รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี)
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นางสาวสุธีรา  ใจอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพัตรา   รักไพรบุญ
 
1. นางสาวสุธีรา  ใจอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงซูซู  -
 
1. นางสาวสุมณี  ต้นกันยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสุทธิดา  จิรรุ่งชัย
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงสุวิษา   ผิวอ่อน
 
1. นางสาวบุปผา  เพียงลิ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  คมขำ
 
1. นางสาวธนาพร  สอาดชื่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิมา  สังขจรัส
 
1. นางสาวชมพูนุช  มากทรัพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสุทินา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดอาวุธ
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประยูรวงษ์
3. เด็กหญิงโสภา  เจริญรัตนมิตร
 
1. นางสาวกัตติกา   จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกฤษณุพงษ์  เทียนขจรศรี
2. นางสาวมิวมิว  -
3. นางสาวรพีพรรณ  โชติชัยกร
 
1. นางสาวอัมมิกา  แสนสุวรรณ์
2. นายจักรพันธ์  เมฆขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญมา
2. เด็กหญิงอริศรา  วงษ์ษา
 
1. นางสาวสุจิตรา  พึ่งฮั้ว
2. นางสาวธนาพร  สอาดชื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  ขจรศักดิ์
2. นางสาวนนท์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุจิตรา  พึ่งฮั้ว
2. นางสาวธนาพร  สอาดชื่น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฐศรุต  บุตรแขก
2. เด็กชายพรพัน  กุดวิเทศ
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายสิริมงคล  จันทร์ดิษฐ
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจิติมา  ถึงจอหอ
 
1. นางสาวอรัญญาพร  โพธิ์พันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายบูรพา    วันทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  โมลางาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีณ์  พสุธนานุรักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐานันต์  สวัสดิ์ศรี
3. เด็กหญิงปุณญาพร  แย้มยิ้ม
 
1. นางบุษรา  ประชากุล
2. นางสาวกมลชนก  เงินงาม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ   ไผ่ตาแก้ว
2. นางสาวนุสรัตน์   ทองเปราะ
3. นายสหรัฐ    ภู่ขาว
 
1. นางสาวสุปราณี  ใจงาม
2. นายฉันทัช  กันทะดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจูลาย  -
2. เด็กหญิงเจวา  -
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ต๊ะสุ
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงค์
2. นางสาวมัทนา  สีดำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวมีนา  จรัสอุไรรัตน์
2. นายศราวุฒิ  เทียนขจรศรี
3. นางสาวอรษา  อุดมวิทยา
 
1. นายกรกฎ  สะลิม
2. นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายสุประกิจ   เฉียมวิเชียร
2. เด็กชายเกรียงไกร   ไชยมงคล
 
1. นายสุธาวัฒน์  สุวรรณนาค
2. นางศิรินันท์  เบ้าอาสา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวจันทกานติ์  หอมสมบัติ
2. นางสาวชานุมาส  -
 
1. นางสาววรรณนิษา  ฦาชา
2. นายวัฒนา  วรรณโชติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายเดชากุล  -
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน  ทองใย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวปูเป้  -
 
1. นายชิต  ปัญญาพีระพงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โอรส
2. เด็กชายอัตรา  ฐิติรุ่งโรจน์กุล
 
1. นางสาวเกศวลี  เนียมอุทัย
2. นางณัฎฐา  เนาวเรศ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพรลภัส  มาน้อย
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สุวันประเสริฐ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงสุภาพร  สายบัว
 
1. นายสุธาวัฒน์  สุวรรณนาค
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายศรมงคล  ชมภูนิช
 
1. นางสาวกัลยาณี  ปัญญาชัยรักษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  รักษ์วงษ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เก่งศึกษา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  พุ่มพวง
 
1. นางอรอุมา  อัญชลีสถาพร
2. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวชนาพร  แป้นแก้วตา
2. นายณัฐพล  สุขถนอม
3. นางสาวสุดารัตน์  เพลินไพรเย็น
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำทอน
2. เด็กหญิงพรธิตา  มาเจริญ
3. เด็กหญิงอรรถวดี  ทองร้อยยศ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พาที
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มศิริ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวพรฉวี  เสตะพันธ์
2. นางสาวภัทรา  ศิริภัทร
3. นางสาวสุภาพร  ทองเอม
 
1. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
2. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฎฐ์ฐภัทร์  โสรัจจ์
2. เด็กชายนันทพันธ์  ปรีชาเนติพัฒน์
3. เด็กชายอรรถพันธ์  สุมณฑา
 
1. นายไพบูลย์  จุลภักดิ์
2. นางอรวรรณ  สำริทธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวชนากานต์  ผลช่วย
2. นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์  กิ้มเส้ง
3. นางสาวอาทิตยา  ทองผาเสาวภา
 
1. นางสาวปานรวี  สายกฤษณะ
2. นางสาวสุกัญญา  ตาปิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงทิพพรัตน์  เณรบางแก้ว
2. เด็กหญิงพลอย  -
3. เด็กหญิงศิริณีย์  สุพรรณ
 
1. นายทนงศักดิ์  แย้มเยื้อน
2. นางสาวนพรัตน์  ชาติมนตรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐชยา  คุ้มเพื่อน
2. นางสาวมอญ  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. นางสาวเกศินี  ผาภูมิสุจริต
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ทองแดง
2. นางสาวรสรินทร์  สืบหยิ่ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อุ่นดี
2. เด็กชายโพวา  -
 
1. นายเอกลักษ์  พรหมมา
2. นายอาทิตย์  ช้อยสามนาค
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายฐิติพงศ์  อินทร์กุล
2. นายนรวิชญ์  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พาที
2. นายชรินทร์  เกิดพุ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายธารเทพ  ธนจิโรภาส
2. เด็กชายอนุชา  นาโท
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
2. นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายนนทการณ์  สมบูรณ์ผล
2. เด็กชายอนุกูล  มูลตรีประถม
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
2. นายทวนทอง  วงศาโรจน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายพรณรงค์  ไชยโคตร
2. นายสายชล  เกตุแดง
3. นายเมรัชชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น
2. นายบัณฑิต  บุญเพชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เยือกเย็น
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุบลเขียว
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดตา
5. เด็กหญิงณัฐิดา  ปัตตังธานี
 
1. นางสาวชนันญา  เจนดง
2. นางสาวสาวิตรี  ทองผาสีงาม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวชัชรีย์  ทองอ้ม
2. นางสาวปทุมพร  สุ่มมาตย์
3. นางสาวลูกนก  ไม่มีนามสกุล
4. นางสาววริวรรณ์  เฉลิมเชื้อสุวดี
5. นางสาวศิริลักษณ์  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา   สุนจิรัตน์
2. นางสาวชนมน  ดาโอภา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายดุจเทพ  จันทสุรย์
2. เด็กหญิงธัญนนัท์  ลิ้นเนี่ยว
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ผ่องใส
4. เด็กชายสุทิวัส  ขยันการ
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สุริยวงศ์
 
1. นายอนุวัฒน์  กองจำปา
2. นางลำยอง  เหง้าแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ภิปราย
2. นางสาวพรธิดา  อรัญเขตคาม
3. นางสาวพิมผกา  บุญยะประทีป
4. นางสาววรรณพร  ศรีเผือก
5. นางสาวศิริพร  สังคะโห
 
1. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
2. นายปรีชา  พึ่งเจียม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวชญานี  บุญชูเชิด
2. นายณัฐพงษ์  จันทร์มั่งมี
3. นายปีร์ติภัทร  ละม้ายแก้ว
4. นางสาวสกาวเดือน  ธนะโชติ
5. นางสาวเจนขวัญ  งามละม้าย
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นายจักรพงษ์  โพธิมัด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกมลวรรณ  งามละม้าย
2. นางสาวกรวรรณ  สวัสดิ์วนาจร
3. นางสาวชนิดา  สนิทไทย
4. นางสาวฐิติพร  ภูผาจง
5. นายณรงค์เดช  วังงาม
6. เด็กชายณวพล  อ่ำแก้ว
7. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีเอี่ยม
8. นายณัฐวุฒิ  ลำใยกนก
9. นางสาวธัญญา  อยู่เอี่ยม
10. นางสาวนลินทิพย์  มั่นสัตย์
11. นางสาวนิศารัตน์  คชนาวงษ์
12. นางสาวปัณธร  เม่นหมี
13. นางสาวปิยนาถ  เทพเทียน
14. นางสาวปุณยนุช  โสภาปัจจุสมัย
15. เด็กชายวัชรินทร์  พิทักษ์
16. นางสาวศษิกาญน์  นาคทองคำ
17. นางสาวศิรินดา  สุนทรสนิท
18. นางสาวสมฤดี  สุจริต
19. นางสาวสุนิสา  ฤทธิ์เดช
20. นายอัษฎาวุธ  แก้วเนตร
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
3. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
4. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
5. นายจักรพงษ์  โพธิมัด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงเปอร์ซา  -
 
