รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงลลิดา  สงวนกิจ
 
1. นางกรวรรณ  นิติกรวรากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวธิดารัตน์  สีใส
 
1. นางรงค์รุจา  พรหมบุบผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญสุทธิ
 
1. นายเทวา  ชื่นชู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ศิลารักษ์
 
1. นางวรรณา  ยิ่งดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงวรันธร  สำเร็จกิจ
 
1. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาววิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางรัตนมณี  รมณียจิตโต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   วันภูงา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ปัสสา
3. เด็กหญิงปทิตตา   สุวรรณดำรงชัย
 
1. นางกรรณิการ์  ผิวละออ
2. นางฐิตานันท์  สุขยากร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวกมลชนก  คีรีเลิศ
2. นางสาวชนากานต์  สุทธสิทธิ์
3. นางสาวธัญชนก  ทิชินพงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์พนิต  ไชยวัฒน์
2. นางภคณัฐ  เกษมสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  แพทย์รำ
2. เด็กหญิงปติมาพร  วิเชียรวัฒน์
 
1. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายธันวา  คำประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรพร  อุตรชน
 
1. นางปวริศา  แก้วพิลา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงภริตา  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงเอื้องอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชญานิน  วิทยพัฒนาพร
 
1. นายเสวตร  โคตรนารา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  สุรินธรรม
2. เด็กหญิงวรรณพิษา  โพธินาค
3. เด็กชายวรโชติ  โชติกะคาม
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธนาคาร  เวียงนนท์
2. นางสาวปราณี  จันทร์สุวรรณ
3. นายพลกฤต  วิมลมงคลพร
 
1. นางสาวสุชาดา  สวัสดี
2. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงปารมี  คำต่อ
2. เด็กหญิงพิกัลยา  นาคสุข
3. เด็กหญิงลักษณพร  เจริญพจน์สถาพร
 
1. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
2. นายนาวิน  สงคราม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายธนกร  เริ่มรัตน์
2. นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
3. นางสาวพัชราภรณ์  จึงเจริญ
 
1. นางนิศารัตน์  รัตนสร้อย
2. นางเบญญารัศม์  ลิ้มวิบูลพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณสว่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางภิติพร  นวพันธุ์
2. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวธนัญญา  ทองสว่าง
2. นายศตวรรษ  คำภิระวงศ์
 
1. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล
2. นายสมศักดิ์  น้ำทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
 
1. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายน่านฟ้า  เกตุวิเชียร
 
1. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ไพสณ
2. เด็กหญิงวิภาดา  คนตรง
 
1. นางสาวสุนิตา  เมืองสันเทียะ
2. นางสาวเจนจิรา  ดาวสื่อ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวเมธาวี  เจนจบ
 
1. นางสาวกันตพร  ขาวแพร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชนานันท์  หุ่มขุนทด
 
1. นางสาวสุภัทรา  พานิชนาวา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
3. เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
 
1. นายอดิศร์   เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณโมก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณภัทร   ตั้งติรวัฒน์
2. นายวรปรัชญ์   ศุภพัฒน์
3. นายหฤษฎ์   ลิ้มชื่นใจ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ
2. นางขวัญใจ  สุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายฒณวรรษ  ชุติดาราลักษณ์
2. เด็กหญิงบงกช  ศรีชะลา
3. เด็กหญิงบุณยานุช  พรรุ่งเรือง
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวธัญชนก  พรหมเศรณีย์
2. เด็กหญิงเจนอักษร  กรุณานนท์
3. นางสาวเมธาพร  เจือจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  สุวรรณศรี
2. นางสาวศรัณย์รัตน์  ป้องจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดเกษม
3. เด็กหญิงอารียา  พันดวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวจัสมินทร์   กอเซ็ม
2. นางสาวนฤมล   กว้างมาก
3. นางสาวปรียาภรณ์   พลเก่ง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์   เลิศมีศิลศรัทธา
2. นางสาวพิชญา   พลศิริ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายคงวุฒิ   สระแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสกรณ์  แก่นโท
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ปุณโณฑก
 
1. นายรณชัย  ศรีสงคราม
2. นางสาวประยงรัต  หมื่นชนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวฐิตาภรณ์  นุนารัมย์
2. นายธีรวัช  ภูแซมศรี
3. นางสาวสุพัสตรา  จำปาแดง
 
1. นางจิราภรณ์  ภู่สิงห์
2. นางสุภาภรณ์  ช่วยอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายนภสินธู์  รินรักษา
2. เด็กชายศดิศ  แดงสุนทรชัย
 
1. นางสาวณิชากร  นพเสริฐ
2. นายพิษณุ  นพมณี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวปรัสรา   เพชรไปล่
2. นางสาวสุจิตรตรา   ศรีประชากร
 
1. นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์
2. นางสาวณัฐกฤตา   สิงห์ยะบุศย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กชายธีรไนย  พลดาหาญ
2. เด็กชายเอกราช   อาจศึก
 
