็กหญิงศรีกาญจนา  ปานวัง
19. เด็กชายสรวิชญ์  ดาโฉม
20. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วแพทย์
21. เด็กหญิงสุชาวดี  ภู่เพ็ชร
22. เด็กหญิงสโรชา  เรือนชม
23. เด็กหญิงสโรชา  หลงทอง
24. เด็กชายอธิน   เรือนชม
25. เด็กหญิงอาภัสรา  คลองโคน
26. เด็กหญิงโสภา  โตเขียว
 
1. นางสาวชญาดา  ขุมทรัพย์
2. นายประจบ  โชติพรม
3. นางวรรณา  โชติพรม
4. นางสาวแคทริยา  คุ้มคำ
5. นางสาวนิตยา  ถนอมศักดิ์
6. จ.ส.อ.กำพล  สุนทราเดชอังกูร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เรืืืองสมุทร
2. เด็กชายชาตพล  สุทธิสาร
3. เด็กหญิงณัฐนันท์ธร  เกริกวิเชียร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หอยทอง
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดิษทับ
6. เด็กชายธีรภัทร  ผดุงผิว
7. เด็กหญิงฟารีมา  ประพาน
8. เด็กชายภานุเดช  ดวงตา
9. เด็กหญิงศิราภรณ์  ม่วงกระโทก
10. เด็กชายเทพทัต  มานะทัศน์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นายพัทธนันท์   ธนสมบัติธิติชัย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พานิช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ศรี
3. เด็กชายนนทวัฒน์  นาคน้อย
4. เด็กหญิงวรนุช  อังกาบ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลาบุตร
6. เด็กชายสุทัศน์  ว่องไว
7. เด็กชายอิทธิพล  พุฒเส็ง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  เอนกคณา
 
1. นางคณิตตา  รู้กิจนา
2. นางศิริลักษณ์  พินิจชัย
3. นายฐิติไชย  ศรีผ่าน
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หมื่นศรีพรม
2. เด็กหญิงจิระภา  สุขศรี
3. เด็กหญิงฐิตาภา  คุณทรัพย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โต๊ะเงิน
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศรีตะรา
6. เด็กหญิงฟารีมา  ประพาน
7. เด็กหญิงวิภาดา  โมคสัก
8. เด็กหญิงอชิญา  ศรีสัยคำ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วาโย
2. นายสิปปนนท์  บุญกว้าง
3. นายพัทธนันท์   ธนสมบัติธิติชัย
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พานิช
2. เด็กหญิงฐิติญา  ทิพดง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คุณประเสริฐ
4. เด็กหญิงดรุณี  พุ่มทอง
5. เด็กหญิงพิชาดา  บุญช่วย
6. เด็กหญิงสิรินรัตน์  นิมิตรบัณฑิตพงศ์
 
1. นางคณิตตา  รู้กิจนา
2. นางสาวสุนิสา  แสงสิทธิ์
3. นางศิริลักษณ์  พินิจชัย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงปัญจพร  อนันต์สลุง
2. เด็กหญิงวริศรา  ล้อมประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ภักดี
4. เด็กหญิงสุพัชริน  ทับแอน
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองกล่ำ
6. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สวัสดี
7. เด็กหญิงอินทิรา  พัดดำ
8. เด็กหญิงเกวลิน  บุญช่วย
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
2. นางนุชจรินทร์  สิทธิเกษร
3. นางสาวสุรีรัตน์  บุญพิมพ์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุ่งหวาย
2. เด็กชายนพรุจ  เปลี่ยนขุนทด
3. เด็กชายปิติพงษ์  ประสมทรัพย์
4. เด็กหญิงสุพรรณี  ผันสันเทียะ
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีวิเชียร
 
1. นางสมักดิ์  ทวีขวัญ
2. นายอนุชิต  สังข์วิจิตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  กลัดแป้น
 
1. นางอำไพ  ช้อยสูงเนิน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โต๊ะเงิน
 
1. นางสำอางค์  บุญเสือ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารณี  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีใส
 