1. นางสาวสุดารินทร์  อนุสรณัฐพงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวจิราภรณ์  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายอารีย์  ชัยตาดี
 
1. นางสาวนิตษา  แดงสุวรรณ์
2. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวญาณิศา  ดำเนินกิจการ
2. นายณัฐพล  เขียวพวง
 
1. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
2. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงจารุณี  เจริญรัตนมิตร
2. เด็กหญิงชลกาญจน์  ตังกุ
3. เด็กหญิงชุติมน  จันทร์เพ็ญ
4. นางสาวณัฐธิดา  ทัพธวัช
5. นางสาวทิพย์วรารัตน์  รุ่งเรืองดี
6. เด็กหญิงนันทนา  แสวงศิลป์
7. เด็กหญิงปาลิตา  ปีสิงห์
8. นางสาวสุนิสา  ศรีจันทร์อ่อน
9. นางสาวสุวัจณา  สุบรรพวงศ์
10. เด็กหญิงอารียา  เซี่ยงจง
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นางสาววรรณโสภา  ถมมา
3. นางสาวพัชรี  ชาวนาเป้า
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกนกพร  มั่นนิยม
2. นางสาวกมลชนก  แก้วกอง
3. นางสาวกันดา  เจริญวานิชวัฒนา
4. นายทัช  ไม่มีนามสกุล
5. นางสาวภาพตะวัน  เงินทอง
6. นางสาวรวิกานต์  บุญชม
7. เด็กหญิงวรรณนี  อ่อนคำมา
8. นางสาววรรณา  สุทธิวงษา
9. นางสาววรากร  สุริยะวงษา
10. นางสาวเล็ก  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวิเรืองรัตน์  แก้วกอง
2. นางสาววชิราภรณ์  สมตน
3. นายพชร  กฤษณะเศรณี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ปานกล่ำ
2. เด็กหญิงนภสร  พุทธเจริญ
 
1. นายบัณฑิต  ดอกเข็ม
2. นายพรพระกาฬ  ทองแก้ว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายปิยวัฒน์  รอดผึ้ง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
2. นายสราวุธ  ขันแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คุณาธารพิศุทธิ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวทัศน์วรรณ  ปานเพิ่ม
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทิตติยางกูรพงศ์
 
1. นายพีรพงศ์   ดวงใจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเซอลีพอ  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวสุพรรษา  พลสิมมา
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวนลินรัตน์  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงซันดาเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวณิรชา  แต้มสีคาม
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงศยามล  ศรีแสง
2. นางสาวอารียา  เพชรน่วม
 
1. นางอารยา  มีทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ  นาคะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงธารี  ขันตินิติกุล
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายประชา  แซ่ฟ้า
 
1. นายประยูร  โสเก่าข่า
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายกุลชาติ  เจริญทัศน์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สนธิพันธ์
3. เด็กชายอดิเทพ  รสหวาน
 
