เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวภัคภารัตน์ โตวา ครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑-๓  
2 นางสาวภาวิดา กุลเสถียร ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑-๓  
3 นางสาวกาญจนา ศานศิติลากุล ครู โรงเรียนนิคมวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑-๓  
4 นายปุริศ เลี่ยมเปี่ยม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔-๖  
5 นางสาวชญานิศ ขาวเมืองน้อย ครู โรงเรียนมาบยางพรวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔-๖  
6 นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดช ครู โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔-๖  
7 นายศรายุทธ กวงแหวน ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔-๖  
8 นางสาวปิติกานต์ รัตนคุปต์ ครู โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔-๖  
9 นางสาวจีรนันท์ กุทอง ครู โรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔-๖  
10 นางสาวจุฑามาศ คชอาจ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-๖  
11 นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุล ครู โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-๖  
12 นางสาวธนัตพร เมฆอรุณ ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-๖  
13 นางสาวจันทา จำปีกลาง ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.๔-๖  
14 นางสาวณัฐพร จันเทพา ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.๔-๖  
15 นางสาวอมราพร เพ็ชรทอง ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.๔-๖  
16 นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
17 นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัย ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
18 นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
19 นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
20 นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัย ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
21 นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
22 นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
23 นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัย ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
24 นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
25 นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
26 นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัย ครู โรงเรียนบางละมุง กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
27 นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภ ครู โรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.๔-๖  
28 นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๑-๓  
29 นางสุมาลี วังทรายทอง ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๑-๓  
30 นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรี ครู โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๑-๓  
31 นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
32 นางสุมาลี วังทรายทอง ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
33 นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรี ครู โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
34 นางสาวชนิดา พิลาวัลย์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
35 นางสาวกันทิมา พบจันอัด ครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
36 นางสาวศิริมาดา รัมเนตร ครู โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
37 นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
38 นางสุมาลี วังทรายทอง ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
39 นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรี ครู โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
40 นางอาทยา ธนชัยศักดิ์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
41 นางสาวชนิดา พิลาวัลย์ ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
42 นางสุมาลี วังทรายทอง ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
43 นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรี ครู โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-๖  
44 นางอำไพ นกเด่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
45 นายเกียรติกุล สุวรรณะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
46 นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ พนักงานราชการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
47 นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
48 นายวัลลภ พงษ์ศิลา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
49 นายพลลภัตม์ แนวจำปา ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
50 นายอาทิตย์ ศีลชาติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
51 นางสุวภาพ เวชสุทัศน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
52 นางสาววิชุดา คำดี ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
53 นางสาวอรอุมา ช่างปรุง ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
54 นายแมนสรวง เมนะเนตร ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
55 นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
56 นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
57 นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
58 นายชาญชัย ภิบาลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นายประยูร คำภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางวนวรรณ ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นางอำพร โพธิ์ขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นางวนวรรณ ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
64 นายพีระ อานมณี หัวหน้าอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
65 นายพีระ อานมณี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
66 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
67 นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
68 นางสาวธารทิพย์ อุปะไชย ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
69 นายปิยพัทธ์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
70 นางสาวณัฐวดี หุมสิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
71 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
72 นายสมยศ เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
73 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
74 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
75 นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
76 นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
77 นายประจวบ แถลงศรี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
78 นายเธียรธิติ คำเนื้องาม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
79 นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
80 นางสาวคนึงนิจ พลเสนา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
81 นางสาวเพียงใจ สารพะเยาว์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
82 นางสาวกุลญากร บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
83 นางสาวเกษศิรินทร์ ตั่นเล่ง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
84 นางอุ้มพร ทองดี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
85 นายปิยพัทธ์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
86 นายสมยศ เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
87 นางสาวกัณตพร งามน้อย ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
88 นางสาวรัตติกาล จูมจันทา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
89 นายอลงกรณ์ อยู่เจริญ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