1. นางสาวเมวิกา  สีมานนท์
2. นางสาวจริยา  ทัพทะมาตย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ดุจดา
2. เด็กชายภาคิน  เฉลิมไชย
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
2. นายมรรคพันธุ์  คุณวงศ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. นายกีรติ  โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายปองพล   จอกสมุทร
3. เด็กชายภัทรพล   กายดีสุด
 
1. นายอโรชา  สุภานิชย์
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงนฤภร  หล่อวณิชย์
3. เด็กหญิงปุณณภา  มนต์ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เติมวิทย์วรกุล
5. เด็กหญิงอตินุช  จำรัสแสง
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวนิชกานต์  เผือกพิพัฒ
2. นางสาวบัณฑิตา  จอมทอง
3. นายปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน
4. นางสาวพัชชญาดา  แก้วเยื้อง
5. นางสาวอภิชา  สีตาลแก่
 
1. นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี
2. นางสาวมัณฑนา  พุ่มพวง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประทุมเลิศ
2. เด็กหญิงธีรภัทร  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงปทิตตา  ชูตินันท์
4. เด็กหญิงพีรดา  น้อมเศียร
5. เด็กหญิงศิวลี  เอี่ยมโอภาส
 
1. นางสาวนิภาพร  คำมุงคุณ
2. นางสาวปรียภรณ์  เวียงสมุทร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นายจิรโชติ  รอดเลี้ยง
4. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
5. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นายเรวัฒน์  มะศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท   นาเขียวงาม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายธนวัฒน์   พระบุญมี
4. เด็กชายอภิวัชญ์  คำศรี
5. เด็กชายเรวัต   ดีเพ็ง
 
1. นายเกษมพงษ์  ยอดรัก
2. นางสาวทิพวรรณ  กันทิยะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายณัฐชนน  กันจันวงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  สุวรรณฉิม
3. นายพิภพ  พึ่งเป็นสุข
4. นางสาวสิริยากร  อยู่เย็น
5. นางสาวอรปรียา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวมลทิพย์  รู้จิต
2. นายจิรศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกชกร  กอนตระกูล
2. นายกรณ์  พงษ์อภัย
3. นางสาวกาญจนศิริ  มีฉวี
4. นายกิตติธร  บานแย้ม
5. นายจิรายุทธิ์  สว่างวงค์
6. นางสาวชมพูนุช  เมรัตน์
7. นางสาวณิชาพัชร์  เพ็งแจ่ม
8. นางสาวธนภรณ์  แซ่เอี้ยว
9. นายธนากร  เอี่ยมพวง
10. นางสาวนิธิมา  นิธิกุล
11. นางสาวนิศาชล  เสือแก้ว
12. นางสาวปราริชา  ไชยมาลา
13. นางสาวพรธิตา   แก่นโพธิ์
14. นางสาวพรรณกาญจน์  สุวรรณผิว
15. นางสาววรัญญา  เสน่หา
16. นางสาววิสา  ขวัญอ่อน
17. นางสาวศานันทิณี  คำภานนท์
18. นายศุภกฤต  ฉัตรอินทร์
19. นางสาวสัณห์ฤทัย  สงเย็น
20. นางสาวสุมิตรา  มีชัย
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางอุ้มพร  ทองดี
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
5. นางกัลยา  ธีระพิบูลกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โง้วเจริญ
2. นายชยันต์ยุทธ  จีณาพงศ์
3. นางสาวญานิณี  กัติยะ
4. นางสาวณัฐณิชา  มุ่ยแดง
5. นายณัฐดนัย  ใจเย็น
6. นางสาวทิพปภา  สุขประเสริฐ
7. นายนวพล  พันธ์เพ็ง
8. นายนิติ  ห้วยใหญ่
9. นายนิธิชัย  สุขมะโน
10. นางสาวนิภาวัลย์  กุมรัมย์
11. นางสาวปัญธิชา  ขวักไขว่
12. นางสาวพิชชากานต์  อรัญโสด
13. นายภูเทพ  สนิทภิชาติกุล
14. นางสาวลลิต์ภัทร  ศรียวน
15. นายศุภโชค  เตชะบัญ
16. นางสาวสุภาดา  พรมวาท
17. นางสาวหยาดรุ้ง  ยอดแก่น
18. นางสาวหัทยา  วงศ์พยัคฆ์
19. นางสาวอัญชรี  พานทอง
20. นายเจษฎางค์  เมตตาไพจิตร์
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางสาวณัฐวดี  หุมสิน
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
5. นายรัตนชัย  จันทร์ศิริ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงชลินทรา  หลายพา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทียมเพื่อน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวสุมินตรา  วรฉันท์
 
1. นายอัชฌวุฒิ  เปลี่ยนสมัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงมินตรา  ส้มกลิ่น
2. เด็กชายรัตนพันธ์  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นางณิชาพร  เมืองศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกริษณุ  แซ่ตั่น
2. นางสาววณิชชา  อินทร์คล้าย
 
