สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา   -
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ป้อมสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายพรรษกร  บุญทอง
 
1. นางสาวเสริมสุข  อนันตพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กชายศุภากร  บุปผา
 
1. นางวนิดา  ผมงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นายจิราวัฒน์  พรพุฒิเมธี
 
1. นางอุบล  สุขหนู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณโกษฐ์
 
1. นางอุบล  สุขหนู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายณัฏฐ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. นางสาวณิชกานต์  กวีวรญาณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวอารียา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ป้อมสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นายจิรัฐ  น้ำทับทิม
 
1. นางสาวทัศนีย์  พฤฑฒิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ชานัง
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีเปี่ยม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สายจีน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจาตุรนต์  รุ่งเรืองศีล
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาววราภรณ์  โชคชัยโยธินทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิติวีระกุล
 
1. นางสาวนูรไอนี  เกาะยาซี
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา   คะบุตร
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
16 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
 
1. นางสาวชณัญชิดา  พุ่มดียิ่ง
 
17 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอานัส  กันซัน
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
18 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงจันทกร  ใยเมือง
 
1. นางวาสนา  กาฬภักดี
 
19 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงมั่น
 
1. นางเบญจมาศ   อาดำ
 
20 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสิริทิพย์  พันตา
 
1. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงวิภาวี  พงษ์สมบัติ
 
1. นางวาสนา  สีเขียว
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.66 เงิน 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวนพิษฐา  จะโนรัตน์
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงนันณภัทธ์  สุขประดิษฐ์
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิฤกษ์
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
27 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายพิสิฐ  ยกซิ้ว
 
1. นางขวัญแพร  สิทธินนท์วรกุล
 
28 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายคณาศักดิ์  สันติกรกุล
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
 
29 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวโสภิตนภา  สฤษดิ์รักษ์
 
1. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
30 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวลลิตา  สุขศรี
 
1. นางจำรัส  จินดาวงศ์
 
31 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญา  ด้วงสาลี
 
1. นางสายรุ้ง  มณีอินทร์
 
32 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาววรารัตน์  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
33 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพีรดา   สุรไกรสร
 
1. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
 
34 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปิยธิดา  จันทร์เจือ
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
35 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกพร  จันทร์ดวงศรี
 
1. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
 
36 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวอุบลวรรณ  ดอนเงิน
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิฤกษ์
 
37 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพรเทพ  ไกรทองสุข
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
 
38 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐวัฒน์  เปรุณาวิน
 
1. นางสาวพรมณี  ฮุยเกี๊ยะ
 
39 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายอรรคพล   อักษร
 
1. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
40 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 72.66 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อดี
 
1. นางสาวสุดคนึง  สวัสดี
 
41 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
42 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
 
1. นางสาวพิมพร  จันต๊ะ
 
43 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  โนรีเวช
 
1. นางสาวจีระนันท์  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
 
44 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสกัดเพชร  พ่วงดี
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
45 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 59.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 1. เด็กชายปกรณ์  ปลื้มเกษร
 
1. นางสาวชิดารัตน์  ไทยสมัคร
 
46 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์นาย
 
1. นางสาวพิสมัย  น่วมจะโป๊ะ
 
47 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวธนัญญาภาสุ์  ปานแม้น
 
48 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์เงิน
 
49 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปัตโชคชัย
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
 
50 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐพล  ฉลาดล้น
 
1. นางสาวศิริโสภิดา  ฝ่นเรือง
 
51 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัฒนรี  สะอิ้ง
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  บวรรัตนกุล
 
52 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกุลดิลก  ศรีสัมมนานุสรณ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
53 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
 
1. นางสาวกมนนัทธ์  สมใจ
 
54 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายกิตติทัต  เกื้อกูล
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมรัตน์
 
55 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ปัญญา
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
56 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายยศภัทร  หยัง
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
57 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  กลิ่นอินทร์
 
1. นายเพ็งจันทร์  โคตรอ่อน
 
58 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกิตติเดช  รัตนวิจิตร
 
1. นางฌัชชา  ศักดิ์จารุดล
 
59 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63.66 ทองแดง 11 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธนัชพร  อ้นวงศา
 
1. นางพิมม์กมน  ปุญยฤทธิ์วราวุฒิ
 
60 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62.66 ทองแดง 12 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทือกกอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนแก้ว
 
61 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
62 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพลพล  สังข์ทอง
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
63 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เอี่ยมละออ
 
64 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสนแก้ว
 
65 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายพชร  อาราเม
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
66 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกองแก้ว  บุกบุญ
 
1. นางสาวมาลินี  ศรีพรมมา
 
67 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายศิริบัญชา  แซ่เจียม
 
1. นางสาวภคพร  จอมศรี
 
68 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัทธพล  แก่นวิจิตร
 
1. นางวรรณี  โพธิ
 
69 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
70 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสมรักษ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
 
71 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นางสุวจี  พงษ์ก่อสร้าง
 
72 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.66 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
 
1. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
73 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐฌา  ศักดิ์รามินทร์
 
1. นางสาวภคพร  จอมศรี
 
74 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.6 เงิน 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายศุภฤกษ์  จูสวัสดิ์
 
1. นางสาวโสภิตา  อิ่มรักษา
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายชวพล  รุ่งอำไพ
 
1. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เริงฤทธิ์
 
1. นายอิบรอเฮง  สะนิ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายอิทธิพล  กิ่งไทรย์
 
1. นางสาววราภรณ์  อิ่มเมฆ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73.66 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอานันทพร  ทองลาด
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชายแดน  อุทโท
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปัญญาวุฒิ   พุฒิตรีภูมิ
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรนิภา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวทศมพร  ทองตระการ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจลุจักร  ตาลน้อย
 
1. นางสาววราภรณ์  อิ่มเมฆ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตวิษา  จันทร์สุวรณ์
 
1. นางสาวกนกพร  พรมไทย
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวรุจิรา  โพธิ์เจริญ
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวฤทัยวรรณ  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวเขมิกา  แก้วแดง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมนิ่ม
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
 
1. นางสาวลลิตา  วงทวี
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายก้องหล้า  พิกุลทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  อิ่มเมฆ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายทวีลาภ  สุดเจริญ
 
1. นางสาวภัคจิรา  แสนสุข
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  บุตรราช
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูมินทร์  เพ็งกลัด
 
1. นางสาวนูรไอนี  เกาะยาซี
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงภารดี  คำสุขุม
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวอำภา  นักมหา
 
1. นางวนิดา  ผมงาม
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวผกามาศ  แซสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  พฤฑฒิกุล
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายกันต์ศักดิ์  แสนโภชน์
2. เด็กชายณัฏฐ์  อัศวพัฒนากูล
3. เด็กชายน้อย  มีเมตตา
 
1. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
2. นางสาวรณิดา  สาลวัน
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จะเมรัมย์
2. เด็กหญิงวัลภา  บางประเสริฐ
3. เด็กชายศุภากร  บุปผา
 
1. นายธนากร  สุวรรณ
2. นางสาววิภาดา  อามาตมนตรี
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายพิธิวัฒน์   อินทรปัญญา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เล็ก
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ทองคำ
 
1. นายธนชัย  ทองสุข
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ป้อมสิงห์
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นายจิรศักดิ์  นวลไธสง
2. นายจิราวัฒน์  พรพุฒิเมธี
3. นายสหภาพ  แป้นสีทอง
 
1. นายธนากร  สุวรรณ
2. นางสาววิภาดา  อามาตรมนตรี
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจีราวัฒน์  ปลดห่วง
2. นายปิยทัศน์  ฮะมะ
3. นายอภินัทธิ์  เรืองหิรัญ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ดอนประศรี
2. นางสาวอรจิรา  มหารัตน์
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกุุลณัฐ  แดงละอุ่น
2. นางสาวมณีรัตน์  ทิมกิจจะ
3. นายอภิสิทธิ์  หอมชวน
 
1. นางสาวอรอนงค์  พงษ์กลาง
2. นางสาวณัฐตญา  ครุฑสิงห์
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชยากร  สาครเสถียร
2. นายชัยพฤกษ์  ขวัญแก้ว
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นางสาวนาตยา  อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพงศธร   พันธ์ติ๊บ
2. นางสาวภัสริยา  เวียงคำ
3. นายศุทธวีร์  ธาราวรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โกวิทนิธิกุล
2. นายวิรัช  ภู่เล็ก
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวธนดาพร  เสมอทัตถ์
2. นางสาวนราทิพย์  ถานผดุง
3. นายนิติพันธ์  ฉิมวัย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภูจอมจิตร
2. นางมยุรา  ดวงปัญญา
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
2. นายภูชิต  เจริญทอง
3. นายอรรถพงษ์  ก่านพรมมา
 
1. นางสริณญา   สัมฤทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวังโพน
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชินพัฒน์   เชื้อแถว
2. นายอนัส  อำพันธ์
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
2. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายต้น  ศรีวะรมย์
2. นางสาวปริญาดา  มาตย์สาลี
3. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มจำรัส
 
1. นางพนมพร  ทองกรณ์
2. นางอนัณยฏา  มัชฌิโม
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนะพร  พรายชมภู
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ชูเสน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูมิ
2. เด็กหญิงภัสสร  ตะเพียนทอง
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิวซัน   ชาร์นเลีย
2. เด็กชายโชติพงศ์  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางบุณยวีร์  อ่ำเงิน
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มากคช
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่โท้
 
1. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
2. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงปทิตา  ภูมิภาค
2. เด็กชายสุภณัฐ  สมสงค์
 
1. นางสุรัรัตน์  สุขี
2. นางสาวจันทนา  ประภาสะโนบล
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนะโม  รอดสุข
2. เด็กหญิงศรัณยาภรณ์  สอนมาก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปราบงูเหลือม
2. นางสาวเจนจิรา  แน่นเนือง
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.33 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำปั้
2. เด็กชายอานุภาพ  เวที
 
1. นายวิรัช  ภู่เล็ก
2. นางสาวสิริมาส  ศรีคง
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองโต
2. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
 
1. นางสุนทรี  ปู่เถา
2. นางสาวดารณี  ดีทวี
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สาครรัตน์
2. เด็กชายป๊อบ  ตั้งไพศาล
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
2. นางบุณยวีร์   อ่ำเงิน
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
2. นางสาวอิสราภรณ์  แนวดง
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
2. นางสาววราภรณ์  ปานสมบัติ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวปิยะดา  ปุลายะโก
2. นายวิทวัส  แว่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
2. นางเสาวนีย์  โภคา
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชัยบุญเรือง
 
1. นางสุุนทรี  ปู่เถา
2. นางอัญชลี  พูลเผ่า
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล   กองมา
2. เด็กหญิงลักคณา   ไทรสังขสุขุม
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.67 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายศรัณย์  รุ่งระจิตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สังขวร
 
1. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
2. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายนพรุจ  วรเดช
2. เด็กหญิงพรวิภา  บัญญัติ
 
1. นางสาวศรีสวัสดิ์  น่วมจะโป๊ะ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.33 ทอง 9 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  โสภา
2. นางสาวสุพินิจ  แสนรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปราบงูเหลือม
2. นางสาวเจนจิรา  แน่นเนือง
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
2. นายภูชิต  จำนงผล
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
2. นายอภิรักษ์  ม่วงศรีจันทร์
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐวรรณ  กลิ่นมาลา
2. นายพนมกร  ประตูคำ
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
2. นางสาววราภรณ์  ปานสมบัติ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.67 ทอง 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเจตนิพิฐ  กาญทนะศักดิ์
2. นายเจษฎา   สิงหเสนี
 
1. นางสาวอรอนงค์  นุเสน
2. นางบุณยวีร์  อ่ำเงิน
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวธนภร  ภาดลประเสริฐ
2. นายปรีดา  บุญภูมิ
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
2. นางเสาวนีย์  โภคา
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธีรเจต  แซ่เอี้ยว
2. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
 
1. นางอัญชลี  พูลเผ่า
2. นางสุนทรี  ปู่เถา
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงษ์
2. นางสาวอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายปรเมศร์  บางข่า
2. นางสาวสุดารัตน์  ดีเสือ
 
1. นางสุวรรณา  สุนทรภักดี
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายประจักร์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  ผาสุข
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  สวรรค์เนียม
2. เด็กชายพงศธร  ไทรงาม
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐกานต์  เปรุณาวิน
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
2. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุณณะการี
2. เด็กชายสรชัช  ยินดี
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์  อรัญญภูมิ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
2. นางสาวนวพรรษ  อำพันธุ์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เลียงศักดิ์
2. เด็กชายหรัณย์  เหลืองอร่าม
 
1. นางพิมพ์ผกา  เอี่ยมละออ
2. นางสาววรัญญา  เฝ้าเฟื้อย
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสิริรุ่ง  ทรงพิมพ์
2. เด็กหญิงอร  สาน้อย
 
1. นายปิยะณัฐ  พ่อตาแสง
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรธัช  ดาษดา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวสุณิสา  อินทร์สุข
2. นางอรุณศิลป์  ผลบุญ
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายพิชญ์  หาญขุนทด
2. เด็กหญิงสุนันทรา  อยู่รัมย์
 
1. นางทิวาพร  เถาว์ชาลี
2. นางสาวจันทิมา  ขัดทะมาร
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.66 เงิน 10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนพุทธา
2. เด็กชายเอกสิทธิ์   เสาโกมุท
 
1. นางสาวปาริชาต  สวยรูป
2. นางสาวปรารถนา  บุทธิจักร
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
2. นายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายจักรี  สระทองกลั่น
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  อ่วมเกิด
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณ์  เจริญผล
2. นางสาวพฤกษา  ชาดา
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
2. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  เนืองแก้ว
2. เด็กชายนพดล  เกิดทอง
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
2. นางสาวนวพรรษ  อำพันธุ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงมนสิชา  เทียมกระโทก
2. เด็กชายวีรพัฒน์  เขียวทอง
 
1. นายวรานันท์  คันธะอุริศ
2. นางณัฐกุล  กาบตุ้ม
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายธรพล  ไชยมาตย์
2. นางสาวสุทาสินี  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
2. นางสาวโชติกา  ไตรเนตร
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.66 เงิน 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายศรชัย  บุปผาพฤกษ์
2. เด็กหญิงสายฝน  ภูพนม
 
1. นายธงชัย  นามวิชา
2. นายกิตติธัช  วิชาเก่ง
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวจีรพร  การปลูก
 
1. นางสมพร  อธิปัตยกุล
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
2. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายชัยวัฒน์  อดทน
2. นางสาวชุติมณน์  ภู่ฉลาด
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
2. นางสาวโชติกา  ไตรเนตร
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายพงศ์ปรีชา  สุภาภิรมย์รักษ์
2. นางสาวภาวดี  จันทร์อ่อน
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
2. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายธันวา  นาคแท้
2. นางสาวอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพิเชษฐ์  จีนอ่อน
2. นางสาวอุทุมพร  นิลพฤกษ์
 
1. นางรินลดา  เสนารายณ์
2. นางสาวสุวิมล  บุญชูกุศล
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวศิรินทร์ญา  สุขมั่น
2. นายเชิดพงษ์  โหมกขุนทด
 
1. นายณรงค์  ศรีวิลัย
2. นายณัฐพล  สาโพนทัน
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายสุริยะ  แสนใจรักษ์
2. เด็กหญิงสโรชิน  ปงเมฆ
 
1. นางสาวเสริมสุข  อนันตพงศ์
2. นางสาวพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวภัทรพร  สุ่นเดช
2. นายสันดุสิต  ธรรมสาร
 
1. นางวนิดา  ผมงาม
2. นางอุบล  สุขหนู
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กชายชญานินท์  จีรภิภัทร์
2. เด็กหญิงศศิภัทร  ภัยปัด
 
1. นางดวงจันทร์  ปัททุม
2. นางอำพร  คัทจิต
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวผกามาศ  แซสันเทียะ
2. นายสันติภาพ  อยู่รอด
 
1. นางอุบล  สุขหนู
2. สิบเอกพงษ์ธิกร  ชมภู
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
3. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
4. นายธนวัฒน์  คำปัน
5. เด็กชายธิตินันท์  เคือนประโคน
6. นายธีรวุฒิ  สุดใจ
7. นางสาวนฤภร  กระดาษแก้ว
8. นายนายอรรถพล  สิมมาทอง
9. เด็กชายพชรพล  เลี้ยงเลข
10. นายภาคภูมิ  แย้มใบนา
11. เด็กหญิงภาวิณี  พรเจริญ
12. นายวุฒิศักดิ์  พานิชย์
13. เด็กชายสุรินทร์  ฟักเถื่อน
14. นายเดชาวัฒน์  อ่วมเกตุ
15. นายเอกราช  บัวเทศ
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
2. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
3. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
4. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  สุขสมศาสตร์
2. เด็กชายจักรพันธ์  พลายดี
3. นางสาวดรุณี  บุญงาม
4. นายปฏิภาณ  เมืองทอง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
6. เด็กชายภัทรพงศ์  ปัตตแวว
7. เด็กหญิงภานุมาส  เยาวกุล
8. นายมณไพร  อินโท
9. นายวสัน  รื่นอุรา
10. นายศรัณญ์  สีลา
11. เด็กชายศราวิน  ภู่ระหงษ์
12. เด็กหญิงศศิภา  ภู่ระหงษ์
13. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
14. เด็กชายศิวดล  สุขเอม
15. นายองอาจ  จำปาทอง
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
3. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
4. นางสาววราภรณ์  อิ่มเมฆ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
2. นายชัยวัฒน์  มะค้า
3. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
4. นายธนะวัฒน์  รักมั่น
5. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
6. นางสาวนารากร  มิตรสมาน
7. เด็กชายพงศภัค  กันบุตร
8. เด็กชายรัชชานนท์  ขาวปลอด
9. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
10. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
11. นายเอกชัย  เฮงมัก
12. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางสาวอุมาพร  แก้วเมฆ
2. นางสาวจิราพรรณ  อรุณประเสริฐ
3. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
4. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
3. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
4. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
5. นายธนพล  ศรีพนม
6. นายบุญรอด  สิงห์ขาว
7. เด็กหญิงปรารถนา  กองแกน
8. นายพงศกร  สร้อยทอง
9. นายพีรชา  ทองปลิว
10. เด็กชายพุทธมณฑล  โดดสังข์
11. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
12. นางสาวสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
13. นายสุภชัย  ถ้ำแก้ว
14. นายอธิคม  แดงภูมิ
15. นายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พวงไม้
3. นายกิตติศักดิ์  กลิ่นสุวรรณ
4. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณะ  คงอยู่
2. นายกฤษณ์  เจริญผล
3. นายณัฐวุฒิ  บุญเฉย
4. นายณัฐวุฒิ  ราชเดช
5. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศักดิ์ประมูล
6. นายนราธิป  พุ่มสุข
7. เด็กหญิงนัชชา  ศรีแป๊ะบัว
8. นางสาวนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
9. เด็กชายปรีชา  บุญแก้ว
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย์
11. เด็กหญิงวนิดา  พันธ์งอก
12. นายสันติ  ศิริ
13. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
14. นายอนันธพงษ์  แซ่วี
15. เด็กชายอภิชาติ  จันทรา
 
1. นายพรพิชิต  อุยห์สา
2. นางมะลิ  ใจภักดี
3. นางวิลาวรรณ  ลาน้อย
4. นางสาวอารีย์  สุวรรณพรหม
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณภัทร  เทียนหล่อ
2. เด็กชายธารา  แกว่นเขตวิทย์
3. เด็กชายนภัสกร  เอี่ยมสิริลักษณ์
4. เด็กชายบัณฑิต  เพียรชำนาญ
5. นายปรัตถกร  เติมผล
6. เด็กชายพงษ์เกียรติ  จันชุน
7. นายพรรษา  แพรเมือง
8. เด็กชายพุฒิพงศ์  มูลศรีนวล
9. นางสาวรัชนี  สุขถาวร
10. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอนงค์
11. เด็กชายสรณ์ชัย  แซ่ลิ้ม
12. เด็กชายอรุณ  แจ่มใส
13. เด็กชายเจษฎาพร  ศรโสภา
14. นางสาวโยษิตา  ศรีนิน
15. เด็กชายไกรวิชญ์  ตั้งบัณฑิต
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. นายเฉลิมพล  กีรติศานติ์
3. นางวาทินี  กีรติศานติ์
4. นางกมลวรรณ  อิวปลา
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัณดิษฐโต
2. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
3. เด็กชายกุมภา  ศรีศิริ
4. นายจักรพรรดิ  สุกใส
5. เด็กหญิงจิตวรรณ  อิ่มลา
6. นายณพสิทธิ์   เจริญสุข
7. นายณัฐพล  แซ่เล้า
8. นายธงชัย  ศรีจันทร์
9. เด็กชายนัทธพงศ์  เมืองมนต์
10. เด็กชายผดุงเกียรติ  เขียวเจริญ
11. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
12. เด็กหญิงพชร  บุตรเสงี่ยม
13. เด็กหญิงพัชราภา  เรืองพยุงศักดิ์
14. นายภัทรภณ  พวงทอง
15. นายสหรัถ  บางเชย
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
3. นางสาววีณา  จันทร์งาม
4. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายณัฐกิตติ์  พรมชาติ
3. นายทศพร  บุญนะ
4. นายธนกฤต  ไกลทุกข์
5. นายธนภัทร  ชะเอมไทย
6. เด็กหญิงธนาวดี  แดงดี
7. นายธัญวุฒิ  ดวงแก้ว
8. นายภาณุวัฒน์  หวานวาจา
9. นายภูมินทร์  ทันเจริญ
10. นายวุฒิชัย  ทองสุข
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบอินทร์
12. นายโบ๊ท  จูพุก
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
2. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
3. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
4. นางสาวกมลรัตน์  สิงห์ศักดา
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม    
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกุล  ประสพนุ่น
2. นางสาวดาวเรือง  บัวรอต
3. เด็กหญิงปายฟ้า  บุญแสง
4. เด็กหญิงพัชรีพร  ราชนิยม
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุริยะกำพล
6. เด็กหญิงสิทธรัตน์   แซ่เลี้ยง
7. นางสาวสุภาวดี  มาเที่ยง
8. นางสาวสุภาวรรณ  ไกลยะนะ
 
