งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี)
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 535 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 537 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร 5 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลานลมโชย 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลานลมโชย 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *ผู้แข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง*จัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันและเวลาเดียวกัน *กรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]