90 นายรัฐนุมินทร์ แก้วแสนสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
91 นายธีรวัฒน์ พิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน  
92 นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกร การแข่งขัน  
93 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกร การแข่งขัน  
94 นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาส ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกร การแข่งขัน  
95 นางสาวณัฐวดี หุมสิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีกร การแข่งขัน  
96 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
97 นางวารุณี ประสาโท ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
98 นางกุสุมา เพ็ชรพิมาย ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
99 นางสาวกุลญากร บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
100 นางสาวมาลินี ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
101 นางสาวสุภาวดี โนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
102 นางสาวสุจินทรา ปุผมาศ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
103 นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
104 นางสาวขวัญทรัพย์ ศรีวรกุล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
105 นางสาวพนิดา เกตุชาติ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
106 นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการปฏิคม  
107 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
108 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
109 นางสาวศิรินภา ขำนิคม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
110 นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
111 นางสาวเพียงใจ สารพะเยาว์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
112 นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
113 นางสาวคนึงนิจ พลเสนา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
114 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว  
115 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
116 นายชาญชัย ภิบาลกุล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
117 นางสาวญาณิศา อิทธิรัตนโชติ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
118 นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
119 นางสาวสุนิตา เมืองสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
120 นางสาวจิตตานันท์ ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
121 นางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
122 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
123 นายชาญชัย ภิบาลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
124 นายประยูร คำภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
125 นางวนวรรณ ไชยชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
126 นางอำพร โพธิ์ขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
127 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
128 นางอรทัย ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
129 นายนุวัฒน์ ลุระจันทร์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
130 นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
131 นางธีรนุช ป้องเพชร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
132 นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น  
133 นายโกญจนาท แสงกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
134 นางสาวนงนุช ปานาพุทธ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
135 นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
136 นายชัชพล แสงงามปลั้ง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
137 นางสาวณัฐวดี หุมสิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย  
138 นางกาญจนา ฉายาลักษณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
139 นางสาวอรพรรณ ถาวรจักร์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
140 นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
141 นายวิรัช เครือทอง ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
142 นางสาวคนึงนิจ พลเสนา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
143 นางสุดารักษ์ อังกาบ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
144 นางอรปภา สงวนกิจ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
145 นางชญาภา บุญเลิศปฐวี ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
146 นางสาวอารยา คณารักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
147 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
148 นางมลทิพย์ ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น  
149 นางสาวศรัญญา หมูสีโทน ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น  
150 นายวรนันท์ วรรณราศรี ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น  
151 นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น  
152 นายปิยพัทธ์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ต้น  
153 นางวิไลภรณ์ อาจพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย  
154 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา นามไพร ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย  
155 นายเกษมพงษ์ ยอดรักษ์ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย  
156 นางสาวสุรธัส เทียบเทียม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย  
157 นางสาวเพียงใจ สารพะเยาว์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.ปลาย  
158 นายอรรถพล วงศ์บุปผา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม  
159 นายปิยะวัฒน์ อภิรัชตกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม  
160 นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม  
161 นายชัยธวัช พานิช ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม  
162 นางสาวธารทิพย์ อุปะไชย ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม  
163 นางอรอนงค์ พฤกษา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  
164 นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  
165 นายปณวัตร หาญณรงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  
166 นางสุกฤตาพร วัดวัง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  
167 นายสมยศ เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  
168 นางสาวจันทร์นริน วีระวรรณ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
169 นางสาวสิรีธร จันทร์ลอย ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
170 นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม โรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
171 นายจิรศักดิ์ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
172 นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น  
173 นางกมลวัล ยุวเสรี ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
174 นางสุนิสา นิลฉวี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
175 นางสาววรารัตน์ ชาติศิริ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
176 นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
177 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  
178 นางณิชาพร เมืองศิริ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  
179 นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา สาครพานิช ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  
180 นางจรรยวรรธน์ จันทร์ภูมิ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  
181 นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  
182 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น  
183 นางกุลกัญญาณ์ ทิพนาค ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย  
