งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายรัฐตภูมิ    ทำทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา    ทองสอน
1. นางสาวกันต์สินี    อภิโชติธนาวงษ์
2. นางสาวจินดาพร    จิรวรรธยง
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายอชิรวัฒน์    มงคลประเสริฐ
2. เด็กหญิงศรัญญา    นกเม้า
1. นางสาวสุภิญญา    อ่อนคำ
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพงศธร    สีลางาม
2. เด็กชายธันวา    ชูแก้วไม้
1. นางสาวชลิตตา    หนูเสน
2. นางสาวนันทิชา    หอมวิไล
4 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงโยษิตา    เอี่ยมภู่
2. เด็กหญิงอทิตยา    พรวิวัฒน์สุข
1. นางสาวพนิดา    แสงหิรัญ
5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงชญาดา    คำรัตน์
2. เด็กหญิงศุภวรรณ    ธีวงษ์
1. นางสาวธันย์ชนก    วังคำสาย
2. นางสาวเข็มทอง    หรุ่นเลิศ
6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกรวิชญ์    เทียนไสว
2. เด็กชายวีรพล    นวลเพชร
1. นางขนิษฐา    วุฒิพงศ์ปรีชา
2. นางฐานิตารัชต์    พุ่มช่วย
7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    เพชรนอก
2. เด็กหญิงจันทกานต์    พรชัยวิรัช
1. นางสาวฐิติชญา    เจริญสุข
2. นางสาวพิทยากร    โดดเจ็ดริ้ว
8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงนิสาชล    ศรีจันทร์
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    การินทร์
1. นางสาวกิตติกา    สาสุจิตร
2. นางดาลิน    รอดพันธ์
9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงปภาวี    มัญยะหงษ์
2. เด็กชายอานนท์    อินทุมณี
1. นางสาวนีรชา    ทองเกิด
2. นางรัชดา    เรืองปราชญ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................