งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 065
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายวรรธนัย    ไชยวังราช
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์    พระนคร
1. นางสาวปรัศนี    ฮองอุ้น
2. นางสาวพิมพา    ขวัญเมือง
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    พึ่งสำราญ
1. นางสาวหวาน    พรมเกตุ
3 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายชยพล    สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายนนฐพัทธ์    บัวชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ    เกิดผล
2. นางกาญจนา    เหลื่อมสีจันทร์
4 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์    ยะราษฎร์
2. เด็กชายนัฐพล    สันธิ
1. นางสาวสุปราณี    ปิ่นทอง
5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณรงค์กร    เขาแก้ว
2. เด็กชายชญานน    สุภา
1. นางสาววาสิฏฐี    มูลสุวรรณ
2. นางสาวเชนิยา    สิงห์สาร
6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายฐปนนท์    แก้วจรัสฉาย
1. นางสาวยุธาดา    ศรีบุรมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................