1. นางสาวธัญวรรณ  คำเสาร์
2. นางปราณี  ชั้นสูง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวปิยธิดา  ชงกุล
2. นายสรธร  อาตกวด
3. นางสาวสุริวรรณ  -
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
2. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายภูมี  เปล่งผึ่ง
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกัญญารัตน์  สารใจ
2. เด็กหญิงธนพร  ปลาทอง
3. เด็กชายธัสสัจจพงษ์  ศิริรังษี
4. นางสาวภรณ์ทิพย์  สุขมาก
5. นายภูมี  เปล่งผึ่ง
6. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
7. เด็กชายสุธี  เมนซี่
8. นางสาวเมธาพร  บัวงาม
9. เด็กชายเอกพันธ์  -
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
3. นางสาวชุติมา  คงดิษฐ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกันตวรวัฒน์  เสียงเจนดี
2. เด็กชายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์
3. เด็กหญิงธนพร  ปลาทอง
4. เด็กชายธนันดร  ศาลาคำ
5. เด็กชายธัสสัจจพงษ์  ศิริรังษี
6. เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิปัญญา
7. นายปิยราช  บุญช่วย
8. เด็กชายปิยเชษฐ์  วิเศษสิงห์
9. นายภูมี  เปล่งผึ่ง
10. เด็กชายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง
11. เด็กชายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์
12. เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
3. นายวาที  เจียงผา
4. นางสาวชุติมา  คงดิษฐ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
2. เด็กชายทัสกร  ใจดี
3. เด็กชายธนกร  ประดิษฐ์ค่าย
4. เด็กชายสุรทิน  พิชิตชัย
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
2. นายประยูร  โสเก่าข่า
3. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายขจรศักดิ์  ไทยเจริญ
2. นายชัยนรินทร์  ทวีโชติสิริวัตร
3. นายธราเทพ  วุฒิธรรมฐาน
4. นายนันทิพัฒน์  ธงศรี
5. นายมอด  -
6. นายโชค  -
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
2. นายประยูร  โสเก่าข่า
3. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายกิตติภัฎ  วัยกร
2. นางสาวคริษฐา  สู่คำแก้ว
3. นายชนกันต์  ภูมิสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชนิดา  ผาภูมิสมบูรณ์
5. นายชาญปรีชา  คำมุงคุณ
6. เด็กชายช้าง  ไม่มีนามสกุล
7. นายฐาปกรณ์  สุทธิ
8. นายณฐพฤทธ์  ได้รูป
9. นางสาวณัธชา  พูลเพิ่ม
10. เด็กหญิงณิชากานต์  คำตัน
11. นายธงชัย  ภัคชนิตไชย
12. นายธนพงษ์  เขยชัย
13. เด็กชายนพรัตน์  ลำจวน
14. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  อยู่ดี
15. นายพลฤทธิ์  พัดดี
16. นางสาวพัณณิดา  ฉิมเพ็ง
17. นายพาณิชย์  วงค์นพรัตน์
18. นายพิจักษณ์  แซ่เตียว
19. นายพิพัฒน์  อ่อนน้อม
20. นางสาวมลฤดี  พิชญเดชสกุล
21. นางสาวลักษิกา  นกทอง
22. นางสาววิพร  ไม่มีนามสกุล
23. นางสาวศิวพร  ศรีเมฆ
24. นายสมชาย  ชัยโชคสกุล
25. นายสมประสงค์  หอมสุวรรณ
26. นายสันติภาพ  วงษ์ตา
27. เด็กหญิงสายทิพย์  สังขสุขุม
28. นายสิทธินันท์  ชื่นตา
29. นายสิทธิศักดิ์  ม่วงอีตะ
30. นายสิรภพ  พวงเงิน
31. นายหมู  ไม่มีนามสกุล
32. นางสาวหร่าย  ไม่มีนามสกุล
33. นางสาวเกตุกะริน  คำทุม
34. นางสาวแซะ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
2. นายชิษณุพงศ์   สมฝั้น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชนะเลิศ
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายสุเทพ  -
 
1. นายชรินทร์  เกิดพุ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บัวศรี
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวพัชรียา  บุญยวง
 
1. นายสุธีรา  ใจอาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายกชภูมิ  อ้นดำ
 
1. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายโกโก้  -
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บัวศรี
 
1. นายนราศักดิ์  นรากร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวสุกัญญา  ชุติธนสกุล
 
1. นายชรินทร์  เกิดพุ่ม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายศรายุทธ  เกตุสุขศิริ
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงนกเขา  -
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวชูใจ  ปุ่มา
 
1. นายนรรฆพล  สังวรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายกชภูมิ  อ้นดำ
 
1. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายโกโก้  -
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณฐกร  อุตสาหะ
 
