รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา   -
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ป้อมสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณโกษฐ์
 
1. นางอุบล  สุขหนู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายณัฏฐ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. นางสาวณิชกานต์  กวีวรญาณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นายจิรัฐ  น้ำทับทิม
 
1. นางสาวทัศนีย์  พฤฑฒิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ชานัง
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาววราภรณ์  โชคชัยโยธินทร์
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา   คะบุตร
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
9 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
 
1. นางสาวชณัญชิดา  พุ่มดียิ่ง
 
10 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงนันณภัทธ์  สุขประดิษฐ์
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิฤกษ์
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพีรดา   สุรไกรสร
 
1. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปิยธิดา  จันทร์เจือ
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกพร  จันทร์ดวงศรี
 
1. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
 
16 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
 
1. นางสาวพิมพร  จันต๊ะ
 
17 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์นาย
 
1. นางสาวพิสมัย  น่วมจะโป๊ะ
 
18 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์เงิน
 
19 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปัตโชคชัย
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
 
20 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐพล  ฉลาดล้น
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัฒนรี  สะอิ้ง
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  บวรรัตนกุล
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัทธพล  แก่นวิจิตร
 
1. นางวรรณี  โพธิ
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสมรักษ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายชวพล  รุ่งอำไพ
 
1. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชายแดน  อุทโท
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปัญญาวุฒิ   พุฒิตรีภูมิ
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวฤทัยวรรณ  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวเขมิกา  แก้วแดง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายทวีลาภ  สุดเจริญ
 
1. นางสาวภัคจิรา  แสนสุข
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูมินทร์  เพ็งกลัด
 
1. นางสาวนูรไอนี  เกาะยาซี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงภารดี  คำสุขุม
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวผกามาศ  แซสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  พฤฑฒิกุล
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายกันต์ศักดิ์  แสนโภชน์
2. เด็กชายณัฏฐ์  อัศวพัฒนากูล
3. เด็กชายน้อย  มีเมตตา
 
1. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
2. นางสาวรณิดา  สาลวัน
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จะเมรัมย์
2. เด็กหญิงวัลภา  บางประเสริฐ
3. เด็กชายศุภากร  บุปผา
 
1. นายธนากร  สุวรรณ
2. นางสาววิภาดา  อามาตมนตรี
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นายจิรศักดิ์  นวลไธสง
2. นายจิราวัฒน์  พรพุฒิเมธี
3. นายสหภาพ  แป้นสีทอง
 
1. นายธนากร  สุวรรณ
2. นางสาววิภาดา  อามาตรมนตรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจีราวัฒน์  ปลดห่วง
2. นายปิยทัศน์  ฮะมะ
3. นายอภินัทธิ์  เรืองหิรัญ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ดอนประศรี
2. นางสาวอรจิรา  มหารัตน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกุุลณัฐ  แดงละอุ่น
2. นางสาวมณีรัตน์  ทิมกิจจะ
3. นายอภิสิทธิ์  หอมชวน
 
1. นางสาวอรอนงค์  พงษ์กลาง
2. นางสาวณัฐตญา  ครุฑสิงห์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชยากร  สาครเสถียร
2. นายชัยพฤกษ์  ขวัญแก้ว
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นางสาวนาตยา  อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะพร  พรายชมภู
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูมิ
2. เด็กหญิงภัสสร  ตะเพียนทอง
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิวซัน   ชาร์นเลีย
2. เด็กชายโชติพงศ์  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางบุณยวีร์  อ่ำเงิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สาครรัตน์
2. เด็กชายป๊อบ  ตั้งไพศาล
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
2. นางบุณยวีร์   อ่ำเงิน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
2. นางสาวอิสราภรณ์  แนวดง
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
2. นางสาววราภรณ์  ปานสมบัติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
2. นายภูชิต  จำนงผล
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
2. นายอภิรักษ์  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐวรรณ  กลิ่นมาลา
2. นายพนมกร  ประตูคำ
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
2. นางสาววราภรณ์  ปานสมบัติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายประจักร์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  ผาสุข
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
2. เด็กชายพงศธร  ไทรงาม
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
2. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
2. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายจักรี  สระทองกลั่น
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  อ่วมเกิด
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณ์  เจริญผล
2. นางสาวพฤกษา  ชาดา
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
2. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวจีรพร  การปลูก
 
1. นางสมพร  อธิปัตยกุล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
2. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายชัยวัฒน์  อดทน
2. นางสาวชุติมณน์  ภู่ฉลาด
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
2. นางสาวโชติกา  ไตรเนตร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายสุริยะ  แสนใจรักษ์
2. เด็กหญิงสโรชิน  ปงเมฆ
 
1. นางสาวเสริมสุข  อนันตพงศ์
2. นางสาวพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวภัทรพร  สุ่นเดช
2. นายสันดุสิต  ธรรมสาร
 
1. นางวนิดา  ผมงาม
2. นางอุบล  สุขหนู
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวผกามาศ  แซสันเทียะ
2. นายสันติภาพ  อยู่รอด
 
