::sm-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์ ทองอยู่ยืดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ปานสวัสดิ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววัฒนาวดี สิงห์แก้วโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวปรัชญานันท์ ไชยหล่อโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณา เขาบางโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวองุ่น เอี่ยมงามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางชลกาญจน์ เบญจวงศ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา อังคสุทธิพงษ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา ปัญญาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางสาวพฤกษาชล โพธิสารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ วิหคโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล พันธุ์มาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ สุจิตต์มาลีโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปิยะวงศ์วัฒนาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศาลินี ม่วงชุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี กรรมการ
5. นางสายทิพย์ เกรียงวงค์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
7. นางสาววิศนี ใจฉกาจโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวภัทร ชวนอยู่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกิตติกาญจน์ อินทเกตุโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัฐรินทร์ โพธิ์ศิริโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปัทมา รุ่งสิทธิวรรณโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางประเทือง วงศาโรจน์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
7. นางจรรยาพร รัฐิรมย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเอ็นดู จิตรปราณีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง ลิ้มเทียมรัตน์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางกันยารัตน์ เจริญสุขโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
4. นางสาวดุษฎี เสืองามเอี่ยมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวตรีชฎา จีบฟักโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสาริณี กล่อมดีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางสาวพัชรีพร มานะงามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายปราโมช สาลี่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววิชญาพร อารมณ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสันติศักดิ์ ทองสร้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางจอมขวัญ ทองอยู่ยืดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
7. นางมนัญญา ศิริรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน เกิดสุขโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภางค์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณิศา รอดศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นายพรชัย คล้ายศิริ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปราณี คุสินโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางณอาภา รวมทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรินทร์ โพธิ์โสโนทัยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวลี อ่อนละมัยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สีมาคำโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา กลิ่นสว่างโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพัชรา นมรักษ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสมสุข ศรีโยธินโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุรีรัตน์ พวงศิริโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววราสินี พรมวังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชฌ์พร จันทร์เนตร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ศรีเวียงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสุกัญญา พูลธนะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสุภาวดี เนียมประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชจิรา มหาพัฒนไทยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ไตรรัตน์พุทธพรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธนัญญา เอมบำรุงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวชิดชนก รักเกียรติยศสกุลโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายทศพล ร่มโพรีย์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ มีต้องปันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสอาด สังข์เขียวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ แสวงคำโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางสาวหทัยสรวง ตรีอุดมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายอิสริย์ ศรีจงกลโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวยโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอมรา นาคผจญโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายวิทวัส แท่นบัติโรงเรียนบ้านคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศริญทิพย์ สอาดโอษฐ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายกฤษฎา รุ่งเรืองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ รักษ์ตัวโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา กลิ่นเฟื่องโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ คำพวงโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มณีวรรณโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวธันยาลักษณ์ สังข์ลักษณ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา บรรลือโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายบุญนำ จำแพงจันทร์โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางสาวเมตตา เริ่มภักตร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
7. นายรัฐชัย แซ่เฮ็งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ เบญจมาตย์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นายกรกิตติ วิสุทธิวรรณวุฒิโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
4. นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธุ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพัชรี เปล่งผิวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณิชนันทน์ คงขุนทดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญมา วรรธนะวลัญช์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ วุฒิสถิรภิญโญโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวปัทมวรรณ ศรัทธาผลโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ สมหลักชัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาวพิชชาพร เอกดำรงกิจโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. นางอัญชลี ป้อมจันทร์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร อัมพรพิทักษ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วรวณิชยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณพร ทองสมนึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอรพรรณ สันธิศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ โพธิ์กาวิลโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปวริศ นันทรัตน์กุลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางเกศณี ศรีแดงบุตรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุวิชา สุวิชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. ดร.