1. นางสาวสุธีรา  ใจอาด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวประสิตา  สุขสายันต์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  เสดวงชัย
2. นางสาวกรพินธุ์  อุดมศุภมณี
3. นางสาวชฎาพร   หงส์สุขสวัสดิ์
4. นางสาวชลชบา  -
5. นายณรงค์ชัย  ทองล้อม
6. นายณัฐพล   โชคศรีเจริญ
7. นายดาวสยาม  ไทรสังขธำรงกุล
8. นายทนง  จิตสำเริง
9. นางสาวธณัณฐา  สังขพิริยะ
10. นายธนกฤต   ดวงจันทร์
11. นายธนพล  ตันยะบุตร
12. นายธาดาพงศ์  ชูจิตร
13. นายนพรัตน์  สำอางค์
14. นางสาวนฤพร   ทองบวรกุล
15. นางสาวนีนีวา  -
16. นายบี  -
17. นายบุญมี  -
18. นางสาวพรวลี  -
19. นางสาวพรสุดา  บุญจันทร์
20. นางสาวมาริสา  -
21. นางสาวรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
22. นางสาวลิเลีย  -
23. นางสาววันทิวา  แสงภูมิ
24. นางสาววาสนา  พิทักษ์ชาตคีรี
25. นางสาวศฤงคาร  น้องเต็น
26. นายสมคิด  -
27. นางสาวสาวิตรี  -
28. นางสาวสุกัญญา  ชินบุตร
29. นางสาวสุดธิดา  คงนานดี
30. นายสุรเดช  อุดมวราภรณ์
31. นางสาวอรพินท์  -
32. นางสาวอรสา  อันไฮ
33. นางสาวอินทุอร  ธิติชัชวาล
34. นายเพียว  -
35. นายเอสะพอน  -
36. นางสาวแอเลพอ  -
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
2. นายนรรฆพล  สังวรณ์
3. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  นวลแก้ว
2. เด็กชายจิตรภาณุ  พิลึก
3. เด็กชายชัยธวัช  มหานิล
4. เด็กหญิงรัตนา  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายวีรพงศ์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายสมชาติ  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  รุจิราผาทอง
8. เด็กชายหนุ่ม  ไม่มีนามสกุล
9. เด็กหญิงเปิ้ล  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายจิรวิชญ์  จันทร์เจือจุน
2. นางสาวน้อย  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวยุวดี  ปลั่งสำราญ
4. นายวง  เกษร
5. นายสมศักดิ์  สระทองเทียน
6. นางสาวอินทิรา  ไม่มีนามสกุล
7. นายเมน  ไม่มีนามสกุล
8. นายเลย์  ไม่มีนามสกุล
9. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ซ้ง
10. นางสาวแสงนภา  นากขาว
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
3. นางสาวสุพิชชา  สาตรา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกล้วย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงกาญธิดา  พิลาจันทร์
3. เด็กหญิงบัว  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงปนัดชนา  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุคนธา  อินนะสถิต
6. เด็กหญิงเติมสุข  คลังเอี่ยม
7. เด็กหญิงเบญญาพร  จักรพล
8. เด็กหญิงใหม่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวอรอุมา  แซ่เล้า
3. นางสาวกมลชนก  เงินงาม
4. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  -
2. นางสาวพรธวัล  สีมา
3. นางสาวพีชญา  ถิระธาดากุล
4. นางสาวฟ้า  -
5. นางสาวศิริลักษณ์  -
6. นางสาวสุนิตา  ขาวโต
7. นางสาวสุรีรัตน์  -
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายณรงค์ชัย  เดชไธสงค์
2. นายทิพย์ตะวัน  ผาภูมิโกสุม
3. นางสาวนอลาทุย  -
4. นางสาวปนัดดา  ถากุล
5. นางสาวพรรณวษา  ใสกระจ่าง
6. นางสาวสุกัญญา  พิชิตชัย
7. นางสาวอภิชญา  นันทะใจ
8. นางสาวอารียา  มาจอมศรี
9. นายแมตอ  -
10. นางสาวแอ  จันทร์ศรี
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
2. นายชัชฤทธิ์  พุทธวงส์
3. นายนราศักดิ์  นรากร
4. นายประยูร  โสเก่าข่า
5. นายพิพัฒน์  ศรีเมฆ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงมนนา  น้อยพันธ์
 
1. นางสาวณิชนันทน์  หล่อวงค์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววิภาวรรณ  ทองเปราะ
 
1. นายธนา  ตันสกุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสงี่ยมไพศาล
 
1. นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสวรรค์  "-"
 
1. นางสาวรัชดากร  ถานคร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  รัสมิทัต
 
1. นางสาวสุพัตรา  อุดอิน
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  "-"
 
1. นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราภัช  เหมือนแก้ว
2. เด็กชายสิทธิโชค  แจ่มแจ้ง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสงี่ยมไพศาล
4. เด็กชายสุทิวัส  ขยันการ
5. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  เพชรบรรจง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
2. นายธนา  ตันสกุล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวชนากาญจน์  ผลช่วย
2. นางสาวพัชรียา  บุญยวง
3. นายวัฒน์  เทพศิริ
4. นางสาววีรญา  ยิ่งยง
5. นายอนุรักษ์  แสงชมภู
 