1. นางสาววิชชุดา  แหล่งสนาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  กันทะสอน
3. นางสาวกนกพร  พรมไทย
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำปั้น
3. นางสาวชนารักษ์  แก้วนุช
4. เด็กชายณัฐพล  แก้วศรีงาม
5. เด็กชายธณรัตน์  ทองสาร
6. นางสาววราภรณ์  โลจะยะ
7. นายวิทวัส  แว่นแก้ว
8. นางสาวศศิธร  แฝงนายาง
 
1. นายสุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว
2. นายณัฏฐกัลย์  ศรีสูงเนิน
3. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักกฤษณ์  อ่ำสกุล
2. เด็กชายชลธี  ใจเที่ยง
3. นายชโยธร  จอมพงษ์
4. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์เสงี่ยม
5. เด็กชายปราโมท  ขุนหอม
6. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
7. นายสหรัฐ  โสภี
8. นายโรจนศักดิ์  สุขเจือ
 
1. นางสาวภาพิมล  สอาด
2. นางสาวสุกัญญา  เบี้ยจรัส
3. นางสาวเกษร  สุวรรณโน
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกชกรณ์  พระสลัก
2. เด็กหญิงชวืศากานต์  ละออ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมอุบล
4. เด็กหญิงภีรดา  อ้นอินทร์
5. เด็กหญิงมาริษา  พูนขุนทด
6. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาดไทย
7. เด็กหญิงอทิตยา  พุทธา
8. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีพนมวรรณ
 
1. นายศุภวิชญ์  ล่องแพ
2. นางสาวบุษรินทร์  รอดสาย
3. นางสาวศิริพร  อิ่มชื่น
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารีกิจ
2. เด็กหญิงดวงกมล  มากเมือง
3. เด็กชายธนภัทร  สุขจร
4. นายธราดล  เลียบทวี
5. เด็กชายพชร  หวังชม
6. นายพีรพล  กลมอ่อน
7. เด็กหญิงวรดา  บุญยม
8. นางสาวเจษณี  สาครแก้ว
 
1. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
2. นายเสรี  เซ๊ะ
3. นายมุตากิน  ยะมา
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวกิตติยา  พูลศิริ
2. เด็กชายชาคริต  ศูนย์จันทร์
3. เด็กชายธันวา  สุกรินทร์
4. เด็กชายยอดรัก  ท่อนจันทึก
5. เด็กชายสถาพร  ปัดภัย
6. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
7. เด็กชายสมโชค  -
8. เด็กชายอัครพล  ปุ๊ดหนอย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
3. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
4. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
5. นางสาวพจนีย์  พลสยม
6. เด็กชายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
7. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
8. เด็กชายไพรวัลย์  ดีคล้าย
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
2. นางสาวมาลัย  เที่ยงพุ่ม
3. นางสาวสุทามาศ  อโนทัย
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจตุรงค์  บัวผาย
2. เด็กหญิงชลธิชา   หวั่นหวา
3. เด็กหญิงญาติกา  วัชวงศ์
4. นางสาวธารทิพย์  ช่องจะโปะ
5. เด็กชายนันทวุฒิ  จำนงค์เวช
6. นางสาวพัชรมัย  แว่นทอง
7. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
 
1. นางสาวนฤมล  นาคศรี
2. นางเพชรลัดฎา  สมนึก
3. นางสาวกิตติยา  ทองอินทร์
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.8 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุติภา  แผ่นสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐชัย  เหลืองเรืองจรัส
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
4. เด็กชายปวัน  พราหมณ์ฤกษ์
5. เด็กชายศิรชัช  ทายา
6. เด็กชายศิริโชค  เทพมาลี
7. เด็กชายสันติ  จันทบุตร
8. เด็กชายอาทิตย์  แจ่มทิม
 
1. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
2. นางสาวณิชาภา  สุขเสอี่ยม
3. นางสาวนฤมล  ศิลาวงษ์
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.8 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรกช  จันทร์เสน
2. เด็กชายณัฐพล  ช่วยเพ็ชร
3. นายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
4. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิ์โต
5. เด็กชายประติวัฒ  สอนแก้ว
6. เด็กหญิงวรัชยา  ไพบูลย์ไทรงาม
7. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
8. นายเพชรมงคล  วงศ์เมือง
 
1. นางรจนา  รอดเจริญ
2. นางสาวทิพย์สุดา  รุจิเสรี
3. นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  พลทะรักษา
2. นายนันทพงษ์  อ้นยะ
3. เด็กชายนีดิชญ์   ทองคำ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ประชุมวัตร
5. เด็กชายภัทรพล  แนวกิจ
6. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
7. เด็กชายวรัญญู  แสนสุข
8. เด็กชายวิรัช  มะจันลา
 
1. นายภิญโญ  โมลาเลิศ
2. นายกิตติศักดิ์  เย็นจัตุรัส
3. นายพิทยา  วงศ์คำมา
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.8 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐวรรษ  ไผ่เพชร
2. นายธีรโชติ  ธรรมวิเศษ
3. นายพีรวัส  บุญเขียว
4. นายพีรวิชญ์  บุญเขียว
5. นายวิวัฒน์   จำเริญรักษา
6. นายสหรัฐ  จิตหาญ
7. นายอภิสิทธิ์  กองช่าง
8. เด็กชายโยนะตาน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาววิกานดา  สุทธิผล
2. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
3. นางสาวนฤมล  สุดนาวา
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.4 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์   ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  อินทร์สวาท
3. เด็กชายรชิษ  ธนัทบวรภัทร์
4. เด็กชายวรุฒ   ปานอุทัย
5. เด็กชายวีรภาพ   ยังคัง
6. เด็กหญิงศิวนาถ   ชาครตระกูล
7. เด็กชายสหรัฐ   แมะกัน
8. เด็กชายเจษฎา  มีแสง
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  วงศ์สุจริต
2. นางสาวณัฐกฤตา  วงค์ก๋า
3. นางสาววาสนา  เกตุแก้ว
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พิศวง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ภักตรา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
4. เด็กชายนพพล  มะโนคำ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. นางสาววริศรา  คล้ำดำ
7. เด็กหญิงสุวิมล  คำพาลี
8. เด็กชายอภิภพ  ศรีโพธิ์ช้าง
 
1. นางสาวรณิดา  สาลวัน
2. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
3. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กชายธนโชติ  จะเมรัมย์
2. นายธีระพงษ์  กันนิยม
3. นางสาวพรนภา  ทองศรี
4. นางสาวภัทรพร  สุ่นเดช
5. นางสาววรดา  สุวรรณโคตร
6. นายสันดุสิต  ธรรมสาร
7. นายสันติภาพ  อยู่รอด
8. นางสาวโสฬส  คงยิ้ม
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
2. นางสาวเนาวรัตน์  แคนติ
3. นางนงลักษณ์  อสุรา
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายชญานินท์  จีรภิภัทร์
3. เด็กชายปฏิภาณ  พันธุ์สว่าง
4. เด็กชายพุฒิชัย  ชำนาญจิตร
5. เด็กหญิงวาสนา  จงรุจินันท์
6. เด็กหญิงวุฒิไกร   โกมาระเดช
7. เด็กหญิงศศิภัทร  ภัยปัด
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ณะแก้ว
 
1. นายคันธง  ดำรงค์ศาสตร์
2. นางสาวธนัฏฐา  อาค-อก
3. นางสาวอารยา  ชนะพลชัย
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
3. เด็กชายทวีลาภ  สุดเจริญ
4. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
5. เด็กชายธีระเทพ  นุนขาว
6. เด็กชายปฏิพล  ทิพปภาธนัช
7. เด็กชายประสิทะฺนพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
2. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
3. นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
3. นางสาวราตรี  ทะวงษา
4. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
5. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
6. เด็กชายสรศักดิ์  ใจกลาง
7. เด็กชายอนุชา  นพเกิด
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
194 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  มหุตรฤกษ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  คำสอน
5. เด็กหญิงพีระดา  เคนะ
6. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
7. เด็กหญิงอนันทพร  ทองลาด
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
3. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล  เม่นน้อย
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
3. เด็กหญิงวลีรัตน์  มหานิยม
4. เด็กหญิงสิริทิพย์  พันดา
5. เด็กหญิงอริสา  วงษ์ช่าง
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ผาสุขโอษฐ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อู่ผลเจริญ
 
1. นายนภัสสร  ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวบุษบา  หอมจันทร์
3. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
196 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
4. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
5. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สรงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สรงวรรณ
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
2. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
3. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
 
197 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
2. นายทิวัตถ์  อักษร
3. นายภัทรภณ  คัชฌากร
4. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
5. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
7. นายเอกภพ  หวนอาวรณ์
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
198 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
4. นางสาวพิริยา  ภักดีล้น
5. เด็กหญิงยุพิน  ทองดอนเหมือน
6. นางสาววัชราภรณ์  แซ่ฮิว
7. นางสาวอทิตยา  เปรมปรี
 
1. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
2. นางสาวชลหทัย  วิเศษสิงห์
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
199 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวนันทวัน  จำปาละ
2. นางสาวปภาวดี  รูไหม
3. นางสาวภูริชญา  บุญเสริม
4. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
5. นางสาวศิวปรียา  คำไกร
6. นางสาวสุภาวดี  หอมทรัพย์
7. นางสาวอิสราภรณ์  แนวดง
8. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
3. นางสาววันวิสา  หมายด่านกลาง
 
200 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีสว่าง
2. นางสาวธารธิดา  คำทำ
3. นายนิติพล   สิทธิกูล
4. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
5. นายยุทธนา  ลอดพึ่ง
6. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมณ์
7. เด็กหญิงลักคณา   ไทรสังขสุขุม
8. นางสาวลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
 
1. นางสริณญา   สัมฤทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวังโพน
3. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
201 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจตุพร  แสงดาว
2. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
3. นางสาวปัณฑิตา  นวลละออง
4. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
5. นางสาววลัยรักษ์  งามศรีขำ
6. นางสาววิภาดา  เกศโอภาส
7. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
8. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
202 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
2. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
3. นางสาวรัชนี  อรุณศรี
4. นางสาววรรณา  ปะริเวทัง
5. เด็กหญิงศศิธร  ชูสุข
6. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางปราณี   ประคำนอก
2. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
3. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
 