1. นางสำอางค์  บุญเสือ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  กอสูงเนิน
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงฐานิดา  ชมวงษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไม้เลี้ยง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายไชยนันต์  สีขจร
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายปรเมช  ฤทธิ์ประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิกร  สิงห์พรม
3. เด็กชายสิรวิทย์  ดาราษฎร์
4. เด็กหญิงอารยา  โสภา
5. เด็กชายอิทธิพร  เกตุบัว
 
1. นายนรภัทร  ศรีสมบัติ
2. นางพัชรี  จันทร์งาม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สังข์ทอง
 
1. นางสาววันวิสา  ทรงบันดิษฐ์
2. MissSun  Xuexia
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงธัญธร  ธูปมงคง
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี
 
1. Mr.Alexander  Eneres
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  บรรจงชาติ
2. เด็กชายยุทธนา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวอัญชลี  จับจิตต์
2. นางสาวอันชรี  หาภักดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   นกใย
2. เด็กชายธนวินท์   อ่อนเภา
3. เด็กชายบรรณวัฒน์   พาฬิโพธิ์
4. เด็กชายภูตะวัน  ต่างสันเทียะ
5. เด็กชายวายุภัทร   เอี่ยมพงษ์
6. เด็กหญิงสิริจันทร์   ศรีเสริม
 
1. นางสุนีย์  สีสด
2. นางทองพูล  ทับพุ่ม
3. นางสาวบุญมา  สุขนา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เนียมทัด
2. เด็กชายชาคริต  ศิลาสลุง
3. เด็กชายธนดล  จิตรกลาง
4. เด็กชายธนา  พวงมะลิ
5. เด็กชายปัญญา  จัน
6. เด็กชายวีรวุฒิ  สมสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศานต์  สลุงอยู่
2. นายสงบ  ทรัพย์สิน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำยางเคลือ
2. เด็กหญิงกำไร   แรตสันเทียะ
3. เด็กหญิงชลธาร   พุทธรักษา
4. เด็กชายธนาวุฒิ   สมิงวัลย์
5. เด็กชายธีรเดช  อ่องสอาด
6. เด็กชายนรภัทร  ยิมยน
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภูแซม
8. เด็กหญิงศิริพร  กล้าดี
9. เด็กชายสุภเวช   บุญมี
10. เด็กชายอนันตสิทธิ์   จูเมา
 
1. นางสาวลินดา  มณฑาทิพย์
2. นางสาวจอมขวัญ   ชุมมณเฑียร
3. นางสาวอัญชลี  พันกลั่น
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คงมีเงิน
2. เด็กหญิงธิติกาล  จันบง
3. เด็กหญิงนิรมล  ทองปรอน
4. เด็กชายบรรติกานต์  โกนกระโทก
5. เด็กชายวราวุฒิ  เนียมสำเภา
6. เด็กชายวสุรัตน์  นพพันธ์
7. นางสาวศุภณัฐ  พินิจเกสร
8. เด็กหญิงสุชาดา  ห้องบุปผา
9. เด็กหญิงเปรมวดี  สิงห์ทุย
10. เด็กชายไชยวัฒน์  น้องน้อย
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญทอง
2. นางสาวปณิสรา  ห้องกระจก
3. นางปิยะมาศ  สายแสง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวชุม 1. เด็กหญิงจิรัฏฐิกา   ไทยสยาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คชวงษ์
3. เด็กหญิงวนัญญา   บุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงสุมาลี   แก้วพาดี
5. เด็กหญิงไพรินทร์  หลวงพล
 
1. นางสาวประทีป   ใจมงคล
2. นางณัชชา  หัสสลีมูล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงชนานันท์  เหว่าสำเนียง
2. เด็กหญิงภูชิตา  โตโสภณ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ณะวิเชียร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ยาทิพย์
2. นางจิดาภา  บุญลือ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บำรุงลาน
2. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  ผลมะตูม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานจัตุรัส
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ยาทิพย์
2. นางนิติกาญจน์  อาทิตย์เที่ยง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงขนบพร  สีเพ็ง
2. เด็กหญิงณฐพร  เจริญบุญ
3. เด็กหญิงศศิภา  เข็มงาม
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาวรวีวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 1. เด็กหญิงกมลศิลา   มาสาย
2. เด็กหญิงน้ำค้าง   นวนพา
3. เด็กหญิงพรธิตา  พันตัน
 
