::sm-kri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางทัศน์มิรา จักกภูมิโรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ใจอาดโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิงหวัฒนศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี บงกชโสภิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมมิกา แสนสุวรรณ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
3. นายรุจิกร ตุลาธารโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิชโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวมารินทร์ จานแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติพร พลศรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา หอมสวาสดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวดุษดียา สมผลภาดีโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวฑีรณัฐ ทองหลีโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางประภา ทั่วจบโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางรำเพย อนันตชัยลิขิตโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย จิตบุญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริศรา อ่วมอ่องโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณสุขโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เจริญสมบัติโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางทัศนา ใจภักดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสริฐโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สิทธิประเสริฐโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุตรตรี บานบุรีโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางนฤมล อังคณาแสงมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมลาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ตันติกำธนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ชีวังกูรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้วโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสุนีย์ บุญราชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณนา จันทร์แย้มโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชยคำวังโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสิวพร โรจน์เจริญชัยโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางพัทธ์ธิรา พุทธิมาโนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เพ็ชร์เจริญโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัตติกา จันทจิตรโรงเรียนสมเด็จพระปิยะฯกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวนี บุญน้อมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายฐิติโชต ชูธัญญะโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นางสาววลีภรณ์ พูลยิ่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพจนารถ มีเครือโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธพิชัย บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวปรียา พลายพงษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ มัธยมนันท์โรงเรียนเทพมงคลรังษีประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ นะเสือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งกริมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวิตรี วงษ์ปัญญาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดานันท์ บุญเพิ่มโรงเรียนสมเด็จพระปิยะฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์สุดา ขยันการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิตตินันท์ เพิ่มพูลสุขยิ่งโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี โชคสมกิจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุจิฬา ไก่แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษดาพร ขำเลิศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัณฐิกา คงคาใสโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ จับใจโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนิรมนต์ จงเจริญโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา วันทุมาโรงเรียนพนมทวนชนูปภัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวิชญาภา สีมาหนองขาวโกวิทพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี เชื้อทองบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายประกิต เกศูนย์พนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่มวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายฆเนศ นามสุวรรณ์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ นุสทราบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายภูทัด จันทร์พัชรินทร์อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ สาเล็กกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊กเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟักกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนประชามงคลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิมชนก อุดมผลอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ยังดีไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร หวานใจเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายกฤติเดช นุชสำอางค์ห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย แปลกไธสงด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพรวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ยังดีไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร หวานใจเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายกฤติเดช นุชสำอางค์ห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงไชย แปลกไธสงด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา ดวงเจริญพรวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัชษร ศรีภุมมานิวฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตินันท์ ปันร์นฉัตร์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แซ่เจาเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากรรมการ
4. นางสมหญิง ศรีนิลบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ชะโลธรพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งเจียมทองผาภูมิวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประทวน ทองโสภาเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์ร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปวีณา เกษมโสตรวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คูณทานิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอม สิงห์จันทร์ประชามงคลกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ พลศรีบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางวีณา นาคะพันธุ์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เหลืองแดงกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรดา จณินชวดลเดชาเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพจรินทร์ เหลืองอรัญนภาไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางประทุมพร พงษ์วานิชอนันต์สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นายอำนาจ ชื่นบานวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทรกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ดอกเข็มวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่นไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
4. นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยงอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายภูตะวัน สิงห์สมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนสิชา เปล่งเจริญศิริชัยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์น้อยไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณทองผาภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลณา ม่วงหวานวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชรพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ศรีนวลท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสิริญา พันนัททีบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิรินภา ชูศรีพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวาที เจียงผาสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นายวีรพัฒน์ ไสยาวันวิสุทธรังษีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศินันท์ หนองกุ่มกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์พนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตหนองรีประชานิมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ประชามงคลกรรมการ
4. นายยศวัฒน์ ทับทิมห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ วังกรานชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์พนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตหนองรีประชานิมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ประชามงคลกรรมการ
4. นายยศวัฒน์ ทับทิมห้วยกระเจาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิบูรณ์ วังกรานชุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ดอกบุกเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ คำจันทร์อนุบาลวัดลูกแกประชานุทิศกรรมการ
4. นายศิลปกร สีลาหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายประภาส สาระสาลินวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ดอกบุกเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ คำจันทร์อนุบาลวัดลูกแกประชานุทิศกรรมการ
4. นายศิลปกร สีลาหนองรีประชานิมิตกรรมการ
5. นายประภาส สาระสาลินวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช วิริยาลัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงินวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช วิริยาลัยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายนิพล พวงลำไยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต อรรถานิธีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายชินท์ณภัทร นิลกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสมเกียรติ วรุตมะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต อรรถานิธีวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายชินท์ณภัทร นิลกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสมเกียรติ วรุตมะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ทองดีเลิศท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร เรืองศรีเทพศิรินทร์ลาดหญ้าประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายชาตรี ทองดีเลิศท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพีรัชต์ เพิ่มพูลเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุทีป วงษ์แก้วเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชติ บุญไวพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช บัวทองราชประชานุเคราะห์๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพีรัชต์ เพิ่มพูลเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุทีป วงษ์แก้วเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชติ บุญไวพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ ใบบัวท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช บัวทองราชประชานุเคราะห์๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธากาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ แย้มมาเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ แก้วมณีด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธากาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ แย้มมาเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ แก้วมณีด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวีรัชต์ ปานน้อยราชประชานุเคราะห์๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญากร อินทร์วันไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายส.สยมภู จุ้ยทองกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อยพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวีรัชต์ ปานน้อยราชประชานุเคราะห์๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญากร อินทร์วันไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายส.สยมภู จุ้ยทองกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรักษ์พล ฝอยทับทิมวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เหมือนว้าบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายประเมิน โพธิ์หอมประชามงคลกรรมการ
4. นางสาวจำปี เอกฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรีกรรมการ
5. นายสุนทร ทองสุกใสท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่มกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพูนพิสมัย มีลาภพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ สิทธิวงศ์ร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายศรัณย์ กัณทาทรัพย์นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสารี่ เบ็ญจชาติพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี เทพเทียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ ชโยธิตบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสารี่ เบ็ญจชาติพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี เทพเทียนท่ามะกาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ ชโยธิตบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีไว มหาพรหมกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์พระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิตบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางปราณี เทพเทียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทวัน รสหวานเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศรีไว มหาพรหมกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์พระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิตบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางปราณี เทพเทียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทวัน รสหวานเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เชียงทองนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปรีดี สมอประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิตตา ชมเชยทองผาภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ วิษณุวงษ์ราชประชานุเคราะห์๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา เชียงทองนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปรีดี สมอประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทิตตา ชมเชยทองผาภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ วิษณุวงษ์ราชประชานุเคราะห์๔๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ใจแก้วหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ย้อยดีท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ วิษณุวงษ์ราชประชานุเคราะห์๔๕กรรมการ
4. นายนพดล กล้วยหอมพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สาระสาลินกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา ใจแก้วหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ย้อยดีท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ วิษณุวงษ์ราชประชานุเคราะห์๔๕กรรมการ
4. นายนพดล กล้วยหอมพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สาระสาลินกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]