203 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายชาตรี  แซ่เบ้
3. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
4. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
5. นางสาววดี  นิลทะราช
6. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
7. เด็กหญิงสุภาพร  อร่ามจันทร์
8. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
3. นายสุรัตน์  จาดทองคำ
 
204 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  พิมพ์กรัด
4. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
5. นายศิวกร  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริปรัง
7. นางสาวสุพรรษา  สุวรรณสวน
8. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
2. นางประยูน  ทับทิมอัด
3. นางสาวอรพรรณ  สระแก้ว
 
205 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยโพธิ์
2. นายก้องกิดากร  เทพพิชัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  เกตุพูนทอง
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวงค์
5. นางสาววณิชา  บุญวิเศษ
6. นางสาวศราลักษณ์  บุบผาทาเต
7. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีสมบัติ
8. นางสาวเพ็ญวิภา  มั่นคง
 
1. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
2. นางสาวรุ่งฤดี  ดอนประศรี
3. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
206 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เลียงศักดิ์
2. นางสาวน้ำฝน  คงสัมฤทธิ์
3. นางสาวประภัสสร  รักษามั่น
4. นางสาวพุทธรักษา  น้อยโพธิ์
5. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
6. นางสาวศิรินทร์ญา  สุขมั่น
7. นางสาวศิริลักษณ์  มูลจันทร
8. เด็กชายสิริภพ  ทองอนันต์
 
1. นายนเรศน์  อินทปัจ
2. นางสาวเสาวนีย์  พลสมัคร
3. นางสาวอมรรัตน์  ภูหลาบ
 
207 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 6 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายดุลยวัต  พันธุ์สง่า
2. นางสาวธันยาภรณ์  สายเงิน
3. นายนนทกานต์  คงราษี
4. เด็กชายนิธิศ  โปทาวี
5. นางสาวปิยะนุช  กินเลศ
6. นายสิรภัทร  ริยา
7. เด็กหญิงอรปรียา  มณีวรรณ
8. เด็กหญิงเกตน์สิรี   ทองโรจน์
 
1. นางสาวภัสราพร  บุญพวง
2. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
3. นางจรรยา  เตชะโกมล
 
208 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พิศวง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ภักตรา
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ้งแจ่มกิจ
4. เด็กหญิงฟารีนัส  ติดติปานะ
5. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
6. นางสาววริศรา  คล้ำดำ
7. เด็กหญิงศิศิรา  ธัญญะพิสุทธิ์
8. เด็กหญิงสุวิมล  คำพาลี
 
1. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
2. นางสาวอาทิตยา  มณีพงษ์
3. นางสาวกชพร  บุพโกสุม
 
209 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งศิริ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จะเมรัมย์
3. นางสาวพรนภา  ทองศรี
4. เด็กหญิงภัทรพร  สุ่นเดช
5. นางสาววรดา  สุวรรณโคตร
6. เด็กหญิงวัลลภา  บางประเสริฐ
7. เด็กหญิงอารียา  ชุ่มจิตต์
8. นางสาวโสฬส  คงยิ้ม
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
2. นางนงลักษณ์  อสุรา
3. นางสาวเนาวรัตน์  แคนติ
 
210 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. นายก้องกิดากร  ขำรักษ์
2. นายปุณยวีย์  หวังผล
3. เด็กชายพสิษฐ์  วงค์กำภู
 
1. นายจักรพัฒน์  รัตนพลกร
 
211 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงวาสนา  จงรุจินันท์
3. เด็กชายวุฒิไกร   โกมาระเดช
 
1. นายศิริพงษ์   ศาลายุทธ์
 
212 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  นิลประดับ
2. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายอัครชัย  สัตย์ซื่อ
 
1. นางปิยวรรณ  กันกง
 
213 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวราตรี  ทะวงษา
2. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
3. เด็กชายสุธี  เหล็งศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
214 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอนุศิษฏ์  ชะนะสุข
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
215 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาทแก้ว
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
216 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาภา   วงศ์กล้าหาญ
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
217 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โพชนิกร
 
1. นายมาโนช  เกาซ้วน
 
218 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แสงศรี
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
219 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีส่ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
220 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกิติศักดิ์  วงษ์งาม
 
1. นายธนาวุฒิ  มีแสง
 
221 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤศชนะ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
222 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
223 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายบุญญฤทธิ์  นิลเกตุ
 
1. นายมาโนช  เกาซ้วน
 
224 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวสุภัทรา  รังษีภัทร์
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
 
225 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายปราโมทย์  ขุนหอม
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
226 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเกษร  ยอดใจเย็น
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
227 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาญจนุรักษ์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
228 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงตา
 
1. นางละเอียด  อัมพวะมัต
 
229 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายอรรถพล  ปานทอง
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
230 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
 
1. นางสาวนิตยา  โสภารักษ์
 
231 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  เขียวศรี
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
232 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิภัทรพล   มณีวงษ์
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
233 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายเมธาวี  พิริยะสถาพร
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
 
234 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 71.66 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วทอง
 
1. นายธนาวุฒิ  มีแสง
 
235 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงสินธ์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
236 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตราภา   สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
237 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
 
238 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเบ้า
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
239 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรัญญู  ยอดแย้ม
 
1. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
 
240 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ประดิษฐ์
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
241 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
242 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ภวมัย
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
243 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวตรีทิพ  ปีกสันเที๊ยะ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
244 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ
 
245 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายวรากร  ตาบู้
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
246 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
247 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกานต์  เต็มศิลป์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
248 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายชาญวิทย์  ชูสูงเนิน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จินดาวรรณ
 
249 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายพริสร  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นางสาวนิตยา  โสภารักษ์
 
250 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชีวานนท์  สุขพราว
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
251 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเล็ก
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเนตร
 
252 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 8 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลทะรักษา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
253 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวเข็ม
 
1. นายเถลิงเกียรติ  อาจหาญ
 
254 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก่ค้างพลู
 
1. นางสาววาสนา  ประยูรรัตน์
 
255 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
256 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายนัครินทร์   แซ่กอ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
257 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  นิลกลัด
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
258 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจันทร์เลิศ  จันทร์หล้า
 
1. นายชนะ  ผลบุญ
 
259 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัชร  วิไลพันธ์
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
260 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายพัสกร  จำปาทอง
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
261 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
262 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ศรีโภคา
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
263 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายยุทธพงษ์  ฮังจี้จู้
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
264 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายธัญยธรณ์  ชูสนุก
 
1. นางสาวอภิญญา  บุณยเกียรติ
 
265 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
266 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
267 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
268 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายจักรพงศ์  ใหญ่โต
 
269 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายวรภพ  สมอดี
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
270 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิ์โต
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
271 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
 
1. นางสาวสุดาพร  ดวงโภคา
 
272 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
273 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.66 เงิน 4 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงกตัญชลี  สมสีแดง
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
274 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิเชษฐ  แก้วเก็บคำ
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
275 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.33 เงิน 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนากร  วิเจียร
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
276 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 7 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทองโรจน์
 
1. นางสาววัชรา  อยู่สน
 
277 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอภิณัช  วามะศิริ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
278 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
279 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายศักดิ์ดา  อุดมศักดิ์
 
1. นางปราณี   ชินสุข
 
280 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
281 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายปรีชา  ณรงค์
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
282 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกษิดิส  หัสฏางกูล
 
1. นายวรานันท์  คันธะอุริศ
 
283 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
284 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นายอนุวัฒน์  ม่วงมา
 
285 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายวรัญญญู  ฐิตาวัฒนชัย
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
286 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัฒนพงษ์  เรืองสุคนธ์
 
1. นางศุภาวรรณ  ทองศักดิ์
 
287 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอภิสิทธิ์  ห่วงเอี่ยม
 
1. นางสาววิริยา  ชิดดี
 
288 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
289 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชาญณรงค์  หนองใหญ่
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
290 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   มอนเต๋
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
291 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ศรีสว่าง
 
1. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
 
292 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนิรชา  ปั่นปี
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
293 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายวรพจน์  บัวศรี
 
1. นายธนาวุฒิ  ีมีแสง
 
294 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงอธิตยา  ไกลทุกข์
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
 
295 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรปรียา  นันทชัยศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
296 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรพิมล  รัศมี
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
297 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
 
298 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายนฤดม  หาโล๊ะ
 
1. นายธนาวุฒิ  มีแสง
 
299 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชาลาลัย   กลัดพิบูลย์
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
300 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชาญณรงค์  ใจมีธรรม
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
301 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เฉิดฉาย
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
302 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงอภัสรินทร์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายณัฐกณฑ์  อนันต์ภิรานนท์
 
303 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
304 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลับแก้ว
2. เด็กชายอานนท์  ควนวิไล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
305 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
306 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองโต
2. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
 
1. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
2. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
 
307 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
2. เด็กชายปฐวี  รุ่งรัตนธนากุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
2. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
 
308 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงเมษยา  ดีเอม
2. เด็กชายโชคอนันท์  พิมพ์สะกะ
 
1. นางสาวจิราพร  สาครอร่ามเรือง
2. นางสาวทิพวรรณ  บุญจันทร์
 
309 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. นางสาวพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
310 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
2. นายองอาจ  จำปาทอง
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
311 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
2. นางสาววรนุช  กันทรวิชัยวัฒน์
 
312 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายยุทธนา   ลอดพึ่ง
2. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมณ์
 
1. นางนันทนา  กลั่นบุศย์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
313 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันยวงแก้ว
 
1. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
2. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
 
314 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
2. เด็กชายโชคชัย  พลทา
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
 
315 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวปรีดาพร  เอกวรรณัง
2. เด็กชายพีระพัตฒ์  แก้วเขียว
 
1. นางศิรินุช  ชูกุศล
2. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
316 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  ยาวะโนภาส
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
317 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทวารัมย์
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
318 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพนธ์  วงษาหาร
2. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
 
319 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐยศ  วงศ์ทองดี
2. เด็กหญิงนัชชา  พัฒนบดินทร์
 
1. นางศิราณี  เรืองคง
2. นางสาวกรรณิการ์  โกชา
 
320 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นางสาวธันยาภรณ์  สายเงิน
2. นายสิรภัทร  ริยา
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
2. นางจรรยา  เตชะโกมล
 
321 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววดี  นิลทะราช
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
322 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
2. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวจิรัชยา  นวมโคกสูง
 
323 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
2. เด็กชายพงษ์เกียรติ  จันชุน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางวรรณี  โพธิ
 
324 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
2. นายสิรวิชญ์  เจริญประกอบกิจ
 
1. นางสาววัชรี  แสงกุล
2. นางสาวเกษราภรณ์  เสาใส
 
325 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายก้องกิดากร  เทพพิชัย
2. นางสาวเพ็ญวิภา  มั่นคง
 