1. นางพนิดา  สังสมศักดิ์
2. นางสาวอรพิน  วาชัยศรี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กชายชนกันต์  ตรีจันทร์
2. เด็กหญิงอมิตา  ถนอมชาติ
 
1. นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี
2. นางสาวอมรา  สุขุมพันธุ์พงศ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายธนากร  ประภาแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  กันยา
 
1. นายวิเชียร  โตแย้ม
2. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายธานิล  นนท์แก้ว
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวสุชาดา  อู่เงิน
2. นางสาวอาพร  มะสุทธิ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายจักริน  ผาดจันทึก
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อารีย์
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายกล้าณรงค์  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายฐาปนีย์  บุญมี
 
1. นายมนตรี  คุ้มครอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้องฟ้า  อ่างขาว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รู้ค้าขาย
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อู่สำราญ
2. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1. เด็กชายพงศกร  บุญวงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แป้นเพชร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุดสายออ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รู้ค้าขาย
2. เด็กหญิงรดา  จันทพฤกษ์
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ลาวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณรท  กฐินเทศ
 
1. นางปวีณา  กงเกียน
2. นางสาวนันทนา  พันตาวงษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ์
2. เด็กชายอุมัร  แสงวิมาน
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    น้อยเจริญ
2. เด็กชายปรเมษฐ์    เสาวิชิต
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เผ่าน้อย
2. นางรำไพ  โพธิ์แดง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายชลแดน   สิงห์นวล
2. เด็กชายวรเมธ    ใจหลัก
3. เด็กชายศุภณัฐ    มิ้งสวาย
 
1. นายธรรมนูญ  คงพันปี
2. นางมัญณิศตรา  คงพันปี
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายกฤษฎา  ประจงแต่ง
2. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ดีลัง
3. เด็กชายพงษ์รภีพัฒน์  คำพฤกษ์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายจักรินทร์  ฮวดจำปา
2. เด็กหญิงศรัญญา  บริสุทธิชน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นางวฤษสพร  สวาทพงษ์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายทองแท้  รสหอมดี
2. เด็กชายธนายุทธ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายวีรเทพ  ทองอิ่ม
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองดี
2. เด็กชายสุชาติ  บุญมา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อยู่พูล
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ภักดีนอก
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คำพฤกษ์
2. เด็กชายปรมี  คำพลึก
3. เด็กชายราช  รสหอมดี
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พุกะ
2. เด็กชายศราวุธ  สิทธิปรุ
3. เด็กหญิงสุวรรณกรณ์  สุรีย์
 
1. นายกิติกร  มะโนสา
2. นายยงยุทธ  ใสสะรัง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กชายจิราพัชร   มองทรัพย์
2. เด็กชายปุริน  กลัดสิงห์
3. เด็กชายอนุรัตน์  แทนลา
 
1. นายธานี  แก้วอินทร์ศรี
2. นายภานุวัฒน์  เบ้าลี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายชนะชัย   พื้นยา
2. เด็กชายชาคริต   โพลังกา
3. เด็กชายสุกฤต   ชอบคุย
 
1. นายคมธนา   ชอบคุย
2. นางสาธร  ชอบคุย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  จันทร์ขุด
3. เด็กหญิงศศิธร  คุ้มผิวดำ
 
1. นางพรสุดา  พิมพล
2. นางสาวนริสรา  สุุกาญจนะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลอง 1. เด็กชายก้องภพ    ใจหาญ
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   วิทโยปกรณ์
3. เด็กชายศตายุ   แก้วอินทร์
 
1. นางพัชพิชชา  สิงหกำ
2. นางสาธร  ชอบคุย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 1. เด็กชายกศิกานต์  มั่นเขตร์กรณ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ไตรรอด
4. เด็กหญิงประวีณา  อินทนี
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญสลุง
6. เด็กหญิงศิริสุข  ปุ๊สวัสดิ์
 
