งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ผลทวี
2. เด็กหญิงณภา    ชุ่มหมื่นไวย
1. นางสาวหวาน    พรมเกตุ
2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกรวิชญ์    เทียนไสว
2. เด็กชายธัญพฤกษ์    เขียวทอง
1. นางขนิษฐา    วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์    พุ่มช่วย
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงกิญานันท์    จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงเกดลดา    สิงห์พลาย
1. นางสาวชลิตตา    หนูเสน
2. นางสาวนันทิชา    หอมวิไล
4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายนภัทร    ปัดชา
2. เด็กหญิงวิชญาพร    แสงจันทร์
1. นางสาวรัชนก    ปุยประเสริฐ
2. นางสาวราตรี    มีชัย
5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเปรมสิทธิ์    แสงเลิศ
2. เด็กหญิงศิริประภา    จันทร์เพชร
1. นางวชิราภรณ์    เศรษฐผล
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงสิริกร    ปตินัง
2. เด็กชายพงษ์สิน    ทานา
1. นางสาวกิตติกา    สาสุจิตร
2. นางดาลิน    รอดพันธ์
7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัฐกานต์    คีรี
2. เด็กชายวิชาธรณ์    สิมะกำธรณ์
1. นางสาวจริน    โพธิ์ตาด
2. นางสาวแสงเดือน    ศรีมุกด์
8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงชนิกานต์    โพธิมาต
2. เด็กชายเอกภพ    เพ็งรส
1. นางสาวรพีพรรณ    วงศ์ใหญ่
2. นางสาวเข็มทอง    หรุ่นเลิศ
9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงปภาวี    มัญยะหงส์
2. เด็กชายอานนท์    อินทุมณี
1. นางสาวนีรชา    ทองเกิด
2. นางรัชดา    เรืองปราชญ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................