งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงไปรยา    -
2. เด็กชายอนันต์ยศ    ชูหนู
1. นางสาวศิริพร    ชุมแสง
2 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายชยพล    สุธิพิทักษ์
2. เด็กชายนนฐพัทธ์    บัวชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ    เกิดผล
2. นางกาญจนา    เหลื่อมสีจันทร์
3 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกิตติ์กวิน    เฟรบ
2. เด็กหญิงสุธาศิณี    ฉิมสังข์
1. นางสาววรรณพิมพ์    หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา    บัวไสว
4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนกร    ภูทอง
1. นางธนัชพร    ยาวิราช
5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอนาวิน    เกาะแก้ว
2. เด็กชายเตชธรรม    ถ้วนญาติ
1. นางสาวนภัสสร    เสาร์ใส
2. นางมะลิ    ใจภักดี
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกฤตมุข    จงรักสมหวัง
2. เด็กชายณัสจกรณ์    ลายบัวธนวัฒน์
1. นางสาวสุภิญญา    อ่อนคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................