กฤษฎา วรพินโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภรแพร ปากเพรียวโรงเรียนวัดบ้านโป่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ประพฤติกิจโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายมานพ ตนุเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายวิจิตร สลักคำโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายมณฑล เล็กเปียโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ดีฟื้นโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอำภา บุญส่งดีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอัจฉรา เอกจิตโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ อ่อนประชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปราะโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายถาวร กราบขุนทดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร แย้มขยายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวรัญญา สุมาลัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา เพ็งมีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นายชลิต สมศรีโรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุุเมธ ขุนพิชัยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หมื่นศรีโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ สุวิชัยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายปริญญา คล้ายโพธิ์ทองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ โกช่วยโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวนริศรา สุขผ่องโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพินธุ์สุดา จันทรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรพิกุล เจริญลอยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายสมัช จิตต์ใจช่ำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา คำตุ้ยโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปราณี ชีพเกิดสุขโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสอิ้งทิพย์ บรรเทิงจิตรโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสุนัน แป้นแหลมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายอานนท์ จอมกุลโรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมรวย แซ่ภู่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาววิภาดา วงศ์ยะราโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
8. นางสาวภัทร์ธีรา วงษาวดีโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
9. นายอดุลย์ แป้นแหลมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสินโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
11. นางสาวมาติกา ถินกระโทกโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวพนาพร อ่อนสีน้อยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวปิยทิพย์ เชาว์ฉลาดโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
14. นายพิชิต เรือนทองดีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
15. นายประสพโชค มีชัยโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
16. นางพรศรี เหลืองสุวรรณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพิษณุ ยงดีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรี ทนนานนท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา พงษ์ประยูรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายธนวันต์ เข็มทองโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์รัตน์ พับแผ่นทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
7. นางสาวรพีพรรณ ศรีวิเชียรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวณัฐธิดา เบญเจิดโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุทธานุช เจนโชติสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
10. นางสาววิไลพร อุ้มรัมย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
11. นายมารุต เสลาคุณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
12. นายประสพโชค มีชัยโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางมาลี ชอบสว่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายจิรายุ สงวนแก้วโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิตาพร ตันเจริญรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ อินทร์อนงค์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุธน อารมณ์ปลื้มโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายภัทรชนนท์ ปิยะคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียวโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ก่ำภัคสรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวกรกมล อุ่นเป็นนิจย์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ถิรจันทราโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ดีแสนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววริศสรัล อธิการวงศ์เลิศโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
3. นางวริทยา ชุนเกษาโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ เกษีโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นางทับทิม พิการัตน์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางวิไล รัตนากรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ทิพย์สุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
9. นายอนุวัฒน์ คูหาสัติกาญจน์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวชนิดา จำปาอ่อนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาววรรณดี ปานแปลงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
12. นางสาวพัทยา จอมแก้วโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
13. นางบุุพผา ฉัยยะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาวรรณ ไชยชนะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกรองทอง ประสมสินโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร สูงเนินโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แซ่เจ็งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาวปภัสรา ขุนหอมโรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวฐิติมา หลวงเพ็ชรโรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวชมภูนุช วงศ์ตันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉริยา ศรนรินทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุประภา แสนวันนาโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายพัสกร คงกินเกโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา สมศรีโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
5. นางสาวชุติมา ศิลาทองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวปรียาดา จินตศิริกุลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
8. นางสาวพัชรี จิตรสุทัศน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
9. นางพวงทอง แก่นนาคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
10. นางสาววันทนา เพ่งทิมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวพิมพา ชัยมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
12. นางสาวเรณู กระแจ่มโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
13. นางสาวประภาพร เพิ่มโสภาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
14. นายณัฐวุฒิ แฝงนางโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤตนัย ทัศนาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางอานุภาพ กำแหงหาญโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพร สายสวัสดิ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางนิศากร ดีประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
5. นางกุลนันท์ เปล่งความดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวพิชามญช์ เหมือนจินดาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
7. นางสาวภิรญา เสรียศภัทรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
8. นางสาวณัฐนรี สุขาภิรมย์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายรัฐกรณ์ ชาญธีระวิทย์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคมโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
11. นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพตโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
13. นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
14. นางทัศนีย์ ใจซื่อโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นายกานต์ โหล่ตระกูลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
16. นายธีรภัทร์ สุวรรณ์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี วิจารณ์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ศรเดชโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ วงศ์ตาลเงินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางนฤมล ประพันธ์พจน์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาวมณลดา ศุขอร่ามโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวศุภัชญา โพธิโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัติกาล พันธุ์พืชโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนาพงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นางสาวศานตมล โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
