งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
•วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
•วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน
•วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน
•วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน
•วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว
•วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
•วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
...............................................................
เรื่องแจ้งจากกลุ่มสาระภาษาไทย | คลิก |
เรื่องแจ้งจากกลุ่มการงาน ฯ (คอมพิวเตอร์) | คลิก |
คู่มือการเพิ่ม การแก้ไข เปลี่ยนตัว และเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว นักเรียน และครู | คู่มือ |
แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารในวันแข่งขัน | แนวปฏิบัติ |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน | Word |
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครู | Word |
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู | Word |

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  | PDF |
หนังสือแบบคำขอต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนทุกประเภท
เพิ่มเติม...การเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูเฉพาะโรงเรียนที่จำนวนยังไม่เต็มเกณฑ์ โรงเรียนที่ประสงค์จะเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครู สามารถเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดไว้ โดยเข้าไปเพิ่มในระบบ และ นำเอกสารการขอเพิ่มตามแนวปฏิบัติมายื่น ณ สถานที่แข่งขันในวันแข่งขันแนวปฏิบัติ | (การเพิ่มในระบบให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุลและกดปุ่มเพิ่มดังรูป)

เพิ่มเติม...การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการแก้ไข
 ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือ
เพิ่มเติม...การเปลี่ยนตัว
 ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัว
จากเดิมรายการที่รับรายงานตัวบริเวณหน้าอาคารเรียนรวม มศว.องครักษ์
เปลี่ยนเป็น รับรายงานตัว ณ ชั้นที่ทำการแข่งขัน 

ระกาศจากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
รายการที่ 11 เลข ID 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
รายการที่ 12 เลข ID 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม .3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ระกาศจากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
รายการที่ 11 เลข ID 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
รายการที่ 12 เลข ID 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม .3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ระกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
 
1. รายการที่ 17 เลข ID 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2. รายการที่ 18 เลข ID 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.1-ม.3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ระกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
 
1. รายการที่ 17 เลข ID 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2. รายการที่ 18 เลข ID 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) ม.1-ม.3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน 
1. รายการที่ 8 เลข ID 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6
2. รายการที่ 9 เลข ID 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3

คลิกดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
 
 

 

 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- เอกสารการเปลี่ยนตัว DOC5 สำหรับกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ
- คู่มือการแก้ไขชื่อของ นักเรียน/ครูผู้สอน
- คู่มือการเปลี่ยนตัว นักเรียน/ครูผู้สอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง
การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
1
โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม  และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

 
.................. :. ผลการจัดลำดับการแข่งขัน.pdf ..............................

 
.: สถานที่จัดการแข่งขัน 

สถานที่จัดการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
              ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยนาท แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
                                        วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มสาระ สถานที่จัดการประกวด/แข่งขัน ศึกษานิเทศก์
ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท นายองอาจ  พินทอง
นางรพีพร  ปรุงสุข
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  
คณิตศาสตร์
– แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยโปรแกรม GSP
- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
- การแข่งขันชูโดกุ


โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท


นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล

 
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดศรีวิชัย นางนฤมล  โลห์ทองคำ
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดศรีวิชัย นายสนิท  ฉากไธสง
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนวัดศรีวิชัย นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
- การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
- การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนวัดศรีวิชัย


นางกัลยา  เทียนกล่ำ
ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน นายโชคชัย  อินทรอำนวย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา นางอุรัย  พรรณพุ่มพฤกษ์
นางวันเพ็ญ  ศิริคง
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล
นักบินน้อย สพฐ. โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ นายปราโมทย์  เลขะวัฒนะ
การงานอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 นายชัยรัช  ปลิวมา
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 นายยศพัฒน์  ธรอัครสวัสดิ์
นายอนันต์ศักดิ์  มาทัพ
หุ่นยนต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 นายยศพัฒน์  ธรอัครสวัสดิ์
นายอนันต์ศักดิ์  มาทัพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท

นางกัลยา  เทียนกล่ำ
คณิตศาสตร์
- โครงงานคณิตศาสตร์, แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, การแข่งขันคิดเลขเร็ว

สพป.ชัยนาท ห้องประชุม ชั้น 3

นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล
ปฐมวัย สพป.ชัยนาท ห้องประชุม ชั้น 3 นางจงรักษ์  วชิรศักดิ์โสภานะ
ศิลปะ-นาฏศิลป์ สพป.ชัยนาท อาคารโดม นางสุกัญญา  มีพ่วง
นางสาวอินทิตา  ปราบทอง


  แจ้ง ทุกโรงเรียน ช่วยลงทะเบียนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตกรรม 67ให้เรียบร้อยก่อน 14  พฤศจิกายน  2560 นะครับ
ถ้าโรงเรียนใดมีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อ 0955752493 ( สมชาย  บุญเมือง ) และ 0813797581 (สุกัญญา  มิ่งใย )

  ขนาดเสื้อและแบบสรุปใบสั่งจอง สังกัด สพป. สั่งจองได้ที่ น.ส.เบ็ญจวรรณ  ราชเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-696-1446
        e-mail : [email protected]     
   
สังกัด สพม. สั่งจองได้ที่ น.ส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-891-5039

                 
  .: ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------
ศูนย์เครือข่าย ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้ง 67   ตามที่ศูนย์กำหนด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู 
    ตั้งแต่บัดนี้  -  14 พฤศจิกายน  2560
    ปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู 
    14 พฤศจิกายน  2560
    ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขในระบบ
    15-16 พฤศจิกายน  2560
    เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู  
    16-17 พฤศจิกายน  2560
    จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
    19-21 พฤศจิกายน  2560
    ประกาศผลการแข่งขัน
    24 พฤศจิกายน  2560
    พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู
    25 พฤศจิกายน  2560
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 8 ธันวาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ
11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 204
จำนวนทีม 1,591
จำนวนนักเรียน 3,728
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,485
จำนวนกรรมการ 2,252
ครู+นักเรียน 6,213
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,465
ประกาศผลแล้ว 235/237 (99.16%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 10
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 35
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 35
ทั้งหมด 340,055