1. นายณัฐพงศ์  ไอจ้อย
2. นายศราวุฒิ  จิตบรรจง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชัญษา  น้อยพิทักษ์
2. เด็กชายบุญประสิทธิ์  โพธิ์แสงเจริญพงศ์
 
1. นางสาวนฤมล  พลราชม
2. นายปฐมพงษ์  มนัสมโนธรรม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  ปราณันต์
2. นางสาวบุณยนุช  บัวขาว
 
1. นางสาวรัชวรรณ   ว่องจริงไว
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาววิไลวรรณ  จันทรสูตร์
 
1. นางสาวศิริกุล  เชาวน์ศิริ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายปริวรรต  พัฒนะกุล
 
1. นางรังษิยา  สดชื่น
2. นางสาวนฤมล  พลราชม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายศาสตราวัชญ์  อรัญชัยพันธ์
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  บากอง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายชลชาติ  ภิรมย์พูล
2. เด็กชายวิชัย  -
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กันตินันทกุล
4. เด็กชายออกาโซ  -
5. เด็กชายอาทิตย์  ทองผาสีงาม
6. เด็กชายเล  -
7. เด็กชายแหง่  -
8. เด็กชายโช  -
 
1. นายสุทธิพงษ์  ชัยสา
2. นายพิพัฒน์  ศรีเมฆ
3. นายชาตรี  มีคติธรรม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายชาญชัย  บุญมี
2. นายตูน  ไม่มีนามสกุล
3. นายนิวัฒน์  ใจเรืองแก้ว
4. นายพุด  ไม่มีนามสกุล
5. นายสุวิจชัย  ศรีจันทร์
6. นายเก่ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
2. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง
3. นายคมกฤช  เพิ่มทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกันทิมา  ผิวผาย
2. นางสาวชนัญญา  เซี่ยงเจ๊น
3. นายทรงวุฒิ  อดุลยธรรม
4. นางสาวทิยดา  โฆษิตธนาธร
5. นางสาวธุวดารา  เห็นประเสริฐ
6. นางสาวน้องสร  ยี่ภู่ศรี
7. นางสาววลีรัตน์  มีชัย
8. นางสาวศิรินทรา  สมนามทอง
9. นางสาวเกศสุวรรณ  เรือนทอง
10. นางสาวใบบุญ  มาเจริญ
 
1. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
2. นางสาวอังคณา  ภวชโลทร
3. นางสาวอุไรรัตน์  บากอง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีญาพร  แสงแพร
2. เด็กชายสิทธิกานต์    อรชร
3. เด็กหญิงอรวรรณ   แสงอุทัย
 
1. นายมณฑกานต์   จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   วิเศษสิงห์
2. นางสาวปิยวรรณ   วิสุทธิ์วรกานต์
3. นางสาวพนิดา   บูชา
 
1. นายมณฑกานต์   จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐชา  แสงสาคร
3. เด็กหญิงเก็จมณีญาดา  รักษา
 
1. นายมณฑกานต์   จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวฐิติพร  แซ่โซ้ง
2. นางสาวธนภรณ์  จิรวัฒน์ธนากุล
3. นางสาวเรืองลัดดา  ทรัพย์ศิลป์
 
1. นางนันทภัค  รัตนา
2. นางสาวชัญญานุช  ศรีทิพย์ป้อม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ผงทอง
2. เด็กหญิงยสวดี  แตงเจริญ
 
1. นายสมชาย  รักสม
2. นางสาวนันทพร  มุขวัฒน์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายนาถวัฒน์  เพ็งด้วง
2. เด็กชายภูสิน  ยั่งยืนยง
 
1. นายวาที  เจียงผา
2. นายภูตะวัน  สิงห์สม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นางสาวกมลนุช  หมื่นฤทธิ์
2. นายรัชชานนท์  พลเยี่ยม
 
1. นายพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร  ชูสุ่น
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายคณิศร  บุญแก้ว
2. เด็กชายสัตยา  ข่าต้น
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธีรภัทร  ชดเจริญ
2. นายเจษฎา  นาคะมา
 
1. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ธีรโชคดี
2. นายสมชาย  ชัยโชคสกุล
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผาสุวรรณ
2. นายปรีชา  พึ่งเจียม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮง
2. เด็กชายนวพล  บุญสุขนิกร
 