1. นางอุบล  สุขหนู
2. สิบเอกพงษ์ธิกร  ชมภู
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
3. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
4. นายธนวัฒน์  คำปัน
5. เด็กชายธิตินันท์  เคือนประโคน
6. นายธีรวุฒิ  สุดใจ
7. นางสาวนฤภร  กระดาษแก้ว
8. นายนายอรรถพล  สิมมาทอง
9. เด็กชายพชรพล  เลี้ยงเลข
10. นายภาคภูมิ  แย้มใบนา
11. เด็กหญิงภาวิณี  พรเจริญ
12. นายวุฒิศักดิ์  พานิชย์
13. เด็กชายสุรินทร์  ฟักเถื่อน
14. นายเดชาวัฒน์  อ่วมเกตุ
15. นายเอกราช  บัวเทศ
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
2. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
3. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
4. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  สุขสมศาสตร์
2. เด็กชายจักรพันธ์  พลายดี
3. นางสาวดรุณี  บุญงาม
4. นายปฏิภาณ  เมืองทอง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
6. เด็กชายภัทรพงศ์  ปัตตแวว
7. เด็กหญิงภานุมาส  เยาวกุล
8. นายมณไพร  อินโท
9. นายวสัน  รื่นอุรา
10. นายศรัณญ์  สีลา
11. เด็กชายศราวิน  ภู่ระหงษ์
12. เด็กหญิงศศิภา  ภู่ระหงษ์
13. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
14. เด็กชายศิวดล  สุขเอม
15. นายองอาจ  จำปาทอง
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
3. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
4. นางสาววราภรณ์  อิ่มเมฆ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
2. นายชัยวัฒน์  มะค้า
3. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
4. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
5. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
6. นางสาวนารากร  มิตรสมาน
7. เด็กชายพงศภัค  กันบุตร
8. เด็กชายรัชชานนท์  ขาวปลอด
9. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
10. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
11. นายเอกชัย  เฮงมัก
12. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางสาวอุมาพร  แก้วเมฆ
2. นางสาวจิราพรรณ  อรุณประเสริฐ
3. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
4. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
3. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
4. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
5. นายธนพล  ศรีพนม
6. นายบุญรอด  สิงห์ขาว
7. เด็กหญิงปรารถนา  กองแกน
8. นายพงศกร  สร้อยทอง
9. นายพีรชา  ทองปลิว
10. เด็กชายพุทธมณฑล  โดดสังข์
11. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
12. นางสาวสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
13. นายสุภชัย  ถ้ำแก้ว
14. นายอธิคม  แดงภูมิ
15. นายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พวงไม้
3. นายกิตติศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ
4. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณะ  คงอยู่
2. นายกฤษณ์  เจริญผล
3. นายณัฐวุฒิ  บุญเฉย
4. นายณัฐวุฒิ  ราชเดช
5. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศักดิ์ประมูล
6. นายนราธิป  พุ่มสุข
7. เด็กหญิงนัชชา  ศรีแป๊ะบัว
8. นางสาวนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
9. เด็กชายปรีชา  บุญแก้ว
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย์
11. เด็กหญิงวนิดา  พันธ์งอก
12. นายสันติ  ศิริ
13. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
14. นายอนันธพงษ์  แซ่วี
15. เด็กชายอภิชาติ  จันทรา
 
1. นายพรพิชิต  อุยห์สา
2. นางมะลิ  ใจภักดี
3. นางวิลาวรรณ  ลาน้อย
4. นางสาวอารีย์  สุวรรณพรหม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายณัฐกิตติ์  พรมชาติ
3. นายทศพร  บุญนะ
4. นายธนกฤต  ไกลทุกข์
5. นายธนภัทร  ชะเอมไทย
6. เด็กหญิงธนาวดี  แดงดี
7. นายธัญวุฒิ  ดวงแก้ว
8. นายภาณุวัฒน์  หวานวาจา
9. นายภูมินทร์  ทันเจริญ
10. นายวุฒิชัย  ทองสุข
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบอินทร์
12. นายโบ๊ท  จูพุก
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
2. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
3. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
4. นางสาวกมลรัตน์  สิงห์ศักดา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกุล  ประสพนุ่น
2. นางสาวดาวเรือง  บัวรอต
3. เด็กหญิงปายฟ้า  บุญแสง
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ราชนิยม
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุริยะกำพล
6. เด็กหญิงสิทธรัตน์   แซ่เลี้ยง
7. นางสาวสุภาวดี  มาเที่ยง
8. นางสาวสุภาวรรณ  ไกลยะนะ
 
1. นางสาววิชชุดา  แหล่งสนาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  กันทะสอน
3. นางสาวกนกพร  พรมไทย
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำปั้น
3. นางสาวชนารักษ์  แก้วนุช
4. เด็กชายณัฐพล  แก้วศรีงาม
5. เด็กชายธณรัตน์  ทองสาร
6. นางสาววราภรณ์  โลจะยะ
7. นายวิทวัส  แว่นแก้ว
8. นางสาวศศิธร  แฝงนายาง
 
1. นายสุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว
2. นายณัฏฐกัลย์  ศรีสูงเนิน
3. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักกฤษณ์  อ่ำสกุล
2. เด็กชายชลธี  ใจเที่ยง
3. นายชโยธร  จอมพงษ์
4. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์เสงี่ยม
5. เด็กชายปราโมท  ขุนหอม
6. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
7. นายสหรัฐ  โสภี
8. นายโรจนศักดิ์  สุขเจือ
 
1. นางสาวภาพิมล  สอาด
2. นางสาวสุกัญญา  เบี้ยจรัส
3. นางสาวเกษร  สุวรรณโน
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวกิตติยา  พูลศิริ
2. เด็กชายชาคริต  ศูนย์จันทร์
3. เด็กชายธันวา  สุกรินทร์
4. เด็กชายยอดรัก  ท่อนจันทึก
5. เด็กชายสถาพร  ปัดภัย
6. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
7. เด็กชายสมโชค  -
8. เด็กชายอัครพล  ปุ๊ดหนอย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
3. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
4. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
5. นางสาวพจนีย์  พลสยม
6. เด็กชายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
7. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
8. เด็กชายไพรวัลย์  ดีคล้าย
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
2. นางสาวมาลัย  เที่ยงพุ่ม
3. นางสาวสุทามาศ  อโนทัย
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจตุรงค์  บัวผาย
2. เด็กหญิงชลธิชา   หวั่นหวา
3. เด็กหญิงญาติกา  วัชวงศ์
4. นางสาวธารทิพย์  ช่องจะโปะ
5. เด็กชายนันทวุฒิ  จำนงค์เวช
6. นางสาวพัชรมัย  แว่นทอง
7. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
 
1. นางสาวนฤมล  นาคศรี
2. นางเพชรลัดฎา  สมนึก
3. นางสาวกิตติยา  ทองอินทร์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พิศวง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ภักตรา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
4. เด็กชายนพพล  มะโนคำ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. นางสาววริศรา  คล้ำดำ
7. เด็กหญิงสุวิมล  คำพาลี
8. เด็กชายอภิภพ  ศรีโพธิ์ช้าง
 
1. นางสาวรณิดา  สาลวัน
2. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
3. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กชายธนโชติ  จะเมรัมย์
2. นายธีระพงษ์  กันนิยม
3. นางสาวพรนภา  ทองศรี
4. นางสาวภัทรพร  สุ่นเดช
5. นางสาววรดา  สุวรรณโคตร
6. นายสันดุสิต  ธรรมสาร
7. นายสันติภาพ  อยู่รอด
8. นางสาวโสฬส  คงยิ้ม
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
2. นางสาวเนาวรัตน์  แคนติ
3. นางนงลักษณ์  อสุรา
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
3. เด็กชายทวีลาภ  สุดเจริญ
4. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
5. เด็กชายธีระเทพ  นุนขาว
6. เด็กชายปฏิพล  ทิพปภาธนัช
7. เด็กชายประสิทะฺนพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
2. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
3. นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว
 
82 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
3. นางสาวราตรี  ทะวงษา
4. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
5. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
6. เด็กชายสรศักดิ์  ใจกลาง
7. เด็กชายอนุชา  นพเกิด
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  มหุตรฤกษ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  คำสอน
5. เด็กหญิงพีระดา  เคนะ
6. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
7. เด็กหญิงอนันทพร  ทองลาด
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
3. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล  เม่นน้อย
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
3. เด็กหญิงวลีรัตน์  มหานิยม
4. เด็กหญิงสิริทิพย์  พันดา
5. เด็กหญิงอริสา  วงษ์ช่าง
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ผาสุขโอษฐ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อู่ผลเจริญ
 
1. นายนภัสสร  ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวบุษบา  หอมจันทร์
3. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
4. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
5. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สรงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สรงวรรณ
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
2. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
3. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
2. นายทิวัตถ์  อักษร
3. นายภัทรภณ  คัชฌากร
4. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
5. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
7. นายเอกภพ  หวนอาวรณ์
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
4. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
5. เด็กหญิงยุพิน  ทองดอนเหมือน
6. นางสาววัชราภรณ์  แซ่ฮิว
7. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
 
1. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
2. นางสาวชลหทัย  วิเศษสิงห์
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
2. นางสาวปภาวดี  รูไหม
3. นางสาวภูริชญา  บุญเสริม
4. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
5. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
6. นางสาวสุภาวดี  หอมทรัพย์
7. นางสาวอิสราภรณ์  แนวดง
8. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
3. นางสาววันวิสา  หมายด่านกลาง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสว่าง
2. นางสาวธารธิดา  คำทำ
3. นายนิติพล   สิทธิกูล
4. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
5. นายยุทธนา  ลอดพึ่ง
6. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมณ์
7. เด็กหญิงลักคณา   ไทรสังขสุขุม
8. นางสาวลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
 