1. นางอุ้มพร  ทองดี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผุยเบ้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รัตนมณี
2. เด็กหญิงจิรัสยา  กั๊กสูงเนิน
3. เด็กหญิงนิธินาถ  ไชยสงค์
4. นางสาวบุณยวีร์  ศรีหานาถ
5. เด็กหญิงพฤกษพร  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุรุษานนท์
7. นางสาวสิริทิพย์  อภิชิตกุล
8. นางสาวสุตานันท์  เสาะสนธิ์
9. นางสาวอาทิตยา  บุญเส็ง
10. เด็กหญิงอิชยา  แสงสอาด
 
1. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
2. นายพสิษฐ์  ด้านเนาลา
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายคชรัตน์  ระวังการ
2. เด็กชายชานน  แสงอรุณ
3. เด็กชายดนุสรณ์  หัตถกรี
4. เด็กชายธนัตถ์ชัย  คีรีเดช
5. เด็กชายธิติวุฒิ  จั่นทอง
6. เด็กชายพีระวิชญ์  พินผล
7. เด็กชายภัทรนันท์  พลายเวช
8. เด็กชายยุทธศาสตร์  สังขะโห
9. เด็กชายรณกร  คำตะนิตย์
10. เด็กชายวีระยุทธ  ฐิติภัทร์
 
1. นางสาวโสภิดา  วรจักร
2. นายสุวิทย์  อุตทูล
3. นายนที  เพียรชอบ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรดุลย์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภักดีอำนาจ
3. เด็กชายธนทัต  ยาชัย
4. เด็กชายธนธรณ์  ถาจอหอ
5. เด็กหญิงธันยาพร  รอดเสถียร
6. เด็กชายนราวิชญ์  โรจนานนท์
7. เด็กชายบุญถึง  เชาวราช
8. เด็กหญิงวรนิษฐา  ยิ่งประยูร
9. เด็กชายวิทยา  เพ็งเดี่ยว
10. เด็กหญิงสุณิชา  แช่มทะเพรียว
 
1. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
2. นายธนพล  วรรณ์ธรรม
3. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนรรญภรณ์  วงศืพชรธนพร
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลักษณามี
 
1. นายวาทิต  วรวิบูล
2. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายปิติภัทร์  ลีระไกวรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  เพ็งประพัฒน์
 
1. นางอเนชา  พิลาวัลย์
2. นายวรพล  ไทยประโคน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงมัน
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายสุวิจักขณ์  แก้วราช
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรภา  ม่วงมัน
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ไตรสมมะ
 
1. นางกัลยา  ธีีรพิบูลกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงพิชญา  แสงคุ้มทรัพย์
 
1. นางอุไรทิพย์  คำมงคุณ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวฐิตาภรณ์  โกสินทร์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงปุญญสิริ  แซ่โฮ่
 
1. นางสาวคงขวัญ  อ่วมบุญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ประชานันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พานโคกสูง
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายภูมิ  เลิศกวินกุล
 
1. นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ฉนังกลาง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายชนวีร์  นาครินทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร
3. เด็กชายพรชนะ  ถาวะโร
 
1. นายศาศวัต  แสนศิริ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายบุญประเสร็ฐ  แซ่ตั๊น
2. นายพงศกร  ศรีพูล
3. นางสาวมณิดา  รักษาชาติ
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาณุวิชญ์   เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์   ขำประสงค์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายกมลภพ  วงศ์ศรี
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยพัจน์  นามจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ยวดยิ่ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ภู่สวัสดิ์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กิ่งวิชิต
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศุภนิดา  ตันติยานนท์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ภู่สวัสดิ์
2. นายกันตพงศ์   กลางโนนงิ้ว
3. นายกิตติศักดิ์   ขำประสงค์
4. นายณัฐพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเจริญ
6. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
7. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
8. นางสาวภัทรนันท์   ประสมกิจ
9. นายภาณุวิชญ์   เนียมจันทร์
10. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
11. เด็กหญิงหทัยพัจน์  นามจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
3. นายกวีทัศน์  อะโสต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายคณาธิป  พรหมอ่อน
2. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
3. นางสาวฐิตินันท์  ใจเมืองมา
4. เด็กหญิงณัชญาภร  เพ็ชรโยธา
5. นางสาวทิชากร  เหลาฉลาด
6. นางสาวนริศรา  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมแผน
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเรียน
9. เด็กชายพัชรมณฑ์  ประดู่ทอง
10. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรโยธา
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเกตุนิ่ม
12. เด็กหญิงมธุรดา  คำสี
13. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
14. เด็กหญิงสุกัญญา  จั่นทอง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
16. เด็กหญิงสุนิษา  คำสี
17. เด็กชายอดิศร  ภูตน
18. นางสาวอรปรียา  จงโวหาร
19. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
20. นายอาชัญ  สมอาจ
21. เด็กหญิงโมลิก้า  มอม
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โภคี
3. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
4. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
5. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายอินทิพัทธ์  ผลมูล
 