1. นางจำเนียร  ดีเส็ง
2. นางสายฝน  บัวหลวง
3. นายสุรศักดิ์  ปานพรหม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเพลง 1. เด็กหญิงกชพร  ทองคำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทา
3. เด็กหญิงพรณภา  รับสันเทียะ
4. เด็กหญิงสายใจ  สีทานิล
5. เด็กหญิงอภัสสร  นุชนารถ
6. เด็กหญิงเกศยา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวเจนจิรา   ธีระสง่า
2. นายพรทวี  สุมาลี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พร้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ตันหยี
3. เด็กหญิงศรีไพร  แซ่อื้อ
 
1. นางนวพร   เสริมกูลเกียรติ
2. นางสาวแว่นแก้ว  ปัจฉิม
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแขม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   สีแสวง
2. เด็กชายพิพัฒน์  บุตรนิล
3. เด็กหญิงวิราวรรณ    ลีสี
 
1. นางณัชชา  สืบสุยะ
2. นางทิพย์วรรณ   กลมประสิทธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงภัทรพร  สุขบุญ
2. เด็กหญิงสุวรรณศา  พิญโญศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยมะลิ
 
1. นางสาวธนวันต์  พิมสาร
2. นางสาวกันตยา  ยิ้มเทียน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พระบำรุง
2. เด็กชายพนัสนันท์  เพียสา
3. เด็กหญิงอรวรรยา  เฮงสิ
 
1. นางมาลีรัตน์  แสงประไพ
2. นางณัฐชไม  สาดฟัก
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เพ็ชรอินทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา   ทองสุขดี
3. เด็กหญิงอัจฉรา   มณฑา
 
1. นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง
2. นายชวลิต  แสงแก้ว
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แหวนแก้ว
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  การุญ
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ   แย้มสัจจา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  พุ่มสกุล
2. นางสาวธนาภรณ์   จันทร์เกษม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กหญิงชุติมา  ฉ่ำช้าง
2. เด็กชายศักดิ์นนท์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  พลูอ่อน
 
1. นางสาวนฤมล  สายคำด้วง
2. นางสาววิไลวรรณ  แสนยินดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เคยนา
2. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนถาวร
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เดชมะเริง
 
1. นางจินตนา  ผลมะตาด
2. นายเชิดศักดิ์  นาประสิทธิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  พุทหอม
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ทองพุฒ
3. เด็กหญิงอธิชา  เกตพิมาย
 
1. นางกนกพร  วัฒนะศรี
2. นางสาววิภาดา  รุจิระกุล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดีลัง 1. เด็กหญิงกานตนา  พัดยนต์
2. เด็กหญิงพัชราพร  ขำพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิธร  เย็นจิตร
 
1. นางสาวกฤติกา  ศรนิกร
2. นางลัดดา  บัวศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงพิมโสภา  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงอัญดารัตน์  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงอิสริยา  สุดการุณ
 
1. นางขนิษฐา  ขันตี
2. นางมยุรี  สภาพกาย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาวดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุดการุณ
 
1. นางดวงเนตร  ทวีเขตร์กิจ
2. นางมยุรี  สภาพกาย
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมกริช  ดวงจิตร์
2. เด็กชายปรมินทร  กาศหาญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สมณะ
 
1. นางสาวชญาพิมพ์  เพชรกังสดาล
2. นางมัณทนา  ช่างเหล็ก
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงสุภัค  มหันตวนากุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  บรรจงเปลี่ยน
 
1. นางศรีนวล  มีนา
2. นางนภาพร  ช่องท้วม
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรชิน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุกะชัด 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  สุวรรณมานพ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  จำปางาม
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงสุธิดา   โตไตย์
 
1. นายกัณฑ์คุปต์   ประเสริฐศรี
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
 
1. นางเสาวลักษณ์  วรชิน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายอนุรักษ์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาววรัญญา  คงดารา
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ลาดสลุง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทัศนา
3. เด็กหญิงอรัญญา  คุณศรี
 
1. นายเศกสิทธิ์  ประมูลศิลป์
2. นางสุภาวดี  ประมูลศิลป์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เชื้อหลง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บริหาร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรกระจาย
 