1. นางสริณญา   สัมฤทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวังโพน
3. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจตุพร  แสงดาว
2. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
3. นางสาวปัณฑิตา  นวลละออง
4. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
5. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาววิภาดา  เกศโอภาส
7. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
8. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
2. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
3. นางสาวรัชนี  อรุณศรี
4. นางสาววรรณา  ปะริเวทัง
5. เด็กหญิงศศิธร  ชูสุข
6. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางปราณี   ประคำนอก
2. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
3. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายชาตรี  แซ่เบ้
3. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
4. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
5. นางสาววดี  นิลทะราช
6. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
7. เด็กหญิงสุภาพร  อร่ามจันทร์
8. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
3. นายสุรัตน์  จาดทองคำ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์กรัด
4. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
5. นายศิวกร  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริปรัง
7. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
8. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
2. นางประยูน  ทับทิมอัด
3. นางสาวอรพรรณ  สระแก้ว
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พิศวง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ภักตรา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
4. เด็กหญิงฟารีนัส  ติดติปานะ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. นางสาววริศรา  คล้ำดำ
7. เด็กหญิงศิศิรา  ธัญญะพิสุทธิ์
8. เด็กหญิงสุวิมล  คำพาลี
 
1. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
2. นางสาวอาทิตยา  มณีพงษ์
3. นางสาวกชพร  บุพโกสุม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งศิริ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จะเมรัมย์
3. นางสาวพรนภา  ทองศรี
4. เด็กหญิงภัทรพร  สุ่นเดช
5. นางสาววรดา  สุวรรณโคตร
6. เด็กหญิงวัลลภา  บางประเสริฐ
7. เด็กหญิงอารียา  ชุ่มจิตต์
8. นางสาวโสฬส  คงยิ้ม
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
2. นางนงลักษณ์  อสุรา
3. นางสาวเนาวรัตน์  แคนติ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายก้องกิดากร  ขำรักษ์
2. นายปุณยวีย์  หวังผล
3. เด็กชายพสิษฐ์  วงค์กำภู
 
1. นายจักรพัฒน์  รัตนพลกร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงวาสนา  จงรุจินันท์
3. เด็กชายวุฒิไกร   โกมาระเดช
 
1. นายศิริพงษ์   ศาลายุทธ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  นิลประดับ
2. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายอัครชัย  สัตย์ซื่อ
 
1. นางปิยวรรณ  กันกง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวราตรี  ทะวงษา
2. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
3. เด็กชายสุธี  เหล็งศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอนุศิษฏ์  ชะนะสุข
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาทแก้ว
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาภา   วงศ์กล้าหาญ
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤศชนะ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายบุญญฤทธิ์  นิลเกตุ
 
1. นายมาโนช  เกาซ้วน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาญจนุรักษ์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงตา
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายอรรถพล  ปานทอง
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงสินธ์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
110 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตราภา   สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
 
112 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
113 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวตรีทิพ  ปีกสันเที๊ยะ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
115 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายวรากร  ตาบู้
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
117 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกานต์  เต็มศิลป์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
120 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายนัครินทร์   แซ่กอ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
121 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ศรีโภคา
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
123 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายยุทธพงษ์  ฮังจี้จู้
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
124 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
125 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายจักรพงศ์  ใหญ่โต
 
126 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิ์โต
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
127 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
 
1. นางสาวสุดาพร  ดวงโภคา
 
128 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
129 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
130 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายศักดิ์ดา  อุดมศักดิ์
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
131 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
132 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นายอนุวัฒน์  ม่วงมา
 
133 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
134 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
135 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   มอนเต๋
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
136 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรพิมล  รัศมี
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
137 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
138 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายนฤดม  หาโล๊ะ
 
1. นายธนาวุฒิ  มีแสง
 
139 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
140 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลับแก้ว
2. เด็กชายอานนท์  ควนวิไล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
141 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
142 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองโต
2. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
 
1. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
2. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
 
143 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
144 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
2. นายองอาจ  จำปาทอง
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
145 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางสาววรนุช  กันทรวิชัยวัฒน์
 
146 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
2. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
 
147 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีดาพร  เอกวรรณัง
2. เด็กชายพีระพัตฒ์  แก้วเขียว
 
1. นางศิรินุช  ชูกุศล
2. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
148 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
149 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววดี  นิลทะราช
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
2. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
151 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
2. เด็กชายพงษ์เกียรติ  จันชุน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางวรรณี  โพธิ
 
152 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กชายชญานินท์  จีรภิภัทร์
2. เด็กหญิงศศิภัทร  ภัยปัด
 
1. นางอำพร  คัทจิต
2. นางดวงจันทร์  ปัททุม
 
153 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนิรชา  ปั่นปี
2. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
3. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
2. นายนิกรานต์  ทิมเทศ
 