1. นายนริศ  จีรบวร
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. นายกันตพงศ์   กลางโนนงิ้ว
3. นายธนกร  เกาะกลาง
4. นายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
5. นายวีราทร  คนดี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์สนิท
3. นางสาวจิรัชญา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
4. นางสาวชนิกานต์  สุนทร
5. เด็กหญิงชลธิชา  ภูผาไล
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาวงษ์
7. นายณัฐพงษ์  กายา
8. นางสาวณัฐวรรณ  ใจกล้า
9. นางสาวทัศนีย์  เสาะแสวง
10. นายธชนาปนนท์  เดชะวงศ์
11. นายธนบดี  สุขแก้ว
12. นายธนารัตน์  ทนทะเล
13. นายธีรภัทร  พิไลแสงสุรีย์
14. เด็กหญิงนันทิชา  พุทธสา
15. นายนิติภูมิ  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีดา
17. นายปภังกรณ์  เชยชม
18. นายปรมิณท์   ล่องดุริยางค์
19. เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลสุทะิ์
20. นายพงศ์ประภากิจ  สัจจนดำรงค์
21. นายพิชิตพงศ์  แจ่มใส
22. นางสาวพุทธพร  ชมภูธวัช
23. นายภฤศกร  ลิ้มพัฒนะ
24. นายภาณุพันธ์  มากศิริ
25. นายยศกร  ทองใบมณี
26. เด็กหญิงรุจีรา  วาณิชย์ลักษมี
27. นางสาววรรณิษา  เจริญสุข
28. นางสาววรัญญา  ฮวบลอยฟ้า
29. นายวัชรวี  เชื้อชูชาติ
30. เด็กหญิงศตพร  อํ่าพันธ์
31. เด็กหญิงศศินภา  หงษ์เวียงจันทร์
32. นางสาวศุภนิดา  ทวีสัตย์
33. นายศุภากร  สุขสวัสดิ์
34. นายสิรวิชญ์  ทิมรอด
35. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีระอุดม
36. เด็กหญิงอรกานต์  เมฆหมอก
37. นางสาวอลิสรา  แก้วกระจ่าง
38. นางสาวอัญชลิกา  ศรีมูล
39. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิรัตน์
40. นายเขตพิศุทธิ์  วิริยะนุเคาระห์
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
2. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
3. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
4. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
5. นางสาวเพ็ญนภา  อุบลประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายสมรักษ์  สิงไทย
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  สินสมุทร์
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายธนพนธ์   หะชัน
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวอาจารีย์  แสวงผล
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายกฤษฎา  ประต่อญาติ
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นายปิยวัฒน์  นาเหรียง
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงภิญญดา  หนูเลิศ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. เด็กชายชนินทร์  มีเฒ่า
 
1. นายประสงค์  รอดคลองตัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นายนริศ  จีรบวร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  จิตร์รังษี
2. เด็กหญิงกิตติกา  บุระกร
3. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ตั่น
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริชนม์
5. เด็กหญิงธิติสุดา  ไตร่ตรอง
6. เด็กหญิงนงนภัส  บุญมี
7. เด็กชายปฐวี  อุไรวงษ์
8. เด็กหญิงพุทธรักษา  แสวงผล
9. เด็กหญิงภลิสดา  รอดโพธิ์
10. เด็กชายรัชภูมิ  ธิธรรม
11. เด็กหญิงวิมล  กิ่งพวง
12. เด็กหญิงอลิสา  รอดโพธิ์
 