184 นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย  
185 นายบุญเชิด เกตุพุก ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย  
186 นางสาวจินตนา วงศ์คำจันทร์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย  
187 นางอุ้มพร ทองดี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย  
188 นางนาทนภา แสนศิริ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)  
189 นายสรเพชร บัวสุข ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)  
190 นายประดิษฐ ยอดโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)  
191 นางสาวสาลี่ ประทุมวงค์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)  
192 นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)  
193 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา  
194 นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา  
195 นางสาวคนึงนิจ พลเสนา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา  
196 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา  
197 นางดวงใจ เสนพลกรัง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
198 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
199 นางสาวเพียงใจ สารพะเยาว์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
200 นางสาวกชมน รัตนวราหะ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
201 นางสาวศิรินภา ขำนิคม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
202 นางสาวภัทร์ธีนันท์ เก่งรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  
203 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
204 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
205 นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
206 นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
207 นายสิงหา รักษาธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
208 นางศศินุช พุ่มสวาท ครู คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
209 นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
210 นางปุณยนุช ศรัทธาผล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
211 นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
212 นางณัฐชยา เวทวงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
213 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
214 นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
215 นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
216 นางนิศากร สนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
217 นางพิมพ์วลัญช์ วงษ์บำหรุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
218 นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
219 นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
220 นายสวงษ์ รักษาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
221 นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
222 นางรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
223 นายปิยบุตร เอมโอฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
224 นางนิศา มีมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
225 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
226 นางอัจฉรา นิตยวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
227 นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
228 นางอำไพ นกเด่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
229 นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
230 นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
231 นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
232 นายปริพันธ์ หมั่นค้า ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
233 นายจามร วาจาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
234 นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
235 นายชวลิต ประทุมยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
236 นางวนิดา ใบโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
237 นางจารุวรรณ ผิวคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
238 นางนิธินาถ ล้อสินคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
239 นางนีรนุช นิลพันธุ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
240 นายนพดล กิมกัว ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
241 นางปารณีย์ บุญจริง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
242 นางมัจฉา กุนาคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
243 นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
244 นายวีระ คงกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
245 นางพรนิพา สง่ามั่งคั่ง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
246 นายปิยะ มีนา ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
247 นายวีระ คงกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
248 นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
249 นายวีระ คงกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์  
250 นายปรีชาพล ทองภู่ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์  
251 นายปริวรรษ วงค์แสงคำ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์  
252 นางสาวพนิดา อนุมัติ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์  
253 นายสันต์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันศูนย์วิทยาศาสตร์  
254 นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
255 นางกรรณิกา เตียงทอง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
256 นายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
257 นางสาวกนกวรรณ ชื่นใจจิตต์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
258 นายวีระ คงกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
259 นางสาวอัจฉริยา วิเชียรแลง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
260 นางสาวเกษร มีเหมือน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
261 นางสาวกาญจนาภรณ์ ไต่วัลย์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
262 นางสาวพนิดา อนุมัติ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
263 นายพงษธร สุขศรี ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
264 นางสาวสุภาวดี โสตะ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
265 นางเกล็ดนที ซาสันเทียะ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
266 นางสาวนาฏสุคนธ์ ดำรงเกียรติสกุล ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
267 นายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
268 นางสาวสุภาวดี โสตะ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
269 นางสาวดวงเนตร ก้องเวหา เจ้าหน้าที่โรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
270 นางสาวสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
271 นายวชิระ ไพโรจน์กิจตระกูล ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
272 นายปรัญชัย ไชยมนตรี ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
273 นายเอกพงษ์ เหมะธุสิน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
274 นายสมศักดิ์ โสพัง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
275 นางเกล็ดนที ซาสันเทียะ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดูแลระบบคะแนนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
276 นางสาวสุภาวดี โสตะ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดูแลระบบคะแนนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
277 นางสาวพัฐนันท์ วงษ์รักษา ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
278 นางสาวพนิดา อนุมัติ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
279 นางสาวอัจฉริยา วิเชียรแลง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