154 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายธัชนนท์  สวัสดิ์พิบูลย์
2. นายสุเมธ  เตชนันท์
3. นายไชยา  ทิมทับ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
155 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณตกมล  แพเรือนทอง
2. นายณัฐพงศ์  สมานมิตร
3. นายศุภณัฐ  ชีพสมุทร
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
156 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลกันยา   บุญประเชิญ
2. เด็กหญิงชยาดา  บุญชั้น
3. นางสาวชวัลรัตน์   แต้อวง
4. นางสาวณัฎฐณิชา   ปุรณะ
5. นางสาวน้ำฝน   พมมะวง
6. นางสาวบัวชมพู   ศรีวิรัช
7. เด็กหญิงปทิตตา   พลอยศรี
8. นางสาวอัญญารัตน์   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
2. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
3. นายศิรศักดิ์  โพธิ์ศรีสุข
 
157 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกพร   จันทร์ดวงศรี
2. เด็กชายก้องภพ  สุขสมศาสตร์
3. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์เสงี่ยม
4. นายนิลนนท์  พรเณร
5. เด็กหญิงภานุภาส  สุทาดล
6. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
7. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
8. เด็กชายอโนมา  บุญกล้า
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
2. นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม
3. นางสาวจิรารัตน์  กุลชนะรงค์
 
158 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
159 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายภีรพล  กองพุฒิ
 
1. นางสาวนรินธร  คำมา
 
160 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสิชญ์  รุ่งเลิศเกรียงไกร
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
161 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายฐิติพงศ์  บริบูรณ์
 
162 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์นาย
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
163 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงอันทิวา  เที่ยงชัด
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
 
164 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายทินกร  สีสัน
 
1. นายสถาพร  พันธุ
 
165 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  รางวันนา
 
1. นายคมกฤช  ชำนิราชกิจ
 
166 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวผกามาศ  แซสันเที๊ยะ
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
 
167 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพชร  พึ่งรอด
 
1. นายธเนตร  ม่วงรื่น
 
168 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐวุฒิ  เชื้อแดงดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นพเก้า
 
169 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เหล็กทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาลิลา
 
170 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรรณนิษา  โพธิบุตร
 
171 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำฝน  คงสัมฤทธิ์
 
1. นายวีรชัย  สิงห์หล่อ
 
172 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายรุ่งโรจน์  หอมสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ญาณประเสริฐ
 
173 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  สายกลาย
 
174 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  ลาโพธิ์
 
1. นางสนองเนตร  แสงพลบ
 
175 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาวดวงดาว  พิณเนียม
 
176 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  ทัพสาวิกา
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  โพธิ์พระคุณ
3. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
4. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางอัญชลี  ใจกุศลดำรง
3. นางสาววราพร  ไทรนนทรี
 
177 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
4. นางสาววลิสรา  สัจจะ
5. นางสาวสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
3. นางสาวเนตร์นภา  ขาวสนิท
 
178 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวชนม์นิภา  พรมมา
2. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
3. นางสาวพจนีย์  พลสยม
4. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
5. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
3. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
 
179 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
2. นางสาววรัญธร  โชติกุล
3. เด็กหญิงอริสรา  กองร้าย
4. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
5. เด็กหญิงเกศิริน  อั้งสุพ่วง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
180 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาววดี  นิลทะราช
3. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
4. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
5. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
3. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
181 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกช  อุดมลาภ
2. นางสาวรุจิตา  คำทรัพย์
3. นางสาวรุจิรา  รัตนวงศ์
4. นางสาวลัลน์ณภัทร  มีศิริ
5. นางสาวศิริวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางวรรณี  โพธิ
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
3. นางสาวภัณทิรา  จันทะสงเคราะห์
4. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
5. นางสาวอริสา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
3. นางสาวเนตร์นภา  ขาวสนิท
 
183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายณฬพน  ยิสารคุณ
 
1. นางสาวสิริพร  อุทัย
 
184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววชิราภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสโรชา  นาคขวัญ
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชนะชัย  ปัทมเมธิน
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  กาญวิจิตร
 
1. นางสาวสิริพร  อุทัย
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชาลิณี  ใจกว้าง
 
1. นายอำพล  เหลืองอ่อน
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  กองมา
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางสาวนฤมล  สุวามิน
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิติวีระกุล
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชัยวัฒน์  มะค้า
 
1. นายสงกรานต์  วิถีเทพ
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายตันติกร  สว่างอัมพร
 
1. นายอัครฉัตร  ชัยเสนา
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอิทธิพล  พยัฆศิริ
 
1. นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์
 
195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสายฤดี   ดีประเสริฐ
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา   คะบุตร
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายบุรีรักษ์  บุญชุบ
 
1. นางสาวนิลุบล  เวบ้านแพ้ว
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 1. เด็กชายธนาธิป  เทียนทอง
 
1. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ทศภานนท์
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนชาติ  หุ่นมานะชัย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นายสุริยันต์  ซื่อสัตย์
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรกานต์  เชาว์โคราช
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชาตรี  แซ่เบ้
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนพพร  คำพิทักษ์
 