1. นายกัมพล  เกื้อนพกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายชนายุทธ  กมลคราม
2. นายธาราดล  จ้อยเจริญ
3. นางสาวพัชรินทร์  บุญสา
4. นางสาวรุจินันท์  กวางทอง
5. นายวรพงษ์  อยู่เทศ
6. นายศุภกิตติ์  จิตรดี
7. นางสาวสุจิตรา  นิลเพ็ชร
8. นางสาวอภิญญา  เซ็นพานิช
9. นายไกรภพ  คำพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  คูหะมณี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เงาทอง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภัคดีอำนาจ
3. เด็กชายกันทรากร  ศรีวิบูลย์
4. เด็กหญิงกุลนาถ  ทองนำ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนปัญญา
6. เด็กชายชญานิน  ยงยุทธ
7. เด็กหญิงชมพูนุช  สิมพันธ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสิงห์
9. เด็กหญิงชลธิชา  มหามิตร
10. เด็กหญิงชไมพร  แสนซื่อ
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปะระทัง
12. เด็กหญิงณัชชา  เจริญ
13. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีโคตร
14. เด็กชายณัฐพล  แก้วเล็ก
15. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญยิ่ง
16. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีเมือง
17. เด็กหญิงนริศรา  ขันทอง
18. เด็กหญิงบุษบา  นิ่งอนงค์
19. เด็กชายพงศภัค  ด้วงผึ้ง
20. เด็กหญิงพราวประกาย  บุตรแสง
21. เด็กหญิงพิณทองทา  แมลงภู่
22. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดใจ
23. เด็กหญิงมัญชุพร  กิจนพเก้า
24. เด็กหญิงรัชนีกร  อนุมาตร
25. เด็กชายวสุธร  ช้างหัวหน้า
26. เด็กชายวันเอก  เม่งอ่วม
27. เด็กชายวิรชัย  ปัญญาสุทธิ์
28. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างตบแต่ง
29. เด็กหญิงศิรดา  เสือขำ
30. เด็กหญิงศิรดา  พันธุ์เกตุ
31. เด็กชายศุภวุฒิ  สาคร
32. เด็กชายสรอรรถ  เอี่ยมแสง
33. เด็กชายสาทิศ  จันทร์แสงน้อย
34. เด็กชายสิทธิชัย  จงถาวร
35. เด็กหญิงสุชาดา  แหลมคม
36. เด็กชายอนันต์  ขจรศิริ
37. เด็กชายอำนาจ  ขจรศิริ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขำแก้ว
39. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์   คุณวัฒน์ภานิช
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
2. นางยุพิน  คำชื่น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกมลมาตุ  ประภาพันธ์บุษกร
2. นางสาวกุลธิดา  จงเยือกกลาง
3. นางสาวจิรภิญญา  บุญฤทธิ์
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
5. นางสาวชญานี  สีสันเทียะ
6. นางสาวชนนิกานต์  พุ่มดนตรี
7. นางสาวชนิกานต์  สว่างแจ้ง
8. นางสาวชนิกานต์  คูณสวัสดิกูล
9. นางสาวชิดชนก  ทองลอย
10. นายชินภัทร  เทียมราช
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิยะสุข
12. นางสาวณัฏฐนิชา  ยั่งยืน
13. นางสาวณัฐณิชา  เรืองอุไร
14. นางสาวณัฐถิรา  จันทมณี
15. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสุข
16. นางสาวณิชาภัทร  สอนคุ่ย
17. นางสาวตลินทรีย์  ยินดีโสตร
18. นางสาวตะวันฉัตร  แถวนาฝาย
19. นายธนทร  สร้อยทอง
20. นายธีรวีร์  กว้างมาก
21. นางสาวพรกนก  บุญระยอง
22. นางสาวพิมพ์สุดา  อกนิชฐวงศ์
23. นางสาวมนัชญา  จอนตุ้ม
24. นางสาวรวยรื่น  รื่นรมย์
25. นางสาวรวิสรา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
26. นายวัชระวีร์  ช่างคำ
27. นายวันรวิทย์  สว่างฉาย
28. นางสาววันเพ็ญ  บัวสอน
29. นายวีรพงศ์  พลีสุวรรณ
30. นายศุภฤกษ์  อุดมศรศักดิ์
31. นายสหรัฐ  อุลหัสสา
32. นายสิทธิพงษ์  จตุพรม
33. นางสาวสิริรัมภา  ปราณีราษฎร์
34. นางสาวอมรรัตน์  ตันติวุฒิ
35. นางสาวอัตฉราพร  บุญสิงห์
36. นางสาวโชติกานต์  แย้มเกษร
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
3. นายกวี  รอนกระโทก
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  มากสุข
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ประนอมพยนต์
3. เด็กหญิงธันยพร  ถาพรสวัสดิ์
4. เด็กชายพสิษฐ์  อินทนาศักดิ์
5. เด็กหญิงพิมมาดา  วรพันธ์
6. นายพุทธางกูร  สุนทรเวชพงษ์
7. เด็กชายภัทรพล  เหลืองเช็ง
8. เด็กหญิงรุจีพัชร  พัฒนาภรณ์
9. เด็กชายศุภมิตร  เคหะเจริญ
10. เด็กชายอนุพล  บำรุงพงษ์
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชนาธิป  เพ็งตะคุ
2. นางสาวณัฐชา  โพธิ
3. นายธนดล  นิสัยมั่น
4. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
5. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
6. นางสาวปัณฑิตา  ศรีทอง
7. นางสาวภาวิศา  จิตเสงี่ยม
8. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริตกุล
9. นายอานนท์  วงษ์ต๊ะ
10. นายเชาว์วัฒน์  กองพิลา
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุพร  นามพันธ์
2. เด็กหญิงชลดา  อริยะดิษฐ์
3. เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์  สมบูรณ์
4. เด็กชายรณชัย  อริยะดิษฐ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเดชา
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  พิทักษ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  บุญอาจ
3. นางสาวทักษิณา  วงค์พัฒน์
4. นางสาวธนนันท์  คำพันธ์
5. นางสาวนภัสสร  สอนพันธ์
6. นางสาวนราเกตน์  ถีถาวร
7. นางสาวภาวิณี  แสงแก้ว
8. นายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
2. นางสาวลดาวรรณ  ศรีศักดิ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  ไตรยสุทธ์
3. เด็กหญิงชานิตา  สอนประไพ
4. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
5. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
6. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อรรคศิรินนท์
7. เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
8. เด็กหญิงสรารัตน์  แสงสังข์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวสุดารักษ์  พิมลนอก
3. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวปภาวรินทร์  ล้นทอง
3. นางสาววรกมล  ศิลปขวัญชัย
4. นางสาวสโรชา  บัวพันธ์
5. นางสาวอภิยดา  กฤษชินวงศ์
6. นางสาวอริษา  ฉ่ำเกตุ
 