280 นางสาวสุภาวดี โสตะ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
281 นางสาวณิชกานต์ นารินทร์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
282 นางสาวกาญจนาภรณ์ ไต่วัลย์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
283 นางสาวเกษร มีเหมือน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
284 นายสมศักดิ์ โสพัง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
285 นายปิยะ มีนา ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
286 นายสันต์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
287 นายพงษธร สุขศรี ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
288 นางเกล็ดนที ซาสันเทียะ ครูธุรการโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
289 นางพรนิพา สง่ามั่งคั่ง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
290 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
291 นางรงค์รุจา พรหมบุบผา ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
292 นางสาวกาญจนา พิจารย์ ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
293 นางเสาวรส ภาระกิจ ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
294 นางชลธิชา สำเร็จผล ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
295 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
296 นายจักรพันธ์ แสนปราบ ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
297 นางสาวดรุณี เรืองจันทร์ ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
298 นางสาวสุวภัทร เสียมภูเขียว ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
299 นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
300 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
301 นางสาวสุธิดา สติดี ครูจ้างสอน คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
302 นางศศินุช พุ่มสวาท ครู คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
303 นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
304 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
305 นางสาวพิชญา พลศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
306 นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
307 นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
308 นายไพฑูรย์ สิงห์ตา หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
309 นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
310 นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
311 นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
312 นายเทวัญ นราธาวา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
313 นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
314 นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
315 นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
316 นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
317 นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
318 นางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
319 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
320 นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการดูแลระบบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
321 นางมัจฉา กุนาคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการดูแลระบบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
322 นางปุณยนุช ศรีโสภา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการดูแลระบบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
323 นายฐิติพงษ์ หงษ์น้อย ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการดูแลระบบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
324 นางสาวกาญจนา พิจารย์ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
325 นางสาวกรรณิการ์ อาจสิงห์ พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
326 นางสาวนิตยา พืชเพียร ครูจ้างสอน คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
327 นางสาวณิชชาพรรณ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
328 นางสาวปรียดา ยิ่งยวด เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
329 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น ครู คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
330 นายปณวัตร หาญณรงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
331 นายกวี รอนกระโทก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
332 นายศุภกิจ บรรจงจิตต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
333 นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
334 นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
335 นายพรชัย สมเสาร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
336 นายปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
337 นายสุรพงษ์ คชรินทร์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
338 นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
339 นายเทวัญ นราธาวา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
340 นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
341 นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
342 นายอาทิตย์ ศีลชาติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
343 นายพลพจน์ ชูเชิด พนักงานราชการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
344 นายวรายุทธ สาระคำ พนักงานราชการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
345 นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ พนักงานราชการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการจัดสถานที่  
346 นายชวลิต ประทุมยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
347 นายภัควัฒน์ บุญจริง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
348 นางนิธินาถ ล้อสินคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
349 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลริศา วงษ์ภักดี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
350 นางอัจฉญา จูเจริญ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
351 นางสาวกานต์สินี ยะคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
352 นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
353 นางสาวณัฏฐณิชา สายป่าน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
354 นางชนิตา แก้วประดับ ครู คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นางสาวจารุวรรณ วัดเมือง เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นางสาวศิริพันธ์ คำมะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
357 นายฉัตรมงคล เลิศลำหวาน ครู คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
358 นายดนุพล นิคมคาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดระเบียบจราจรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
359 นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
360 นางจุไรรัตน์ ศิริกูล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
361 นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้ครูผู้ควบคุมนักเรียน  
362 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้ครูผู้ควบคุมนักเรียน  
363 นางสาวมนัชยา มาตยา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้ครูผู้ควบคุมนักเรียน  
364 นางสาวโสภาพรรณ นามโสภา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้ครูผู้ควบคุมนักเรียน  
365 นางวรรณกร อิ้งทม เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้ครูผู้ควบคุมนักเรียน  
366 นายสมชาย หาญเศรษฐสุข ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการจราจรศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
367 นายอุดม แก้วประดับ นักการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการจราจรศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