1. นายพิสิฐ  สุวรรณนิมิต
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นายธนาธิป  คันฉ่อง
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
3. เด็กหญิงสิรินฑา  จิตกังวล
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวชนัญชิดา  พุ่มดียิ่ง
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุวรรณภัทร  สนใจ
2. เด็กหญิงอารดา  ภัยวิมุติ
3. เด็กชายเจริญ  สงสัย
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นายวิทยา  จันทร์ศิริ
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายสุภณัฐ  สมสงค์
2. เด็กหญิงอติมา  ธาระพุฒิ
3. เด็กชายอรรถชัย  ไชยโพธิ์
 
1. นายอิบรอเฮง  สะนิ
2. นางสาวพรมณี  ฮุยเกี๊ยะ
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายชยพล  กฤษติยกาญกุล
2. นายปภาวิน  ทัศบุตร
3. นายวิวัฒน์  สีอ่อน
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  สาระพัง
2. นายวรินทร  น้อยเขาล้าน
3. นายวีระชัย  นันทะวงค์
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นายวิทยา  จันทร์ศิริ
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายณรงค์ศักย์  ศรีสมพร
2. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
2. นางสาวกิตติยา  เถื่อนศรี
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชินพัฒน์   เชื้อแถว
2. นายอนัส  อำพันธ์
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
2. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชลิตา  โตบัว
2. นายชาญชัย  คำสี
3. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. นายณัฐ  แซ่ตัน
3. นายอัครเดช  สมาน
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวกฤษณา  พรมรักษา
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายตะวัน  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จรรยาดี
3. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  สีนิล
2. นางสาวสุจิตรตรา  เผื่อนทิม
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เปลี่ยนทับ
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงเมือง
2. เด็กชายนวพล  สัจจธรรมวารี
3. เด็กชายประพันธ์  คันศร
 
1. นางสาวขันทอง  แสงสวัสดิ์
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
2. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมยิ้มแย้ม
3. นายน่านนที  มหาราช
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  บรรเทาแท้
2. นางรวิวรรณ  โดเคน
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เฉิดฉาย
2. เด็กชายภานุ  มะลิวัลย์
3. เด็กชายวรภพ  สมอดี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายรัชพล  เกตุแจ้
2. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรืองศีล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวอานุ  พิมพ์คต
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายทินภัทร  โพธิษา
3. เด็กชายศุภกร  แก้วเจริญ
 
1. นายเชิดศักดิ์  หนูมงกุฎ
2. นางสาวพิชญ์สินี  กำพล
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทือกกอง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
3. นางสาววนิดา  พันธ์งอก
 
1. นางสาวอริศรา  จิตต์ภักดี
2. นางสาวเยาวเรศ  ยืนยาว
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
2. นายธนะพล  สุดใจ
3. นายพีรชา  ทองปลิว
 
1. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
2. นางสาวสิริลักษณ์  ถมยา
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัสกร  หิรัญบุตร์
2. เด็กหญิงสายฝน  ภูพนม
3. นางสาวเบญจพร  เส็งรอดรัตน์
 
1. นางสาวกชนิภา  ภานุรักษ์
2. นางภัทรภร  ชอบชู
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
3. นายสุรเดช  มนต์นรินทร์
 
1. นายชัยอนุชิต  รักษ์กาญจนานนท์
2. นายกสิวัฒน์  มณีพงศ์
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. เด็กชายกานต์  เต็มศิลป์
3. นายอานนท์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวอครินทร์  วราวรรษ
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณพสิทธิ์   เจริญสุข
2. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
3. นางสาวอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
2. นายอังกูร  ลำไยรุ่งเรือง
3. นายไมตรี  จันทร์เลิศฟ้า
 
1. นายชัชวาลย์  ตั้งสกุล
2. นายจักรกฤษณ์  หนูมงกุฎ
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พิศวง
2. เด็กชายธนาธิป  โยธิบาล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำหล้า
 
1. นางสาวณัชชา  ชื่นชัยกิจ
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
2. นายสุทธิพจน์  จีระวงศ์
3. นายเกริกชัย  หอมกลิ่นเทียน
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปรีดา  บุญภูมิ
2. นายพรเทพ  ไกรทองสุข
3. นายอนุกูล   บุญถนอม
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นางสาวปิยสุดา  พะหลวง
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายทนงศักดิ์  พริ้งเพราะ
2. นายนครินทร์  บุญฤทธิ์
3. นางสาวสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นายยงยุทธ  เกาซ้วน
2. นางสาวอรอุมา  จันทนป
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายนครชัย  แก้วสุวรรณ
2. นายแทนทอง  แกล้วกล้า
3. นายโกวิท  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัค  สุริจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พูลชื่น
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณะ  คงอยู่
2. นางสาวปนิดา  ประภัสสร
3. นายพรพรหม  เทพมงคล
 
1. นายเด่นชัย  มูลสวัสดิ์
2. นายพิเชษฐ์  บุญสนอง
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรพงษ์  แสนบัวโพธิ์
2. นายณัฐพงษ์  ปฐมวัฒนกิจ
3. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
 
1. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
2. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวรรณพร  ตาลอ่อน
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
3. นางสาวสุกัญญา  สาลีอรรถ
 
1. นางเนาวรัตน์  พวงสถิตย์
2. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยดม  ปลูกงาม
2. นางสาวปิยนุช  เฉลิมสิงห์
3. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
 
1. นางสาวสุภารัตน์   ผลมะม่วง
2. นางสาวรพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายนันธวัฒน์  แซ่พ่าน
2. นางสาวนิภาพร  กุหลาบ
3. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แม่นปืน
2. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
 
1. นางสาววัฒนา  วงศ์ศรีชา
2. นางสาววรรณี  ก้านแก้ว
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
2. นายน่านนที  มหาราช
3. เด็กชายวรภัทร  กระแสวาท
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกานต์  อินทวัฒน์
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรพรรณ  ล่ำสัน
2. เด็กชายศุภโชค  ยิ้มละไม
3. นายสมพงศ์  หมื่นวิเศษ
 
1. นางสาวเปี่ยมสุข  สุขเรือน
2. นางสาววาสนา  อุ่นศิริ
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. นางสาววลิสรา  สัจจะ
3. นางสาวอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางสาวชุติพรรณ  ตันบรรจง
2. นางแจ่มจันทร์  โชคลาภา
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
2. นายอัมรินทร์  สุขไพศาล
3. นายโอม  -
 
1. นางสาวยุพิน  แก้วกำจรจาย
2. นางสาวอารีย์  นิศพันธ์
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวละอองดาว  อุดม
3. นางสาวเสาวนีย์  ศรีโนนยาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
2. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวศิวาพร  พิมพ์ศรี
3. นางสาวสุชาดา  อินทะจะกะ
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปัณณวัฒน์  วันหวัง
2. นายพงษ์ทอง  ขันแก้ว
3. นายอัมรินทร์  ชื่นจิตร
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงมินธาดา  เลิงฮัง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
3. เด็กชายสุภิวัตร  บุตรทา
 
1. นางสาววรรณภา  บาลี
2. นางสาวอัญชลีพร  ไทยทุ่งฉิน
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
2. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  สีสังปัด
3. นางสาวอณัญญา  เปรมมานะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  วงษ์พันธุ์
2. นางสาวอารี  ปานอุทัย
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายชลธาร  สุขประดิษฐ์
2. นายนันทกร  ศรีวะวงศ์
3. นายศรันย์  น้อยโพธิ์
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางสาวสุดตา  ยิสารคุณ
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
2. นายธนพล  ศรีพนม
3. นางสาวอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางมนทิกานต์  ฉวีวรรณ
2. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. นางสาวอรยา  นิจธากรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมศรี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสิตานัน   แพทย์ขิม
2. นางสาวสุมิตตรา  เชื่อบุญ
3. นางสาวเยาวลักษณ์   มังคละวงศ์
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวณัฐกรานต์  มนูญผล
2. นางสาวมัสยา  ชะโลมทิพย์
3. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
 
1. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
2. นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายต้นพฤษภ์  กถามรรค
2. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรนิภา  โมกข์หลวง
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. นายกรวิชญ์  ลักษณะสร
3. เด็กชายจิรายุทธ์  หล้ารอด
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสาวเกศราพร  พุทธิมา
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. นายธนะพล  สุดใจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายบริพัตร  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
3. เด็กชายอาดุล  บุตรศิริ
 
1. นางพรพัฒน์  ภาดี
2. นางเอื้ออัชลี  กำปั่นทอง
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววิชุณี  เกาะแก้ว
2. นางสาวสุนิศา  สัจจะบรรยงกิจ
3. นายแทนทอง   แกล้วกล้า
 
1. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
2. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐพร  สินคง
2. นายมนูศักดิ์  พูนทรัพย์
3. นางสาวอริสา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพจิตร
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนุภัทร  นิยมแสง
2. นางสาวอรวรรณ  อาจสาลี
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   นุชประมูล
 
1. นางสาวชริญธร  ผลบุญ
2. นางสุกัลยา  ขันธะหงษ์
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรพงศ์  อินทร์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
 
1. นางสุภรณ์  บุญมีรอด
2. นางสาวปานระวี  พุทธรักษ์
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
2. เด็กชายศรชัย  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
2. นางสาวอมรรัตน์  มีสัตย์
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววลิสรา  สัจจะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางสาวดาวนภา  ถานผดุง
2. นางสาวรัตน์ดา  กิตติรัตน์เดชา
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
2. นางสาวฉัตรนภา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวพเยาว์  สุขเกษม
2. นางสาววิลาสินี  มูลสุวรรณ
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวลัลน์ณภัทร  มีศิริ
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
 