1. นางศรินยา  จันโนทัย
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักดิ์
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศีรีรัตน์
2. เด็กชายพิษณุ  เตร์มี
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวสุชาดา  โพธิ์ทอง
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายจักลิน  สีวีระ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณราช
 
1. นางสาวพรนภา  ใจไมตรี
2. นางสมหมาย  ปัญญามัง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 1. เด็กชายภูธเนศ  ยงยืน
 
1. นางสาวน้องนุช  รักษาเดช
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายกรรชัย  อินทรักษา
 
1. นางสุภาพร  ด้านวังขวา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายปัญญากร  ธงชัย
 
1. นางปานทอง  ป้อมสนาม
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดาเกลี้ยง
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายธเนศ  เวียงเงิน
 
1. นางวีรยา  คำแหง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา  แนมประนาม
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงสาธิตา  ล้อมวงษ์
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตรีชื่น
 
1. นายสัมพันธ์  พานทิศธิ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน์
3. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
4. เด็กหญิงปริญญา  แสงสงคราม
5. เด็กหญิงฝันรตี  ไทยประโคน
6. เด็กหญิงวรัมพร  เลื่อยกระโทก
7. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
2. นายวินัย  หลาบงาม
3. นางสาวฬุจิวรรณ  เกตุสำราญ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1. เด็กชายฉัตรเพชร  วีระชาติ
2. เด็กชายชาญชัย  มั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สินไหม
 
1. นางมาลี  ดวงสีแก้ว
2. นางสาวละมัย  ปิดทอง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 1. เด็กหญิงบุษกร   ทองเงิน
2. เด็กหญิงอรพิมล   ระดาดาษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   โพธิ์สาลี
 
1. นายกนกพล  พงษ์ชัยชาญ
2. นางสาวรุ่งทิวา  จูสิงห์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีประสม
2. เด็กชายพัชรพล  เทพจัตุรัส
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  ชุนทะจินดา
 
1. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
2. นางสาวบุญเจือ  กลิ่นหอม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติกร   ศรีอุทัย
2. เด็กชายชัยมงคล   ไชยพล
3. เด็กชายสรพงษ์   ภูลา
 
1. นางสาวฉัตรเฉลย   ปัจฉิม
2. นางชงโค   คงสมุทร
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีประสม
2. เด็กชายพัชรพล  เทพจัตุรัส
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  ชุนทะจินดา
 
1. นายสุติปิยะ  เศรษฐีธร
2. นางสาวบุญเจือ  กลิ่นหอม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  รอดสิน
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ตราบุรี
3. เด็กชายสุรเดช  บุญรอด
 
1. นายเมธี  วิไลแก้ว
2. นางชงโค  คงสมุทร
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แนมประนาม
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สายทอง
3. เด็กหญิงศศิธร  มายัง
 
1. นางพรทิพย์  พันสอาด
2. นางสาวรัตนา  สุขปาโมกข์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณโณ
2. เด็กชายสมยศ  ถาวร
 
1. นางสุภาพร  ด้านวังขวา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มเจริญสุข
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ตับกลาง
2. เด็กชายธีรพล  ปัดสา
 
1. นางสุภาพร  ด้านวังขวา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มเจริญสุข
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กชายกิติทัต  เรืองแดง
2. เด็กชายสมาธิ  ดวงพิมาย
 
1. นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี
2. นางสาวอมรา  สุขุมพันธุ์พงศ์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางราก 1. เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์นา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สลอดตะคุ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์
2. นางสาววาสนา  อินทรทะกูล
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทิพศร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   มงคล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีวิชัย
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาราบ 1. เด็กชายธีรภัทร    กุลธี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บังทอง
3. เด็กชายอมรเทพ  วิจิตร
 
1. นางสาวอัมพร  คิดการ
2. นางอภิรักษ์  ฉิวเฉื่อย
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กหญิงนิตยา  มุ่งเขื่องกลาง
2. เด็กหญิงศิริโสภา  สวัสดิ์เสวี
3. เด็กชายสมพร  แก้วระวัง
 
1. นางสาวนันทิญา  กาลเขว้า
2. นางสาวปรียาลักษณ์  เจริญวารี