1. นางสาววันวิสา  หมายด่านกลาง
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
 
326 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กชายชญานินท์  จีรภิภัทร์
2. เด็กหญิงศศิภัทร  ภัยปัด
 
1. นางอำพร  คัทจิต
2. นางดวงจันทร์  ปัททุม
 
327 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนิรชา  ปั่นปี
2. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
3. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
2. นายนิกรานต์  ทิมเทศ
 
328 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายธัชนนท์  สวัสดิ์พิบูลย์
2. นายสุเมธ  เตชนันท์
3. นายไชยา  ทิมทับ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
329 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณตกมล  แพเรือนทอง
2. นายณัฐพงศ์  สมานมิตร
3. นายศุภณัฐ  ชีพสมุทร
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
330 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจักรกฤษณ์  อ่ำสกุล
2. นายนฤดม  หาโล๊ะ
3. นายปฏิภาณ  สุขลักษณ์
 
1. นายธนาวุฒิ  มีแสง
2. นายอานนท์  พุ่มขุน
 
331 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายตติยะ  พรกฤษฎานันท์
2. เด็กชายปรเมศวร์  เขียวหนู
3. นายวชิรวิทย์  อุดอิน
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
332 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลกันยา   บุญประเชิญ
2. เด็กหญิงชยาดา  บุญชั้น
3. นางสาวชวัลรัตน์   แต้อวง
4. นางสาวณัฎฐณิชา   ปุรณะ
5. นางสาวน้ำฝน   พมมะวง
6. นางสาวบัวชมพู   ศรีวิรัช
7. เด็กหญิงปทิตตา   พลอยศรี
8. นางสาวอัญญารัตน์   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
2. นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
3. นายศิรศักดิ์  โพธิ์ศรีสุข
 
333 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกนกพร   จันทร์ดวงศรี
2. เด็กชายก้องภพ  สุขสมศาสตร์
3. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์เสงี่ยม
4. นายนิลนนท์  พรเณร
5. เด็กหญิงภานุภาส  สุทาดล
6. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
7. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
8. เด็กชายอโนมา  บุญกล้า
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
2. นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม
3. นางสาวจิรารัตน์  กุลชนะรงค์
 
334 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสกัดเพ็ชร  พ่วงดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
335 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายภีรพล  กองพุฒิ
 
1. นางสาวนรินธร  คำมา
 
336 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสิชญ์  รุ่งเลิศเกรียงไกร
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
337 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายฐิติพงศ์  บริบูรณ์
 
338 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์นาย
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
339 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. เด็กหญิงอันทิวา  เที่ยงชัด
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
 
340 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายทินกร  สีสัน
 
1. นายสถาพร  พันธุ
 
341 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  รางวันนา
 
1. นายคมกฤช  ชำนิราชกิจ
 
342 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสุดใจ  ไชยป่ายาง
 
343 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นางสาวผกามาศ  แซสันเที๊ยะ
 
1. นายประทีป  ยอดสิงห์
 
344 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพชร  พึ่งรอด
 
1. นายธเนตร  ม่วงรื่น
 
345 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐวุฒิ  เชื้อแดงดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นพเก้า
 
346 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เหล็กทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาลิลา
 
347 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน
 
1. นางสาวผจงจิตต์  ธรรมคำ
 
348 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายสมชาย  ปราบภัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
349 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.67 ทอง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายสิรภพ  ทองอนันต์
 
1. นายวรวุฒิ  สาระคร
 
350 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพชร  บุตรเสงี่ยม
 
1. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
 
351 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายวีระชัย  ขันธ์มาลัย
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
 
352 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรรณนิษา  โพธิบุตร
 
353 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำฝน  คงสัมฤทธิ์
 
1. นายวีรชัย  สิงห์หล่อ
 
354 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายรุ่งโรจน์  หอมสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ญาณประเสริฐ
 
355 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นายเชาว์วัฒน์  จิตรกล้า
 
356 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววรินทร์ลดา  ก่อกิจธนไพศาล
 
357 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายฐิตินันต์  วงศ์ชาลี
 
1. นางปัทมา  ยะหนัก
 
358 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เอมพันธ์
 
1. นางสนองเนตร  แสงพลบ
 
359 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  สายกลาย
 
360 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  ลาโพธิ์
 
1. นางสนองเนตร  แสงพลบ
 
361 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาวดวงดาว  พิณเนียม
 
362 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
 
1. นางสาวกฤติกา  ทะลิ
 
363 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเอกชัย  เฮงมัก
 
1. นางสาววิไลรัตน์  นาคสิงห์
 
364 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายอภิสิทธิ์  ก้านเพชร
 
1. นายสุจินดา  พุกกะรัตน์
 
365 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  ทัพสาวิกา
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  โพธิ์พระคุณ
3. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
4. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางอัญชลี  ใจกุศลดำรง
3. นางสาววราพร  ไทรนนทรี
 
366 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. นางสาวรุจีพัชร  เจริญทั้งภัทรสุข
4. นางสาววลิสรา  สัจจะ
5. นางสาวสาวิตรี  ด่านจิระมนตรี
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
3. นางสาวเนตร์นภา  ขาวสนิท
 
367 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวชนม์นิภา  พรมมา
2. เด็กหญิงนลินี  ด้านจันทา
3. นางสาวพจนีย์  พลสยม
4. นางสาวพรชนก  โสมโสดา
5. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
3. นางสาวปุณยวีร์  ชนินทยุทธวงศ์
 
368 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
2. นางสาววรัญธร  โชติกุล
3. เด็กหญิงอริสรา  กองร้าย
4. เด็กหญิงอารยา  นิลพฤกษ์
5. เด็กหญิงเกศิริน  อั้งสุพ่วง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวทิพย์วารี  วัฒแสง
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
369 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวนริศรา  สุคำภา
2. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
4. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
5. นางสาวศุภภารัตน์  พานจันทร์
 
1. นางสาวภัณณ์ฐิญา  ศรีเชียงหวาง
2. นางภิตินันท์  กัันภัย
3. นางสาวมาริษา  เพชรเวียง
 
370 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาววดี  นิลทะราช
3. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
4. นายสมหวัง  สุขเจริญดี
5. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  บัวสีสด
3. นางสาวกฤตยา  ประทุมทอง
 
371 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกช  อุดมลาภ
2. นางสาวรุจิตา  คำทรัพย์
3. นางสาวรุจิรา  รัตนวงศ์
4. นางสาวลัลน์ณภัทร  มีศิริ
5. นางสาวศิริวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางวรรณี  โพธิ
3. นางสาวฉัตรอรุณ  สุวรรณวงษ์
 
372 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
3. นางสาวภัณทิรา  จันทะสงเคราะห์
4. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
5. นางสาวอริสา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวอารยา  แก้วอร่าม
3. นางสาวเนตร์นภา  ขาวสนิท
 
373 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
2. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
3. นางสาววราภรณ์  อ่อนพาณิชย์
4. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
5. นางสาวสุธัญญา  พิมเวียง
 
1. นางสาวภัณณ์ฐิญา  ศรีเชียงหวาง
2. นางภิตินันท์  กันภัย
3. นางสาวมาริษา  เพชรเวียง
 
374 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยโพธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เกตุพูนทอง
3. นางสาวชุติมณฑ์  ภู่ฉลาด
4. นางสาววณิชา  บุญวิเศษ
5. นางสาวเพ็ญวิภา  มั่นคง
 
1. นางสาววันวิสา  หมายด่านกลาง
2. นางสาวสุกาญดา  วรพุฒ
3. นางสาวสมทรัพย์  แซ่เล้า
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายณฬพน  ยิสารคุณ
 
1. นางสาวสิริพร  อุทัย
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววชิราภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวสโรชา  นาคขวัญ
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชนะชัย  ปัทมเมธิน
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายนันทเดช  พิมพ์พระจันทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีอนันต์
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  กาญวิจิตร
 
1. นางสาวสิริพร  อุทัย
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชาลิณี  ใจกว้าง
 
1. นายอำพล  เหลืองอ่อน
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  กองมา
 
1. นางสาวมลฤดี  สีโน
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาววรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางสาวนฤมล  สุวามิน
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายบุญมี  จีนเที่ยง
 
1. นางสาวนิชา  เที่ยงตรงจิตร์
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายวิชชา  บุญรอด
 
1. นางสาวสราวัลย์  ศรีเพ็ชรไทย
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวภรณ์ฉัตร  ทองงอก
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายคณาศักดิ์  สันติกรกุล
 
1. นายดุลยภาส  อยู่ชัชวาล
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเจษฏา  แป้งหอม
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปิยะทัศน์  ฮะมะ
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิติวีระกุล
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวรภัทร  กระแสวาท
 
1. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชัยวัฒน์  มะค้า
 
1. นายสงกรานต์  วิถีเทพ
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายตันติกร  สว่างอัมพร
 
1. นายอัครฉัตร  ชัยเสนา
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอิทธิพล  พยัฆศิริ
 
1. นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายธนาวุฒิ   คำยิ่งยง
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสายฤดี   ดีประเสริฐ
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา   คะบุตร
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายบุรีรักษ์  บุญชุบ
 
1. นางสาวนิลุบล  เวบ้านแพ้ว
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายอรรถพล  เริ่มลา
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมัยกุล
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายนภัทร  กะออน
 
1. นายสมคาด  พรหมมาณพ
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงตา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชนิษฐา  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิลสิน
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 1. เด็กชายธนาธิป  เทียนทอง
 
1. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ทศภานนท์
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายพงศกร  เหล็กทองแดง
 
1. นายกษิดิ์เดช  เหล่าทัพศักดิ์ศรี
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนชาติ  หุ่นมานะชัย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นายสุริยันต์  ซื่อสัตย์
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรกานต์  เชาว์โคราช
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐกานต์  นิลกลัด
 
1. นายอัครฉัตร  ชัยเสนา
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณราวุฒิ  อินทร์นอก
 
1. นางสาวสุจิรา  เจริญศรี
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  นันทพรม
 
1. นางสาวสุภาพร  ทับทิม
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัณดิษฐโต
 
1. นางสาวธัญญธร   คงทน
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายชาตรี  แซ่เบ้
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนพพร  คำพิทักษ์
 
1. นายพิสิฐ  สุวรรณนิมิต
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นายธนาธิป  คันฉ่อง
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวสุพิศ  ทับอักสร
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  แก่นทอง
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
 
1. นายดิเรก  ประคำนอก
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
 
1. นายอัครฉัตร  ชัยเสนา
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวชนนิกานต์  ย่างแท่น
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสงค์เกื้อ
3. เด็กหญิงสิรินฑา  จิตกังวล
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวชนัญชิดา  พุ่มดียิ่ง
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุวรรณภัทร  สนใจ
2. เด็กหญิงอารดา  ภัยวิมุติ
3. เด็กชายเจริญ  สงสัย
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นายวิทยา  จันทร์ศิริ
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายสุภณัฐ  สมสงค์
2. เด็กหญิงอติมา  ธาระพุฒิ
3. เด็กชายอรรถชัย  ไชยโพธิ์
 