1. นางสาวณัฐนิช   ขวัญเทศ
2. นางสาวรัตนา  ทรัพย์ภารี
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
2. นางสาววิภาพร  มาลัยทอง
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายน่านนที  มหาราช
2. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
1. นางสาวกัลย์ฐิตา  แท้เรือง
2. ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกร  ทองปานพานิชกุล
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายกาย  สุวิมลพันธุ์
2. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
2. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธนกร  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงพรนิภา  โมกข์หลวง
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพโยม
2. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
2. นางอรวรรณ  ปัตตานี
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยดม  ปลูกงาม
2. นายอนิรุทธิ์  วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์  พันธ์จบสิงห์
2. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายประดิษฐ์  ทับทิมทอง
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
 
1. นายวุฒิโชค  วงษ์ซื่อ
2. นางสาวจิรัฐิพร  จีนสายใจ
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย  จิตวารีกุล
2. นายณัตติพงศ์  มีนาโพธิ์
3. นายทรงกลด  สายแจ้ง
 
1. นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา
2. นายจิตรชัย  ชูกุศล
 
275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธีรพล  แพงสี
2. นางสาวอารีรัตน์  รัศมี
3. นางสาวโซเฟีย  วาเด็ง
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  ศิริ
 
276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกฤตบุญ  ทองทา
2. นางสาวชลิตา  โตบัว
3. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
 
1. นายอนุชิต  วันสุข
2. นางนิรวรรณ  ทองระอา
 
277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกตัญญู  จิตร์จำนงค์
2. เด็กชายภูมิภัทร  วังอินทร์
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
3. นายธนพล  ศรีพนม
 
1. นายอำนาจ  กองทุ่งมน
2. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
 
279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรพรรณ  ล่ำสัน
2. นายพัสสยุ  ยันบัวพา
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางเบญจวรรณ  โหสุวรรณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ขันทอง
 
280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงพันธวดี  สิวะอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
3. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
2. นายผดุง  หงษ์โต
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
2. นายสุธี  เหล็งศิริ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
2. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายสุธี   เหล็งศิริ
 
1. นางสาวกรรณณิกา  ผลเจริญ
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวนิฤมล  ตู้แก้ว
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงภารดี  คำสุขุม
 
1. นางอภิรดี  ดุริยางคเศรษฐ์
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ยิ้มน้อย
 
1. MissWiljoy  L. Ramos
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นาย จิราวัฒน์  พรพุฒิเมธี
 
1. นางสาวปณิชา  จิตสดใสกุล
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภวดี  คำเที่ยง
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  คำศิลป์
 
1. นางสาวนฤมล  ศิลาวงษ์
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอภิสิทธิ์  เกิดพูล
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายตันติกร  สว่างอัมพร
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพรรษา  แพรเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรรณธิดา  สุขสำราญ
 
294 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายรัฐตภูมิ  ทำทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
 
1. นางสาวกันต์สินี  อภิโชติธนาวงษ์
2. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
295 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศรัญญา  นกเม้า
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  มงคลประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
 
296 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธันวา  ชูแก้วไม้
2. เด็กชายพงศธร  สีลางาม
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวนันทิชา  หอมวิไล
 
297 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ชูหนู
2. เด็กหญิงไปรยา  -
 
1. นางสาวศิริพร  ชุมแสง
 
298 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชยพล  สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายนนฐพัทธ์  บัวชุม
 
1. นางกาญจนา  เหลื่อมสีจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
299 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  เฟรบ
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  ฉิมสังข์
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
300 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงกฤตยา  บูรณะ
2. เด็กหญิงมีนญาดา  ปีบ้านใหม่
 
1. นายเจิดศิลป์  สุขุมินท
2. นางสาวชนนิภา  วัฒนภาเกษม
 
301 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นรอ่อน
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเพชร
 
1. นายชูชีพ  เรืองสัมฤทธิ์
 
302 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุ่มงาม
2. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
 
1. นายพิเชฎฐ์  มหาวงศ์
2. นางสุรีย์พร  วัฒนใย
 
303 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ผลทวี
2. เด็กหญิงณภา  ชุ่มหมื่นไวย
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
 
304 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เทียนไสว
2. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
305 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกิญานันท์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงเกดลดา  สิงห์พลาย
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวนันทิชา  หอมวิไล
 
306 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรรธนัย  ไชยวังราช
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พระนคร
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง
 
307 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พึ่งสำราญ
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
 
308 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชยพล  สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายนนฐพัทธ์  บัวชุม
 
1. นางกาญจนา  เหลื่อมสีจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
309 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายนพเก้า  โมกศักดิ์
2. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางสาวจิตติมา  นามวงษา
2. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
310 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
311 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดนัย  สรไกร
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
312 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงสิริกร  ปตินัง
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
 
313 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลคำ
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
314 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกิญานันท์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  ลาภโชค
3. เด็กชายพงศธร  สีลางาม
4. เด็กหญิงพนิดา  คงเนียม
5. เด็กชายวรพรต  ชื่นล้อม
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  วันทอง
7. เด็กหญิงเกดลดา  สิงห์พลาย
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
3. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์