งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแก้วกาญจนา 21 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแก้วกาญจนา 20 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา4 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) 21 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา4 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) 20 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมมัลติมีเดีย 21 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมมัลติมีเดีย 20 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ภาษาไทย 21 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 50
09.00 - 14.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.40 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ภาษาไทย 21 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 50
09.00 - 14.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.40 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 เวลาลงทะเบียน 8.00-8.40
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 เวลาลงทะเบียน 8.00-8.40
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแก้วกาญจนา 20 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 08.00-09.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 7 พ.ย. 2560
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 พ.ย. 2560 09.00 - 10.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น.
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ภาษาจีน 1202 21 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 50
09.00 - 14.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.40 น.
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 เวลาลงทะเบียน 8.00-8.40
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ชมรมผู้ปกครองและครู 21 พ.ย. 2560 10.30 - 11.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น.
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ERIC 21 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 50
09.00 - 14.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.40 น.
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 เวลาลงทะเบียน 8.00-8.40
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 7 พ.ย. 2560
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 พ.ย. 2560 13.00 - 14.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น.
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ERIC 21 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 50
09.00 - 14.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.40 น.
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 26 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00 เวลาลงทะเบียน 8.00-8.40
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 7 พ.ย. 2560
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากเกร็ด อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สารานุกรม 21 พ.ย. 2560 14.30 - 16.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 8.00น.
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคารพลับพลา5 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]