1. นายอิบรอเฮง  สะนิ
2. นางสาวพรมณี  ฮุยเกี๊ยะ
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  เขียวศรี
2. เด็กหญิงชนาพร   ศรีสว่าง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูมิ
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชุติพนธ์  เชื้อคำลือ
2. เด็กชายธนภัส  ลาสุดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อู่ผลเจริญ
 
1. นางสาวสายฝน  สิงโตทอง
2. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงพรนิภา  วิจิตรสลัก
2. เด็กชายสมภาร  ไชโย
3. เด็กชายอนุสรณ์  มิมะรัมย์
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.66 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายณชนน   บุญช่วย
2. เด็กหญิงมินตรา  โสดา
3. เด็กหญิงวัลวิภา   คำพรม
 
1. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
2. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายชยพล  กฤษติยกาญกุล
2. นายปภาวิน  ทัศบุตร
3. นายวิวัฒน์  สีอ่อน
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  สาระพัง
2. นายวรินทร  น้อยเขาล้าน
3. นายวีระชัย  นันทะวงค์
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นายวิทยา  จันทร์ศิริ
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายณรงค์ศักย์  ศรีสมพร
2. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรไทย
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
2. นางสาวกิตติยา  เถื่อนศรี
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สุดใจ
2. นายภานุพงศ์  อินทพาล
3. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นายทิวากร  อาจหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรพงศ์  ธาราเคหะกุล
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  จิตพูลผล
2. เด็กหญิงภัทรียา  ติยวัฒน์
3. เด็กชายศรัณย์  รุ่งระจิตร
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา  โสภา
2. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
3. นางสาวสุพินิจ  แสนรี
 
1. นางสาวสายฝน  สิงห์โตทอง
2. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  กองมา
2. นายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
3. นายภูชิต  เจริญทอง
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชินพัฒน์   เชื้อแถว
2. นายอนัส  อำพันธ์
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
2. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชลิตา  โตบัว
2. นายชาญชัย  คำสี
3. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายกัณวัฒน์  แซ่เฮง
2. นายณัฐ  แซ่ตัน
3. นายอัครเดช  สมาน
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวกฤษณา  พรมรักษา
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายวัชรากร  ไชอยู่
2. นายเขมทิต  หว่านพืช
3. นางสาวเพ็ญนภา  มาตฒิวัฒน์
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
2. นายวิทยา  จันทร์ศิริ
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายกมล  สมพรสุขสวัสดิ์
2. นายทศพล  อำพันทอง
3. นายเอกราช  บัวเทศ
 
1. นายมงคล  โคกแก้ว
2. นายศักดิ์ชัย  ทองเอีย
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายภานุพงศ์  เทียมผูก
2. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
3. นายอรรถพงศ์   ก่านพรมมา
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นายวรเชฐ  รวมพล
3. นายอนิรุทธื์  เสือขำ
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
2. นางสาวปาลิดา  สาธรณ์
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายตะวัน  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  จรรยาดี
3. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  สีนิล
2. นางสาวสุจิตรตรา  เผื่อนทิม
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายศรัญ  ทวีบุตร
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เปลี่ยนทับ
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสงเมือง
2. เด็กชายนวพล  สัจจธรรมวารี
3. เด็กชายประพันธ์  คันศร
 
1. นางสาวขันทอง  แสงสวัสดิ์
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 1. เด็กชายกฤษณพล  ทองสำลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์   เจริญชาติ
3. เด็กชายศิวากร  แสงพลา
 
1. นางสาววราพร  พันทองอ่อน
2. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
2. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมยิ้มแย้ม
3. นายน่านนที  มหาราช
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  บรรเทาแท้
2. นางรวิวรรณ  โดเคน
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เฉิดฉาย
2. เด็กชายภานุ  มะลิวัลย์
3. เด็กชายวรภพ  สมอดี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายรัชพล  เกตุแจ้
2. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรืองศีล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวอานุ  พิมพ์คต
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณะ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายทินภัทร  โพธิษา
3. เด็กชายศุภกร  แก้วเจริญ
 
1. นายเชิดศักดิ์  หนูมงกุฎ
2. นางสาวพิชญ์สินี  กำพล
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เทือกกอง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
3. นางสาววนิดา  พันธ์งอก
 
1. นางสาวอริศรา  จิตต์ภักดี
2. นางสาวเยาวเรศ  ยืนยาว
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  เหลืองเรืองจรัส
2. เด็กชายวรวุฒิ  ฉัตรกรด
3. เด็กชายศิรชัช  ทายา
 
1. นางสาวดวงพร  เผือกเงิน
2. นางสาวสุจิตรา  น้ำนุช
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิิมเล็ง  แซ่เตีย
2. เด็กชายธันวา  สุกรินทร์
3. นางสาวปนัดดา  พิมพาภรณ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แผ้วโคกสูง
2. เด็กชายณฐวัฒน์  แสนกล้า
3. เด็กชายนัฐพงษ์  พงษ์วิจิตร
 
1. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
2. นางสาวสายฝน  สิงห์โตทอง
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกุมภา  ศรีศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภา  เรืองพยุงศักดิ์
3. เด็กชายสรชัช  ยินดี
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจตุรงค์  บัวผาย
2. เด็กชายนันทวุฒิ  จำนงค์เวช
3. เด็กหญิงสมวรรณา  ศรีจันดี
 
1. นายทิวากร  สงวนพวก
2. นางสาวบุศรา  อินทโร
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายกิตติทัต  เกื้อกูล
2. เด็กชายทรรศนัย  ม่วงเงิน
3. เด็กชายพิชญ์  หาญขุนทด
 
1. นางแววตา  จอมศรี
2. นางสาวดวงใจ  พรมรัตน์
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน 10 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายปรีชา  ณรงค์
2. เด็กชายพิเชษฐ  แก้วเก็บคำ
3. เด็กชายสุทัศน์  สีพราย
 
1. นางสาวโสภิตา  อิ่มรักษา
2. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวชิดชนก  สุทัศ
2. นายธนะพล  สุดใจ
3. นายพีรชา  ทองปลิว
 
1. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
2. นางสาวสิริลักษณ์  ถมยา
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัสกร  หิรัญบุตร์
2. เด็กหญิงสายฝน  ภูพนม
3. นางสาวเบญจพร  เส็งรอดรัตน์
 
1. นางสาวกชนิภา  ภานุรักษ์
2. นางภัทรภร  ชอบชู
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
3. นายสุรเดช  มนต์นรินทร์
 
1. นายชัยอนุชิต  รักษ์กาญจนานนท์
2. นายกสิวัฒน์  มณีพงศ์
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  ราชเดช
2. นายพงศกร  เทศสกุล
3. นายภานุวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายสมร  ใจภักดี
2. นายคมสันต์  โชคเหมาะ
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนฤบดินทร์  บุญนฤธี
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
3. เด็กชายภัทรภพ  ขอนโคกสูง
 
1. นายสุวภัทร  สิงห์พรหม
2. นายทรงศักดิ์  ศรีพึ่ง
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหล่าอาจ
2. นายจักรพรรดิ  สุกใส
3. นายอภิสิทธิ์  กองช่าง
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกวีวัฒน์  ช้างศิลา
2. เด็กชายกานต์  เต็มศิลป์
3. นายอานนท์  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวอครินทร์  วราวรรษ
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณพสิทธิ์   เจริญสุข
2. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมทอง
3. นางสาวอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
2. นายอังกูร  ลำไยรุ่งเรือง
3. นายไมตรี  จันทร์เลิศฟ้า
 
1. นายชัชวาลย์  ตั้งสกุล
2. นายจักรกฤษณ์  หนูมงกุฎ
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่อึ้ง
2. นายพงศกร  สร้อยทอง
3. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
2. นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายกรกช  พรหมมี
2. นายนฤนาท  โพธิ์ทอง
3. นางสาวปภาพินท์  อร่ามโชคชัยสกุล
 
1. นางสาวแพรพิไล  เพ็งโพธิ์ทอง
2. นายภาญุภัทร  ยอดทัด
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
2. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
3. นายศุภฤกษ์  จูสวัสดิ์
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
2. นายอนุวัฒน์  อินไธสง
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พิศวง
2. เด็กชายธนาธิป  โยธิบาล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำหล้า
 
1. นางสาวณัชชา  ชื่นชัยกิจ
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
2. นายสุทธิพจน์  จีระวงศ์
3. นายเกริกชัย  หอมกลิ่นเทียน
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปรีดา  บุญภูมิ
2. นายพรเทพ  ไกรทองสุข
3. นายอนุกูล   บุญถนอม
 
1. นายนคร  ปราบมนตรี
2. นางสาวปิยสุดา  พะหลวง
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายทนงศักดิ์  พริ้งเพราะ
2. นายนครินทร์  บุญฤทธิ์
3. นางสาวสุปราณี  สร้างการนอก
 
1. นายยงยุทธ  เกาซ้วน
2. นางสาวอรอุมา  จันทนป
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยธร  จอมพงษ์
2. นายปฏิภาณ   สุขลักษณ์
3. นายวรวุฒิ  พุ่มทอง
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นายสุเมธ  ประวัติกล้า
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
2. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมณ์
3. นางสาวลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
2. นายนิกรานต์  ทิมเทศ
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายนันธวัฒน์  แซ่พ่าน
2. นางสาวพัชรินทร์  แจ่มจำรัส
3. นายสหรัฐ  ปานนิมิตร
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
2. นางสาวสราวัลย์  ศรีเพ็ชรไทย
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายนครชัย  แก้วสุวรรณ
2. นายแทนทอง  แกล้วกล้า
3. นายโกวิท  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัค  สุริจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พูลชื่น
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกฤษณะ  คงอยู่
2. นางสาวปนิดา  ประภัสสร
3. นายพรพรหม  เทพมงคล
 
1. นายเด่นชัย  มูลสวัสดิ์
2. นายพิเชษฐ์  บุญสนอง
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรพงษ์  แสนบัวโพธิ์
2. นายณัฐพงษ์  ปฐมวัฒนกิจ
3. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
 
1. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
2. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพัทธพล  แก่นวิจิตร
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณโสภา
3. นางสาวเกวลิน  สุขแสวง
 
1. นางพรรษรัตน์  บุญประกอบ
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
2. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
3. นายศุภฤกษ์  จูสวัสดิ์
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
2. นายอนุวัฒน์  อินไธสง
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงวรรณพร  ตาลอ่อน
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
3. นางสาวสุกัญญา  สาลีอรรถ
 