11. นางสาวศรีรัตน์ เวชตรียานนท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
12. นางสาวจรินทิพย์ ธรรมสฤษดิ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร อังกรวิโรจน์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ หนองเสโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวปรานอม แสงนิลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุธิดา กองแดงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี วิจารณ์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
9. นายสรรเสริญ ใหญ่แก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวฉัตรแก้ว พรหมมาโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
11. นางพิรานันท์ โคตรนูโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาภรณ์ เพียงดวงใจโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวหลวงโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นางสาวจิรภา ผาตินาวินโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายประจวบ ยงค์อำนวยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ ญาติมากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางสาวเพชรมณี โภคาพานิชโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
7. นายสราวุธ สุธีรวงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
8. นางสาวธัญลักษณ์ โคตรเพชรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสมคิด จ้อยสำเภาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ โชติศิริคุณวัฒน์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สิทธิการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางประทุม มะลิทองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ พันธุ์สาครโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาวปาณิศา กันสาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
7. นางสาวอรุณี สุมารินทร์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
8. นางสาวปาลิตา อ้นสุขโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
9. นายวัลลภ อินทร์พรหมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพกานต์ แก้วอัมพรโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิคม แก้วเจิมโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แจ่มกระจ่างโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ ทิมกลิ่นโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
8. นางสาวยุวลักษณ์ รัตน์นิลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสายใจ แดงสาครโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
10. นางสาวสมใจ เรืองเทศโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
11. นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้าโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวศุภัสรา แต้เจริญโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
13. นางสาวประภัสสร แก้วคงคาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลณสร ขุมวัฒนาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนิสสา อารมสวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอลิสา แปยอโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาณี ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาวดวงพร สาลีติดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
8. นางสาวจุฑามนัส วงศ์ยะราโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
9. นางสาวรังสิมา อุณหะโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ พรมฟ้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาสโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายนท ศานติคีตาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางธนาพร สว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายวัลลภ พิมพาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรณี สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
8. นางสาวนนทวรรณ ทองอร่ามโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นายชัยนันท์ ใบเนียมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นางอัญชลี เลิศทานิชโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ บุญอาจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ตาแก้วโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา บุญทันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา นิ่มนวลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางวิกานดา แก้วไสทับโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นางธนาพร สว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายนพพร ศรีแดงบุตรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต แก้วคชชาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางกัญญาภัทร หอมเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวัฒนชัย มีศรีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ บุญเอียดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางสาวกรกนก วงศ์ทองโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
7. นางชาลินี จันเจริญโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา เกษแก้วโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายศุภกร ไชยยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายรัฐกรณ์ ชาญธีระวิทย์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ เล็กพ่อโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แขวงโสภาโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
7. นางสาวพิภาพร วงษ์ปัตตาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายกมลพันธ์ สุขเกษมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ สมุทวนิชโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายสิทธิพรรณ มากมิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายอนนท์ ทัฬหกิจโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โคตะวงศ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิชิต เนตรปฐมพรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูลโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางลักขณา อาภรณ์รัตน์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา จินดาวงศ์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์บำรุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิตยาภรณ์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐาพร ภิรมรื่นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นางสุวัฒนา รอบจังหวัดโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายกฤชรัช ศรีณรงค์โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์กรรมการ
5. นางสาวรักษ์วลี จันทร์วิจิรกุลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พิริยะกุลโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ดีสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรปทุม วิรุณปักษีโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นางนภัสรส์ภร วิทยเดโชเศรษฐ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณฐพร พรหมโมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายเกษม ธนมากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์บำรุงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิวาพร ทราบเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวตโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายบุญเทอด อรมุตโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นายสมเจตต์ มีเย็นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรพิน สุจันทร์โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายโรจนศักดิ์ ดีประคองโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวทิวาพร ทราบเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวตโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายบุญเทอด อรมุตโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นายสมเจตต์ มีเย็นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวอรพิน สุจันทร์โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายโรจนศักดิ์ ดีประคองโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ กองแดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวลายุทธ แย้มมาลีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางรัชชรีย์ นักจะเข้โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวบังอร สิงโตทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรงกฏ สร้อยสมุณฑาโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ กองแดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายวลายุทธ แย้มมาลีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางรัชชรีย์ นักจะเข้โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวบังอร สิงโตทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรงกฏ สร้อยสมุณฑาโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางควนคนึง เสาม่วงโรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมศิริ สิทธิสาตร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ ม่วงนาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันทนาโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายฤทธิชัย ประไพแก้วโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกันณ์ ขับสนิทโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ สังขภิญโญโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นางอินนา หอมหวลโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวสุภรณ์ ทับทิมทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิแข จินะอินทร์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวงโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอัมพิกา ตรงคมาลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางปาริชาติ วรุณศรีโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศรีพันธุ์ ตัณฑสุวรรณข้าราชการครูบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญประภา เทศแย้มโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นางขวัญเรือน หมีไพรโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ แซ่ลิ้มโรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูวิบูลภัทรกิจ -สำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งประธานกรรมการ
2. พระมหาอนุชา จนทปภาโสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามกรรมการ
3. พระมหาสมควร อตตทีโปวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามกรรมการ
4. นายไพบูลย์ โพธิ์ชื่่นโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจฯกรรมการ
5. นายอภินันท์ บุญล้อมโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายบุญยกร บุญพงษ์สิริวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปภัมภ์"กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนัยฤทธิ์ มาลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางนที คงประพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายพลพิทักษ์ ชีวนาถพันธ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายวรพล ณรงค์แสงโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายกิตติพิชญ์ เอียดซังโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายคงไท ตรีวนิชย์กุลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายคงไท ตรีวนิชย์กุลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายคงไท ตรีวนิชย์กุลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุปรียา จินดาวงษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา เอี่ยมละมัยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
3. นางประจวบ มาลาโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กองแก้วโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัยโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. นายอรรถชัย มัจฉาเดชโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
8. นางสาวกรกานต์ คงคาน้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
9. นายเจษฎายุทธ บัวแพงโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
10. นางสุกัญญา โพธิ์เกษมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์ กรรมการ
11. นายชัยฤทธิ์ กลิ่นชวนชื่นโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
12. นางสาวอภิฤดี เกียรติมงคลโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
13. นางธนวรินทร์ เลื่อมอารมณ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวินัย อ่อนศรีโรงเรียนเนกขัมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนราพร ญาณไพศาลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
3. นางเกศสุดาพร คูณสวัสดิ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
4. นางกันทิมา อินทรบุตรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอธิภัทร นาคคูบัวโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นายสุพล ศรอาราโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายวรยุทธ ทิพย์เที่ยงแท้โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
8. นายธวัชชัย โพธิ์บัวทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
9. นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
10. นายอัมพร พูลทรัพย์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
11. นายวรวัชร์ รัตนสมบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
12. นายฉัตรชัย อางนานนท์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
13. นายสุรพัชร เกตุรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี กรรมการ
14. นางสาวพิชญา แป้นแก้วโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วงสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วงสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วงสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วงสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วงสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายประดับ อุ่มภักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วงสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นาวาอากาศโทพันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูลกองดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีอาคม รักอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
3. จ.ส.อ.สันติ พรประเสริฐกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สรรสมโรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วง สุวนิช)กรรมการ
5. นายวรพงษ์ ศรศิรินักดนตรีอาชีพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นาวาอากาศโทพันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูลกองดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีอาคม รักอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
3. จ.ส.อ.สันติ พรประเสริฐกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สรรสมโรงเรียนเขาวัง (แสง ช่วง สุวนิช)กรรมการ
5. นายวรพงษ์ ศรศิรินักดนตรีอาชีพกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ จันทร์เพ็งโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เข็มชาติ หลวงจอกหมวดรักษาความสงบกองพัฒนาที่ 1กรรมการ
3. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ จันทร์เพ็งโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เข็มชาติ หลวงจอกหมวดรักษาความสงบกองพัฒนาที่ 1กรรมการ
3. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันทร์ไผ่กองการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันทร์ไผ่กองการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันทร์ไผ่กองการสังคีตกรรมการ
2. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงษ์โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันทร์ไผ่กองการสังคีตประธานกรรมการ
2. นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ กลันบุษย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิพล นาคสุขโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ อรรคเจริญวงศ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรพล แย้มทรัพย์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ กลันบุษย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิพล นาคสุขโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ อรรคเจริญวงศ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรพล แย้มทรัพย์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ กลันบุษย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิพล นาคสุขโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ อรรคเจริญวงศ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรพล แย้มทรัพย์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ กลันบุษย์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิพล นาคสุขโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ อรรคเจริญวงศ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายรัตน์ธีระ โตสัจจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรพล แย้มทรัพย์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมพล โครพโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชื่นช้อยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายธนพล อินพรมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริกิจ จระชาลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายชุมล คชสังค์ศรีโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นาวาอากาศโทพันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูลกองดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีอาคม รักอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
3. จ.ส.อ.สันติ พรประเสริฐกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นาวาอากาศโทพันธุ์เทพ เจริญวิริยานุกูลกองดุริยางค์ทหารอากาศประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีอาคม รักอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
3. จ.ส.อ.สันติ พรประเสริฐกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จันทร์เพ็งโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เข็มชาติ หลวงจอกหมวดรักษาความสงบกองพัฒนาที่ 1กรรมการ
3. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ จันทร์เพ็งโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
2. จ.ส.อ.เข็มชาติ หลวงจอกหมวดรักษาความสงบกองพัฒนาที่ 1กรรมการ
3. นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจุสรวง ไชยราชโรงเรียนวัดช่องลม กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตนสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏศิลป์ไทย)กรรมการ
3. นางสาวกรศศิร์ ดียิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชลลดา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิิชชาภา โภสกุลโรงเรียนสายธรรมจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกูล มีพิมพ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. Mrs.Fang Heโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissGao Xin Yuโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางวรรณภา ชะตารุ่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชชาภา โภสกุลโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา แก้วสุวรรณ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกูล มีพิมพ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. Mrs.Fang Heโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissGao Xin Yuโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางวรรณภา ชะตารุ่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร บุญถนอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ เกษตรลักษม์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร บุญถนอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางปณิตา กิตติภรณ์กุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนลินรัตน์ เดชดอนบมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิญมาส เมฆฉายโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนก สมภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ไชยพิเดชโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยพร โพธิภิรมย์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissHyun Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานนท์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา สระฉิมโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Li Kao Pingโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
4. MissHuang Zhouโรงเรียนวัดเขาวังกรรมการ
5. Mr.Wu Yongโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาววราพร นุยาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร บุญถนอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยพร โพธิภิรมย์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissHyun Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัณต์กนิษฐ์ เรืองยินดีโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน พิงพิยากุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ้งตะวัน จันทร์คำโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
4. MissLi Yingโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. MissLiu Xiao Tingโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาววิชชาพร เปล่งผิวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์3 เกษตรลักษม์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร บุญถนอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางปณิตา กิตติภรณ์กุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ เดชดอนบมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิญมาส เมฆฉายโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนก สมภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ไชยพิเดชโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยพร โพธิภิรมย์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissTae Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรธีรา สุวรรณประเสริฐโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ภูบาลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิกานดา จำปาทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. Mr.Zhou Yanโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. MissJin Liโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
6. นายธนกร ตระการวิทยารักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว ภู่ศิริโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุรีย์พร บุญถนอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางปณิตา กิตติภรณ์กุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ เดชดอนบมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณิญมาส เมฆฉายโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวกานต์ชนก สมภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ไชยพิเดชโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ ไชยลังการณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยพร โพธิภิรมย์โรงเรียนบรมราชินีนาถวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. MissHyun Jae Seonโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นายเอกนครินทร์ เมืองเกษมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระ ฉายขจรเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชูแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภูษณะ ฮวดโสภาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทิวากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานพ ศรัทธาผลโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
6. นายเกรียงไกร นครพงศ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายสัญญา สุขพิศาลโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
8. นายกิตติ์ธเนศ ศตพรไทรวัณณ์ โรงเรียนเทพวิทยากรรมการ
9. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวสอิ้ง ผกาแก้วโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชูแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ฉายขจรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สายะสิทธิ์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นางสาวชนิศากานต์ ไทยภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ เต็มชื่นโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
7. นายจิรพงษ์ ขันตยาภรณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
8. นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
9. นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยกโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรยา คิดประโคนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี ลิ้มฉายโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุขโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายศิโรจน์ ปั้นทองคำโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา ปรีคานโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกนันท์ จันทร์ศรีนวลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ศรีนวกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. นายอเนก รักวงศ์ไทยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริศา เหลี่ยววงส์ภูธรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติภร เอี่ยมหรุ่นโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุภเวช ตรัยที่พึ่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภวิกา จันทร์เพชรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุตรีรัตน์ ศรีวิภักดิ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัทรศยา อ้นปรางค์โรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
5. นางสาวดรุณี ทองคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ นิตย์แสวงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจริยา น้อยโสภาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ทองอินทรโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
3. นางมนัสยา นภาผ่อง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายภักดี กลิ่นสนโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา สายบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี โชดกโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธิติมา วิเศษศิริโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพัลลภา โต้ตอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิรัชยา ลิ่มมั่นโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เถื่อนเก่าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สีสายชลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล ปิ่นทกูลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
7. นางสาวธนิตา ลิขิตโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ศิลปศรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริอร บุญมาโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นายสุพร ศิริปีโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
7. นายวิทยา ทองมั่นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
9. นางเปรมฤทัย ราชนิธยากรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ศิลปศรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริอร บุญมาโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นายสุพร ศิริปีโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
7. นายวิทยา ทองมั่นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
9. นางเปรมฤทัย ราชนิธยากรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายกำพล วิลยาลัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิจจชญา วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน บุญพยุงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายกำพล วิลยาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิจจชญา วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน บุญพยุงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ตันสมศักดิ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ภูริปัญโยโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ สว่างดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสมถวิล นาคนาคา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางนวพร บุญวรรณะพรโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นางอัฏฐพร รัตนอุดมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นายสรายุทธ ระดมกิจโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
8. นายปานคำ ป้องกันโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
9. นางสมพร เกียรติสกุลเดชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
10. นางรัชฎาพร คงเปลี่ยนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา อบเชยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริพร ดีจรัสโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา จิตต์ปลื้มโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายไตรรงค์ โต้ตอบโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นายอานนท์ งามเนตร์โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา บุญเชิดชูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางสาวณภาภัช ปลื้มบำเรอ โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสุรีพร แก้วพันนัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นายกอบศักดิ์ จิระชีวะนันท์ โรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปัญญา เกตตะรังศรีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงอร ตันวานิชกุลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวัฒนา โซเซ็งโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นายธีรณัฎฐ์ แห้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นายจงรัก เมฆพันธ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางประมวลศรี สิทธิสาตร์โรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
7. นางจิราภรณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิก รักถิ่นโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก่นไร โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ พลอยงามโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมทบ ชมสุขโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำธร ใช้พระคุณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นายสามารถ จิตจรัสโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอาริยา ฮังกาสี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิมจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์หอม หลักคำโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอาริยา ฮังกาสี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิมจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์หอม หลักคำโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพพล ทองดีโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายตระกาญ สำเภาอินทร์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ณ นครโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุรชัย สงวนไวพานิชกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวปฐมาภรณ์ บุญครอง โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจบุญ สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจบุญ สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจบุญ สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจบุญ สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจบุญ สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นายกิจบุญ สุนนานนท์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางอาริยา ฮังกาสีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิมจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์หอม หลักคำโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางอาริยา ฮังกาสีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทิมจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์หอม หลักคำโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เนตรวิจิตรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโกศล แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์โรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
5. นางยินดี วิสารทะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
6. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นายกิตตินันท์ ฤทธิวงศ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
8. นายอำนวย วิริยธรรมเจริญโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
9. นางสาวลัดดาวัลย์ โตเหมือนโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
10. นายศล เอกจิตโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
11. นายอภิชัย หีบท่าไม้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
12. นางสมใจ หีบท่าไม้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เนตรวิจิตรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโกศล แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์ โรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
5. นางยินดี วิสารทะ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
6. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นายกิตตินันท์ ฤทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
8. นายอำนวย วิริยธรรมเจริญโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
9. นางสาวลัดดาวัลย์ โตเหมือนโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
10. นายศล เอกจิต โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
11. นายอภิชัย หีบท่าไม้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
12. นางสมใจ หีบท่าไม้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
3. นายยุคล เกิดสุขโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
4. นายพุฒิพัฒน์ พรหมสุโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญมาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
3. นายยุคล เกิดสุขโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
4. นายพุฒิพัฒน์ พรหมสุโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญมาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา ศรีวรกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ กันทะพะเยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ครุธงามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล เชียงทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางประภานิช บุนนาคโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวณัฐพร เอี่ยมหรุ่นโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
8. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุธิดา ศรีวรกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ กันทะพะเยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ครุธงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล เชียงทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางประภานิช บุนนาค โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวณัฐพร เอี่ยมหรุ่นโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
8. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางนงนุช รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางชัชนี มนต์ทิพย์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
8. นายณัฎฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสุนันท์ สกุลณาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
11. นายอุดมเดช ชูวิจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายจักรพันธ์ แจ้งใจดี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางประภาพรรณ ตุลสุขโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
14. นายประเสริฐ คานภู่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
15. นายพีระศักดิ์ แพสินโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางนงนุช รัตนมุง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางชัชนี มนต์ทิพย์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
8. นายณัฎฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสุนันท์ สกุลณา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
10. นายชัชวาลย์ ดำเนินกิจชอบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
11. นายอุดมเดช ชูวิจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายจักรพันธ์ แจ้งใจดี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นางประภาพรรณ ตุลสุขโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
14. นายประเสริฐ คานภู่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
15. นายพีระศักดิ์ แพสิน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางภัคพิมล มาศภากรโรงเรียนท่ามะขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ดีสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ จิตรปลื้มโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ทองเหมือนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพิท มั่นคงโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีธกร ยิ้มแต้โรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
7. นายอดิเรก กวางคีรีโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ
8. นายเอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
9. นางจารุวรรณ พบครุฑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
10. นายพีรศักดิ์ เพียสิน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นายจำลอง อ่องวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสริรญา จันทร์มูลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชัยทัด สุขสม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายประภักร์ วรสหวัฒน์โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญชู สังวาลวงศ์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
5. นายประเทือง ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นางมารยาท อ่องวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ มาลีพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายกันตรัตน์ อรรคอุดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางกชมล ศรีณรงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพเยาว์ มโนรมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอรอุสา อินอ่อนโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
7. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพัทธนันท์ มาลีพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายกันตรัตน์ อรรคอุดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางกชมล ศรีณรงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทองโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพเยาว์ มโนรมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอรอุสา อินอ่อนโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
7. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ชิดวิลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยากรรมการ
6. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ยิ้วศรีคลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ชิดวิลัยโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยากรรมการ
6. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางชไมพร ผลพรไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรวรินทร์ สำเริง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางอุษา กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ มั่นคงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกฤษดากร พลมณีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาววิไลรัตน์ วรรณวิไลยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
7. นางเจียรนัย หนุนภักดีโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
8. นางนิตยา ลิ้มติ้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางชไมพร ผลพรไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพรวรินทร์ สำเริงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางอุษา กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ มั่นคงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกฤษดากร พลมณีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางสาววิไลรัตน์ วรรณวิไลยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
7. นางเจียรนัย หนุนภักดีโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
8. นางนิตยา ลิ้มติ้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณรา โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวิตรี เทพเกื้อ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางสาวเนตรทิพย์ แสงหาชัยโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นางทิพวรรณ ทองแท้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณรา โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวิตรี เทพเกื้อ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางสาวเนตรทิพย์ แสงหาชัยโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นางทิพวรรณ ทองแท้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอิศรา รุ่งอภิญญาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนุชจิรา มหาพัฒนไทยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวองุ่น เอี่ยมงามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายนิโรธ ชมเดือนศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล ปิ่นทกูลโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]