1. นางสาวชัชพร  ภู่น้อย
2. นางบุญนาค  จงแจ่มใส
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายกฤษกร  เมืองเกิด
2. นายขจรพล  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายคุณากร  นัทธีประเสริฐ
4. นางสาวชนิสรา  พรมสูงยาง
5. นางสาวณัฐธิดา  รอดพ้น
6. นางสาวนิธิพร  เพิ่มพูล
7. เด็กชายปิยวัฒน์  ลักษณบัณฑิตน์
8. นางสาวรินรดา  บุญศรี
9. นางสาววิภาวดี  สืบนุสสรณ์
10. นายสัชฌะกร  ศิษย์โรจนฤทธิ์
11. นายอณุพงษ์  อุปชิต
12. นางสาวอภิญญา  ทศภานนท์
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
3. นายพรชัย  สมเสาร์
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายกมลภพ  ก้องเสนาะ
2. นายจักรินทร์  ปัญสวัสดิ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  มิ่งกุล
4. นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
5. นางสาวปฏิมากร  แสนสุด
6. นางสาวปวันรัตน์  อิ่มใจ
7. นายพันธกานต์  ศรีอัครภานนท์
8. นายมนตรี  จอดนอก
9. นางสาวมนทิรา  ตู้บรรเทิง
10. นางสาวลฎาภา  แสงอภิไชย
11. นางสาววิชิตา  แก้วสุวรรณ
12. นายสาธิต  บุญสินธุ์
13. นายสิทธิกร  พยุงสด
14. นายอรรควุฒิ  เจริญกิจ
15. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
16. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายกวี  รอนกระโทก
3. นายพรชัย  สมเสาร์
4. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. เด็กชายอลัน ออสการ์   สแตน
 
1. นางสาวเอมี่ ดี  โนเบรก้า
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายวิษณุทีป   สุกูล
 
1. นางสาวรังสิมา  อมรสุคนธ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนารปรียา  ลาภปัญญา
 
1. นางศรีธร  สุขเกษม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวธัญดา  เงินศรี
 
1. Mr.Jason  Smyth
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ชุติมามารค
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวคุนัญญา  บุบผาชาติ
 
1. นางสาวอำภาพันธ์  ประสีระเก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายคาณัสนันท์  อักษรศรี
2. เด็กหญิงณัฐทิชา   บูรณะเรข
3. เด็กหญิงณิชากร   นุ่มมีชัย
4. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ศรีไตรรัตน์
5. เด็กหญิงรวิษฎา  ตั้งศรีไพโรจน์
 
1. นางปวีณ์นุช  ไวทยานันท์กุล
2. นางสาววารุณี  แสงดา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชญานิช   สกุลพิทักษ์
2. นางสาวธนภรณ์   ศิริมหา
3. นางสาวธัญชนก   ยอดพรหม
4. นางสาวปพิชญา   กิจควรดี
5. นายพิธัชชัย   อรัญวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  รัตนเหลี่ยม
2. นางกฤษฎาพร  สุวรรณประสิทธิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉลกดี
2. เด็กชายพงษ์วิทย์  ตะวังทัน
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  แก้วพรม
2. นางสาวนภัสกร  เมืองศิริ
 
1. นายศรายุทธ  กวงแหวน
2. Miss Wu   Huiying
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วิเวกวินย์
2. เด็กหญิงนิรันดา  ขันธุลา
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุสิกวงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  จันทร์เสวก
2. นางสาวเอมิกา  สุดสุข
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา   พานิชรุทติวงศ์
2. นางสาวอัญชลี  ทองนาค
 
1. นางสาวนภสร  รักษาสัตย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบุญภา  ทรัพย์สินพานิช
2. นางสาวสาธวี  สาขามุละ
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.JAEYUN  JUNG
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  หนันทุม
 