1. นางเนาวรัตน์  พวงสถิตย์
2. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยดม  ปลูกงาม
2. นางสาวปิยนุช  เฉลิมสิงห์
3. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
 
1. นางสาวสุภารัตน์   ผลมะม่วง
2. นางสาวรพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายนันธวัฒน์  แซ่พ่าน
2. นางสาวนิภาพร  กุหลาบ
3. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์มาลา
3. นางสาวศุภกานต์  สมศรี
 
1. นางกรองทอง  บุญครุฑ
2. นายนิกร  บุญครุฑ
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
3. นายอรรถชัย  เกษมสุขนิรันดร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวังโพน
2. นางสริณญา  สัมฤทธิ์
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพีรณัฐ  คำกลิ่น
2. นายรัฐพงษ์  จั่นบางม่วง
3. นางสาวสุพรรษา  ปะตังถาโต
 
1. นางสาวพนมพร  อมรสันต์
2. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แม่นปืน
2. เด็กหญิงวรนุช  ชัชวาลย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
 
1. นางสาววัฒนา  วงศ์ศรีชา
2. นางสาววรรณี  ก้านแก้ว
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายกษมา  ใจดี
2. นายน่านนที  มหาราช
3. เด็กชายวรภัทร  กระแสวาท
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกานต์  อินทวัฒน์
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรพรรณ  ล่ำสัน
2. เด็กชายศุภโชค  ยิ้มละไม
3. นายสมพงศ์  หมื่นวิเศษ
 
1. นางสาวเปี่ยมสุข  สุขเรือน
2. นางสาววาสนา  อุ่นศิริ
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวจรรยา  ใจฝันลาด
2. นางสาววลิสรา  สัจจะ
3. นางสาวอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางสาวชุติพรรณ  ตันบรรจง
2. นางแจ่มจันทร์  โชคลาภา
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
2. นายอัมรินทร์  สุขไพศาล
3. นายโอม  -
 
1. นางสาวยุพิน  แก้วกำจรจาย
2. นางสาวอารีย์  นิศพันธ์
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายปานเทพ  ลาดบูรณ์
2. เด็กชายรัตนชัย  สมอนา
3. นางสาวรุจิตา  คำทรัพย์
 
1. นางศศิธร  คำนวนศักดิ์
2. นางสาวมณีวรรณ  เทินสะเกษ
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทนุพันธ์
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  นันทพรม
3. นายอธิธัช  ยินดีพจน์
 
1. นางสาวสุภาพร  ทับทิม
2. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์ศรี
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกตุมา
2. นางสาวทัศนีย์  โสดา
3. นายภูธร  แก้วแสง
 
1. นางสาวดารินทร์  แสงสว่าง
2. นางสาวสุกัญญา  นาคสุด
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายณัฐพงษ์  สกุลสม
2. นายนนท์  เจริญวงษ์
3. นายสิทธิกร  แซ่โง้ว
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
2. นางสาวพนมพร  อมรสันต์
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวละอองดาว  อุดม
3. นางสาวเสาวนีย์  ศรีโนนยาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
2. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
2. นางสาวศิวาพร  พิมพ์ศรี
3. นางสาวสุชาดา  อินทะจะกะ
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางเบญจวรรณ  ธรรมโชติ
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปัณณวัฒน์  วันหวัง
2. นายพงษ์ทอง  ขันแก้ว
3. นายอัมรินทร์  ชื่นจิตร
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงมินธาดา  เลิงฮัง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  แหยมพันธ์
3. เด็กชายสุภิวัตร  บุตรทา
 
1. นางสาววรรณภา  บาลี
2. นางสาวอัญชลีพร  ไทยทุ่งฉิน
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
2. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์  สีสังปัด
3. นางสาวอณัญญา  เปรมมานะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  วงษ์พันธุ์
2. นางสาวอารี  ปานอุทัย
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายชลธาร  สุขประดิษฐ์
2. นายนันทกร  ศรีวะวงศ์
3. นายศรันย์  น้อยโพธิ์
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางสาวสุดตา  ยิสารคุณ
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
2. นายธนพล  ศรีพนม
3. นางสาวอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางมนทิกานต์  ฉวีวรรณ
2. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. นางสาวอรยา  นิจธากรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมศรี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสิตานัน   แพทย์ขิม
2. นางสาวสุมิตตรา  เชื่อบุญ
3. นางสาวเยาวลักษณ์   มังคละวงศ์
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวณัฐกรานต์  มนูญผล
2. นางสาวมัสยา  ชะโลมทิพย์
3. นางสาวอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
 
1. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
2. นางสาวนิภาพรรณ  มั่งงาม
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวอรนภา  สังข์ทอง
2. นางสาวอรวรรณ  เนตรสุวรรณ
3. นายเกริกเกียรติ  จวบบุญ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินจำปา
2. นายประเสริฐ  ฉิมทัต
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สารเพ็ญ
2. นายพันศักดิ์  เปรมชัยวรคุณ
3. นางสาวอริสรา  ฮูไซนีย์
 
1. นางสาวจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายต้นพฤษภ์  กถามรรค
2. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรนิภา  โมกข์หลวง
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกพร  สุจารี
2. นายกรวิชญ์  ลักษณะสร
3. เด็กชายจิรายุทธ์  หล้ารอด
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสาวเกศราพร  พุทธิมา
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  ปิ่นตาคำ
3. นายธนะพล  สุดใจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายบริพัตร  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
3. เด็กชายอาดุล  บุตรศิริ
 
1. นางพรพัฒน์  ภาดี
2. นางเอื้ออัชลี  กำปั่นทอง
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายจตุรพร  เอี้ยวเจริญลาภ
2. เด็กชายธนยศ  แก่นนอก
3. เด็กหญิงวราพัฒห์  อาดัม
 
1. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
2. นางวยุรี  การกระสัง
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววิชุณี  เกาะแก้ว
2. นางสาวสุนิศา  สัจจะบรรยงกิจ
3. นายแทนทอง   แกล้วกล้า
 
1. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
2. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณัฐพร  สินคง
2. นายมนูศักดิ์  พูนทรัพย์
3. นางสาวอริสา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพจิตร
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนุภัทร  นิยมแสง
2. นางสาวอรวรรณ  อาจสาลี
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   นุชประมูล
 
1. นางสาวชริญธร  ผลบุญ
2. นางสุกัลยา  ขันธะหงษ์
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรพงศ์  อินทร์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
 
1. นางสุภรณ์  บุญมีรอด
2. นางสาวปานระวี  พุทธรักษ์
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
2. เด็กชายศรชัย  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
2. นางสาวอมรรัตน์  มีสัตย์
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววลิสรา  สัจจะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบชื่น
 
1. นางสาวดาวนภา  ถานผดุง
2. นางสาวรัตน์ดา  กิตติรัตน์เดชา
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกตุมา
2. เด็กหญิงปิ่นมณีวรรณ  ฆ้องลา
 
1. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
2. นางสาวอารีรัตน์  แย้มสุริโยทัย
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
2. นางสาวฉัตรนภา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวพเยาว์  สุขเกษม
2. นางสาววิลาสินี  มูลสุวรรณ
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวลัลน์ณภัทร  มีศิริ
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
 
1. นางสาวณัฐนิช   ขวัญเทศ
2. นางสาวรัตนา  ทรัพย์ภารี
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายปรเมษฐ์  อะคะโล
2. นางสาววิภาพร  มาลัยทอง
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพงศกร  สร้อยทอง
2. นางสาวภัณทิรา  จันทะสงเคราะห์
 
1. นายไพโรจน์  ศรีคง
2. นางสาวชนากานต์  ตระกรุดทอง
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายน่านนที  มหาราช
2. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
1. นางสาวกัลย์ฐิตา  แท้เรือง
2. ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกร  ทองปานพานิชกุล
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายกาย  สุวิมลพันธุ์
2. นางสาวราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
2. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธนกร  แก้วคำสอน
2. เด็กหญิงพรนิภา  โมกข์หลวง
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพโยม
2. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
 
1. นางสาววราพร  ท่าหิน
2. นางอรวรรณ  ปัตตานี
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายชโยดม  ปลูกงาม
2. นายอนิรุทธิ์  วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์  พันธ์จบสิงห์
2. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายประดิษฐ์  ทับทิมทอง
2. นางสาวสกาวเดือน  อุดม
 
1. นายวุฒิโชค  วงษ์ซื่อ
2. นางสาวจิรัฐิพร  จีนสายใจ
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายจารุวิทย์  จำปา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สารเพ็ญ
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอนุมัติ   โต๊ะทอง
2. นางสาวอรพรรณ   กาญจน์ธนกิจ
 
1. นางผุสดี  ลาเกลี้ยง
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย  จิตวารีกุล
2. นายณัตติพงศ์  มีนาโพธิ์
3. นายทรงกลด  สายแจ้ง
 
1. นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา
2. นายจิตรชัย  ชูกุศล
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธีรพล  แพงสี
2. นางสาวอารีรัตน์  รัศมี
3. นางสาวโซเฟีย  วาเด็ง
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  ศิริ
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกฤตบุญ  ทองทา
2. นางสาวชลิตา  โตบัว
3. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
 
1. นายอนุชิต  วันสุข
2. นางนิรวรรณ  ทองระอา
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกฤษณา  กมลสิงห์
2. นายอภินัทธ์  เรืองหิรัญ
3. นางสาวอรสา  ภาวศิลป์
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายศรีวิชัย  จอกเงิน
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่จาง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อดี
3. นายภูชิต  เจริญทอง
 
1. นางสาววรรณนิษา  โพธิบุตร
2. นางสาวน้ำเพชร  พษ์เขียว
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนวัฒน์  คำปัน
2. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
3. นายอภิชาต  รูปเลขา
 
1. นายเอกรินทร์  จันทร์เฮง
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพีรณัฐ  คำกลิ่น
2. นายอัครเดช  สมาน
3. นายอัมรินทร์  ชื่นจิตร
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจุลจักร  ตาลน้อย
2. นายชโยดม  ปลูกงาม
3. นายชโยธร  จอมพงษ์
 
1. นายนภัสสร  ศรีพยัคฆ์
2. นายอานนท์  พุ่มขุน
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายธนกฤต  ไกลทุกข์
2. นายนเรศ  บัวทอง
3. นายภาณุวัฒน์  หวานวาจา
 
1. นายเสาร์  นรมานิตย์
2. นางสาวพัสณี  สุขสาโรจน์
 
544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายกตัญญู  จิตร์จำนงค์
2. เด็กชายภูมิภัทร  วังอินทร์
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ
 
545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
3. นายธนพล  ศรีพนม
 
1. นายอำนาจ  กองทุ่งมน
2. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
 
546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพรพรรณ  ล่ำสัน
2. นายพัสสยุ  ยันบัวพา
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางเบญจวรรณ  โหสุวรรณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ขันทอง
 