368 นายสายัญ ใจเย็น นักการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการจราจรศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
369 นายชำนาญ คงมั่น ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการจราจรศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
370 นางสมจินตนา เอี่ยมกำแพง ครู คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
371 นายกัณชัย จอมทะรักษ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
372 นายอดุล บุญเจริญ ครู คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
373 นางมาลี เพิ่มทอง ครูธุรการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
374 นางปริภัทร บำรุงรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
375 นางสาวกัลยกร สุปง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
376 นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
377 นางสาวณัฏฐ์กันย์ อยู่ประพัตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
378 นางปุญชรัสมิ์ รักสวัสดิ์ ครูสนับสนุนการสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
379 นางสาวเอื้องฟ้า ผมงาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
380 นางสาวภัณฑิรา ประทุมยศ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
381 นายสวงษ์ รักษาวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
382 นางณิชาร์ คุ้มสวน หัวหน้างานการบริหารการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
383 นางสาวพนิดา สาครเสถียร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
384 นางสาวตรี ปรีเดช ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
385 นางสาวอลิษา งดงาม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
386 นายวัลลภ พงษ์ศิลา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา  
387 นายณัฐวัฒน์ รักษ์เจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา  
388 นายแมนสรวง เมนะเนตร ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา  
389 นางวนิดา ใบโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
390 นางสายชล โตสวัสดิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
391 นางสาวพัชรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
392 นางนภัสภรณ์ เจียมวรัชสกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
393 นายศุภากร งามเสงี่ยม ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
394 นายชำนาญ ทนศิริ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
395 นางมาลี เพิ่มทอง ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
396 นางสาวนิตยา พืชเพียร ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
397 นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
398 นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
399 นางสาวศุภารัตน์ นิลพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
400 นางณัฐชุภา ชมภูแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
401 นางสาวอัจฉรียา จวนเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
402 นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
403 นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
404 นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
405 นางพิมพ์วลัญช์ วงษ์บำหรุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
406 นางนิศากร สนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
407 นางประณมพร สิทธิมังค์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
408 นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
409 นางรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
410 นางทองบิน จรุงวงศ์เสถียร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
411 นางรัศมี สมชาติ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
412 นางนิศา มีมงคล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
413 นางธันยนันท์ จันเต ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินรายการและพิธีกร  
414 นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินรายการและพิธีกร  
415 นางจารุวรรณ ผิวคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
416 นางสุนีย์ คำหลอม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
417 นางปฤษฎีกร ม่วงคุ้ม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
418 นางสาวประไพพร บุญมี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
419 นางสาวศิรินาฏ สุดทีป นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
420 นางสาววิภาวี เฟื่องฟู นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
421 นางสาวกิตติยา เจริญวัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
422 นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
423 นางปิยนุช ภูมิวัลย์ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
424 นางสาวณิชชาพรรณ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
425 นางรงค์รุจา พรหมบุบผา ครู คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
426 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
427 นางสาวกิรณา บุญรักษา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
428 นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และจราจรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
429 นายณรงค์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และจราจรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
430 นายชยพล ลีประภาวัชร ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และจราจรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
431 นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และจราจรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
432 นายธีรชัย ชุ่มชื่น พนักงานราชการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และจราจรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
433 นางสาวศิริพร ฉัตรอินทร์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
434 นางสาวตรี ปรีเดช ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
435 นางสาวนิสา ยั่งยืน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
436 นางอัจฉรา นิตยวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
437 นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
438 นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
439 นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
440 นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
441 นางสาวศิราพร พงษ์วานิช เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
442 นางพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการบันทึกภาพและสรุปประเมินผลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
443 นางสาวจรรยาวรรธน์ พิมพ์หะศิริ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการบันทึกภาพและสรุปประเมินผลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
444 นายศิวพันธ์ อังคุระษี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการบันทึกภาพและสรุปประเมินผลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
445 นางสาววันเพ็ญ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการบันทึกภาพและสรุปประเมินผลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
446 นางสาวธชาพัฒน์ แก้วประดับ เจ้าหน้าที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการบันทึกภาพและสรุปประเมินผลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
447 นางสาวณัชชาภัทร จันทร์สม เจ้าหน้าที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการบันทึกภาพและสรุปประเมินผลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
448 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส ครู คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
