งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามซอฟท์บอลแข่งขัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 สถานที่รายงานตัววันที่ 6 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามซอฟท์บอลแข่งขัน มศว.องครักษ์ เวลา 07.00-08.00 น.***รร.ที่เข้าแข่งขัน ให้นำทรายมาใช้ประกอบการสร้างเตาด้วย โดยการนำใส่เข้ามาในถังน้ำที่จะนำมาใช้ทำแทนหลุมเปียก***
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามซอฟท์บอลแข่งขัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัววันที่ 5 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามซอฟท์บอลแข่งขัน มศว.องครักษ์ เวลา 07.00-08.00 น.***0824834189 , 0868163987
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ หอประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 สถานที่รายงานตัวเข้าแข่งขันวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เวลา 07.00-09.00 น. ของวันแข่งขัน ***0824834189,0873434944
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 สถานที่รายงานตัวเข้าแข่งขันวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เวลา 07.00-09.00 น.*** 0824834189,0812522825
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ห้องประชุม 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 สถานที่รายงานตัวเข้าแข่งขันวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เวลา 07.00-09.00 น.*** 0824834189,0812522825
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 สถานที่รายงานตัวแข่งขันวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์ เวลา 07.00-09.00 น. ***0824834189, 0847824439
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 สถานที่รายงานตัวแข่งขันวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์ เวลา 07.00-09.00 น. ***0824834189, 0847824439
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ห้อง 322 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 วันที่ 5 มค. แข่งขันเวลา 09.00-11.30 น. สถานที่รายงานตัวแข่งขันวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์ เวลา 07.00-08.30 น. ของวันแข่งขัน ***0824834189, 0847185483
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ห้อง 322 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-16.30 วันที่ 5 มค. เริ่มแข่งเวลา 13.00 เป็นต้นไป***สถานที่รายงานตัวแข่งขัน ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์ เวลา 07.00-08.30 น. ของวันแข่งขัน ***0824834189,0847185483


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]