1. Miss Hong  Mingyuan
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชลนารถ  ติงสรัตน์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ใจสว่าง
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายบุญณวัตร   ศิริชู
2. นางสาวปภาวดี  พันสนิท
3. นายพิเชียร   รัตนะผูก
4. นางสาวศศิกานต์  สาสอน
5. นายศิริชัย  สมศรี
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวถนิมภรณ์  ข่ายป้องค่าย
2. นางสาวบุญสิตา  อรัญสวรรค์
3. นางสาวภคติกา  อยู่ดี
4. นางสาววริศรา  พลานนท์
5. นางสาวศศิชา  สังข์วงศ์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐกันย์  บุญครั่ง
2. นางสาวธัญชนก  ชนะการณ์
3. นางสาวนันทวรรณ  สวัสดี
4. นางสาววริศรา  แจ่มบุญมา
5. นางสาวสุธาสินี  อินทรัตน์
 
1. Mr.JAEYUN  JUNG
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่หลี
 
1. Miss Liu  Saichao
2. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพิชชากร  ภูธนะกูล
2. นางสาวพิชญ์สินี  เหล็กเพชร
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวดวงนฤมล  แกว่นกสิกรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณวิจิตร
 
1. Mr.JAEYUN  JUNG
2. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรรณวิภากร
2. เด็กหญิงวริษา  จันดาวงษ์
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
2. นางสาวมนัชญา  มาตยา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายฐานิศร  นวลมะ
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  งามลี
2. เด็กชายธนัตถ์  แสงรอด
3. เด็กชายภูวนัย  ทุ่มวิเศษ
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ละครเขต
5. เด็กชายสิทธิพร  ขันเทียน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ละครเขต
7. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปะโมทานัง
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลาวัลย์
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
2. นางสุจีรา  พิริยะประภากุล
3. นายวันชัย  พิริยะประภากุล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายการัณยาภาส  ชนินทรพิพัฒ
2. นางสาวปานทิพย์  กลัดสมบัติ
3. นายพฤกษ์  เสริมกิจ
4. นายวีรภัทร  งามแสง
5. นางสาวสุทธิดา  แบงชัยภูมิ
6. นายอนุชา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายอาณัติ  ชุมเจริญ
2. นายวินิจ  สุขจั่นผล
3. นายปัทม์ สินพานิช  โรจนพงษ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชวนากร  มงคลเลิศพาณิช
2. นายชาญชล  ธนาภรณ์
3. นางสาวธนภรณ์  อธิปัญญาพันธุ์
4. นายธนวิชญ์  ทัพนันท์
5. นางสาวภัคชนก  ยุทธ์ธนโรจน์
6. นางสาวภัทรมน  ภูริวัฒน์
7. นางสาวมัลลิกา  ถี่ถ้วน
8. นางสาวรภัทร  รัตนะอมรภัทร์
9. นางสาวรมิดา  นิยมดี
10. นางสาวอัญชิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางโชติกา  ครอสส์
2. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร
3. นายวัชรพล  ทองนพคุณ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายชวนากร  บุปผาเจริญ
2. เด็กหญิงณัชชา  ทังเจริญสุข
3. เด็กหญิงอชิรญา  บัวสมุย
 
1. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  เหง้าเทศ
2. นางสาวศิริกานต์  จันทร์เล็ก
3. นางสาวแพรวนภา  เจริญ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงวริสรา  นาคสุทธิ
3. เด็กหญิงสาธิตา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  แพทย์กลาง
2. นางสาวชามา  สุชล
3. นางสาวสริณา  ภาคะ
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายประณต  คำวงษา
2. เด็กชายพิสิษฐ์   เปรื่องปราชญ์
 
1. นางศิรประภา   เบ้าสองศรี
2. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายธนัช   กาญจนจินดา
2. เด็กชายธัญลักษณ์   ชีวะประไพ
 
1. นางสาวจิตตานันท์   ทองคำ
2. นางสาวปวริศา   ภวเจริญผล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายภูดิศ  พรหมรักษา
2. นางสาวมนทิราพร   รื่นเกษม
 
1. นางสาวปวริศา   ภวเจริญผล
2. นางสาวจิตตานันท์   ทองคำ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงสาธิมา  เพ็งพื้น
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายธีรวัฒน์   ศรีสิงห์
2. นายภาสกร    มูลซาว
 
1. นายภูมินทร์   การุญ
2. นายนายชัยชนะศักดิ์  สุปัตติ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็งสองสี
2. เด็กหญิงสุพิชชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกอบเดช  เพ็งเจริญ
2. เด็กชายณัฐทภัทร  อ่อนใส
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  เกตุถาวร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญภัทร   แช่มพุธทรา
2. เด็กหญิงปภัสรา   แผ่นทอง
 
1. นางอำพร   โพธิ์ขาว
2. นางอำพัน  สัจกุลชัยเลิศ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกฤชปกรณ์   ภิริยะแสง
2. นายรุ่งฤทธิ์   รุ่งเรืองเสรี
 
1. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
2. นางศิรประภา   เบ้าสองศรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวชริตา  สุรนันทจักร์
2. นางสาวฐิตาภา  วิเชียรสกุลโชติ
 