449 นางสาวดรุณี เรืองจันทร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
450 นางสาวกรรณิการ์ อาจสิงห์ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
451 นางสาวณิชชาพรรณ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผลศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย  
452 นางณัฐชยา เวทวงษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
453 นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
454 นางสาวอัจฉรียา จวนเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
455 นางปริภัทร บำรุงรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
456 นายอำนวย มณีวงษ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
457 นายสกนธ์ เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
458 นายเสน่ห์ เสวกวัง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
459 นางสาวสุชาดา สวัสดี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขัน โรงเรียนระยองวิทยาคม (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
460 นางสาวเนาวรัตน์ วิชาสถิตย์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขัน โรงเรียนระยองวิทยาคม (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
461 นางสาวสุชีรา ศุภพิลวรรณ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขัน โรงเรียนระยองวิทยาคม (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ)  
462 นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
463 นางสาวบุษยา โถทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
464 นางสาวณัฐยาน์ บุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
465 นางสาวบัณฑิตา สุวรรณะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
466 นางวรรณกร อิ้งทม เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
467 นางสาวเตือนใจ วรภาพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการพยาบาลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
468 นางสาวพันธนันท์ รวงน้อย เจ้าหน้าที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการพยาบาลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
469 นางสาวเกศมณี ทองทำมา เจ้าหน้าที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการพยาบาลศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
470 นางสาวพิชญา พลศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
471 นางสาวสุภาพร ภูล้นแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
472 นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
473 นางสาวณัชชวกร หงษ์คง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
474 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
475 นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
476 นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
477 นายธนกิจ พางาม ครูสนับสนุนการสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
478 จ.ส.ต.เมธัช เตกฉัตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)  
479 นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
480 นางพูลศิริ มลิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
481 นางนงเยาว์ ปนัดดาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
482 นางกรวรรณ นิติกรวรากุล ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
483 นางสาวศิริณญา ชัยโย พนักงานราชการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
484 นางเตือนใจ เงาะปก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
485 นางสาวกิติยา เครือแส เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
486 นายโกวิท มั่นใจ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่  
487 นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่  
488 นายณัฏฐ์ สาแก้ว ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่  
489 นายเกียรติชัย ตรีสาม ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่  
490 นางสาวชิตชไม รักษากิจ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่  
491 นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการการเงิน  
492 นางกนก คำแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการการเงิน  
493 นางมลมาลา ชมภูพื้น เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการการเงิน  
494 นางสาววรรณภา จำปีสี เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการการเงิน  
495 นางสาววันเพ็ญ สงเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
496 นางสาวศรัณย์รัตน์ ป้องจันทร์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
497 นางวิภาวรรณ สุวรรณโยธิน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
498 นางสาวสุชานันท์ สุมี เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
499 นางสาวนงนุช เข็มทิพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
500 นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
501 นางสาวดาริกา อับดุลลอ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
502 นางสาวยุพารัตน์ บุญโญอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  
503 นายเทวัญ นราธาวา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
504 นางมลิวัลย์ สินรัตน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
505 นางสาวสุนันทา วิเศษสุวรรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
506 นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
507 นายพลพจน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
508 นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์ศูนย์การแข่งขันศิลปะ  
509 นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานตามศูนย์ศูนย์การแข่งขันศิลปะ  
510 นางโสภิดา หงส์เวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
511 นางสุภาพรรณ สัชชานนท์ แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
512 นางสุริยา หวะสุวรรณ แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
513 นางไทยสมุทร บุตรวงศ์ แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
514 นางรุจิเรศ ชิวกิจ แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
515 นางสาวทัสนีย์ พุ่มไพร แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
516 นางลัดดา ทามาต แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
517 นางสาวทัศนีย์ พุ่มไพร แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
518 นางบุบผา ยอดศิริ แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
519 นางสายรุ้ง เมืองผากูล แม่บ้านโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการนักการและแม่บ้าน  
520 นายเทวัญ นราธาวา ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปงาน  
521 นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปงาน  
522 นางสาววิชุดา คำดี ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปงาน  
523 นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปงาน  
524 นางสาวศิวพร สีหาแสน พนักงานราชการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปงาน  
525 นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ ครูโรงเรียนมาบตาพุพันพิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปงาน  
526 นางสิริวรรณ หาความสุข ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
527 Mr. Jason Smith ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
528 Ms. Emirlyn Singson ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
529 Mr. Williams Deepankar ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
530 นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
531 นางสาวลาลีวัณย์ ประดิษฐ์ศิริผล ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
532 นางสาวประไพพร บุญมี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