1. นายเอกราช  ราชอุบล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวธิชา  ซังข้าว
2. นางสาวรุ่งนภา  สุไชยแสง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ชนะรัตน์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  สาทิพย์จันทร์
2. นางสาวสิรมณี   หล้าเครือ
 
1. นายปรีชา  พึ่งเจียม
2. นางสาวพรพรรณ  ผาสุวรรณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  อึ้งโพธิ์
2. เด็กชายชัยรัตน์   สังกรณีย์
3. เด็กชายธนาธิป  ธนะไพบูลย์
 
1. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวทินประภา  บัวตะมะ
2. นายนัฐพงษ์  จันทร์ที
3. นายอนิรุทธิ์  บุตรอุดม
 
1. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวพิกุลแก้ว  พฤกษาอุดม
2. นายเจษฎากร  ต๊ะสุ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  อุดมผล
2. นางสาวรังสิมา  คูหามงคล
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายทูล  ใจดี
2. เด็กชายธีรชัย  รจนากร
3. เด็กชายเอกพงษ์  จุกหอม
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ใจรื่น
2. นายยอดชาย  -
3. นายสาละวิน  -
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงน้องดาว  -
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  สวัสดี
3. เด็กหญิงอลิสา  ประทุมรัตน์
 
1. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
2. นางสาวพนาไพร  สนธิพงษ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายคุณากร  มีพักตร์
2. นางสาววรรณภา  วงค์กระต่าย
3. นางสาวเดือน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  คงคา
2. นางสาวดอกจันทร์  ดวงวิสัย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  นาดี
2. เด็กหญิงดีสว่าง  -
3. เด็กหญิงนก  -
4. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนบุญธรรม
5. เด็กหญิงสบายจิต  -
6. เด็กหญิงสิริกร  พรมแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
2. นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม
3. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายดนุสรณ์  สิทธิจันทราช
2. นางสาวพรลภัส  ฤาชา
3. นางสาวศศิประภา  เกิดเทวา
4. นายศิริชัย  -
5. นางสาวสุชาวดี  จงโวหาร
6. นางสาวสุภาภรณ์  ใครหอม
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
137 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายมนัส  วรประเสริฐ
2. เด็กชายยุทธนา  อยู่โต๊ะ
3. เด็กหญิงสิริมา  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวปภาวรินทร์  ปานณรงค์
2. นางสาวปรียานุช  คันทะ
3. นางสาวศิริพร  สุขภัณธ์
 
1. นางสาวสุณิสา  อุดมสุข
2. นายอภิวัฒน์  สิทธิวงค์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  แก้วดำรงค์
2. เด็กหญิงเกศินี  ผดุงโภคิน
3. เด็กหญิงโม  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  คงคา
2. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายชาย  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวมีซู  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาววันดี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  คงคา
2. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
 
141 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงน้องหมี  -
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  -
3. เด็กหญิงปราณี  -
 
1. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
2. นางสาวพนาไพร  สนธิพงษ์
 
142 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกรรภิรมย์  สุขณรงค์
2. นางสาวพัชรมัย  ดวงคุณ
3. นางสาวศรีวิมล  ไทยเฉลิมชาติ
 
1. นางสาวภรณภา  ตะกรุษ
2. นางสาวทิพวรรณ  สีสม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงน้ำใส  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวสุมิตรา  ทองผาภูมิกำจร
3. นางสาวหญิงเอย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นายชัยธวัช  หงษ์สุคารว์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภูติยา
2. เด็กหญิงสุวคนธ์  สายเสน
3. เด็กหญิงอารยา  คำคิน
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นางสาวมยุรี  นิมิตจิตภักดี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวกาญจนาพร  -
2. นางสาวจินตนา  พิมดี
3. นางสาวชญานี  ศรีอำคา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เชื้อบริบูรณ์
2. นางสาวอรุณีย์  เหล่าเอนก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงสุนิสา  สีทา
2. เด็กชายอภินันท์  ชมพุต
3. เด็กหญิงเศาวลักษณ์  บุ้งทอง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นางสาวมยุรี  นิมิตจิตภักดี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวมือลาแคว  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวหยด  คงนานดี
3. นางสาวเดือน  เสกสุนทร
 
1. นางจีระนันท์  เทพสวัสดิ์
2. นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร