งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 4 ห้อง ม.6/1 , ม.5/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 4 ห้อง ม.5/1 , ม.4/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 , ป.5/4 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 , ป.5/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 4 ห้อง ม.2/3 , ม.3/1 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 , ม.3/3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารพระเยซู ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 , ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพระเยซู สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารพระเยซู ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 , ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพระเยซู สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล , อาคารพระเยซู ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.1/3 , ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.00 และ 10.00 เป็นต้นไป 1) การตอบคำถาม อาคารเปาโล ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 เวลา 09.00 - 10.00น. 2) ผู้แทน 1 คน อ่านออกเสียงบทวรรณคดี อาคารพระเยชู ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 เก็บตัวห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป สถานที่รายงานตัว ณ ลานหน้าอาคารเปาโล เวลา 07.00-08.30 น.
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล , อาคารพระเยซู ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.1/4 , ป.1/5 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.00 และ 10.00 เป็นต้นไป 1) การตอบคำถาม อาคารเปาโล ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 เวลา 09.00 - 10.00น. 2) ผู้แทน 1 คน อ่านออกเสียงบทวรรณคดี อาคารพระเยชู ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 เก็บตัวห้อง ป.1/5 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป สถานที่รายงานตัว ณ ลานหน้าอาคารเปาโล เวลา 07.00-08.30 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 , ม.1/1 , ม.1/2 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.00 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อาคารเปาโล ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 50
09.00-10.00 สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โรงยิม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โรงยิม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป สถานที่รายงานตัว วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารเปาโล โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา เวลา 07.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]