533 นางสาวดวงฤทัย ใจดี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
534 นายวัชระพงษ์ นาราช ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3  
535 นางสาวรังสิมา อมรสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
536 Mr. Sean Allen ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
537 Mr. Jessie James ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
538 Mr. Willard Montejo ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
539 นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
540 นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
541 นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาส ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
542 นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารค ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
543 นางรัชนี จันใด ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-6  
544 นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
545 Mr.Richard John B. Taylor ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
546 Mr.Joeny De Leon ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
547 Ms. Dango Glory Nwetah ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
548 นางสาวกัลยกร สุปง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
549 นายมงคล สุกใส ครูโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
550 นางสาววิยะดา นิกรกุล ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
551 นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเก ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
552 นางสาวธมลวรรณ เครือสิงห์ ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3  
553 นางอัญชลี ปัทมหาร ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
554 Mr. John Anthony Revill ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
555 Mr. Grabiel ครูโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
556 Mr. Motale Ekole ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
557 นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
558 นางสุนี คำหลอม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
559 นางสาวสิริรัตน์ สุริยะ ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
560 นางสาววารุณี แสงดา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
561 นายวิรัตน์ ถือศีล ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม. 4-6  
562 นางพิมณภา ธุระกิจ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
563 Mr. Ian Richard Campbell ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
564 Mr. Renante Arlegui ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
565 Ms. Liezel J. Lecias ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
566 นายชำนาญ คงมั่น ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
567 นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
568 นางอัษณี สำเร็จ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
569 นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
570 นางสาวประภาภรณ์ ตีบทะเล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-3  
571 นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
572 Mr. Ian Scholan ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
573 Mr. Philip Baffoe - Twen ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
574 Miss Aileen Erprlua Ganancial ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
575 นางสุวิมล พูลมี ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
576 นางดาวรรณ์ เอมนิล ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
577 นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
578 นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
579 นางสาวภัทร์ธีนันท์ เก่งรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.4-6  
580 นางสาวพัทธนันท์ ถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
581 Ms. Carly Bullock ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
582 Ms. Lynetteth B. Viduya ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
583 Ms. Fon Lilian Afor ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
584 นางสาววัชรินทร์ ศรีพุฒ ครูโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
585 นางศิริพรรณ สระสาลี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
586 นางสาววัชรี ธัญเหม ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
587 นางสาวกุมารี แย้มศรี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
588 นางสาวบุญญานี อยู่เจริญ ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  
589 นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
590 Mr. Christopher Dela Cruz ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
591 Ms. Raquel Estremos ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
592 Ms. Janeger Laureta Visillas ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
593 นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
594 นางพิมพ์จิต อุ่นคำ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
595 นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
596 นางสาวรัตนาภรณ์ อุปสาร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
597 นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  
598 นางสาวจันทร์จิรา มานพ ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
599 นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
600 นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
601 Mr. Motale Harris ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
602 นางสาวรติรัตน์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
603 นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
604 นางสาวพัชรมัย ทองแดง ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
605 นางมยุรี อาจทวีกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
606 นางสาววิลาพร ชุมภูกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
607 นางอรุณศรี โจทา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.1-3  
608 นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
609 Ms. Tamaryn Catherine Malan ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
610 นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
611 นางสาวมาลินี ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
612 นางกชพร อินทร์พญา ครูโรงเรียนนิคมวิทยา กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
613 นางสาวศิรภัสสร คำงาม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
614 จ.ส.ต.เมธัช เตกฉัตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
615 นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
616 นางสาวสุนิษา บุดดีคำ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
617 นางนฤวรรณ จันทสม ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการควบคุมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด ม.4-6  
618 Mr. Francois Antoine Cani ครู โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส)  
619 Mr. Edoardo Guerra ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส)  
620 นางสาวศรัณยา ฤทธิเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส)  
621 นายกังวาฬ ยมจินดา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส)  
622 นางศรีธร สุขเกษม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส)  
623 นางสาวนภสร รักษาสัตย์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]