547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายคฌา  ชูแก้ว
2. นายอภิษฎา  เจริญราช
3. นายแสงเพชร  รอดเทศ
 
1. นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา
2. นายจิตรชัย  ชูกุศล
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
2. นายธงชัย  ศรีจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  พงษ์เขียว
2. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
 
549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายณรากรณ์  ชัยสิทธิ
2. นางสาวพัชรมัย  แว่นทอง
3. นายพิเชษฐ์  จีนอ่อน
 
1. นางสาวนงลักษณ์   สงวนประเสริฐ
2. นางสาวบุศรา  อินทโร
 
550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 7 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายชัยมงคล  เล็กรักชาติ
2. เด็กชายธราทิป  รัตนมณี
3. เด็กหญิงสุนันทรา  อยู่รัมย์
 
1. นางสาวอรรถยา  ธรรมจักร์
2. นางสาวแพร  พูลสวัสดิ์
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขเจริญ
2. เด็กชายวีรเชษฐ์  เทพชู
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงชูชาติ
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
2. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 9 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายวิรัช  มะจันลา
2. นายสรัล  อภิวงศ์ไชย
3. เด็กชายสิทธิฤทธิ์  เรือนเงิน
 
1. นายณรงค์  ศรีวิลัย
2. นายจิรวัฒน์   จันทร์เอียด
 
553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจักรภพ  ชังเจริญ
2. นายธรพล  ไชยมาตย์
3. นายวิทยา  ภูวนาท
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายศรีวิชัย  จอกเงิน
 
554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงพันธวดี  สิวะอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
3. เด็กชายอัครภูมิ  สวนกุหลาบ
 
1. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
2. นายผดุง  หงษ์โต
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
2. นายสุธี  เหล็งศิริ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดีสละ
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
2. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายสุธี   เหล็งศิริ
 
1. นางสาวกรรณณิกา  ผลเจริญ
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวนิฤมล  ตู้แก้ว
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงภารดี  คำสุขุม
 
1. นางอภิรดี  ดุริยางคเศรษฐ์
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ยิ้มน้อย
 
1. MissWiljoy  L. Ramos
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1. นาย จิราวัฒน์  พรพุฒิเมธี
 
1. นางสาวปณิชา  จิตสดใสกุล
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงศุภวดี  คำเที่ยง
 
1. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  คำศิลป์
 
1. นางสาวนฤมล  ศิลาวงษ์
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชนะภัย  บัณฑิต
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพงศกร  ใจสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณณิกา  ผลเจริญ
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณานนท์  ศรีชาติ
 
1. นายนพรัตน์  ป้องกัน
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 87.67 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธีรธัช  ชาวชุมนุม
 
1. นางฌัชชา  ศักดิ์จารุดล
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอภิสิทธิ์  เกิดพูล
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายตันติกร  สว่างอัมพร
 
1. นางสาวสินีนาฏ  กาจกระโทก
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพรรษา  แพรเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรรณธิดา  สุขสำราญ
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายชดลธร  เฟื่องปัญญา
 
1. นางสาวพิชญาภา  กลิ่นหอม
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 86.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอาสินี  แก้วพวง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  ม่วงทอง
 
1. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเอกชัย  เฮงมัก
 
1. นายจเร  ฤทธิ์แก้ว
 
575 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายรัฐตภูมิ  ทำทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
 
1. นางสาวกันต์สินี  อภิโชติธนาวงษ์
2. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
576 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศรัญญา  นกเม้า
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  มงคลประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
 
577 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธันวา  ชูแก้วไม้
2. เด็กชายพงศธร  สีลางาม
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวนันทิชา  หอมวิไล
 
578 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.33 ทอง 4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอทิตยา   พรวิวัฒน์สุข
2. เด็กหญิงโยษิตา   เอี่ยมภู่
 
1. นางสาวพนิดา  แสงหิรัญ
 
579 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  คำรัตน์
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ธีวงษ์
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
2. นางสาวธันย์ชนก  วังคำสาย
 
580 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เทียนไสว
2. เด็กชายวีรพล  นวลเพชร
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
581 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 75.33 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พรชัยวิรัช
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรนอก
 
1. นางสาวฐิติชญา  เจริญสุข
2. นางสาวพิทยากร  โดดเจ็ดริ้ว
 
582 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 72.33 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  การินทร์
2. เด็กหญิงนิสาชล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
2. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
583 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 58.66 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวี  มัญยะหงษ์
2. เด็กชายอานนท์  อินทุมณี
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
2. นางสาวนีรชา  ทองเกิด
 
584 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ชูหนู
2. เด็กหญิงไปรยา  -
 
1. นางสาวศิริพร  ชุมแสง
 
585 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชยพล  สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายนนฐพัทธ์  บัวชุม
 
1. นางกาญจนา  เหลื่อมสีจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
586 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  เฟรบ
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  ฉิมสังข์
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
587 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 77 เงิน 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  ภูทอง
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางธนัชพร  ยาวิราช
 
588 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 73 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนาวิน  เกาะแก้ว
2. เด็กชายเตชธรรม  ถ้วนญาติ
 
1. นางมะลิ  ใจภักดี
2. นางสาวนภัสสร  เสาร์ใส
 
589 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 72.33 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤตมุข  จงรักสมหวัง
2. เด็กชายณัสจกรณ์  ลายบัวธนวัฒน์
 
1. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
 
590 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงกฤตยา  บูรณะ
2. เด็กหญิงมีนญาดา  ปีบ้านใหม่
 
1. นายเจิดศิลป์  สุขุมินท
2. นางสาวชนนิภา  วัฒนภาเกษม
 
591 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1. เด็กหญิงตะวัน  ฝันดี
2. เด็กชายเอกชัย  วงศ์พลัด
 
1. นางสาวดานี  ประดิษฐสุวรรณ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์  การเกร็ดสกุล
 
592 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นรอ่อน
2. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วเพชร
 
1. นายชูชีพ  เรืองสัมฤทธิ์
 
593 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุ่มงาม
2. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
 
1. นายพิเชฎฐ์  มหาวงศ์
2. นางสุรีย์พร  วัฒนใย
 
594 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์มณี
2. เด็กหญิงสุขิตา  อ่อนชื่น
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปิดฉายะ
2. นางสาววรันธร  ยองจา
 
595 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ผลทวี
2. เด็กหญิงณภา  ชุ่มหมื่นไวย
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
 
596 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เทียนไสว
2. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
597 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกิญานันท์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงเกดลดา  สิงห์พลาย
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวนันทิชา  หอมวิไล
 
598 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนภัทร  ปัดชา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
2. นางสาวรัชนก  ปุยประเสริฐ
 
599 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78.33 เงิน 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริประภา   จันทร์เพชร
2. เด็กชายเปรมสิทธิ์   แสงเลิศ
 
1. นางวชิราภรณ์   เศรษฐผล
 
600 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายพงษ์สิน  ทานา
2. เด็กหญิงสิริกร  ปตินัง
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
2. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
601 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.33 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณัฐกานต์  คีรี
2. เด็กชายวิชาธรณ์  สิมะกำธรณ์
 
1. นางสาวจริน  โพธิ์ตาด
2. นางสาวแสงเดือน  ศรีมุกด์
 
602 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 70.33 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิมาต
2. เด็กชายเอกภพ  เพ็งรส
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
2. นางสาวรพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
603 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 40.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวี  มัญยะหงส์
2. เด็กชายอานนท์  อินทุมณี
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
2. นางสาวนีรชา  ทองเกิด
 
604 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรรธนัย  ไชยวังราช
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พระนคร
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง
 
605 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พึ่งสำราญ
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
 
606 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชยพล  สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายนนฐพัทธ์  บัวชุม
 
1. นางกาญจนา  เหลื่อมสีจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  เกิดผล
 
607 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 77.33 เงิน 4 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายนัฐพล  สันธิ
2. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ยะราษฎร์
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นทอง
 
608 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74.33 เงิน 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชญานน  สุภา
2. เด็กชายณรงค์กร  เขาแก้ว
 
1. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
2. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
 
609 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 67.66 ทองแดง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐปนนท์  แก้วจรัสฉาย
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวยุธาดา  ศรีบุรมย์
 
610 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายนพเก้า  โมกศักดิ์
2. เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางสาวจิตติมา  นามวงษา
2. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
611 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงธวัลยา  พงศ์พศิน
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  เต็มตระกูล
 
1. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
612 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกรกันตร์  หิรัญเพิ่ม
2. เด็กชายกัณภัทร  อนันทขาล
 
1. นางสาวกฤตยา  อินทร์ปรางค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เจริญรอด
 
613 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายธัญพฤกษ์  เขียวทอง
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
614 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดนัย  สรไกร
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
615 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงสิริกร  ปตินัง
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
 
616 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธีรภัทร  ลาภโชค
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
617 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 72 เงิน 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงนภา   อำไพพิศ
 
1. นางวชิราภรณ์  เศรษฐผล
 
618 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 68 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
619 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายเอกรันต์  เข็มอินทร์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ศรีมุกด์
 
620 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวี  มัญยะหงส์
 
1. นางรัชดา  เรืองปราชญ์
 
621 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลคำ
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
622 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชญานน  สุภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
 
623 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางกาญจนา  เหลื่อมสีจันทร์
 
624 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 73 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงบุลภรณ์  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
625 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 70 เงิน 5 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายนันทวุฒิ  สมใจเพ็ง
 
1. นายมีพร  ยังประภา
 
626 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 67 ทองแดง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐปนนท์  แก้วจรัสฉาย
 
1. นางสาวสุภาพร  มาแก้ว
 
627 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 65 ทองแดง 7 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรรธนัย  ไชยวังราช
 
1. นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง
 
628 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 64 ทองแดง 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภินันท์  สุุกใส
 
1. นางวิไลรัตน์  ศรีนวลเอียด
 
629 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 62 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติชัย  มาไพศาลรุ่งพนา
 
1. นางสาวนฤมล  สุดนาวา
 
630 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายเกรียงไกร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
 
631 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกิญานันท์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  ลาภโชค
3. เด็กชายพงศธร  สีลางาม
4. เด็กหญิงพนิดา  คงเนียม
5. เด็กชายวรพรต  ชื่นล้อม
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  วันทอง
7. เด็กหญิงเกดลดา  สิงห์พลาย
 
1. นางสาวชลิตตา  หนูเสน
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
3. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
 
632 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  การินทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สว่างภพ
3. เด็กหญิงนฤมล  อุดมพร
4. เด็กหญิงนิสาชล  ศรีจันทร์
5. เด็กชายพงษ์สิน  ทานา
6. เด็กหญิงสิริกร  ปตินัง
7. เด็กชายไชญมงคล  คำพันธ์
 
1. นางสาวกิตติกา  สาสุจิตร
2. นางดาลิน  รอดพันธ์
3. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น