งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    นวลคำ
1. นางสาวราตรี    มีชัย
2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายชญานน    สุภา
1. นางสาวพรพรรณ    แสนแปงวัง
3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายสุทธิรัตน์    สมบูรณ์
1. นางกาญจนา    เหลื่อมสีจันทร์
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงบุลภรณ์    วงศ์เทพ
1. นางสาวอิชย์ญาดา    แกมขุนทด
5 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายนันทวุฒิ    สมใจเพ็ง
1. นายมีพร    ยังประภา
6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายฐปนนท์    แก้วจรัสฉาย
1. นางสาวสุภาพร    มาแก้ว
7 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายวรรธนัย    ไชยวังราช
1. นางสาวพิมพา    ขวัญเมือง
8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอภินันท์    สุุกใส
1. นางวิไลรัตน์    ศรีนวลเอียด
9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกิตติชัย    มาไพศาลรุ่งพนา
1. นางสาวนฤมล    สุดนาวา
10 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเกรียงไกร    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวพสชนันท์    ประจำทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................