1. นายอดุลย์  จันทองแท้
2. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ลิ้มสมุทรชัยกุล
2. นายเตชิต  จันผกา
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   สุจิณโณ
2. เด็กชายวัยวุฒิ   วอนเมือง
3. เด็กหญิงศวิตา   ทะเสนา
 
1. นางอำพร  โพธิ์ขาว
2. นางอำพัน   สัจกุลชัยเลิศ
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวปัญชญานันท์  ทองด้วง
2. นางสาวปาริชาติ  ฉุยฉาย
3. นางสาวศิราวัน  บัวบาน
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายสหัสวรรษ  ดีคำเงาะ
2. นางสาวเกวลิน  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาววิชุดา  คำดี
2. นายพลลพัตม์  แนวจำปา
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  มูลกุณี
2. เด็กชายนริศธารา  โกษาจันทร์
3. เด็กชายนุกรม   แมงพา
 
1. นางสาวศศิวิมล   สุทธิสุวรรณ
2. นายจิรายุส  อรุณเดชาชัย
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายกิตติภพ  แก้วน้อย
2. นางสาวรัฎฐดา  เรืองด้วง
3. นางสาววริศรา  เสสูงเนิน
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายชวนากร   ปุณยะลิก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูถาวร
3. เด็กชายพีรวิชญ์   กุลธำรงค์
 
1. นางอัมพร   สนองจิตเจริญ
2. นางสาวอาภาภร   วรรณสุทธิ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายณัฐพล  จัตวาภักดี
2. นายพีรภัทร  ประกอบสุข
3. นางสาววาสิตา  ศิริมัช
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวฑิตฐิตา  เหรียญทอง
2. นายธนธรณ์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวธัญรัตน์  มาบุญ
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
2. นางสาวดรุณี  บุญวงค์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายคุณภัทร  เทียนคำ
2. เด็กชายธันยา  ติ่งชัยโรจน์
3. เด็กชายไตรภพ  บรรพต
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
2. นายสิริดนย์  สุทธิโพธิ์แก้ว
3. นายอัมรินทร์  วงศ์คำแสง
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐมล  วงศ์กลิ่นกรุด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชันษา
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายกิตติศักดิ์  ปราบพาล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวจิรปรียา  คีรีเดช
2. นางสาวชวลีย์  คำสีนาค
3. นางสาวพลอยมณี  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นายอารีย์  ตรีวุช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีราธารา
2. เด็กหญิงฐานิตา  อินทร์สงวน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แทนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงธนารีย์  แซ่ตั๊น
5. เด็กหญิงวัชรินทร์  สัมภาวะผล
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญอนันต์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
2. นายวินัย  เมรุด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวจริยา  เปาริก
2. นางสาวชนากานต์  เซ็งสกุล
3. นางสาวชนิภา  พะยอม
4. นางสาวศิรดา  รื่นรมย์
5. นางสาวสุกัญญา  โคตมา
6. นางสาวสุดารัตน์  ใจหงษ์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
2. นายวินัย  เมรุด
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวญานิกา  เจริญรมย์
2. นางสาวลักษิกา  สุดใจ
3. นางสาววรนุช  นาคเกษม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขสอาด
2. นางสาวธัญวลัย  เกื้อสกุล
3. นายเหมวัตร  แสวงผล
 
1. นางสาวศิริกมล  วุฒิอินทร์
2. นายเหมราช  วงศ์ศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงอโรชา  จำรูญ
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีสุวรรณ
 
1. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวญาราภรณ์  เพียรจิตร
2. นายณัฐวัตร  โสภา
3. นางสาวธัญมาศ  คุชิตา
 
1. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
2. นายวัชรพล  สุขรักษา
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โคตรณรงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โสภาดี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วมาคูณ
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกุลยา  เครือปันแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  กาฬษร
3. นางสาวอารียา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่ตั่น
2. เด็กหญิงปองกานต์  แซ่ตั่น
3. เด็กหญิงมนฑการนต์  ศรีโยธา
 
1. นางนงเยาว์  ยิ่งกว่าชาติ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกานติศา   ภูมิวารินทร์
2. นางสาวคัธรินทร์  บัวทอง
3. นางสาวศศธร  คำมีสว่าง
 
1. นางนงลักษณ์  กำมหาวงษ์
2. นายเหมราช  วงศ์ศรี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายทิเบต  ถ้ำมณี
2. เด็กหญิงปริม  สุขศรีขาว
3. เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ  อมรินทร์
 
1. นางสาวอัญรินทร์  ศิริพิชญาศานต์
2. นางสาวสุวดี  ปานเงิน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  ดีใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พันธ์
3. นางสาวรักชนก  ทองประมูล
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายพรลภัส  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวขม
3. เด็กหญิงโชติดา  เนียมนาค
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉันทมิตร์
2. นางสาววริษฐา  วงศ์สกุลวิวัฒน์
3. นางสาวอรญา  บุญทวีธนาเดช
 
1. นางสาววราภรณ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
2. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร